KitabxanaşÜnasliq


m əktəb kitabxanaları arasında kitabxana-Yüklə 3,72 Kb.

səhifə47/88
tarix08.03.2018
ölçüsü3,72 Kb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   88

105 
 
m
əktəb kitabxanaları arasında kitabxana-
informasiya şəbəkəsinin  yaradılması, 
m
əktəb kitabxanalarının yeni informasiya 
texnologiyaları və digər avadanlıqla təchiz 
edilm
əsi. 
Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasında 
“Elektron d
ərsliklər” fondunun 
yaradılması 
Respublika Elmi 
Pedaqoji 
Kitabxanası, 
rayon (şəhər) icra 
hakimiyy
əti 
orqanları 
5.2. 
Yeni m
əktəb binalarının tikintisi 
layih
ələndirilərkən kitabxana üçün mövcud 
normativl
ərə uyğun müvafiq otaqların 
n
əzərdə tutulması. 
T
əhsil Nazirliyi 
Münt
əzəm 
 
Göründüyü kimi son ill
ərdə də REPK ilə məktəb kitabxanaları arasında 
kitabxana-
informasiya şəbəkəsinin  yaradılması, məktəb kitabxanalarının yeni 
informasiya te
xnologiyaları  və  digər  avadanlıqla  təchiz edilməsi, 
kitabxanaların  madii-texniki  bazasının  möhkəmləndirilməsi istiqamətində 
böyük işlər görülüb və tədbirlər davam etdirilir.  
 
 
 
 
 
ƏDƏBİYYAT 
 
1.  X
ələfov  A.A.  Kitabxanaşünaslığa  giriş:  Dərslik. III hissə.-Bakı:  Bakı  Universiteti 
N
əşriyyatı, 2003.-314s. 
2. X
ələfov A.A. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi. – Bakı. Azərnəşr, 2006.-312s. 
3. 
İsmayılov  X.İ.  Kitabxana  işinin  idarə  edilməsinin metodiki və  təşkilati  məsələləri: Dərs 
v
əsaiti.-Bakı: M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanasının mətbəəsi, 1995.-96s. 
4.  X
ələfov  A.A.,  Əhmədov E.Y. Məktəb  kitabxanaları  Azərbaycan müstəqilliyi 
şəraitində//Kitabxanaşünaslıq  və  biblioqrafiya.-B.:  Bakı  Universiteti  Nəşriyyatı,2004.-№1. 
s.3-14.  
5.  Z
əngibasarlı  M.M.,  İsmixanova  T.Ə.,  Mirzəyev V.M. Azərbaycan  Respublikası  Elmi 
Pedaqoji Kitabxanası.-Bakı: Nərgiz-R Nəşriyyat-poliqrafiya firması, 1997.-88s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


106 
 
 
А.ДЖАБАРОВА 
 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА – 
KAK 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БИБЛИОТЕК МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ  
 
РЕЗЮМЕ  
 
В статье излагается о важной роли Республиканской Научной Педагогической 
Библиотеки  как  большого  научно-культурного  центра,  претворяющего  в  жизнь 
информационно-библиографические  и  библиотечные  услуги  для  сети  библиотек, 
действующих  при  общеобразовательных,  профессиональных,  специализированных 
средних  учебных  заведениях  системы  Министерства  Образования,  о  том,  что  будучи 
именно  научно-культурным  центром  она  вплотную  занимается  проблемами 
образования,  а  также  об  ее  вкладе  в  развитие  деятельности  этих  библиотек  в 
современном информационном обществе, в условиях обширной глобализации.  
 
A.CABBAROVA 
 
REPUBLICAN SCIENTIFIC-PEDAGOGIC LIBRARY - KAK SYSTEMATIC 
LIBRARY MINISTRY OF EDUCATION 
 
SUMMARY   
 
The article describes the importance of the Republican Scientific Pedagogical Library 
as a great scientific and cultural center, implement bibliographic information and library 
services for the library network, operating at secondary, vocational, specialized secondary 
educational institutions of the Ministry of Education, that is being scientific and cultural 
center, it is closely involved in education issues, as well as its contribution to the development 
of the activity of these libraries in the modern information society, in the vast globalization. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


107 
 
 
Elçin   GULALİYEV 
 
“Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri”                     
                                       
kafedrasının magistri 
 
AZƏRBAYCANDA ELMİ KİTABXANALARIN YARANMASI, 
İNKIŞAFI, KİTABXANA 
ŞƏBƏKƏLƏRİ SISTEMINDƏ YERİ VƏ ƏHƏMİYYƏTİ  
 
Açar  sözl
ər:  kitabxana    tarixi,  fondun    formalaşması,  kitabxananın 
formalaşması, qədim kitabxanalar 
Ключевые    слова:    История  библиотек,  формирование    фонда, 
формирование библиотек,  древние библиотеки 
Keywords:  library history, forming of the fund, forming of the library, ancient 
libraries   
 
Dünyanın  ən qədim  xalqlarından  biri  olan  Azərbaycan  xalqının  çox 
q
ədim kitab və  kitabxana  tarixi  vardır.  Azərbaycan  kitabının  tarixi  izləri 
tarixin çox q
ədim qatlarına gedib çıxır. Hələ V əsrin əvvəllərində Albaniyada 
52 h
ərfdən ibarət olan alban əlifbası  olmuşdur.  Alban  əlifbasının  yaranması 
böyük tarixi v
ə mədəni əhəmiyyətə malik idi. Belə ki, bu, kitabçılıq işini xeyli 
genişləndirmişdir.  
Albaniyada 
əlifba tərtib edildikdən sonra kilsələrin  yanında  əyan və 
ruhani uşaqları üçün məktəblər təşkil edilmişdir. 
VII 
əsrdən başlayaraq Albaniyanın tarixi yazılmağa başladı. Bu dövrdə 
meydana çıxan Musa Kalankatlunun “Alban tarixi” kitabında IV – VII əsrlərə 
dair Az
ərbaycan  tarixi  haqqında  qiymətli məlumatlar verilir. Müəllifin 
m
əlumatına görə o zaman Albaniyada bəzi antik müəlliflərin əsərləri: Homerin 
“ İliada”sı, Vergilinin “Eneida”sı məlum idi. 
Eramızın  əvvəllərində  digər Azərbaycan dövləti olan Atropatenada 
m
ədəniyyət xeyli inkişaf etmiş, yazı və kitabçılıq işi genişlənmişdir. Bu zaman 
Atropatenada  İran  –  Aromey  əlifbası  əsasında  inkişaf  edən pəhləvi  yazısı 
işlənirdi.  
Q
ədim Midiya dövlətinin ən qiymətli nümunəsi, fəlsəfi – tarixi, həm də 
ədbi  –  bədii dəyərə  malik olan əsəri “Avesta” pəhləvi dilində  yazıya 
köçürülmüşdür.  Lakin  VII  əsrin  ortalarında  ərəblərin Azərbaycana hücum 
etm
əsi onun kitab mədəniyyətinə ciddi zərbə vurdu. 
Ərəb  işğalı  zamanı  Azərbaycanda  əhaliyə  islam dininin zorla qəbul 
etdirilm
əsi  gedişində  bu dinin əsas  ehkamlarını  yaymaq  üçün  ərəb  əlifbası 
t
ətbiq  olunmağa  başlandı.  Məscidlər  yarandı  və  bu məscidlərdə  müqəddəs 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə