KitabxanaşÜnasliqYüklə 3,72 Kb.

səhifə7/88
tarix08.03.2018
ölçüsü3,72 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   88

16 
 
konkret bir aspektinin öyr
ənilməsi belə  düşünürük  ki,  problemin 
öyr
ənilməsində onun daha  səmərəli olduğunu göstərir. 
            Metodiki f
əaliyyətin tədqiqinin ikinci mərhələsində onun effektliliyinin 
ayrı-ayrı 
kitabxanaların 
metodik 
fəaliyyətinin öyrənilməsində 
ixtisasartırmadan  tutmuş,  metodiki vəsaitlərədək nəzərə  alınmalıdır.  İlk 
növb
ədə  metodiki mərkəzlərin,  peşəkar  işçilərinin tədqiqatda  iştirakı, 
Respublika s
əviyyəsində  onların  müqayisəli təhlilini aparmaqla müəyyən 
n
əticələr  əldə  etməkdən ibarətdir. Pərakəndə  nəticələrin təhlilinin  aparılması 
metodik f
əaliyyətin bütövlükdə qiymətləndirilməsinə imkan verə bilməz. Bəzi 
t
ədqiqatlar göstərir ki, onun həyata  keçirilməsində  birinci mərhələdə  yəni 
aparılan işin kefiyyətliliyi ilk növbədə metodik vəsaitlərdən istifadə edilməsi 
v
ə ya metodik vəsaitin özünün hazırlanmasından xeyli asılıdır. 
Ona gör
ə də, hər iki mərhələ və ya prosesin öyrənilməsi müəyyən vaxt 
ç
ərçivəsində,  yəni uzun müddətdə  həyata keçirilməlidir.  İstər Respublika, 
ist
ərsə  də  regionlar üzrə  metodiki təminat  işinin  kefiyyətliliyini  yuxarıda 
göst
ərilən hər üç formada öyrənərkən qabaqcadan hazırlanmış ölçü vahidləri 
v
ə meyarları müəyyənləşdirilməlidir. 
           Bu zaman müxt
əlif səviyyələrdə  kitabxanaların  metodik  təminatının 
çoxillik  iş  təcrübəsi nəzərə  alınması,  həmçinin  əvvəlki illərdə  aparılan 
t
ədqiqatların nəticələri əsas götürülməsi, efektliliyi baclıca sahələri, metodiki 
t
əminatın  əsas istiqamətləri,  həmçinin tədqiq olunan tədqiqatın  praktiki 
s
əviyyəsi, metodik mərkəzlərin təklifləri nəzərə alınmalıdır. Bu cür yanaşma 
istiqam
ətində  metodiki fəaliyyətin  yuxarı  orqanlar  tərəfindən, həmçinin 
praktiki kitabxana işçiləri tərəfindən qiymətləndirilməsi olduqca vacibdir. Hər 
iki s
əviyyədə  tədqiq olunan materiallar qiymətləndirilir,  ümumi  yanaşma 
s
əviyyəsi müəyyənləşdirilir, tədqiqatın  öyrənilmə  və  istiqamətləndirmə 
s
əviyyəsi müəyyənləşdirilir.  Bütün  bu  deyilənlər metodiki təminat işinin 
effektliliyinin v
ə  kefiyyətinin öyrənilməsi problemləri ilə  bağlı  dünya 
t
əcrübəsində  olan  bəzi mülahizə  və  fikirlərə  əsaslanaraq Azərbaycanda 
kitabxanaların metodik təminat işinin həm təcrübi, həm də nəzəri məsələlərinə 
h
əsr  olunmuşdur.  Eyni  zamanda,  Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün 
kitabxana şəbəkələri və sistemlərində metodik fəaliyyətin yaxşılaşdırılması və 
aparılan  işin  kefiyyətliliyinin nəzərdən keçirilməsi, qiymətləndirilməsi və 
yenilikl
ərin tətbiq edilməsi olduqca vacibdir. Odur ki, kitabxana fəaliyyətinin 
əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilməlidir.  İlk növbədə  metodik təminatın 
s
əviyyəsi və  onun tətdiqinin və  tətbiq üçün təkliflərin verilməsi nəzərdə 
tutulmalıdır. 
           
İlk növbədə müasir texnologiyaların tətbiqi və kitabxanalara bu sahədə 
köm
əklik göstərilməsi oxuculara  kitabxana-informasiya xidməti ilə bağlı yeni 
xidm
ət  formaları  və  üsullarının    öyrədilməsi, fonddan istifadə, onun 


17 
 
qorunması, bütövlükdə  kitabxanalarda  işin  təşkili,  kitabxanalarda  təşkilatı  – 
metodiki işin aparılması və s. qabarıq şəkildə geniş istiqamətləndirilməlidir. 
 
 
ƏDƏBİYYAT     
 
       1.Az
ərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika komutəsi. Kitabxana fəaliyyəti haqqında 
statistik müayin
ənin nəticələri barədə. Statistik bülleten. –B., 2009. -87 s. 
        2. 
Эффективность  методической  деятелности  библиотек  //Сборник  научных 
трудов.-Ленинград, 1985.- 187 с. 
        3. 
Ванеев  А.Н.  О  путях  повышения  эффективности  методического  руководства 
//
Библиотеки СССР,1970.Вып.46.- С.16-29. 
       4.  Az
ərbaycan  Respublikası  Regionlarının  2009-2013-cü illərdə  sosial-iqtisadi  inkişafı 
Dövl
ət proqramı.Azərbaycan Respublikası Prezedentinin 14 aprel 2009-cu il tarixli fərmanı ilə 
t
əsdiq edilmişdir. -Bakı, 2009. -13 s. 
       5. 
M.F.Axudov adına Azərbaycan Milli kitabxanasının 2005-2010-cu il hesabatları. 
       6.  Az
ərbaycan  Respublikasında  kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərində 
inkişafı üzrə Dövlət proqramı //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya, 2008. -№2. -7-30 s. 
       7. 
Библиотечный менеджмент: (методическая работа). - М., 1999. -16 с. 
 
Х.ИСМАЙЛОВ 
 
НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИБЛИОТЕК В 
СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ 
                                                      
РЕЗЮМЕ 
 
          
В  целях  изучения  эффективности  методической  деятельности  проводятся  ряд 
исследований. 
          
В  данной  статье  исследована  «Эффективность  методического  обеспечения 
библиотек»,  характеризуется  система  обеспечения  методическими  материалами 
основных  направлений  деятельности  библиотек  республики.    В  статье  указано,  что 
эффективность  системы  зависит  от  уровня  ее  организации  и  функционирования,  ибо 
система работает результативно только тогда, когда ее отдельным элементам придают 
целенаправленный характер т.е. научно обоснованное управление системой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə