KitabxanaşÜnasliqYüklə 3,72 Kb.

səhifə41/88
tarix08.03.2018
ölçüsü3,72 Kb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   88

92 
 
tabeliyind
ədir. Kitabxanaların ümumi fondu 928,065 nüsxə təşkil edir. Fondun 
908.467-i(97,9%) kitablardan ibar
ətdir. Elektron informasiya daşıyıcıları 105 
nüsx
ədir.    Kitabxanalarda  ştatda  olan  mütəxəssislərin  ümumi  sayı  152 
n
əfərdir.Onlardan 7 nəfəri (4,6%) ali ixtisas, 4 nəfəri (2,6%) ali qeyri ixtisas, 
76 n
əfəri (50%) orta ixtisas, 26 nəfəri (17,1%) orta qeyri ixtisas təhsillidir. 
(6.s. 37-38)  
Göyçay rayon M
ərkəzi  kitabxanası  1923-cü ildən fəaliyyət göstərir. 
Kitabxana M.Ə.Sabirin adını daşıyır. Rayon MKS-nin 63 filialı var. Bunlardan 
1-i m
ərkəzi, 2-i uşaq, 2-i şəhər, 1-i gənclər, 57-i kənd kitabxanasıdır. Rayon 
üzr
ə 2008-ci ildə kitab fondu 398,542 nüsxə olmuşdur. 2009-cu ildə yeni daxil 
olan n
əşrlərin sayı 2,264 nüsxə təşkil etmişdir. Oxucuların sayı 2009-cu ildə 
35,720 n
əfər,  kitab  verilişi  730,654  nüsxə  olmuşdur.  Kitabxananın  6  şöbəsi 
mövcuddur: 
1. Abonement 
2. Oxu zalı   
3. Metodiki işlərin təşkili 
4. M
əlumat - biblioqrafiya şöbəsi 
5. Komplektl
əşdirmə və kitabişləmə şöbəsi 
6. S
əyyar şöbə 
7. Vahid fondun t
əşkili və KAA şöbəsi 
Abonement  şöbəsi-  rayon  ərazisində  yerləşən  bütün  oxucu  qruplarına 
xidm
ət göstərir. Şöbədə açıq rəf üsulu ilə oxucuların kitab fondundan asan və 
geniş istifadəsi üçün şərait yaradılmışdır. Abonement şöbəsi həm əlamətdar və 
tarixi günl
ərə dair, həm də yeni kitabların sərgilərini keçirir. (17) 
Hacıqabul  rayonunda  66  kitabxana  var.  Bu  kitabxanalardan  19-
u(28,8%)  şəhərdə, 47-i(71,2%) kənd yerlərində  yerləşir.  Kitabxanaların  32-i 
M
ədəniyyət və  Turizm Nazirliyi, 32(48,5%) Təhsil Nazirliyinin tabeliyində 
f
əaliyyət göstərir.  Kitabxanaların  ümumi  fondu  645,043  nüsxədir. Fondun 
644.637-i(99,9%) kitablar, 124 nüsx
əsini  elektron  informasiya  daşıyıcıları 
t
əşkil edir. Rayon kitabxanalarında 3 kompüter var. Kitabxanalarda 86 nəfər 
müt
əxəssis    çalışır.  Onların  3  nəfəri (3,5%)  ali ixtisas, 2 nəfəri (2,3%) ali 
qeyri ixtisas, 3 n
əfəri (3,5%) orta ixtisas təhsillidir.  
 
İmişli  rayonunda  131  kitabxana    fəaliyyət göstərir. Kitabxanalardan 
16-
ı  (12,2%)  şəhərdə, 115-i(87,8%) kənd yerlərində  yerləşir.  67(51,1%) 
kitabxana M
ədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 60 kitabxana isə Təhsil Nazirliyi 
sistemin
ə  daxildir.  Kitabxana fondu 716,053 nüsxə  təşkil  edir.  Fondun 
703.975-i(98,3%) kitablar, c
əmi 13 nüsxəsini elektron-informasiya daşıyıcıları 
t
əşkil  edir.  İmişli  rayon  kitabxanalarında  5  kompüter  var.  Rayon 
kitabxanalarında ştatda olan mütəxəssislərin sayı 97 nəfərdir. Onların 6 nəfəri 
(6,2%) ali ixtisas, 12 n
əfəri (12,4%) ali qeyri ixtisas, 21 nəfəri (21,6%) orta 
ixtisas, 18 n
əfəri (18,6%) qeyri orta ixtisas təhsillidir. 


93 
 
 
Əsası 1947-ci ildə qoyulmuş İmişli rayon Mərkəzi kitabxanası, 1977-
ci ild
ə 
m
ərkəzləşdirilmişdir. 
Hazırda 
MKS-nin  
384604 
nüxs
ə   kitab   fondu   var ki,   bunun da 71845 nüsxəsini  latın   qrafikalı 
ədəbiyyat təşkil   edir. 2009-cu ildə   kitabxananın   32032 nəfər   oxucusu  
v
ə  489997 nüsxə  kitab verilişi olmuşdur.(18)  
Kürd
əmir rayonu mərkəz kimi 1930-cu ildə yaranmışdır. Rayonda 123 
kitabxana var. Bu kitabxanalardan 14-
ü(11,4%)  şəhərdə, 109-u(86.6%) kənd 
yerl
ərində  yerləşir.  Kitabxanaların  65-i(52,8%) Mədəniyyət və  Turizm 
Nazirliyi, 55-i(44,8%) T
əhsil Nazirliyi tabeliyində  fəaliyyət göstərir. Rayon 
kitabxanalarının  ümumi  fondu  734,005 nüsxə  təşkil  edir.  Ümumi  fondun 
719244-
ü(98%)  kitablardır.  Kitabxanalarda  9  kompüter  var.  Kitabxanada 
çalışan mütəxəssislərin ümumi sayı 115 nəfərdir.  Onların 7 nəfəri (6,1%) ali 
ixtisas t
əhsilli olmaqla, 8 nəfəri (7%) ali qeyri ixtisas, 24 nəfəri (20,9%) orta 
ixtisas, 23 n
əfəri (20%) orta qeyri ixtisas təhsillidir. 
Kürd
əmir rayon Mərkəzi  kitabxanası  1938-ci ildə  yaradılmışdır. 
Kürd
əmir rayon MKS-i Mərkəzi  kitabxananın  bazası  əsasında  təşkil 
olunmuşdur. MKS-nin tərkibində Mərkəzi kitabxana və Uşaq kitabxanası daxil 
olmaqla, c
əmi    50    kitabxana    var.  Bu  kitabxanaların    ümumilikdə, 337784 
nüsx
ə fondu var. Onların  81546 (24,2%) latın qrafikası ilə nəşr olunub. MKS-
d
ə oxucuların sayı 41978 nəfər, o cümlədən, Mərkəzi kitabxanada 4011nəfər, 
Uşaq  kitabxanasında  1910  nəfər,  şəhər və  kənd  kitabxanaları  üzrə  35057 
n
əfərdir. MKS üzrə  kitab  verilişi  904992  nüsxə  olmuşdur.  Bu  göstəricilər, 
M
ərkəzi kitabxana üzrə  86237 nüsxə,  Uşaq  kitabxanası  üzrə  36009 nüsxə, 
şəhər və  kənd  kitabxanaları  üzrə  782746 nüsxə  təşkil  etmişdir.  Kürdəmir 
MKS-in d
ə 6 şöbəsi var: 
1. Xidm
ət şöbəsi; 
2. Komplektl
əşdirmə və Kitabişləmə şöbəsi;    
3. Metodika-
Biblioqrafiya şöbəsi; 
4. Kitabxana-biblioqrafiya prosesl
ərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi; 
5. 
İnformasiya-Resurs şöbəsi;  
6. 
Uşaq şöbəsi; 
Oxuculara xidm
ət şöbəsi, böyük oxucu kütləsini mütaliəyə cəlb etmək 
üçün, 
ərazidə  yerləşən bütün müəsisələrlə  və  əhali ilə  sıx  əlaqə  saxlayır, 
fondda olan yeni 
ədəbiyyat haqqında məlumat verir, yeni kitabların sərgilərini 
t
əşkil edir. Şöbə gün ərzində 30-35 oxucuya xidmət edir. Eyni zamanda, oxu 
zalından gün ərzində 40 nəfərə qədər oxucu istifadə edir. Şöbədə əlamətdar və 
tarixi günl
ər, yubileylər təşkil  edilir. Xidmət şöbəsinin fondunun həcmi 24771 
nüsx
ə, oxucuların sayı 4011 nəfər, kitabverilişi 86237 nüsxədir. 
Komplektl
əşdirmə  və  Kitabişləmə  şöbəsi  oxucuların  tələbatlarının 
öd
ənilmsəi üçün, universal profilli kitab fondunu komplektləşdirir.  Dövlət 
v
əsaiti  hesabına  və  digər mənbələrdən yeni ədəbiyyatları  almaqla  kitab 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə