KitabxanaşÜnasliqYüklə 3,72 Kb.

səhifə63/88
tarix08.03.2018
ölçüsü3,72 Kb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   88

144 
 
 
ƏDƏBİYYAT 
 
1. 
Əliyev N.Azərbaycan Respublikasının MBD ölkələri ilə elm və təhsil sahəsində əlaqələri.səh 
96. 
2.  H
əs
  
 
 
 
 
  
  
 
probleml
ər jurnalı. B.2007  səh.77.
 
3.  V
əliyev    E.V.
  Az
ərbaycan m
 
 
   
 
B.2010.Səh.164.  
4. Zeynalov.N. Elmi texniki və informasiya inqilabının ictimai inkişaf sisteminin təsirinə dair. 
M.E.Akademiyası. B.2008.s
əh136.
 
5.  Бах:  мяс.:  Кун  Т.  Структура  научных  революций.  М.,  1977;  Структура  и  развитие 
науки. Из Бостонских исследований по философии науки. М., 1978; Поппер К. Логика и 
рост научного знания. М., 1983. 
6. Нейматов Я.М. Образование в ХХI веке: тенденции и прогнозы. – М., 2002, стр, 119-
120. 
7. Волков Г.Н. Социология науки. М., 1968, с. 123. 
 
 
М.  АББАСОВА  
                                                                                                
З. ПАШАЕВА  
РОЛЪ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В РАЗВИТИЯ ОБРОЗОВАНИЯ 
 
РЕЗЮМЕ 
 
 
Статя поссвещена роли  научно-технического  прогресса  в совершенствовании  
научного  потенциала  высшых  учебных  заведений  республики    и  намеченных 
преобразований в этой области.                               
В условиях наличия еще  малоизвестных проблем в сосиально-экономической и 
духовной  жизни  общества    переходного  периода  .  Систематизированно      изучены  
отдельные аспекты  этот проблемы ,сделано научное  заключение  о развитии  научного 
знания    под  влиянием    научно  -технического  рогресса,предпологающее  взаимное 
сотрудничества  всех  исследователей  в  области  общественных  наук  -
философов,сосиологов,экономистов  ,историков  и  др.Для    устоновления  общих 
закономерностей  научного  развития  на современном этапе. 
В  статье  паказывается  что  совершенствование    науки  и  техники  являетса 
необхадимым  условием изменил роли  человека в общественной  жизни  республики, 
средством  достижения высших человечских идеалов.  
 
 
 
 
 
 
 
 


145 
 
 
M. ABBASOVA  
Z. PASHAYEVA
 
 
THE ROLE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROQRESS IN THE 
DEVELOPMENT OF EDUCATION 
 
SUMMARY 
 
The presented artiqle deals with the development of scientific and technical proqress 
and reforms for the efficient use of scientific potensial of hiqher schools in our Republic. 
The serions problems in the social, politikal and spiritual life of our  Republik and 
learing them, discovering of feautures  of transmitions period and carrying out complex 
investigations are taken  into consideration in the given article. 
  
The article  also deals with the influence of scientifik and technical progress,  mutual 
cooperation of scientists,  philosophers, sosiologists, economists  and historians. 
In the presented article  it is hoped for scientifik abd technicial preogress its future 
and  its influense to human's life. But it must be realized that a human must not  give  his (her) 
will to technics  .  
They  have to do their best with the help of technics for the realization of premium 
ideas. 
The article has great iprotance  for  the following of ment of scientific khowledge and 
determination of the ways of development of science.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


146 
 
H
əliməxatun MƏMMƏDOVA  
 
“Kitabxana resursları və informasiya axtarış 
 sisteml
əri” kafedrasının magistrantı 
 
M
İRZƏ FƏTƏLİ AXUNDOV ADINA MİLLİ KİTABXANADA 
ƏDƏBİYYATIN KOMPLEKTLƏŞDİRILMƏSİNİN MÜASİR 
VƏZİYYƏTİ 
 
Açar sözl
ər:Kitabxana  fondu,  Milli  kitabxana,  Kitabxanaların  müasir 
v
əziyyəti, komplektləşdirmə 
Ключевые  слова:  Библиотека,  Фонд  Национальной  библиотеки, 
Библиотеки государственных набора 
Keywords: Library Foundation, the National Library, the libraries of the state 
of recruiting 
 
Kitabxanalar 
əsrlər  boyu  insan  dühasının  yaratdığı  ideya  və 
n
əzəriyyələrin “yazı abidələrinin” qorunduğu ən böyük informasiya mənbəyi 
olmuşdur. Bəşəriyyətin inkişafetdirici qüvvəsi olan bütün elmi nəzəriyyələr və 
texnologiyalar, kitabxanalardan b
əhrələnən cəmiyyətin  qabaqcıl  ordusu 
ziyalılar  isə  kitabxanalardan istifadə  etməklə  yetişmişlər. Kitabxanalar 
yarandığı  gündən bu günə  kimi  insanların  informasiya  tələbatını  ödəmək və 
informasiyanın  gələcək nəsillərə  ötürmək  funksiyalarını  yerinə  yetirən və 
c
əmiyyətin infrasturukturunda mühüm rol oynayan obyekt olmuşdur. 
Az
ərbaycan öz müstəqilliyini  əldə  etdikdən sonra cəmiyyətin bütün 
sah
ələrində olduğu kimi kitabxana işi sahəsində də əsaslı dəyişikliklər dövrü 
başlanmışdır. Bu dəyişikliklər  respublikamızın  kitabxana  ictimaiyyəti 
t
ərəfindən olduqca müsbət qiymətləndiriləndirilir. Cəmiyyətdə mühüm sosial 
funksiyaları yerinə yetirən kitabxanalar, insan amilinin formalaşmasında, elmi 
texniki t
ərəqqinin sürətləndirilməsində, ölkəmizin iqtisadi, sosial və  mədəni 
inkişafında  yaxından  iştirak  edir,  milli  dövlətçilik  ideyalarının  geniş  xalq 
kütl
ələri  arasında  yayılmasında  geniş  təşkilatçılıq  işləri  aparır.  Bu  gün 
kitabxanalar  informasiyalaşmış  vətəndaş  cəmiyyətinin  əsas göstəricisi olan 
qlobal informasiya mühitinin  beyn
əlxalq , milli və  regional səviyyədə 
informasiyanın  əmtəəyə  cevrilməsində  informasiya və  bilik  bazarının 
yaradılması  və  inkişafında,  təhsil sisteminin və  səviyyəsinin  artırılmasında 
aparıcı rol oynayır. Son illərdə kitabxana işinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı bir 
sıra  qərarlar da qəbul  olunmuşdur  ki,  həmin qərarların  başlıca  məqsədi 
kitabxana işinin ümumuyyətlə yenidən qurulması, kitabxana fondlarının yeni 
ədəbiyyatla zənginləşdirilməsi, xüsusilə  “Dünya  ədəbiyyatının  görkəmli 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə