Komercijalne banke


Ciklični aspekt je izraženiji kod banaka koje su u većoj meri povezane sa privrednim granama koje imaju veći stepen cikličnih oscilacija (poljoprivreda, turizam,....)Yüklə 460 b.
səhifə9/10
tarix14.09.2018
ölçüsü460 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ciklični aspekt je izraženiji kod banaka koje su u većoj meri povezane sa privrednim granama koje imaju veći stepen cikličnih oscilacija (poljoprivreda, turizam,....)

 • Ciklični aspekt je izraženiji kod banaka koje su u većoj meri povezane sa privrednim granama koje imaju veći stepen cikličnih oscilacija (poljoprivreda, turizam,....)

 • Faza privrednog rasta: rastu zahtevi za kreditima (manje HoV, više kredita), opada rast depozita, kamatne stope rastu, pada likvidnost banaka.

 • Faza recesije: opadaju zahteviza kreditima (više se ulaže u HoV), raste depozitna baza po osnovu nedostatka alternative za investiranje, padaju kamatne stope, raste likvidnost banaka.Pregled grafikona 2 tromesečje 2014- nbs.rs

 • Pregled grafikona 2 tromesečje 2014- nbs.rs

 • Strana 27

Ciljna funkcija banaka u tržišnoj ekonomiji:

 • Ciljna funkcija banaka u tržišnoj ekonomiji:

 • Ostvarivanje zadovoljavajuće stope prinosa na jedinicu kapitala je osnova za dalju ekspanziju banke u tržišnoj privredi. Deo ostvarenog profita banke koriste za povećanje kapitala, čiji rast je regulativom povezan sa povećanjem aktive.Kamatni prihodi

 • Kamatni prihodi

 • Kamatni rashodi

 • Neto kamatni prihod (1-2)

 • Neto nekamatni prihod (na bazi provizija i naknada)

 • Operativni prihodi (3+4)

 • Operativni rashodi (plate, bonusi, materijalni rahodi, amortizacija)

 • Bruto profit banke (5-6)

 • Izdvojene rezerve (za pokrivanje gubitaka)

 • Porez na dobit

 • Neto dobit- profit (7-8-9)

 • Dividende

 • Zadržana dobitKamatne troškove banke teško mogu da kontrolišu, jer se kamatna stopa formira na tržištu. Kod nekamatnih troškova se može primeniti neka od strategija:

 • Kamatne troškove banke teško mogu da kontrolišu, jer se kamatna stopa formira na tržištu. Kod nekamatnih troškova se može primeniti neka od strategija:

 • Smanjenje troškova- outsoursing

 • Operativna efikasnost- downsizing

 • Poslovna organizacija- org struktura, kultura i klima.

 • Poslovna strategijaROI= NETO DOBIT/OPERATIVNI PRIHOD

 • ROI= NETO DOBIT/OPERATIVNI PRIHOD

 • ROA= NETO DOBIT/ UKUPNA AKTIVA

 • ROE= NETO DOBIT/ AKCIJSKI KAPITAL

 • AU (asset utilization)=operativni prihod/ukupna aktiva

 • EM (LEVERIDŽ)= ukupna aktiva/akcijski kapital

 • ROA=ROI x AU

 • ROE= ROA x EMAnaliza polazi od ROI koji predstavlja odnos između profita i ukupnih prihoda banke. Dali će ROI biti manji ili veći zavisi od rashoda banke. Veći ROI indicira da je banka profitabilnija.

 • Analiza polazi od ROI koji predstavlja odnos između profita i ukupnih prihoda banke. Dali će ROI biti manji ili veći zavisi od rashoda banke. Veći ROI indicira da je banka profitabilnija.

 • Da bise dobio prinos na aktivu (ROA), ROI se množi sa AU koji predstavlja odnos između ukupnih prihoda i ukupne aktive. Ukoliko je AU na zadovoljavajućem nivou a ROI nizak (u poređenju sa kontrolnom grupom banaka), znači da banka ima velike rahode ili masivna izdvajanja po osnovu visokorizičnih kredita.

 • Najzad, prinos na akcijski kapital (ROE) se dobija množenjem ROA i leveridža(EM), koji predstavlja odnos ukupne aktive i akcijskog kapitala banke. Što je veći EM veći je i ROE. Akcionari vrše pritisak da EM bude što veći, ali regulativa to ne dozvoljava u cilju zaštite solventnosti banaka.Stopa obaveznog kapitala je 8% (po Bazelu)

 • Stopa obaveznog kapitala je 8% (po Bazelu)

 • U tom slučaju je EM= 12.5. (npr. kapital 160.000, aktiva 2.000.000).

 • Obavezni kapital (ukupni) sadrži dve komponente: primarni kapital (akcijski) i sekundarni kapital (subordinirane obveznice).

 • Prinos se računa samo na akcijski kapital, koji treba da iznosi 4% u odnosu na rizikom ponderisanu aktivu, tako da je EM 25 (a ne 12) što povećava profitabilnost.

 • Banke koje posluju na tržištima u razvoju nemaju mogućnost formiranja sekundarnog kapitala (nemaju mogućnost prodaje subordiniranih obveznica) uslede čega akcijski kapital ima visok udeo u regulatornom kapitalu. To smanjuje ROE.

 • TEORIJSKI POSMATRANO: Granični ROA je 1% (za banke sa razvijenih tržišta) ili 2% (za banke sa tržišta u razvoju), dok je granični ROE 15%.

 • ANALIZA GRAFIKONA 2.27, strana 21.MIKROEKONOMSKI

 • MIKROEKONOMSKI

  • Kvalitet menadžmenta- vodi poslovnu politiku
  • Kvalitet aktive
  • Ekonomija obima- jaka konkurencija obara kamatne marže, banke povećavaju obim poslovanja kako bi smanjile troškove po jedinici proizvoda. Akcenat je na inovacijama.
  • Ekonomija okvira (opsega)- pored tradicionalnog bankarstva vrši se diverzifikacija programa aktivnosti: vrednosni papiri, polise osiguranja,...
  • Neto kamatna marža
  • Troškovi poslovanja- smanjenje operativnih troškova (plate, materijalni troškovi, amortizacija, održavanje IT)
  • Profitni centri- kontrola
  • Promena u strukturi prihoda- akcenat na nekamatnim prihodima

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə