Konu : Deniz Limanlarında Özel Güvenlik Hizmetleri Hakkında. İlgiYüklə 18,79 Kb.
tarix04.02.2018
ölçüsü18,79 Kb.
#24087T.C

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.DNM/0.06.10.02/127.02.01.01-32311 18/09/2009

Konu : Deniz Limanlarında Özel Güvenlik

Hizmetleri Hakkında.İlgi : a) 14/8/1997 tarihli ve 23080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “9707

sayılı Sivil Hava  Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev

ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik”,

b) 20/03/2007 tarihli ve 26468 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan “Uluslararası Gemi

ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği”,

c) Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 12/08/2009 tarihli ve B.05.1.EGM.0.36.08.04.41993

-250/2245-133331 sayılı yazısı.
Ülkemizde Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Kod) uygulamaları kapsamında değerlendirilen ve uluslararası faaliyet gösteren 176 adet liman tesisi bulunmakta olup 2009 yılı içerisinde, ilgi (b) Yönetmeliğe istinaden Liman Tesisi Güvenlik Sertifikası geçerlilik süresi sona erecek olan 130 liman tesisinin, Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi(LTGD) ve Güvenlik Planları(LTGP) yeniden hazırlanarak Müsteşarlığımız onayına sunulacaktır.

ISPS Kod uygulamaları kapsamında, uluslararası faaliyet gösteren liman tesislerinde Müsteşarlığımızca yapılan LTGD/LTGP onayına yönelik ve periyodik denetimler neticesinde; bazı tesislerde, liman işletici kuruluş tarafından güvenlik personeli olarak gösterilen personelin 5188 sayılı Kanuna tabi olmadığı ya da bu tesislerde hiçbir güvenlik görevlisinin bulunmadığı, 5188 sayılı Kanuna uygun olarak özel güvenlik görevlisi istihdam eden bir kısım liman tesislerinde de koruma, gözetim ve devriye hizmetlerini verebilecek yeterli sayıda güvenlik görevlisinin bulunmadığı tespit edilmiş olup söz konusu liman tesislerinde, özel güvenlik hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesi hususunda bir standart belirleme gerekliliğinin ortaya çıktığı değerlendirilmiştir.

Bilindiği üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun Ek-1 Maddesinde, Mülki İdare Amiri’nin limanlarda güvenliğin sağlanmasına yönelik görevleri olduğu belirtilmiştir. Aynı kanuna istinaden yayımlanan 25/07/1997 tarihli ve 97/9707 sayılı “Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik”in 5. maddesinin (b) bendinde ise “sivil hava meydanlarında, limanlar ve sınır kapılarında gerekli güvenlik önlemlerini almak, özel ve genel kolluk kuvvetlerinin tam bir işbirliği halinde çalışmalarını temin etmek ve uygulamaları denetlemekle görevli, yetkili ve sorumludur” hükmü ile Mülki İdare Amiri’nin limanlarda güvenliğin sağlanmasına yönelik yetki ve sorumluluğu detaylandırılmaktadır.

Yine aynı Yönetmeliğin 19. maddesinin; “Sivil hava alanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik tedbir ve tertiplerinin geliştirilmesi ve uygulanması; yürütülen güvenlik eğitim ve denetim hizmetleri ile ilgili uygulanan tedbirleri, görülen aksaklık ve eksiklikleri görüşmek üzere Mülki İdare Amiri’nin başkanlığında, Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, emniyet, jandarma, sağlık kuruluşlarının ve limanlarda Denizcilik Müsteşarlığı’nın temsilcilerinin (Liman Başkanlıkları) katılımı ile “Güvenlik Komisyonu” oluşturulur. Kurul her ay toplanır. Sekreterya görevi, koruma şube müdürlüğü veya büro amirliğince yerine getirilir” hükmüne istinaden Mülki İdare Amiri başkanlığında toplanan Güvenlik Komisyonu, limanlarda güvenliğin sağlanmasında etkin bir rol oynamaktadır.

30. madde de ise; “Limanlarda her türlü güvenlik tertip ve tedbirleri ilgili mevzuat ile Vali tarafından verilecek emir ve talimatlara göre görevlendirilen Mülki İdare Amiri tarafından alınır. Mülki İdare Amiri bu tedbirleri, kolluk kuvvetleri ve özel güvenlik birimleri ile alır ve aldırır. Güvenlik için gerekli teknik ve elektronik cihazlar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınarak liman işleten kurum ve kuruluş tarafından temin edilir.” ifadesinden limanlarda güvenliğin sağlanmasına ilişkin Mülki İdare Amirinin özel güvenlik birimlerini yönetip/yönlendireceği anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan; özel güvenlik teşkilatlarına yönelik 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 4. maddesinde “Özel Güvenlik Komisyonu, bu Kanun’da belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere Vali’nin görevlendireceği bir Vali Yardımcısının başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, ticaret odası başkanlığı, sanayi odası başkanlığı temsilcisinden oluşur.” hükmüyle Özel Güvenlik Kanunu’nda da Mülki İdare Amiri’ne görev verilmiştir.

Ayrıca, aynı Kanun’un 3. maddesinde; “kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi Özel Güvenlik Komisyonu’nun kararı üzerine Vali’nin iznine bağlıdır. ………………Komisyon, koruma ve güvenlik hizmeti yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır” denilmektedir.

Bununla birlikte; ilgi (b) Yönetmeliğin 4. maddesinin (b) bendinde “Belirlenmiş Otorite: Türkiye Cumhuriyeti adına ISPS Kod’un uygulanması ile görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş olan Denizcilik Müsteşarlığını ifade eder” hükmü yer almakta olup Yönetmelik çerçevesinde, ISPS Kod kapsamında, liman tesisine yönelik içeriden ve/veya dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü güvenlik eylemi risklerinin belirlenmesi ve belirlenen bu risklerin değerlendirilerek çözüm yollarına ilişkin tespitleri içeren İdare veya İdare tarafından yetkilendirilmiş Tanınmış Güvenlik Kuruluşlarınca hazırlanan, Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi ile liman tesisi ve gemileri, kişileri, kargoyu, yük taşıma birimlerini ve gemi kumanyasını, bir güvenlik olayı riskinden korumak için alınacak önlemlerin uygulanmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiş Liman Tesisi Güvenlik Planı’nın onayı Denizcilik Müsteşarlığının devredilemez yetkilerindendir.

Bu çerçevede, yukarıda da değinildiği üzere liman tesislerinde özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi ve yürütülmesine yönelik istihdam edilecek personelin sayısının ve standardının belirlenmesine ilişkin olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün de ilgi (c) yazıda görüşlerinin alınarak değerlendirilmesi neticesinde; limanların bulunduğu illerin fiziki yapısı ile liman tesislerinin büyüklüğü ve sayısı göz önüne alındığında, sadece merkezden ilgili kuruluşlarımızın direktifi ile limanlarda özel güvenlik teşkilatlarının oluşturulması, sayısal durumunun belirlenmesi, hem mevzuat hem de verimli sonuç alınması açısından mümkün görülmemektedir. İllerde ise Mülki İdare Amiri’ne limanların güvenliğinin sağlanmasında çok geniş yetkiler verilmiş ayrıca, bu yetkilerin kurumlara temsil imkanı sağlanarak oluşturulan komisyonlar aracılığıyla alınabilmesine imkan sağlanmıştır.

Bu itibarla, Bölge Müdürlükleriniz bağlısı Liman Başkanlıklarınca, görev/yetki sahasında bulunan ve ISPS Kod kapsamında değerlendirilen liman tesislerinin belirlenerek, en kısa zamanda Mülki İdare Amirliği’nin başkanlığında toplanan İl Güvenlik Komisyonlarında bu tesislerin güvenliğine yönelik olarak liman işletici kuruluşlarca özel güvenlik teşkilatlarının oluşturulması ile güvenliğin sağlanması ve asgari istihdam edilecek özel güvenlik personeli ihtiyacının karşılanmasına yönelik sayısal durumun tespit edilmesi amacıyla çalışmaların başlatılması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Liman Başkanlıklarınca yapılacak işlem; sorumluluk sahası içinde kalan ISPS Kod’a tabi ve özel güvenlik personeli istihdam edilmesi gereken liman tesislerinin listesini belli periyotlarla toplanan İl Güvenlik Komisyonuna sunmak ve bu Komisyonda hangi kıyı tesisinde asgari kaç özel güvenlik görevlisi istihdam edilmesi gerektiği tespitinin yapılmasını sağlamak ve müteakiben bu kararın takibatını yapmaktır.

Yazımız tarihinden itibaren, 6 ay içerisinde Mülki İdare Amirliklerince alınacak karar doğrultusunda liman işetici kuruluşlar tarafından özel güvenlik personeli istihdamının tamamlanması ve Liman Tesisi Güvenlik Planlarında gerekli düzenlemelerin yapılarak revizelerin Müsteşarlığımız onayına sunulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.


Dr. Özkan POYRAZ

Müsteşar a.

Genel MüdürDAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

Dnz. Müst. Bölge Müdürlükleri İçişleri Bakanlığı (EGM)

Tanınmış Güvenlik KuruluşlarıAdres: GMK Bulvarı No:128/A Maltepe 06570 ANKARA Bilgi için : M. Tuncer URGANCI GSK Uzm. Tel : (0312) 232 38 49 (2665) e-posta: t.urganci@denizcilik.gov.trFax : ( 0312) 231 33 06 Elektronik ağ: www.denizcilik.gov.trYüklə 18,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə