KitabxanaşÜnasliqYüklə 3,72 Kb.

səhifə4/88
tarix08.03.2018
ölçüsü3,72 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88

10 
 
n
əzərə  alınmaqla  milli  ruhda  tərtib  olunmuş  sənədlər  hazırlanmalıdır.  Bu 
proqramdan ir
əli gələn kompleks sənədlərin paketinin hazırlanmsı hazırda çox 
vacib m
əsəslələrdən biri olmalıdır. Bu vacib sənədlər olmadan heç bir metodik 
t
əminat sistemindən və kitabxana işinin əsasən inkişafından əhaliyə kitabxana 
– informasia xidm
ətinin səmərəli həyata keçirilməsindən söhbət gedə bilməz. 
Odur ki, Respublika M
ədəniyyət və  Turizm Nazirliyi, Respublika 
Ekspermental  baza  kitabxanası  olan  M.F.Axundov  adıma  Milli  kitabxana, 
h
əmçinin  Respunlika  əhəmiyyətli sahəvi kitabxanalar dünya təcrübəsinə 
əsaslanaraq bütün sahələr üzrə metodiki işləmələr hazırlamalıdır. 
           
Kitabxana  işinin  metodiki  təminat  sisteminin  bütün  inkişaf 
m
ərhələlərində metodiki sənədlərin təminatı məsələləri həmişə olduqca aparıcı 
mövqey
ə  malik  olmuşdur.  Bu  məsələ  həm dünya alimlərini, xüsusilə  rus 
aliml
ərin və praktiklərini də həmişə düşündürmüş və ona diqqət verilmişdir. O 
cüml
ədən Azəbaycanın kitabxanaşünas alimləri və təcrübəli kitabxana işçiləri 
v
ə  praktikləri də  bu məsələ  ilə  bağlı  öz  fikir  və  mülahizələrini elmi praktik 
konfranslarda v
ə elmi araşdırmalarında  həmişə vurğulamışlar. Son dövrlərdə 
kitabxana işinin inkişafına dövlət qayğısı əsaslı  şəkildə geniş vüsət almışdır, 
bir  sıra  qəbul  olunmuş  sənədləri,  o cümlədən  “Kitabxana  işi  haqqında 
Az
ərbaycan  Respublikasının  Qanunu”  (1998)  “Azərbaycan Dilində  Latın 
qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” (2004) Azərbaycan 
Respublikasında  kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə 
inkişafı üzrə Dövlət proqramı (2008) və s.bu qəbildən olan Dövlət sənədləri 
mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. 
              Az
ərbaycanda kitabxana işinin inkişafının inkişaf meylləri  məhz son 
drektiv s
ənədlərə uyğun inkişaf etdirilməlidir. 
              
Kitabxanaların metodik fəaliyyəti onun əsas  mahiyyəti yaranması və 
inkişafı problemi xarakteri kitabxanaçı əməyinin digər növünə və proseslərinə 
t
əsirini,  kitabxana  quruculuğunun  bütün  mərhələlərində  həmişə  diqqəti cəlb 
etmiş  ümumi  işin  istiqamətləndirilməsinə  təsir göstərmişdir.  Metodik 
f
əaliyyətin bütün mərhələlərində  belə  bir  tendensiya  mövcud  olmuşdur  ki, 
kitabxana prosesl
ərinə metodiki təsir həmişə aktiv və olduqca təsirli olmuşdur. 
             
Bir sıra Rus mənbələrində metodiki təminat işinin həm keyfiyyət, həm 
d
ə  kəmiyyət  baxımından  Sovet  dövründə  40-cı  illərdə  daha  geniş  formada 
inkişaf  etdiyi  göstərilir. Görkəmli  rus  kitabxanaşünası  R.L.Qordon  göstərirdi 
ki, metodiki f
əaliyyətin həyata keçirilməsi  zamanı  xarakterik  cəhətləri 
qiym
ətləndirərkən göstərilmişdir ki, metodiki təminat zamanı onun ümumi işə, 
kitabxana işinin ayrı-ayrı proseslərə çox böyük təsiri vardır və yeni forma və 
üsulların müxtəlif növləri meydana çıxır. Xüsusilə, kitab fondunun tərkibi və 
kataloqlaşdırmada  oxucuların  sayının  artırılmasında  sahəvi  ədəbiyyatın 
verilm
əsində, kütləvi tədbirlərin keçirilməsində, səyyar kitabxana fondlarında 
işin təşkilinə əsaslı təsir göstərir. 


11 
 
            Son ill
ərdə  kəmiyyət dəyişiklikləri ilə  yanaşı  metodist  əməyinin 
kefiyy
ətliliyi məsələsi yəni metodiki işin kitabxana işinə təsirinin kefiyyətliliyi 
il
ə  ölçülür.  İşin  kefiyyətliliyinin nəzarətə  götürülməsi son illərdə  kitabxana-
informasiya mü
əssisələrində baş verən radikal yeniliklər və dəyişikliklər, yeni 
kitabxana-informasiya texn
ologiyalarının  və  kitabxana  proqramlarının  tətbiqi 
il
ə əlaqədardır. Ona görə də, Respublikamızda olan bütün kitabxana şəbəkələri 
v
ə  sistemlərində  çalışan  metodistlər dövrün tələblərinə  uyğun  olaraq,  dünya 
t
əcrübəsində  əldə  edilmiş  yenilikləri  əldə  etməklə  onların  respublika 
kitabxanalarının  təcrübəsində  tətbiq etməlidirlər.  Xüsusilə,  ixtisaslaşdırma 
kurslarında, treninqlərdə, seminar və metodiki müşavirələrdə kitabxana işçiləri 
il
ə  tanış  olmalı  və  yenilikləri mənimsəməlidirlər.  Hazırda  kitabxana  işi 
sah
əsində  dünya təcrübəsi olduqca sürətlə  inkişaf  edir  ki,  Azərbaycan 
kitabxana ictimayy
əti bu inkişafdan geri qala bilməz. Kitabxanaların metodik 
t
əminat sahəsindəki yenilikləri axtarışı iki cəhətdən nəzərdən keçirilir: 
 - 
qabaqcıl təcrübənin yaradıcı təfəkkürlə əlaqələndirilməsinin gücləndirilməsi: 
kitabxana işçilərinin özlərinin istifadə olunmamış daxili imkanlarından istifadə 
etm
əklə oxuculara xidmət işinin kefiyyətli olamasına yönəltməlidirlər; 
 -  ikinci t
ədqiqat  işlərinin  ümumi  diapozonunun  genişləndirilməsi,  elmin 
əsaslandırılmış  təkliflərin tənzimləşdirilməsinə  yönəltməklə  kitabxana  işinin 
müxt
əlif tərəflərinə tətbiqi nəzərdə tutulmalıdır. 
         Kitabxana f
əaliyyətinin 
effektivliliyinin 
kriteriyalarının 

əyyənləşdirilməsi  elmi  işləmələrinin  qarşısında  duran  əsas vəzifələrdən 
biridir. Kitabxana f
əaliyyətinin çoxmənalı və müxtəlif aspektli olması kefiyyət 
v
ə  kəmiyyət  anlayışının  birmənalı  kitabxana  fəaliyyətinə  tətbiq edilməsi 
birm
ənalı  formalaşmasıdır.  İndiyədək kitabxana fəaliyyətində  müxtəlif 
komplektl
ərin  olmadığını  nəzərə  alsaq  vahid  fikir  tam  formalaşmamışdır  ki, 
kefiyy
ətin ölçü vahidi hansı kriteriyalara uyğun olmalıdır. 
          Son ill
ərdə Rusiyanın bir sıra kitabxanalarında “kitabxana sistemlərinin 
optimal f
əaliyyətinin problemlərinin tədqiqat prinsipləri” tədqiq olunur, 
öyr
ənilir. Bu problemlə  bağlı  bir  sıra  məqalələr və  yazılar dərc  olunmuşdur. 
Xüsusil
ə, “kitabxana sistemlərinin işinin qiymətləndirmə metodları və ümumi 
v
ə spesifik kriteriyaları”, (sb.nauç.trudi vip3,Л.1993), (kitabxana sistemlərinin 
f
əaliyyəti prosesinin öyrənilməsi üzrə eksprementlərin aparılması sb.nauç.trudi 
vip5,Л.1994)  və  s.) və  s  əlbəttə,  belə  nümunələr göstərmək olar.  Belə 
probleml
ərin öyrənilməsi və  tədqiqata cəlb  olunması  Respublikamızın 
kitabxana ictimayy
əti tərəfindən aparılmalı və eksperimentlər qoyulmalıdır. 
          Kitabxana f
əaliyyətinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi kriteriyasının 
başa  düşülməsi demək olar ki, yoxdur və  təbiiki bu  da  metodiki  işin 
n
əticəsinin ölçülməsini çətinləşdirir.  Vahid  bir  ölçünün  olmaması  işi  öz-
özlüyünd
ə  kitabxanaçı  əməyinin qiymətləndirilməsində  çətinlik törədir. 
Metodiki  işin  nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif versiyalar və 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə