KitabxanaşÜnasliqYüklə 3,72 Kb.

səhifə44/88
tarix08.03.2018
ölçüsü3,72 Kb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   88

98 
 
 
ƏDƏBİYYAT  
 
1. “Az
ərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2004-
2008-ci ill
ər)” // Azərbaycan  .- 2004.-11 fevral. 
2. “Az
ərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cu illərdə sosial-iqtisadi inkişafı üzrə 
Dövl
ət Proqramı” .- Bakı : Nurlar, 2009.- 184s. 
3. “Az
ərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Sərəncamı // Azərbaycan.-2007.-21 aprel.  
4. “Az
ərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə 
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və 
t
əcrübi jurnal .-2008. №2.-s.6-29. 
5. “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ∕∕ Azərbaycan. – 1999. - 14 
mart. 
6. “Kitab
xanaların fəaliyyəti haqqında ” statistik müayinənin nəticələri barədə. Statistik 
bülleten. Az
ərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi .-B.-2009.- 88s
7. X
ələfov A.A. Kitabxanaşünaslığa giriş: Dərslik (3 hissədə) .- H.3.-B. 2003.-314s. 
8.  İsmayılov N.İ., Bayramova İ.Z. Azərbaycan Respublikasının regionlarında şəhər əhalisinin 
informasiya t
əminatının bəzi məsələləri.//Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı 
Slavyan Universiteti Humanitar elml
ərin öyrənilməsinin aktual problemləri.-2010.- № 2.-
s.341-350. 
9.    
http://minqacevirmks.webs.com
 
10.  http:// 
www.shirvaninfo.webs.com
.  
11.  http:// 
www.yevlaxmks.webs.com

12.  http:// 
www.aqdash-mks.webs.com

13.  http:// 
www.acabedi-mks.webs.com

14.  http:// 
www.beylaqan-mks.az

15.  http:// 
www.barda-mks.az

16.  http://  
www.bilesuvar.mks.ucoz.com

17.  http://  
www.qoycaymkswebs.com

18.  http://  
www.imislimks.webs.com

19.  http://  
www.kurdemir-mks.az

20.  http://  
www.neftcala-mks.az

21.  http://  
www.salyan-mks.az

22.  http://  
www.zerdab-mks.info

 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


99 
 
И.БАЙРАМОВА 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗМИЩЕНИЯ  БИБЛИОТЕЧНО- 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В РЕГИОНАХ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ  ( НА ПРИМЕРЕ АРАНСКОГО   
ЕКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА) 
 
РЕЗЮМЕ 
 
В    статье    анализируются    современное  состояние  размищения  библиотечно-
информационных  ресурсов    в  регионах    Азербайджанской    Республики  (на  примере 
Аранского економического района),  о тагже проявление  заботы  государства  в этой  
области,  о  роле  библиотек    в    повышение    интеллектуально-  культурного  развития  
уровнья населения.      
                                                                                                       
                                                                                                          
                                                                                              
 
                                                                                             I.BAYRAMOVA 
 
THE POSITION OF LOCATION LIBRARY–INFORMATION RESOURSES IN  
REGIONS  OF  AZERBAIJAN  REPUBLIC ( ON  A MODEL  OF  ARAN   
ECONOMIC   REGION) 
 
 
SUMMARY 
 
In this  article  article analyses the situation of location of library-information 
resourses in the regions  of Azerbaijan Republik (especially in Aran Economical region). At 
the some trine, in this spector deals with the increasing of libraries becase of development of 
people`s intellectual-cultural level,the reflection of state`s care to it.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


100 
 
Aynur CABBAROVA  
“Kitabxana resursları və informasiya axtarış  
sisteml
əri” kafedrasının dissertantı 
 
RESPUBLİKA ELMİ PEDAQOJİ KİTABXANASI – TƏHSİL 
NAZİRLİYİ KİTABXANALARININ METODİKİ MƏRKƏZİ KİMİ  
 
Açar sözl
ər:  Pedaqoji kitabxana, Metodiki mərkəz, Peşə məktəb 
kitabxanaları, Orta məktəb kitabxanaları 
Ключевые слова: Педагогическая библиотека, Методический центр
библиотеки технического училища, школьные библиотеки 
Keywords:Pedagogical Library, Methodical center, library, technical school, 
school libraries 
 
 
B
əşəriyyətin  inkişafında  mühüm  əhəmiyyət kəsb edən təhsil, həmişə 
c
əmiyyətin diqqət mərkəzində olmuş, onun təşkili və inkişafına xüsusi qayğı 
göst
ərilmişdir.  Hələ  lap qədim zamanlardan ilk məktəblər  yaranmağa 
başlayandan  bu  günki  inkişaf  etmiş  sivilizasiyamızadək təhsil  kitabxanaları 
h
əmişə  məktəblərin  strukturuna  daxil  olmuş,  onun  tərkib hissəsini təşkil 
etmişlər. 
 
Dünyanın  ən qədim mədəni  xalqlarından  biri  olan  Azərbaycanda da 
t
əhsil kitabxanalarının yaranması, formalaşması və inkişafı çox mürəkkəb və 
ç
ətin  tarixi  yol  keçmişdir.  Belə  ki, lap qədim dövrlərdən  başlayaraq 
z
əmanəmizə qədər fəaliyyət göstərən məktəblərin yanında təhsil kitabxanaları 
yaradılmış,  onların  inkişafına  qayğı  göstərilmişdir.  Kitabsız  təhsil  olmadığı 
kimi, kitabxanasız məktəb də yoxdur.  
 
Hazırki  müstəqil və  suveren Azərbaycan  Respublikasının  sosial-
iqtisadi t
ərəqqisi, yeni cəmiyyət quruculuğu, xalqın milli-mənəvi dəyərlərinin, 
m
ədəniyyətinin  inkişafı  kitabxana  quruculuğunu  da  informasiyalaşdırılmış 
c
əmiyyətin tələbləri səviyyəsinə  yüksəltməyi tələb edir.  Məhz buna görədir 
ki, bel
ə  bir strateji əhəmiyyət kəsb edən islahat mərhələsi təhsil 
kita
bxanalarının da təşəkkülünə və inkişafına, müasir durumuna da öz təsirini 
göst
ərmişdir. 
 
Respublikamızda  ən  böyük  kitabxana  şəbəkələrindən biri də 
Az
ərbaycan  Respublikasının  Təhsil Nazirliyinə  məxsusdur. Təhsil 
kitabxanalarının  şəbəkəsi  çoxaldıqca  onların  qarşısında  duran  vəzifələr də 
artmış,  kitabxanaların  işinin  məzmununda  əsaslı  dəyişikliklər  baş  vermiş, 
kitabxana  işinin  zənginləşməsi, təkmilləşməsi, yeniləşməsi  üçün  şərait 
yaranmışdır. 
T
əhsil  kitabxanaları  uşaqların  mütaliəsinə,  onların  tədris-trəbiyə 
prosesin
ə, sinifdənkənar  işlərinin təşkilinə  xidmət edən mədəni-maarif 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə