KitabxanaşÜnasliqYüklə 3,72 Kb.

səhifə6/88
tarix08.03.2018
ölçüsü3,72 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88

14 
 
danışmaq  yersiz  olardı.  Odur  ki,  kitabxanaların  metodiki  fəaliyyətində 
“Az
ərbaycan Respublikasında kitabxana – informasiya sahəsinin 2008-2013-
cü ill
ərdə  inkişafı  üzrə  Dövlət  proqramının  tələblərinə  uyğun  radikal 
addımların  atılması  olduqca  zəruridir.  Respublika Mədəniyyət və  Turizim 
Nazirliyi, Milli Kitabxana v
ə  Respublika  əhəmiyyətli Mərkəzi sahəvi 
kitabxanalar  onların  elmi-metodiki  şöbələri bu sərəncamdan irəli gələn 
m
əsələləri ciddi şəkildə araşdırmalı və buna uyğun olaraq hər bir şəbəkə üçün 
üzün müdd
ətli  inkişaf  planı  hazırlanılmsı  və  konkret tədbirlər həyata 
keçirilm
əlidir. Bu tədbirlərin başlıca məqsədi – Azərbaycan Respublikasında 
metodik t
əminat fəaliyyətinin  optimallaşdırılması  elmi  cəhətdən 
əsaslandırılmış təkliflərin hazırlanması və tətbiq edilməsindən ibarət olmalıdır. 
Əlbəttə,  belə  təkliflərin və  işləmələrin  hazırlanması  ilk  dəfə  olaraq Müstəqil 
Az
ərbaycan Respublikasında kitabxana təcrübəsində ayrıca bir sahənin işinin 
t
ədqiqinə  və  öyrənilməsinə  həsr  olunmuş  tədbir kimi qiymətləndirilə  bilər. 
Bel
ə  elmi  işləmələr  əlbəttə,  bütün  şəbəkələri və  sistemlərinin bütün 
s
əviyyələrini  Respublika  kitabxanalarından  tutmuş,  rayon  və  kənd 
kitabxanalarını  əhatə  etməklə  bütün metodik mərkəz kimi fəaliyyət göstərən 
sisteml
əri  əhatə  etməlidirlər. Belə  işləmələrin həyata keçirilməsində  bütün 
şəbəkə  və  sistemlərin metodiki fəaliyyətlərinin  qarşılıqlı  və  əlaqəli  iş 
aparmaları  onların  apardığı  tədbirlərin müəyyən bir mərkəz tərəfindən 
koordinasiya olunması, lazım gəldikdə istiqamətləndirilməlidir. Yaxşı olar ki, 
bel
ə  metodiki  işləmələr həm xüsusi zonalar üzrə, həm  də  ayrı-ayrı  sahəvi 
kitabxanalar üzr
ə  həyata keçirilsin. Zonalar üzrə  həyata keçirilən tədbirlər 
yaxşı  olar  ki,  “Azərbaycan  Respublikası  Regionların  2009-2013-cü illərdə 
sosial-
iqtisadi  inkişafı  Dövlət  Proqramına”  uyğun  nəzərdə  tutulmuş  iqtisadi 
rayonların  zonalar  üzrə  bölgüsünə  uyğun  həyata keçirilsin.  Belə  bir bölgü 
Az
ərbaycan Respublikasının Prezidentinin 14 aprel 2009-cu il tutulduğu kimi 
aparılsa  İcra  Hakimiyyəti  orqanları  və  digər yerli idarə  və  təşkilatlarda  bu 
xeyirxah 
işdə kitabxana işçilərinə yardımçı ola bilərlər. 
           Metodiki t
əminat  işinin  effektli  olması  onun  təşkilindən, həyata 
keçirilm
əsindən təcrübəli mütəxəssislərin  işə  cəlb  olunmasından  asılıdır. 
T
əcrübəli mütəxəssislər dedikdə uzun müddət kitabxanada çalışan, stajı olan 
işçidən getmir, əksinə yeni təcrübədən, yenilikçi, yeni kitabxana proqramlarını 
bil
ən,  xarici təcrübədən  malumatı  olan  rəqəmli kitabxanalar,  elektron 
kataloqlar,  m
əlumat  axtarış  sistemlərinin müxtəlif aspektlərini mənimsəmiş 
insanlar bu işə cəlb olunmalıdırlar. Respublikada metodiki təşkilat işinin bütün 
aspektl
ərinin öyrənilməsi,  onun tədqiq edilməsi və  bu  işin 
istiqam
ətləndirilməsinə ümumi rəhbərlik M.F.Axundov adıma Milli Kitabxana 
t
ərəfindən aparılmalıdır. İndiyə qədər Respublikamızda metodiki fəsaliyyətin 
ayrı-ayrı xırda aspektləri öyrənilsə də, hərtərəfli geniş və əhatəli tədqiqatlar və 
işləmələr  aparılmamışdır.  Azərbaycanda kitabxana fəaliyyətinin bugünkü 


15 
 
durumu dünya t
əcrübəsində  xeyli  geri  qalmasının  bir  səbəbi də  metodiki 
t
əminat fəaliyyətinin  özünün  geri  qalması  və  beləliklə  kitabxana  işinin 
inkişafına  yardımçı  ola  bilməməsidir. Son illərdə  bütün  şəbəkələr üzrə 
metodik  işlərin ezamiyələrələ, yerlərə  gedə  bilməməsi, xüsusilə 
Respublikamızın kənd yerlərində kitabxana işçiləri ilə görüşlərin keçirilməsinə 
onlara  yardım  edilməsi yox dərəcəsindədir. Belə  olan tərzdə  yerlərdə   
kitabxana  işinin  inkişafından,    irəliləyiş  və  yenilikdən  danışmaq  əbəs  olardı. 
Az
ərbaycanda metodik təminatı müsir tələblərə cavab verən səviyyədə inkişaf 
etm
ədən  kitabxanaların  inkişafından  yeni  texnologiyaların  tətbiqindən 
ümumiyy
ətlə, kitabxanaların inkişafından danışmaq olmaz. Bir məsələni qeyd 
etm
ək  lazımdır  ki,  Azərbaycan  kitabxanalarının  iş  təcrübəsində  metodik 
v
əsaitlərdən  geniş  şəkildə  istifadə  edilməsi olduqca zəif  aparılır.  Respublika 
əhəmiyyətli iri universal və  sahəvi kitabxanalarda metodiki vəsaitlər və 
işləmələr demək olar ki,  hazırlanmır  nəşr  edilib  yerlərə  göndərilmir. Bunun 
müqabilind
ə  yerlərdə,  xüsusilə  MKS-lərdə,  onların  filial  kitabxanalarında 
metodik v
əsaitlər və  işləmələrə  uyğun yeni istiqamətlərdə  texnologiyalar 
t
ətbiq olunmur. Bütün bu məsələlərin elmi cəhətdən  əsaslandırılıb  ortaya 
qoyulması və tətbiq edilməsi üçün Respublikada vahid sistem üzrə  metodiki 
t
əminatın əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilməli və tətbiq edilməlidir. Bunun 
ü
çün aparılacaq metodiki işin mahiyyəti dəqiqləşdirilməli, uzun müddət üçün 
aparılacaq  tədqiqat  işinin  və  keçiriləcək tədbirlərin perespektivləri 
planlaşdırılmalıdır.  İlk  növbədə  metodiki  işin  funksiyaları,  metodiki 
f
əaliyyətin mahiyyəti,  yəni  pedoqojı,  informasiya və  təşkilati  məzmunu 
açıqlanmalıdır. 
            Bel
ə  tədqiqatlar  aparılarkən, yəni metodiki fəaliyyətin mahiyyəti 
öyr
ənilərkən metodik mərkəzlərlə  aparılan  işin  xarakteri  və  yerlərdəki 
əlaqələri Respublika səviyyəsində  görüləcək tədqiqtlar onun yerlərdəki 
kitabxana  şəbəkəsinə  təsiri, xüsusilə  kütləvi və  sahəvi kitabxanalara  təsiri 
öyr
ənilməklə  metodiki  işin  üç  əsas  forması  nəzərdən keçirilməli və  bunların 
h
ər  biri  ayrı-ayrılıqda  aparılacaq  işin  əsas mövzusu kimi tədqiqata cəlb 
olunmalıdır. 
             
Odur  ki,  Metodiki  işləmələr, təkliflər  ayrı-ayrı  mərkəzlər tərəfindən 
n
əşr olunan  bütün materiallar birinci mərhələ; 
             - 
Kitabxanaların  fəaliyyətinin təhlili  üçün  şəhər,  rayon və  kənd 
kitabxanasına  ezamiyyələr yolu ilə  gedişlər və  onlara  praktiki köməkliyin 
göst
ərilməsi. 
            2-ci m
ərhələ;  
            - 
Kitabxana işçilərinin ixtisasartıma sistemində iştirak etmək və bütün 
kitabxanaların  bu  işə  cəlb edilməsi isə  üçüncü mərhələ  hesab etmək olar. 
Bizim fikrimizc
ə  metodiki fəaliyyətin  formaları,  müxtəlif səviyyələrdə  olan 
m
ərkəzlərin işindən və onların profilindən asılıdır. Ona görə də, metodiki işin 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə