KitabxanaşÜnasliqYüklə 3,72 Kb.

səhifə5/88
tarix08.03.2018
ölçüsü3,72 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88

12 
 
variantlar mövcuddur. Bel
ə  ki, bəzi  kitabxana  işçiləri və  kitabxanaşünas 
aliml
ər  metodiki  işin  nəticələrini və  metodiki bilikləri  kitabxana  işçilərinin 
ixtisasartırma kurslarında, seminarlarda, öz iş yerlərində göstərdikləri aktivlik 
v
ə  işə  olan hədsiz  maraqlarından,  xüsusi  ədəbiyyatların  həmçinin ixtisas 
ədəbiyyatlarının  əldə  edilməsi və  öyrənilməsi, xüsusilə  metodiki  işləmələrin 
oxunması  yolu  ilə  əldə  edirlər. Metodiki təminatın  effektliliyinin 
yüks
əldilməsinin vacibliyinə  bir  çox  kitabxanaşünas  alimlər xüsusi diqqət 
yetirmi
şlər. Görkəmli  kitabxanaşünas  alim  A.N.Vanlev  kitabxana 
f
əaliyyətində effektliliyin öyrənilməsinin üç növünün istiqamətinin olduğunu 
qeyd edir. O göst
ərir ki, kitabxanalara vahid rəhbərliyin metodik təminatında 
va
hid  sistemin  yaradılması,  ƏET-nın  (əməyin elmi təşkili)  tətbiqi və 
kitabxanaların  metodik  təminatında  daha  mütərəqqi formalardan istifadə 
edilm
əsi çox vacib şərtlərdən biri olmalıdır. 
         
SSRİ  dövründə  bir  çox  kitabxana  şəbəkələrində  və  sistemlərində 
kitabxana  işinin  effektliliyinin  öyrənilməsi məqsədilə  xüsusi tədqiqatlar 
aparılmışdır.  Bu  tədqiqatlar 70-80-ci illərdə  daha  geniş  şəkildə  aparılmışdır. 
Xüsusil
ə,  SSRİ  DÜETK  (Dövlət  Ümumi  Elmi  Texniki  Kitabxanası)  Sibir 
şöbəsinin və  Çelyabinsk  Mədəniyyət  İnsitutunun  apardığı  tədqiqatlar 
kitabxanala
rın  metodiki təminatı ilə bağlı xüsusi  maraq doğurur. Əlbəttə, bu 
gün Az
ərbaycanda bu kimi tədqiqatların  aparılması  olduqca  vacibdir. 
Müqayis
ə  üçün  qabaqcıl  ölkələrin kitabxana təcrübəsini götürsək, 
Az
ərbaycanda  kitabxanaların  fəaliyyətində  yüksək səmərəlilikdən  danışmaq 
ç
ətindir. Xüsusilə,  metodiki təminat  işində  çoxlu nöqsanlar və 
çatışmamazlıqlar  höküm  sürür.  Rusiyada  və  digər ölkələrdə  kitabxana 
fa
əliyyətinin effektliliyinin öyrənilməsi və  tədqiqi kimi tədbirlə  ölkədə 
f
əaliyyətdə olan Respublika səviyyəli kitabxanaların demək olar ki, heç birinin 
günd
əlik fəaliyyətində  nəzərə  çarpmır.  Belə  olan halda nəinki, səmərəli  iş 
f
əaliyyətindən, hətta orta səviyyəli işdən danışmaq yerinə düşməzdi. Odur ki, 
Respublikamızın  kitabxanaşünaslıq  və  informasiya mərkəzi olan Milli 
kitabxana, h
əm də  bütün metodiki əlaqələndirmə  mərkəzi  olduğunu  nəzərə 
alsaq Milli kitabxana bel
ə tədbirləri və tədqiqatları eksperementlər kimi tədqiq 
etm
əsi və təcrübə kimi yaymalıdır. Milli Kitabxananın özünün elmi-metodiki 
şöbəsində  ciddi islahatların  aparılması  vaxtı  isə  çoxdan    çatmışdır.  Milli 
Kitabxana  Respublikamızda  özünün  ənənələri olan Azərbaycanın  bütün 
kitabxana şəbəkələri və sistemləri üçün metodiki mərkəz kimi həmdə qabaqcıl 
t
əcrübə  məktəbi kimi həmişə  öndə  getmiş  kitabxanalara    daim köməklik 
göst
ərmişdir.  Milli  Kitabxana  müstəqilliyin ilk illərində  istər fondun 
komplektl
əşdirilməsində əhaliyə yeni latın qrafikasında  xidmət edilməsində, 
h
əmçinin  metodiki  işin  təşkilində  bir  sıra  problemlərlə  qarşılaşmışdır.  Bu 
probleml
ərin çox obyektiv və subyektiv səbəbləri vardır. 


13 
 
Metodiki t
əminat  işinin  həyata keçirilməsində  bir çox problemlər 
mövcuddur. Bu gün biz
ə belə gəlir ki, bu problemləri həll etmək mümkündür 
v
ə  milli  kitabxananın  kollektivi  buna  qadirdir.  Ona  görə  də,  ilk növbədə 
metodiki f
əaliyyətin idarə olunmasının yeniləşdirilməsi ön plana çəkilməlidir. 
Son ill
ərdə  kitabxanaşünaslığa  dair  elmi  ədəbiyyatda “idarəetmə” və  ya 
“idar
əolunma” anlayışları mencement kimi istifadə olunur. 
           Görk
əmli rus alimləri  İ.M.Suslova  və  A.İ.Pasinin fikrincə  idarəetmə 
özünd
ə əsasən rəhbərlik, inzibati, idarəetmə və nəzarət funksiyalarını nəzərdə 
tutursa,  mencement idar
əetmədə  müasir elmi bilikləri, dünya təcrübəsinin 
demokratik  iş  üsullarını,  əməyin elmi təşkilini  nəzərdə  tutan,  bu sahədə 
müt
ərəqqi  ideyaların  sintezini  təşkil  edən  konsepsiyadır.  Odur  ki,  bütün 
kitabxana  şəbəkələri və  sistemləri üçün metodiki təminat  işinin  yeni 
konsepsiyaları  işlənilməsidir.  Bunun  üçün  yuxarıda  qeyd  etdiyimiz  kimi,  ilk 
növb
ədə Milli kitabxananın elmi metodiki şöbəsinin kadr potensialına yenidən 
baxılması və kadr potensialı kitabxana işinə dair yeni təfəkkürə malik olması, 
yeni kitabxana texnologiyalarını mükəmməl bilən səriştəli və təcrübəli işçilər
metodistl
ər  işə  cəlb  olunmalıdı,  elmi-metodiki  şöbənin xüsusi  prespektiv  iş 
planı  tərtib  olunması  və  ona nəzarət gücləndirilməlidir. Milli kitabxana 
metodiki 
əlaqələndirmə  mərkəzi kimi metodik təminat sisteminə  cəmiyyətdə 
açıq  sistem  kimi  baxmalı  onun  fəaliyyətində  metodiki mərkəzlərlə  yanaşı, 
kitabxana  işi  üzrə  ictimai təşkilatların  elmi,  mədəni, təhsil müəssisələrinin, 
dövl
ət təşkilatlarının və digər maraqlı qurumların iştirakı vacibdir. 
           
M.F.Axundov adına Milli Kitabxana onun Elmi-metodiki şöbəsi təkcə 
metodiki  işi  əlaqələndirmək yox,  həm də  ona  ardıcıl  olaraq nəzarət etməli, 
h
əyata keçirilən  metodiki  işin  kefiyyətliliyinə  cavabdeh  olmalıdır.  Metodiki 
t
əminatla  bağlı  eksperementlər və  tədqiqatlar  qoyulmalıdır.  Çünki  işin 
kefiyy
ətli həyata keçirilməsi ilk növbədə ona nəzarət edilməsindən daha çox 
asılıdır. 
         
Əlbəttə,  işin  kefiyyətinin  yoxlanılması  və  ona nəzarət edilməsi, 
eksperementl
ərin qoyulması mürəkkəb bir məsələdir. Hətta, hər hansı şəbəkə 
v
ə  ya sistem yox, kiçik bir kitabxanada belə  kefiyyətliliyi yoxlamaq üçün 
eksperementl
ərin  aparılması  ciddi çətinliklər  olduğunu  göstərir. Belə  ki, 
bütövlükd
ə metodiki təminat işinin çoxşaxəli və əhatəli olduğunu nəzərə alsaq 
müxt
əlif səviyyələrdə görülən işin çox çətin problemləri ortaya çıxır. Xüsusilə, 
müxt
əlif səviyyəli metodik mərkəzlərin işinin müxtəlif aspektli olması və hər 
birinin  özünün  iş  prosesini  nəzərə  alsaq onun mürəkkəb  bir  proses  olduğu 
diqq
əti cəlb edər.  Odur ki,  tədqiqat problemlərinin öyrənilmə  və 
eksperementl
ərin  aparılması  xüsusi  hazırlıq  tələb edən bir prosesdir.  Son 
ill
ərdə  Respublika səviyyəli  kitabxanaların  heç  birində  effektliyin üzə 
çıxarılması  üçün  demək olar ki, heç eksperement və  ya tədqiqat 
aparılmamışdır. Belə olan halda ümumi inkişafın metodiki işin kefiyyətindən 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə