Komercijalne banke


Varijansa za seriju X: Standardna devijacijaYüklə 460 b.
səhifə5/10
tarix14.09.2018
ölçüsü460 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Varijansa za seriju X:

 • Standardna devijacija: • Godišnji gubici:

  • Godišnji gubici:

  • Gubitak u 2009: 1500 evra

  • Gubitak u 2010: 1800 evra

  • Gubitak u 2011: 1000 evra

  • Gubitak u 2012: 1300 evra

  • Gubitak u 2013: 1500 evra

  • Gubitak u 2014: 1100 evra

  • Prosek (očekivani gubitak za 2015): E(X)=1366.7 evra

  • Varijansa:(17768.9+187748.9+134468.9+4448.9+17768.9+71128.9)/6=72222.2 evra

  • Standardana devijacija: δ=268.74 evra

  Operativne rezerve za pokriće gubitaka pokrivaju samo očekivane gubitke, na osnovu srednje vrednosti godišnjih gubitaka izračunate na osnovu dugogodišnjih statističkih serija.

  • Operativne rezerve za pokriće gubitaka pokrivaju samo očekivane gubitke, na osnovu srednje vrednosti godišnjih gubitaka izračunate na osnovu dugogodišnjih statističkih serija.

  • Kapital banke služi kao izvor za pokriće neočekivanih gubitaka. Neočekivani gubici postaju VaR, kada se odredi nivo tolerancije.

  • - Na primer, ako je izračunata vrednost VaR jedaka 100, sa nivoom tolerancije od 5%, to znači da su šanse da gubici banke budu veći od 100 jednaki 5%. Drugim rečima banka računa da će samo jednom u 20 godina imati VaR veći od 100.

  • Kapital pod rizikom (CAR) je iznos kapitala koji je potreban da bi banka unapred pokrila većinu njenih potencijalnih gubitaka u narednom periodu. Ako je CAR veći od raspoloživog kapitala banka preduzima sledeće: koriguje naviše riziko premiju ukoliko je to moguće u datim tržišnim uslovima, smanjuje iznos aktive, menja strukturu plasmana u smislu smanjenja njihove rizičnosti, vrši veću diverzifikaciju.  Banka u godini X kreditira 1000 kompanija slične veličine i aktivnosti sa 200.000 evra.

  • Banka u godini X kreditira 1000 kompanija slične veličine i aktivnosti sa 200.000 evra.

  • Empirijski dokazano da u toku ekonomskog ciklusa 10 kompanija ne izvršava svoje obaveze (1%).

  • Očekivani gubitak za banku je 2 miliona evra. Taj gubita se kompenzuje “riziko premijom” od 2000 evra po kompaniji (struktura kamatne stope).

  • Međutim ako u toj godini 12 kompanija prestane da izvršava svoje obaveze, gubitak za banku će biti 2.4 miliona evra. Od toga će 2 miliona biti pokriveno operativnim rezervama dok će 0.4 miliona (neočekivani gubitak) biti pokriveno iz kapitala banke.

  Prema standardnoj međunarodnoj klasifikaciji banke su izložene sledećim vrstama rizika:

  • Prema standardnoj međunarodnoj klasifikaciji banke su izložene sledećim vrstama rizika:

   • Kreditni rizik
   • Rizik likvidnosti
   • Rizik plaćanja
   • Kamatni rizik
   • Devizni ili valutni rizik
   • Rizik zemlje
   • Tržišni rizik
   • Operativni rizik


  Kreditni rizik je rizik neizvršenja obaveza po osnovu nastalog duga, to jest po osnovu nenaplaćene glavnice i kamate od strane dužnika.

  • Kreditni rizik je rizik neizvršenja obaveza po osnovu nastalog duga, to jest po osnovu nenaplaćene glavnice i kamate od strane dužnika.

  • Najvažniji je za banke- 80% rizika se odnosi na kreditni rizik.

  • Komponente kreditnog rizika su:

   • Rizik fizičkog lica (consumer risk)
   • Rizik kompanije (company risk)
   • Rizik zemlje (country risk)


  U okviru razvijenih finansijskih tržišta kreditna sposobnost dužnika se može pratiti:

  • U okviru razvijenih finansijskih tržišta kreditna sposobnost dužnika se može pratiti:

   • Praćenjem kamatne stope na novoemitovani dug dužnika.
   • Praćenjem cena akcija dužnika.
   • Praćenjem rejtinga (od strane rejting agencija).


  Klasična banakarska procedura monitoringa kreditnog rizika obuhvata:

  • Klasična banakarska procedura monitoringa kreditnog rizika obuhvata:

   • Ustanovljavanje sistema limita za utvrđivanje gornjih granica zaduživanja klijenata, po raznim segmentima (iz određene branše, iz određene zemlje,...).
   • Postizanje minimuma saglasnosti (referenti ili kreditni odbor) pre donošenje odluke o preuzimanju kreditnog rizika.
   • Delegiranje moći na različite nivoe u bankci, po pitanju maksimalnog iznosa kredita koji se odobrava.
   • Objedinjavanje podataka o neotplaćenim zajmovima klijenta.
   • Poštovanje pravila o diverzifikaciji rizika na sve zajmotražioce.


  Kod ocene izloženosti kreditnog portfolija kreditnom riziku, treba voditi račua o :

  • Kod ocene izloženosti kreditnog portfolija kreditnom riziku, treba voditi račua o :

  • Klijentima čiji dug prevazilazi 5% iznosa kapitala banke.

  • Kreditima datim akcionarima i povezanim licima.

  • Kreditima kod kojih je izvršeno reprogramiranje.

  • Kreditima u docnji (više od 30 dana)

  • Kreditima koji su prema međunarodnoj klasifikaciji okarakterisani kao substandardni, sumnjivi i kao gubitak.  Do nesolventnosti banaka najčešće dovodi ponašanje menadžera (deformisana kultura kod kredita), koje podrazumeva:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə