Kosmogenik fərziyyə müəllifi deyil? A kant b laplas c camberlen d şmid e nyutonYüklə 298,09 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix31.10.2018
ölçüsü298,09 Kb.
#77449


1

Kosmogenik fərziyyə müəllifi deyil? A)Kant B)Laplas

C)Camberlen D)Şmid E)Nyuton

2

Yerin ölçülərini ilk dəfə təyin etmişdir? A)Eratosfen B)Strobon C)Kant D)Laplas E)İzotov

3

Yerin hansı nöqtəsində ağırlıq qüvvəsi yoxdur? A)Mantiyada B)Xarici nüvədə C)Qranit qatda 

D)Qütblərdə E)Nüvənin mərkəzində

4

Yerin qabığını təşkil edən əsas petrogen elementlərhansılardır? A)Silisium-Alminium B)Silisium-Maqnezium

C)Oksigen-Alminium

D)Dəmir-Silisium

E)Oksigen-

Silisium

5

Maqnit əqrəbin üfüqlə əmələ gətirdiyi bucaq adlanır: A)Maqnit merdiyanı B)Maqnit meyl bucağı C)Inhirat 

bucağı D)İzoqon E)İzodinam

6

Maqnit əqrıbinin oxundan keçən xəttə nə deyilir? A)Meyl bucağı B)İzoklin C)İzoqon D)İzoklin E)Maqnit merdiyanı

7

Yerin nüvəsində temperatur neçə dərəcədir? A)1000-2000

°C B)2000-7000°C C)3000-3800°C D)5000-7000°C 

E)1200-1950°C

8

Suxurların nisbi yaş metoduna hansı aiddir? A)Helium metodu B)Aqron metodu C)Radiokarbon metodu 

D)Palentoloji metodu E)Uran parçalanma

9

Palezoya aid deyil: A)Kombri B)Silur C)Ordovik D)Devon E)Trias

10

Geoloji zamana aid deyil? A)Era B)Dövr C)Mərtəbə D)Əsr E)Epoxa

11

Kristallarda neçə simmetriya mərkəzi ola bilər? A)3 B)4 C)1 D)8 E)6

12

Kubik sinqoniyasında neçə simmetriya müstəvisi vardır? A)4 B)6 C)8 D)9 E)10

1 3


Ən sərt mineral hansıdır? A)Kvars B)Kalsit C)Apatit 

D)Topaz E)Fluorit

14

Mineral törədən proseslərə aid deyil: A)Deformasiya B)Kosmogen C)Endogen D)Ekzogen E)Autogen

15

Ən aşağı sərtliyə malikdir:A)gips B)ortoklas C)talk D)almas E)korund

16

Konrad səthi harada yerləşir?A)bazalt qatının altında B)qranit qatının üstündə  C)bazalt və qranit arasında 

D)Yer qabığı ilə mantiya arasında E)çökmə qat ilə maqma 

arasında

17

Ultraturş suxurlarda SiO₂ - nin faizlə miqdarı nə qədərdir?A)40%-dən az B)75%-dən çox C)60-65% D)35%  

E)85-90%-ə qədər

18

Tərkibinə görə neçə cür suxur var?A)1 B)5 C)7 D)3 E)2
19

Maqmatik suxurların tekstruna aid deyil:A)massiv 

B)vərəqli C)laylı D)şlaklı E)linzalı

20

Metamorfik suxurdur:A)mərmər B)dolomit C)travertin D)təbaşir E)kömür

21

Suxurların fiziki xüsusiyyətlərinə aid deyil:A)rəngi B)sıxlığı C)elektrik keçiriciliyi  D)sərtliyi E)ayrılması

22

Suxurlar neçə sinifə bölünür?A)3 B)5 C)2 D)7 E)423

Çökmə suxurlar neçə tipə ayrılır?A)2 B)4 C)3  D)5 E)6

24

Maqmatik suxurlar tərkibindəki SiO₂ %-nə görə neçə 

qrupa bölünür?:A)5 B)3 C)4 D)6 E)2

25

Yerin orta sıxlığı (q/sm²): A)5,52 B)12 C)3,8 D)5 E)826

Yerin orta radiusu (km-lə):A)6378 B)6371 C)6358 D)6368 

E)5371

27

Eyni fiziki və kimyəvi xassələrə malik təbii reaksiyalar nəticəsində əmələ gəlmiş cismə deyilir?A)suxur B)mineral 

C)konglomerat D)lay E)grunt

28

Layın yatım elementləri nə ilə ölçülür?A)tranportir B)kompas C)xətkeş D)teodolit E)nivelir

29

Uyğun yatmış təbəqələrin bir sahədə əyilməsi necə adlanır?A)diapir qırışıq B)hormoniz qırışıq C)fileksura 

D)təsbehvari qırışıq E)kasavari qırışıq

30

Suxurların yer dəyişmədən qırılması necə adlanır?A)klivaj B)paraklas C)çat D)fay E)qanad

31

Yan təzyiqlər nəticəsində suxur kütlələrinin yer dəyişərək bir hissəsinin digərinin üzərinə çıxması necə 

adlanır?A)üstəgəlmə B)örtük C)pilləli lay D)növbələşmə 

E)qırılma

32

Antiklinal və sinklinarların ardıcıl növbələşərək çökük forma alması necə adlanır?A)sinklinerium B)antiklinerium C)landa 

D)pereklinal E)pilləli lay

33

Layın qalınlığının hər iki tərəfdən azalaraq tamamilə itməsi necə adlanır?A)pazlaşma B)yəhərvari lay C)dalğavari lay 

D)transkresiv lay E)paralel lay

34

Kaynozoyun şöbəsinə aid deyil?A)paleogen B)eogen C)rifeyD)oliqogen E)miogen

35

Yerin daxili quruluşu hansı metodla öyrənilir?A)palentoloji B)dərin qazma C)seysmik D)padioaktiv E)akustik

36

2 cismin bir - birinə nisbətən sərtliyi necə adlanır? A)mütləq B)nisbi C)dinamik D)etalon E)fiziki

37

Hansı gilli suxura aiddir:A)dolomit B)silvinit C)anlüdirit D)diatomit E)bentonit

38

Yanma əmsalı daha aşağı olan mineral:A)antrasit B)daş kömür C)neft D)yanar şist E)qonur kömür


39

Devon dövründə sutkanın 22 saat olmasının səbəbi: A)Yerin 

daha kiçik olması B)Günəşlə məsafənin az olması C)fırlanma 

xətti sürətinin çoxluğu D)Günəşlə cazibənin çox olması 

E)mərkəzdən qaçmanın çox olması

40

Göstərilən mineralların hansı orqanizm qalıqlarından əmələ gəlməmişdir:A)təbaşir B)gips C)diatomit D)trepel E)torf

41

Hansı metamorfik suxura aid deyil:A)gilli şist B)fillit C)kristallik şist D)qneys E)bitium

42

Geologiyanın sahəsi deyil:A)minerologiya B)petroqrafiya C)hidrogeologiya D)tarixi geologiya E)meteorologiya

43

Maqmatik suxurların tərkibində üstünlük təşkil edən birləşmə: A)SiO₂ B)Na₂O C)H₂O D)Fe₃O₄ E)P₂O

44

Aşınmış effuziv suxurlar necə adlanır:A)kaynotip B)palotip C)porfirit D)amorf E)kimberlit

45

Vulkan məhsullarının sementləşməsi nə adlanır?A)tuf B)hiparit C)porfrit D)diorit E)dunit

46

Dəmirli birləşmələrə aiddir:A)kalsit B)opal C)topaz D)hematit E)dolomit

47

Ən qiymətli mineral hansıdır?A)almas B)qızıl C)gümüş D)su E)platin

48

İnsan tərəfindən yeyilən mineral hansıdır?A)silvin B)kalsit C)halit D)sürmə E)kvars

49

Kvars mineralı hansı elementlərin birləşməsindən ibarətdir?A)Al,Si  B)Si,O C)Ca,F D)Ca,O E)K,Cl

50

Yerin şərti qəbul edilmiş forması necə adlanır?A)geoid B)kürə C)kardiod D)ellepsoid E)sferoid

51

Yerin daxili nüvəsinin bərk halda olmasının səbəbi: A)yüksək temperatur B)yüksək təzyiq C)cazibənin azlığı D)ağır 

maddələrdən təşkil olunması E)bərk suxurlardan ibarət olması

52

Hər bir metr dərinlikdə temperaturun artması necə adlanır?A)geotermik pillə B)geotermik qradiyent C)sabit 

temperatur zonası D)istilik axını E)geotermik səviyyə

53

Yerin nüvəsi əsasən hansı elementlərdən təşkil olunub? A)Si,Mg B)Fe,Ni C)Al,O D)Mg,Fe E)Ca,K

54

Ekvator çevrəsinin meridian çevrəsindən uzun olma səbəbi:A)Yerin geoid formada olması B)Yerin kardioid 

olması C)qütblərdə Yer maqnetizminin çox olması D)ağırlıq 

qüvvəsinin ekvatorda az olması E)Yerin qütblərdən basıqlığı

55

Naxçıva MR ərazisini tədqiq etmiş görkəmli geoloq alim kimdir:A)Musa Əliyev B)Şafaət Mehdiyev C)Şamil 

Əzizbəyov D)Akif Əlizadə E)Namiq Qurbanov

56

Vulkan brekçiyasının əsas tərkib hissəsi:A)bombo B)lopil C)çınqıl D)qum E)kül


57

Hansı element Yer qabığında üstünlük təşkil edir: A)silisium 

B)oksigen C)aliminium D)dəmir E)kalsium

58

Ekstruziv künbəzlər Azərbaycan Respublikasında hansı fiziki - coğrafi rayonda daha geniş yayılıb: A)Şəki-Zaqatala  

B)Abşeron C)Günnüt- Qapıcıq D)Dağlıq Şirvan E)Talış

59

Geologiyanın dağ suxurlarının əmələgəlmə ardıcıllığını öyrənən sahəsi:A)statiqrafiya B)paleotologiya C)geokimya 

D)minerologiya E)petroqrafiya

60

Vixert-Qutenberq səthi neçə metr dərinlikdə yerləşir? A)2700 B)6371 C)2900 D)12 E)60

61

Yerin başlıca istilik mənbəyi hansı qatda yerləşir?A)daxili nüvə B)xarici nüvə C)mantiya D)Bazalt qatı E)Yer qabığı

62

Mahusun sərtlik şkalasında sərtliyə görə doqquzuncudur: A)topaz B)kalsit C)kvars D)korund E)apatit

63

Nüvədə nikelin miqdarı neçə faizdir?A)2,5-3,5 B)5,5-6,5 C)8,5-9,5 D)11,5-12,5 E)35-39

64

Hansı geoloji xəritələr daha dəqiqdir?A)1:1000000 B)1:200000 C)1:100000 D)1:500000 E)1:25000

65

Laylar bütövlüyünü saxlamadan qırılırsa adlanır: A)dizyunktiv B)plikativ dislokasiya C)antiklinal 

D)geotektonik E)periklinal

66

Kimyəvi aşınmanın növü deyil:A)həllolma B)oksidləşmə C)hidroliz D)hidrotasiya E)termik

67

Küləyin dağıdıcı fəaliyyəti adlanır:A)ekzarasiya B)deflyasiya C)abraziya D)eroziya E)korreziya

68

Küləyin yaratdığı assimetrik qum təpəsidir:A)takık B)qamad C)dyun D)yardanq E)barxan

69

Karslaşma hansı suxurlarda baş verir:A)halit,gips B)barit,kalsit C)apatit,maqnetit D)kaolin,bitum 

E)mergel,pemza

70

Hansı suxurlar sürüşmə prosesinin inkişafına təsir edir:A)andezit B)qabbro C)gil D)peqmatit E)qranit

71

Dənizlərin dağıdıcı fəaliyyəti adlanır:A)abraziya B)deflyasiya C)ekzarasiya D)suffoziya E)eroziya

72

Dalğaların fəaliyyəti ilə yaranır:A)terras,plyaj B)benç,yardanq C)val,şelf D)dar,drumlin E)oz,klif

73

Aypara şəkilli qum təpəsidir:A)dyun B)yardanq C)barxan D)takr E)kamad

74

Dyunların maksimal qalınlığı nə qədərdir:A)10 m B)200 m C)300 m D)100 m E)50 m

75

Çayın dağıdıcı fəaliyyəti adlanır:A)korroziya B)korreziya C)erroziya D)abraziya E)ablyasiya

76

Deltanı əmələ gətirən əsas amil:A)çay suyunun azalması B)axının zəifləməsi C)dəniz qabarması və çəkilməsi D)dəniz 

cəryanları E)dalğalar

77

Lava məhsulunun temperaturu neçə dərəcəyə çatır: A)1000° B)300

° C)600° D)1300° E)800°
78

Geoloji xəritədə turş inturizv suxurlar hansı rənglə 

göstərili?A)qırmızı B)narıncı C)yaşıl D)bənövşəyi E)qara

79

Geoloji xəritələr hansı miqyasda tərtib olunmur: A)1:1000000 B)1:500000 C)1:50000 D)1:25000 E)1:250000

80

Dərin fokuslu zəlzələlərin hiposentri neçə kilometr dərinlikdə  yerləşir? A)10 km B)10-60 km C)60-300 km D)300 km-dən 

dərin E)60 km-dən dərin

81

Zəlzələlərin ən çox yayıldığı materik:A)Avrasiya B)Afrika C)Şm.Amerika D)C.Amerika E)Avstraliya

82

Buzlaq çöküntüləri necə adlanır:A)Moren B)Eluvium C)deluvium D)Alluvium E)Qeyzeritlər

83

Vulkan püskürmələrinin neçə növü var?A)4 B)6 C)5 D)2 E)384

Metamorfik proseslər neçə tipə ayrılır?:A)6 B)4 C)5 D)2 E)3

85

Başvermə səbəblərinə görə zəlzələlər neçə tipə ayrılır? A)5 B)2 C)3 D)6 E)4

86

Hiposentrin dərinliyinə görə zəlzələlər əsasən neçə tipə ayrılır?A)5 B)2 C)6 D)4 E)3

87

K.Rixterə görə zəlzələlərin intensivliyi neçə ballıq şkala ilə təyin olunur?A)8 B)6 C)9 D)7 E)10

88

Yer qabığının su ilə örtülmüş ərazisinin sahəsi nə qədərdir?A)361000000 km² B)149000000 km² C)510000000 

km

² D)250000000 km² E)5000000 km²89

Suffoziya və karst prosesi nəyin geoloji fəaliyyəti ilə 

əlaqədardır?A)yeraltı suların B)küləyin C)dənizin D)yerüstü 

axar suların E)buzlaqların

90

Çayların dənizə və ya gölə tökülən hissəsi necə adlanır?A)məcrası B)deltası C)sistemi D)hövzəsi E)astanası

91

Çay sistemini su ilə təmin edən sahə necə adlanır? A)eroziya bazisi  B)çay hövzəsi C)su ayrıcı D)çay deltası E)çay yatağı

92

Dənizlərin dağıdıcılıq fəaliyyəti necə adlanır:A)erroziya B)korroziya C)abraziya D)suffoziya E)diageniz

93

Okean sularının duzluluğu orta hesabla nə qədərdir? A)25% B)35

% C)20% D)45% E)15%

94

Maqmanın Yer səthinə çıxma xüsusiyyətlərindən asılı olaraq püskürmə neçə tipı ayrılır?A)3 B)5 C)4 D)2 E)6

95

Küləyin dağıdıcı fəaliyyəti adlanır:A)ekzarasiya B)detlyasiya C)abraziya D)erroziya E)korreziya

96

Hansı suxurlar sürüşmə prosesinin inkişafına təsir edir: A)andezit B)qabbro C)gil D)peqmatit E)qranit

97

Dalğaların fəaliyyəti ilə yaranır:A)terras B)yardanq C)şelf D)bar E)klif

98

Buzlaqların yaratdığı göldür:A)moren B)axmaz C)sirk D)qalıq  E)laqun

99

Dyunlarda yamacların meyliı neçə dərəcəyə qədərdir: A)5-12 B)16-20 C)25-28 D)27-35 E)45-50


100

Aypara şəkilli qum təpəsidir:A)dyun B)yardanq C)barxan D)takr E)kamad

Kataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tebiet
Tebiet -> 1 "Ekologiya" anlayışı kim tərəfindən elmə daxil edilmişdir? A e. Hekkel b ç. Darvin c a. Leopord d k. Linney e k. Rulye 2
Tebiet -> Təbii sahələrin yerində otlaqlar, bicənəklər və torpaq yollar
Tebiet -> Radioaktivlik neçənci ildə kim tərəfindən müəyyən edilmişdir? A 1996-cı IL Anri
Tebiet -> Aşağıdakılardan hansı fiziki kimyanın əsas bölmələrinə aid deyil? A maddənin quruluşu b səth hadisələri c
Tebiet -> Elmi əsaslı gübrələmə sistemini neçə anlamda başa düşmək olar? A b c d 6 e 8
Tebiet -> Torpaq kolloidlərinin kimyəvi tərkibcə neçə qrupu vardır? A b c d 3 e 6
Tebiet -> Qrafikaya, rənglərə və xəritənin məzmunun rəng və qrafiki surətdə təsvir edilməsi kartoqrafiyanın hansı
Tebiet -> Spora formalı törədiclərlə yoluxmuş heyvan formalarının ərazisi
Tebiet -> Ekologiya sözünün mənası nədir? A kimya b təbiət c çay d yaşayış yeri e hava

Yüklə 298,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə