KitabxanaşÜnasliqYüklə 3,72 Kb.

səhifə43/88
tarix08.03.2018
ölçüsü3,72 Kb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   88

96 
 
u(49,1%) M
ədəniyyət və  Turizm Nazirliyi, 80-i Təhsil Nazirliyi tabeliyində 
f
əaliyyət göstərir.  Kitabxanaların  ümumi  fondu  697,639  nüsxədir. Fondun 
697,275 nüsx
əsini kitablar təşkil edir və kitabxanalarda cəmi 5 kompüter var. 
Kitabxana müt
əxəssislərinin ümumi sayı 123 nəfərdir. Onların 6 nəfəri (4,9%) 
ali ixtisas, 5 n
əfəri (4,1%) ali qeyri  ixtisas, 32 nəfəri (26%) orta ixtisas, 20 
n
əfəri (20,3%) orta qeyri ixtisas, 55 nəfəri (44,7%) ümumi orta təhsillidir. 
Salyan rayonunda ümumilikd
ə 112 kitabxana var. Bu kitabxanalardan 
22-
i şəhərdə, 90-ı kənd yerlərində yerləşir. Kitabxanaların 55-i Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi, 43-ü T
əhsil Nazirliyi tabeliyində  fəaliyyət göstərir.  
Kitabxanaların  ümumi  fondu  190,700 nüsxə  təşkil  edir.  Fondun  411,566 
nüsx
əsi  şəhər  kitabxanalarında,  630.000  nüsxəsi kənd  kitabxanalarındadır  və   
bu kitabxanalarda c
əmi  11  kompüter  var.  Kitabxanalarda  çalışan  
müt
əxəssislərin ümumi sayı 107 nəfərdir. Mütəxəssislərin 25 nəfəri ali ixtisas, 
25 n
əfəri orta ixtisas , 26 nəfəri ali və orta qeyri-ixtisas, 56 nəfəri  ümumi orta 
t
əhsillidir. (6.s. 53-57) 
Salyan Rayon MKS-i 1975-ci ild
ən fəaliyyətə  başlamışdır.  Nizami 
G
əncəvi adına Mərkəzi kitabxana adlanan MKS özündə 56 filialı birləşdirir. 
MKS-
ə 1 Uşaq kitabxanası, 1 Gənclər kitabxanası, 47 kənd kitabxana filialları, 
5 şəhər kitabxanasını daxildir. Kitabxananın fondunun ümumi həcmi 527,339 
nüsx
ədir. Kitabxananın şöbələri aşağıdakılardır.  
1. Abonement şöbəsi 
2. Oxu zalı şöbəsi 
3. Kitabişləmə və Komplektləşdirmə şöbəsi 
4. Metodika v
ə Biblioqrafiya şöbəsi 
5. Kitabxanalar arası abonement şöbəsi. 
Abonement  şöbəsi-  kitabxana yaranan gündən fəaliyyət göstərir. 
Şöbənin fondu bədii və elmi ədəbiyyatla zəngindir. Şöbədən ayrı-ayrı oxucu 
qrupları istifadə edir. Gün ərzində 20-25 oxucuya xidmət göstərilir. Şöbənin 
əlifba və  sistemli  kataloqları  var.  Fondda  “Açıq  rəf”-də  sərgilənən kitablar 
oxucuların  marağına  və  kitab seçməsinə  geniş  şərait  yaradır.  Kitabxananın 
müasir s
əviyyədə tərtib edilən saytında elektron kataloq və elektron kitabxana 
bölm
ələrində  kitabxananın  zəngin  kitabxanasının  fondu  oxucuların  virtual 
istifad
əsinə  verilmişdir.  Elektron  kataloq  bölməsində  materiallar 4 qrupa 
ayrılmışdır:1.Kitablar;  2  .  Elektron  kartoteka;  3.  Retro  kitablar;  4.  Yeni 
kitablar; 
5. Diyarşünaslıq;(21) 
Ucar rayonunda ümumilikd
ə  94  kitabxana  var.  Onların  79-u 
k
əndlərdə, 15-i isə  şəhərdə  yerləşir.  Bu kitabxanalardan 47-i Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi, 45-i is
ə Təhsil Nazirliyi tabeliyindədir. Kitabxanaların fondu 
488,773 nüsx
ədir. Fondun əsasını  kitablar təşkil edir. Rayon kitabxanalarında 
7 kompüter istifad
əyə verilmişdir. Ucar rayonunda 33 min kitab fondu olan 47 


97 
 
kütl
əvi  kitabxana  var.  Onların  40-ı  kənd  yaşayış  məntəqələrində, 7-i rayon 
m
ərkəzində  yerləşir.  Rayon kitabxanalarında    94  nəfər mütəxəssis  çalışır. 
Müt
əxəssislərdən 5 nəfəri ali ixtisas, 78 nəfəri ali və  orta qeyri ixtisas, 46 
n
əfəri isə ümumi orta təhsillidir. 
Z
ərdab rayonunda  89 kitabxana var. Onlardan 15-i  şəhərdə, 74-ü 
k
əndlərdə yerləşir. Kitabxanaların 49-u Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 37-i  
T
əhsil Nazirliyi tabeliyində  fəaliyyət göstərir. Kitabxana  fondunun ümumi 
h
əcmi 427,770 nüsxədir. Kitabxanalarda 3 kompüter var. Kitabxana 
müt
əxəssislərinin  ümumi  sayı  107  nəfərdir.  Onların    58  nəfəri  ali və  orta 
ixtisas, 24 n
əfəri ali və orta qeyri ixtisas təhsillidir.  
Z
ərdab rayon Mərkəzi  Kitabxanasının  saytında  rayonun  yetirmələri 
H
əsən Bəy Zərdabi, Milli Azərbaycan hökumətinin  yaranmasında  fəallıq 
göst
ərmiş  Şirin  Nuriyev,  Sovet  İttifaqı  Qəhrəmanı  Məlik Məhərrəmov və  b. 
şəxslər haqqında məlumatlar verilir. Saytın maraqlı linklərindən biri "Əkinçi" 
bölm
əsidir. Burada Azərbaycanda ilk mətbu orqan olan "Əkinçi” qəzeti, onun 
yaradıcısı Həsən bəy Zərdabinin bu sahədəki fəaliyyəti haqqında məlumatlar 
t
əqdim  edilir.  Kitabxananın  Veb-saytında  "Kitabxana"  və  "strukturu" 
bölm
əsində  rayon Mərkəzləşdirilmiş  Kitabxana  Sistemi,  onun  fəaliyyəti və 
şöbələri  haqqında,  "Tədbirlər" bölməsində  isə  keçirilən tədbirlər  haqqında 
m
əlumatlar təqdim edilir. Bundan başqa, "Yeni nəşrlər" bölməsində kitabxana 
fonduna daxil olan yeni kitabların siyahısı təqdim edilir.(22) 
İnformasiya  tələbatının  tam  və  operativ ödənilməsi,  kitabxanaların 
f
əaliyyətinin düzgün təşkil olunmasından, biblioqrafik xidmətin səviyyəsindən 
asılıdır.  
H
azırda "Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 
2008-2013-cü ill
ərdə  inkişafı  üzrə  Dövlət  Proqramı"nın  icrası  məqsədi ilə, 
M
ədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilati dəstəyi ilə respublikanın şəhər və 
rayon kitabxanalarının avtomatlaşdırılması işi həyata keçirilir. 
 
Regiondakı  MKS-lərin bir çoxu kompüterlərlə  təmin olunsa da, 
elektron kataloqun yaradılması üçün maliyyə vəsaiti çatışmazlığı hiss olunur. 
İqtisadi rayonların bir çoxundakı MKS-lərinin veb saytı yaradılıb oxucuların 
istifad
əsinə  verilmişdir.  Son  dövrlərdə, bu sahədə  görüləcək  işlərin  siyahısı 
daha  da  genişlənməyə  başlamışdır.  Bunu  haqqında  araşdırma  apardığımız 
şəhər və rayon kitabxanalarının nümunələrində daha yaxından izlədik. 
Ümumiyy
ətlə,  respublikamızın  iqtisadi  rayonlarında  kitabxanalarının 
f
əaliyyətinin araşdırılması belə nəticə çıxarmağa əsas verir ki, respublikamızın 
şəhər və kənd kitabxanalarında xüsusi ilə ixtisaslı kadrların azlığı kitabxana-
informasiya t
əminatının keyfiyyətinə təsir edən ən mühüm amillərdən biridir.  
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə