KitabxanaşÜnasliqYüklə 3,72 Kb.

səhifə36/88
tarix08.03.2018
ölçüsü3,72 Kb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   88

82 
 
texniki, dig
ər  ixtisaslaşdırılmış,  həmçinin müəssisələrin nəzdində  olan 8507 
kita
bxananın  2322-si və  ya 27,3%-i  şəhər yerlərində, 6185-i və  ya 72,7%-i 
k
ənd yerlərində  yerləşir.  Tabeçilik  baxımından  onların  50,7%-i Təhsil 
Nazirliyinin, 46,6%-i M
ədəniyyət və  Turizm Nazirliyinin nəzdində  fəaliyyət 
göst
ərir. Statistik bülletendə  Respublika  ərazisindəki bütün kitabxanalar, 
onların  fondu,  informasiya  resurslarının  növləri, elektron informasiya 
daşıyıcılarına  köçürülmüş  informasiya  mənbələri,  kitabxanaların  informasiya 
texnologiyaları  ilə  təchiz  olunması  vəziyyəti və.s  geniş  şəkildə  əks 
olunmu
єdur. Monitorinqin nəticələrinə əsasən məlum olmuşdur ki, ölkəmizdə, 
ümumilikd
ə,  kitabxanaların  111  milyon  nüsxədən ibarət olan  fondunun 
80,5%-ni kitablar, 5,4%-ni q
əzet və  jurnallar, 14,1%-ni isə  digər materiallar 
t
əşkil edir ki, onların da 72,8%-i şəhər, 27,2%-i isə kənd yerlərində fəaliyyət 
göst
ərən    kitabxanaların  payına  düşür.  Kitabxana  fondunun  34,6%-i 
ümumt
əhsil məktəblərində, 32%-i Mədəniyyət və  Turizm Nazirliyinin 
n
əzdində  olan kitabxanalarda, 21,4%-i elmi və  elmi-texniki kitabxanalarda, 
12,0%-i is
ə digər müəssisə və təşkilatların kitabxanalarındadır.(6. s.3-4) 
Monitorinqin n
əticələrinə  əsasən məlum oldu ki, 2009-cu ilin 1-ci 
yarısında kitabxanalara 4,8 milyon müraciət qeydə alınmış, 53,4 milyon kitab 
v
ə ya digər informasiya mənbələrindən istifadə edilmişdir. İnternet vasitəsilə 
elektron kitabxanalara edil
ən müraciətlər kitabxanalara olunan ümumi 
müraci
ətlərin 2%-ni təşkil  etmişdir.  Kitabxanalardakı  1695  kompüterdən 
94,2%-
i  şəhər, 5,8%-i isə  kənd yerlərinin  payına  düşür.  Müayinənin 
n
əticələrinə  görə  mövcud kompüterlərin 56,5%-i istifadəçilər üçün, 43,5%-i 
is
ə  kitabxana  əməkdaşları  üçündür. Kitabxanalarda  olan  kompüterlərin 705-i 
v
ə ya 41,6%-i internetə qoşulmuş, 86 kitabxanada elektron poçt mövcuddur. 
İnternetə  çıxışı,  elektron  poçtu  və  elektron kataloqu olan bütün kitabxanalar  
şəhər yerlərində yerləşir.  
Kitabxanaların  ştatında  olan  8727  nəfər mütəxəssisdən cəmi 3346 
n
əfəri və  ya 38,3%-i kitabxana üzrə  ali və  orta ixtisas təhsilli, 2579 nəfəri  
yaxud 29,6%-i dig
ər sahələr üzrə ali və orta ixtisas təhsilli, 2802 nəfəri və ya 
32,1%-i is
ə ümumi orta təhsilli olan şəxslərdir. (6. s. 4) 
Aran iqtisadi rayonu, 
ərazisinə  görə  ölkənin  ən böyük iqtisadi 
rayonudur. Onun sah
əsi 21,4 min kvadrat kilometrdir. (ölkə ərazisinin 24,7%-
ni t
əşkil edir.)  İqtisadi regionun tərkibinə  Ağcabədi, Ağdaş, Beyləqan, Bərdə, 
Bil
əsuvar,  Göyçay,  Hacıqabul,  İmişli,  Kürdəmir,  Neftçala,  Saatlı,  Sabirabad, 
Salyan, Ucar, Z
ərdab  inzibati  rayonları    və  Mingəçevir,  Yevlax,  Şirvan 
şəhərləri daxildir. 
Aran iqtisadi regionu 
əhalinin sayına görə ölkənin ikinci iri regionudur.  
İqtisadi  regionunun  əhalisinin  sayı  1834,0  min  nəfərdir.  İqtisadi  rayonda 
əhalinin  orta  sıxlığı  hər kvadrat kilometrə  86 nəfər təşkil  edir.  Aran  iqtisadi 
rayonunda t
əhsil səviyyəsinin yüksəlməsinə, cəmiyyətin informasiya 


83 
 
t
ələbatının ödənilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Respublika ərazisində yerləşən 
8507 kitabxanadan 1988-
i    Aran  iqtisadi  regionunun    payına  düşür.  Bu 
kitabxanaların  1041-i Mədəniyyət  və  Turizm Nazirliyi tabeliyində  olmaqla, 
25-i musiqi m
əktəblərində, 867-i isə Təhsil Nazirliyi tabeliyində, 18-i səhiyyə 

əssisələrində  fəaliyyət göstərir.    İqtisadi  region  kitabxanalarının  cəmi 
13387267 nüsx
ə  fondu  var. Bu fondun  5544717 nüsxəsi  şəhər, 7842550 
nüsx
əsi isə  kənd  kitabxanalarında yerləşir. İqtisadi regionun şəhərlərində 417 
kitabxana var. Onların 166-ı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tabeliyindədir. 
Kitabxanaların  1571-i kənd yerlərində  fəaliyyət göstərir. Onlardan 875-i 
M
ədəniyyət və  Turizm Nazirliyi, 688-i Təhsil Nazirliyi tabeliyindədir. Aran 
iqtisadi reg
ionunun kitabxanalarında cəmi 142 kompüter var.  
Respublika üzr
ə kitabxanada çalışan cəmi 12729  nəfər mütəxəssisin, 
1932 n
əfəri    Aran  iqtisadi  rayonundakı    kitabxanalarda  xidmət  edir.  Onların 
133 n
əfəri ali ixtisas təhsilli, 132 nəfəri ali qeyri ixtisas təhsilli, 437 nəfəri  isə 
orta ixtisas t
əhsillidir. Şəhər kitabxanalarında 374 nəfər, kənd yerlərində  isə 
1558 n
əfər mütəxəssis var. Onların yalnız 57 nəfəri ali ixtisas, 65 nəfər isə orta 
ixtisas t
əhsillidir.  
İlk  öncə  regionun  şəhər  kitabxanalrına    nəzər  salaq: Aran iqtisadi 
regionuna daxil olan  Ming
əçevir  şəhərində, ilk kitabxana 1956-cı  ildə 
yaradılmışdır.  Kitabxana  kiçik  bir  otaqda  4229  nüsxə  kitabla fəaliyyətə 
başlamışdır.  Şəhər böyüdükcə  kitabxananın  fəaliyyəti  genişlənmiş, 
oxucularının sayı artmağa başlamışdır. Mingəçevir şəhərində ümumilikdə 52 
kitabxana f
əaliyyət göstərir.  Kitabxanaların  16-ı  Mədəniyyət və  Turizm 
Nazirliyi tabeliyind
ə, 2-i ali təhsil, 2-i orta ixtisas (3.8%) müəssisəsində 
yerl
əşir.  Mingəçevir  şəhərində  ümumi kitabxana fondu 877,155 nüsxədir. 
Fondun 
əsasını  kitablar təşkil edir.  Bu da cəmi  815,535 nüsxədir. Fondun 
636 nüsx
əsini  (0,1%)  elektron  informasiya  daşıyıcıları  təşkil  edir.    Şəhər 
kitabxanalarında  20  kompüter    var.  Kitabxanalarda  istifadə  olunan 
kompüterl
ərin 3-nün internetə  çıxışı  mövcuddur.  Mingəçevir  şəhərində  
kitabxanalarda ümumilikd
ə  44 nəfər  mütəxəssis  çalışır.  Kitabxanaçıların  15 
n
əfəri (34,1%) ali ixtisas təhsilli, 5 nəfəri (11,4%) qeyri ali ixtisas təhsillidir.    
Aran iqtisadi regionunda 
əhaliyə  göstərilən biblioqrafik xidmətdə 
M
ərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemləri (MKS) bilavasitə mühüm rol oynayır. 
M
ərkəzləşdirilmiş  Kitabxana  Sistemi  yeni  tipli  kitabxana  müəssisəsi olub, 
struktur c
əhətdən bütöv, ümumi fond və vahid texnologiya əsasında fəaliyyət 
göst
ərən, bir-biri ilə  üzvi  şəkildə  qarşılıqlı  əlaqədə  olan  kitabxanaların  və 
kitabxana birlikl
ərinin məcmusudur.  Bu  sistem  ayrı-ayrılıqda  fəaliyyət 
göst
ərən  xırda  kitabxanaların  mexaniki  birliyi  yox,  insanların  təhsilində, 
t
ərbiyəsində, mədəni  inkişafında,  informasiya  təminatında  yaxından  iştirak 
ed
ən ölkə  miqyasında  kitabxana  xidmətini həyata keçirən keyfiyyətcə  yeni 
orqanizmdir.  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə