KitabxanaşÜnasliqYüklə 3,72 Kb.

səhifə3/88
tarix08.03.2018
ölçüsü3,72 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88

 
 
CONTENTS 
 
 
K. ISMAYILOV                Some Problems of Methodical maintenance of  libraries in   
                                             modern times…………………………………………………9-18 
 
A.ALİYEV                        Trends and prospects for the formation of the eastern literary   
S.HAJIYEVA                    fund of central scientific library of A zerbaijan National            
                                            Academy of sciences...............………………………………19-29  
 
S.MUSTAFAYEVA        Modern classification systems and applications
………….
30-41 
 
G. HACIYEVA                New stage in azerbaijan bibliography...............................…42-48 
 
R.GARDASHOV              The role and importance of the curriculum in the personnel    
                                            training biblitekarey-bibliographers........………………..49-59 
 
Z.RZAYEVA                    Electronic Catalogue as a modern information and searching                          
                                           system of the csh of nas of Azerbaijan……………………60-64 
 
L.ABASOVA                    
The activity of the editors at “Azernashr” in formation and       
                                           development of Azerbaijani book
…………………………65-79 
 
I.BAYRAMOVA            The position of location library–information resourses in     
                                         regions  of  azerbaijan  republic ( on  a model  of  aran     
                                         economic   region)………………………..……………………80-99 
 
A.CABBAROVA           Republican scientific-pedagogic library - kak systematic library   
                                         Ministry of Education……………………………………100-106 
 
E. GULALIYEV            Creation, Development of Azerbaijani Academic libraries, the   
                                         place and importance in the library networks....................107-115 
 
M. DADASHINASRIN   The  rfid technology in the centeral libraries’ university 
                              of Tabriz……………………………………………….….116-121 
 
E. MAMMADOV            Processing and analyzing of the registered data formed in          
                                          intellectual digital libraries………………………………..122-132 
 
K. MAMMADOVA      Organization of marketing department of libraries……....133-137 
 
M. ABBASOVA            The role of scientific and technical proqress in the development 
Z. PASHAYEVA
         
of education…………………………………………………138-145 
H. MAMMADOVA      The current state of literature in the national library named                    
                                       after mf akhundov feed……………………..............………146-153 
 


 
 
O.AGAMIRZAYEV      Management as a new strategy of                                     
                                          governance by library……………..………………………154-160 
                                              
 
N.AGHAYEVA              Organization of Bibliocraphical-information service of readers             
                                          in Azerbaijan  Republic science medical library (2005-2010   
                                           years).....................................................................................161-167 
 
A.KARIMOVA              The role of scientific and technical proqress in the development       
                                         of education………………………………………………..168-173 
 
Y. KAZIYEV                Uyezdnye School library…………………………………….174-179 
 
 
M. 
ABASOVA             
 The role of education in the development of student  
B. YUSIFOV                 conscience………………………………………………….180-187 
 
T.MIRZAYEVA           Beginnings of Azerbaijan in the history of the world oil 
                                        Industry……………………………………….……………..188-194  
 
D.H. MAHAMMADLI    Mirzah Kazim bey’s scientific-theoretical and practical activity   
                                            in fields of book, library work, librarianship and  
                                            bibliography.........................................................................195-207 
 
 
 
  
X
əlil İSMAYILOV  
Əməkdar mədəniyyət işçisi 
tarix elml
əri doktoru, 
professor 
 
MÜASIR DÖVRDƏ KİTABXANALARIN METODİK TƏMİNATININ 
BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ 
 
Açar sözl
ər: Kitabxana startegiyası, Kitabxanalarda metodiki təminat
Kitabxana t
əcrübəsi, Kitabxana şəbəkələri. 
Ключевые слова: Cтратегия библиотеки, библиотеки, учебные 
благосостояния, библиотечной практике, библиотечных сетей. 
Key words: Library Strategy, libraries, educational welfare, library practice, 
library networks. 
 
          Dünya t
əcrübəsində  təcrübi  kitabxana  işçiləri görkəmli  kitabxanaşünas 
aliml
ər özlərinin  əsərlərində  həmişə  belə  bir qənaətə  gəlmişlər ki,metodik 
t
əminat  işi  kitabxana  fəaliyyətinin olduqca vacib sahələrindən biri kimi, 
prespektivlidir v
ə onun inkişaf etdirilməsi olduqca vacibdir. Metodik təminatın 
inkişaf  etdirilməsi  üçün  kitabxanaların  fəaliyyətində  demokratik prinsiplərə 
əməl  olunması,  metodik  təminatla məşğul  olan  müəssisələrə  sərbəstlik 
verilm
əsi olduqca vacibdir. İndiyədək olan tarixi təcrübədən göründüyü kimi, 
kitabxanaların  metodiki  təminatında  inzibati  amirlik  işinin  qabarıq  şəkildə 
kitabxana t
əcrübəsinə  tətbiq edilməsi  metodiki  işə  olduqca mənfi təsir 
göst
ərmişdir.  Odur ki, hər  bir  kitabxananın  profilinə,  oxucu qrupuna, 
yerl
əşdiyi əraziyə, idarə müəssisələrin sayına və ümumiyyətlə onu əhatə edən 
mühüt v
ə şəraitə uyğun olaraq müstəqillik verməlidir. Həm də bu müstəqillik 
v
ə  demokratik münasibət müasir dövrün tələbləri nəzərə  alınmaqla  həyata 
keçirilm
əlidir. Xüsusilə kitabxanaların fəaliyyətində yeni proqresiv məqamlar 
h
əlledici stimul olmaqla yeni proqresiv forma və  metodlardan  geniş  istifadə 
olunması  kitabxana  ictimayyəti tərəfindən bir mənalı  qəbul  olunmalıdır. 
Bunlara  uyğun  olaraq  bütün  kitabxana  şəbəkələri və  sistemləri üçün həm 
ümumi  h
əm də  ayrı-ayrı  kitabxana  şəbəkələri və  sistemləri üçün xüsusi 
s
ənədlər, o cümlədən təlimatlar, qaydalar, sərəncamlar, metodik tövsiyələr və 
s. hazırlanmalı, müzakirə edilməli və qəbul olunmalıdır. 
          Bütün bu metodiki s
ənədlərin hazırlanmasında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli 3072 nömr
əli sərəncamı  ilə  təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kitabxana –informasiya sahəsinin 2008-
2013-cü ill
ərdə  inkişafı  üzrə  Dövlət  proqramı,  orada  nəzərdə  tutulan  
“Kitabxanaların  elmi metodiki və  elmi tədqiqat fəaliyyətinin  
stimullaşdırılması, sahəyə aid ədəbiyyat nəşrinin genişləndirilməsi problemləri 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə