KitabxanaşÜnasliqYüklə 3,72 Kb.

səhifə66/88
tarix08.03.2018
ölçüsü3,72 Kb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   88

151 
 
k
ənd təsərrüfatı  üzrə  12 nüsxə; səhiyyə  üzrə  45 nüsxə; ictimai humanitar 
elml
ər üzrə  912 nüsxə; mədəniyyət, elm, maarif üzrə  715 nüsxə, filologiya 
üzr
ə  736 nüsxə, incəsənət üzrə  27 nüsxə; biblioqrafik vəsaitlər üzrə  isə  415  
nüsx
ə  ədəbiyyat daxil  olmuşdur.  Ümumilikdə  götürdükdə  2012-ci ilin ilk 
rübün
ə qədər Milli Kitabxanaya 4274 nüsxə ədəbiyyat daxil omuşdur. 2011-ci 
ild
ə isə bu göstərici ilin son hesabatlarına görə 8652 nüsxə idi. İndi isə dilllər 
üzr
ə  daxil olan ədəbiyyatın  bölgüsünə  nəzər salaq. Belə  ki, 2011-ci ildə 
Az
ərbaycan dilində  daxil olan nüsxələrin  sayı  2012-ci illə  müqayisədə  2524 
nüsx
ə azdır. Rus dili üzrə 997 nüsxə artım, xarici dil üzrə isə 87 nüsxə artım 
müşahidə  olunmuşdur.  Milli  ədəbiyyatın  komplektləşdirilməsi bölməsinin 
əməkdaşları    fəaliyyətdə  olan nəşriyyatların  hər biri ilə  əlaqə  saxlayır,  il 
ərzində yeni ədəbiyyatın kitabxana fondunda yer alması və oxucu sifarişlərinin 
tamamlanması üçün daim axtarışda olurlar. Belə əlaqələr kitabxanaya verilən 
m
əcburi nüsxələrin  sayına  müsbət təsir göstərir. Bölmənin  əməkdaşları 
n
əşriyyatlarla yanaşı həmçinin müəlliflərlə də əlaqə saxlayırlar. Belə əlaqələr  
n
əticəsində  isə  Milli Kitabxana fondunda olmayan və  eləcə  də  kitab 
mağazalarından  çətin  tapılan  dərsliklər oxucular üçün təşkil  edilir. Kitab 
mağazalarına  sifarişlər yeni ədəbiyyatlarla  yanaşı  əvvəlki illərdə  də  nəşr 
edilmiş  kitabxanada  müəyyən səbəblərdən  itirilmiş  kitablara  olan  oxucu 
sorğularına  müvafiq  yazılmış  siyahı  əsasında  verilir.  Son  iki  ildə 
Komplektl
əşdirmə  şöbəsi kitabxananın  Komplektləşdirmə  şurası  ilə  birlikdə 
kitab ticar
əti ilə  məşğul  olan  təşkilatlardan  müqavilə  bağlanılması  yolu  ilə 
3241 nüsx
ə aktual ədəbiyyatın əldə olunmasına nail olmuşlar. Həmin illərdə 
Milli Kitabxananın  əsas komplektləşdirmə mənbələri Heydər Əliyev Fondu, 
İkinci  Beynəlxalq  Bakı  Kitab  Sərgisi, Respublika nəşriyyatları,  Respublika 
kitab  mağazaları,  Ali  Attestasiya  Komissiyası,  beynəlxalq və  ölkədaxili 
mübadil
ə, Mədəniyyət və  Turizm  Nazirliyi  olmuşdur.  Bundan  başqa 
Respublika Kitabxana Kollektorunun da f
əaliyyəti  xeyli  genişlənmiş,  Milli 
Kitabxanaya 
ən aktual ədəbiyyatın daxil olmasında rolu xeyli artmışdır. Belə 
ki, 2011-ci ild
ə 50 nüsxə aktual ədəbiyyat Milli Kitabxana fonduna Respublika 
Kitabxana Kollektorunun köm
əkliyi ilə  daxil  olmuşdur.  Daxil  olmuş  13745 
nüsx
ə yeni ədəbiyyat elektron yolla yəni kitabxananın saytının “yeni kitablar” 
bölm
əsində oxucuların nəzərinə çatdırılmışdır. 
Komplektl
əşdirmə  şöbəsi dövrü mətbuatın  əldə  edilməsi üçün 
müxt
əlif mətbuat  yayımı  şirkətləri ilə  müqavilələr  imzalayırlar. Belələrinə 
“Kaspi”, “ Qasid”,  “Qaya” kimi m
ətbuat yayımı şirkətlərini göstərmək olar. 
Dövrü m
ətbuat bölməsinə abunə yolu ilə yerli və Rusiyada nəşr olunan qəzet 
v
ə  jurnallar daxil olur. Eyni zamanda Azərbaycan və  Rusiyanın  Elmi 
İnstitutlarında, müəssisələrində çap olunan elmi əsərlərin bəzi nəşrləri də daxil 
olur. Q
əzet, jurnal və elmi əsərlərin müəyyən hissəsi redaksiyalar, müəlliflər 
t
ərəfindən hədiyyə  kimi göndərilir, həmçinin nəşriyyat  və  redaksiyalarla 


152 
 
bilavasit
ə əlaqə saxlamaqla dövrü nəşrlərin məcburi nüsxələri əldə olunur.Ardı 
davam ed
ən nəşrlər həm də beynəlxalq mübadilə yolu ilə də daxil olur. 
Az
ərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına əsasən 1998-ci 
ilin  dekabrından  Respublikada  çap  oluan  qəzet və  jurnalların  2  məcburi 
nüsx
əsi redaksiyalar tərəfindən  M.F.Axundov  adına  Milli  Kitabxanaya 
gönd
ərilir. 
H
ər iş gününün əvvəlində komplektləşdirmə şöbəsinə daxil olan bütün qəzet 
v
ə jurnallar kitabxanaçılar tərəfindən birinci olaraq kartoteka və cədvəldə qeyd 
olunaraq möhürl
ənir. Həmin qəzetlərin  hər nömrəsindən bir nüsxəsi qeyd 
d
əftərində  yazılmaq  şərtilə  kitabxananın  müvafiq  şöbələrinə  və  oxu  zalına 
verilir. Bir neç
ə gündən sonra şöbələrdən işlənib bölməyə qayıdan qəzetlər və 
dig
ər ardı davam edən nəşrlər qeyd dəftərindən silinib rəflərdə əlifba ardıcıllığı 
il
ə  düzülür. Hər rübün sonunda bütün dövrü nəşrlər  yoxlanılaraq  nömrə 
ardıcıllığı  ilə  yığılır,  siyahılaşdırılaraq  cildlənmək üçün mətbəəyə  təhvil 
verilir. Cildl
əndikdən sonra isə  Kiitab  Fondlarının  Mühafizəsi  şöbəsinin 
m
ətbuat fonduna təhvil verilir. Bütün bu proseslərlə yanaşı komplektləşdirmə 
şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən hər bir cildin üzü yazılaraq təhvil dəftərində 
qeyd edilir. Komplektl
əşdirmə  şöbəsi elektron vasitələrlə  daxil  olmuş  bütün 
kitabxana informasiya resurslarını yəni kitablar, dövrü mətbuat,  elmi əsərlərin 
h
ər  birini  Kitabxananın  elektron  saytındakı  “Milli  Kitabxana  Xəbərləri” 
bölm
əsi vasitəsilə  oxuculara  çatdırır.  Əməkdaşlar  dövrü  nəşrlərin hər bir 
nömr
əsinin  vaxtında  daxil  olmasına  nəzarət edir, əks təqdirdə  müvafiq 
t
əşkilatlara şifahi və ya rəsmi məlumat verirlər.  
Göründüyü  kimi  M.F.Axundov  adına  milli  kitabxananın  fondunun 
komplektl
əşdirilməsi müasir tələblərə cavab verən səviyyədə həyata keçirilir,  
çap m
əhsullarının  elektron  versiyaları  hazırlanır  və  elektron kataloqda 
yerl
əşdirilir.  Bütün  bunlar  Milli  Kitabxananın  fəaliyyətindəki dinamik 
inkişafdan xəbər verir. 
 
                                    
ƏDƏBİYYAT 
1. “Kitabxana İşi” haqqında Azrərbaycan Respublikası Perzidentinin Qanunu.- Bakı şəhəri.- 
1998 
2. “Az
ərbaycan  Kitabxanalarının  fəaliyyətinin  yaxşılaşdırılması”  haqqında  Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. Bakı şəhəri.- 20 aprel 2007. 
3. X..
İsmayılov:  M.F.Axundov  adına  Milli  Kitabxananın  Fondunun  formalaşdırılmasının 
müasir v
əziyyəti.//Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal.-
№1.B.,2012. 
4. M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın 2011-2012-ci il hesabatları. 
5.  M.F.Axundov  adına  Milli  Kitabxananın  2011-ci il və  2012-ci ilinin ilk rübünə  dair 
hazırlanmış statistik nümunələr. 
6.Az
ərbaycan  Kitabxanaları  XXL  əsrin informasiya məkanında.-1-ll cild.-B.:Nurlar,2007.-
s.820. 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə