Kurumsal mali durum ve beklentiler raporu 2018


D-İşgücü Piyasası ÇalışmalarıYüklə 437,26 Kb.
səhifə12/13
tarix14.09.2018
ölçüsü437,26 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

D-İşgücü Piyasası Çalışmaları


 • 2018 yılı İşgücü Piyasası Araştırmasına ilişkin Türkiye geneli raporu, sektörel raporlar, bölgesel raporlar ve 81 il için sonuç raporları hazırlanacaktır.

 • 2018 yılı 3. ve 4. dönem Açık İş İstatistikleri Araştırmaları, Türkiye genelinde Ağustos ve Kasım aylarında uygulanacak ve Başkanlığımızca koordine edilecektir.

 • 2018 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen ve Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan 2. ve 3. dönem Açık İş İstatistikleri araştırmalarına ait özet sonuçlar, Başkanlığımızca hazırlanarak Kurumumuz internet sitesinde yayımlanacaktır.

 • Her ayın 15’inde, TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarının açıklanmasına müteakip, üst yönetime sunulmak üzere işgücü piyasası temel verilerini içeren veri seti ve bilgi notları hazırlanmaya devam edilecektir.

 • İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu ile Yürütme Komitesi toplantıları düzenlenmeye devam edilecektir.

 • Aylık İstatistik Bültenleri, Açık İşler ve Kayıtlı İşsiz İstatistikleri ile il düzeyinde engelli-eski hükümlü/TMY kontenjan tabloları hazırlanarak Kurumumuz internet sayfasında yayınlanacaktır.

 • Milletvekillerimiz tarafından verilecek soru önergelerinde yer alan Kurumumuz faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgi talepleri, Kamu-Özel Kurum ve Kuruluşlar tarafından resmi yazıyla Kurumumuza iletilecek istatistiki bilgi talepleri ile şahıslar tarafından bilgi edinme hakkı kapsamında ve dilekçeyle Kurumumuzdan talep edilecek istatistiki bilgiler mevcut imkânlar ölçüsünde karşılanacaktır.

 • İstatistiki bilgilerin sorgulandığı veri tabanı kontrol edilerek tespit edilen hatalar, eksiklikler ve uygulanmasında fayda görülen yenilikler bildirilmeye devam edilecektir.

 • TÜİK’ten Resmi İstatistik Kalite Belgesi alınmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

 • Açık iş araştırmalarının sonuçları yılsonuna kadar EUROSTAT’a gönderilecektir.

 • İPA il raporlarının yazımı için il müdürlüklerinden ilgili kişilere Başkanlığımız istihdam uzmanlarınca eğitim verilecektir.

 • İşgücü piyasası bilgi sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar yılsonuna kadar tamamlanmış olacaktır.

 • İş zekâsı çalışması yılsonuna kadar tamamlanacak ve bu sayede OLAP il müdürlüklerine ve dış kullanıcıya açılmış olacaktır.

 • Çalışma hayatındaki güncel konulardan biriyle ilgili tematik bir araştırma uygulanacaktır.

E- Uluslararası Projeler


 • Sektörel İzleme Komitesi Toplantıları

AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında finanse edilen ve hazırlık çalışmaları yürütülen projelerin ilgili taraflarla izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen Sektörel İzleme Komitesi her altı ayda bir toplanmakta olup, 2018 yılının Kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanan Sektörel İzleme Komitesi toplantısına katılım sağlanacaktır.

 • Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Projenin kapanış süreci, Sözleşme Makamı olan Bakanlığımız AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle takip edilecektir. Proje kapsamında AB ve Ülkemiz katkısı ile oluşturulan kredi garanti fonundan kalan tutarın Kurumumuz tarafından kullanımı için gerekli hazırlıklar yürütülecektir.

 • Evet, Yapabilirsin: Türkiye’de Daha Yüksek İstihdam Edilebilirlik için Sosyo-Duygusal Beceriler Projesi:

Proje kapsamında iş arayanlara yönelik eğitimlere devam edilecektir. Proje pilot illerine yönelik izleme ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Eğitimleri tamamlayan 5.000 iş arayan ve kontrol grubu olarak eğitime katılmayan yaklaşık 5.000 iş arayan olmak üzere toplam 10.000 kişiye yönelik eğitimlerin etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla telefon araması vasıtasıyla iş arayan son durum anketi gerçekleştirilecektir. Proje sonunda sosyo-duygusal becerilerin geliştirilmesinin, iş arayanların istihdam edilebilirliklerin üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği rapor hazırlanacaktır.

 • İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu

AB’ye Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 2014-2020 dönemi kapsamında uygulanması planlanan projenin operasyon tanımlama belgesi (OIS) ve bütçe tablolarının hazırlama sürecinin tamamlanarak iş tanımı belgesinin (TOR) hazırlanması ve ihale ve uygulama aşamasına geçilebilmesi için gerekli çalışmalar Sözleşme Makamı olan ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi ile koordineli olarak yoğun bir şekilde yürütülecektir.

 • Hazırlık Çalışmaları Yürütülen Diğer Projeler

 • Proje tanımlama fişi Sözleşme Makamına gönderilen ve geri bildirimleri alınan “Genç İstihdamının Desteklenmesi Programı” ve “Aktif İşgücü Piyasası Programlarının Sektörel Temelde Revizyonu İle Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliğinin Desteklenmesi Operasyonu”na yönelik revizyon çalışmaları devam edecek ve operasyon tanımlama belgesi hazırlıklarına Sözleşme Makamı ile koordineli olarak başlanacaktır.

 • 2014-2020 IPA II dönemi programlaması kapsamında “Kadınlar İçin İşe Dönüş ve Girişimcilik Desteği Operasyonu” proje tanımlama fişi hazırlanmış ve Sözleşme Makamına iletilmiş olup gelen görüşler doğrultusunda proje fişi son haline getirilecek ve operasyon tanımlama belgesi için hazırlık süreçleri başlatılacaktır.

 • Çok Ülkeli Program Çalışmaları

Avrupa Komisyonu nezdinde 2018 yılı programlamasına dahil edilmek üzere “Regional Cooperation in Capacity Building to Reach Young People Not in Education, Employment or Education Training (NEETs)” proje teklifimiz AB Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu tarafından yapılacak nihai değerlendirmeler sonucunda kabul edilmesi halinde hazırlık çalışmalarına başlanılacaktır. Ayrıca Çok Ülkeli Program nezdinde uygulanan tedbirler ve eylem planlarına yönelik Kurumumuz görüşleri ve değerlendirmeleri hazırlanarak gönderilecektir.

 • İstihdam ve Beceri Geliştirme Programı (UNDP – İŞKUR)

 • İŞKUR’un kapasitesi ve dijital olgunluk seviyesi değerlendirilecek; kapasite gelişimi ve dijital dönüşümü için 2 yol haritası hazırlanacaktır.

 • Daha iyi aktif iş gücü piyasası hizmetlerinin sağlanması için seçilen pilot İŞKUR ofislerinin kapasiteleri geliştirilecektir.

 • Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilere Yönelik İstihdam Desteği Projesi – Dünya Bankası

 • Proje pilot illeri olan İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep’e çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 • Proje kapsamında istihdam edilmesi planlanan danışmanlar ve tercümanların hem merkezi düzeyde hem de yerel düzeyde işbaşı yapması planlanmaktadır.

 • Proje kapsamında uygulanacak olan AİPP’ler için geçici takip modülünün kurularak faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.

 • Proje kapsamında uygulanması planlanan AİPP’lerin başlatılması planlanmaktadır.

 • Proje kapsamında kurulması planlanan profilleme sisteminin kurulması için gerekli çalışmalarda son aşamaya gelinmesi hedeflenmektedir.

 • Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan kurumsal ihtiyaç analizi için hazırlık çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir.

 • İŞKUR’un Kurumsal Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi – GIZ (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu)

 • 23 Temmuz 2018 tarihinde projenin değerlendirilmesi amacıyla Gaziantep’te bir yönlendirme komitesi toplantısı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 • Proje faaliyetlerinin koordinasyonuna yönelik bir proje ofisi kurularak bir konferans görüşme sistemi satın alınmıştır. Ofis için alınacak ilave mobilyalar temin edildikten sonra konferans sisteminin kurulumu yapılacaktır.

 • 2018 yılı Ağustos ayında 8-10 Kurum personeline fotoğrafçılık ve photoshop eğitimi verilecektir.

 • İstihdam fuarlarının organizasyonuna yönelik hazırlanmakta olan istihdam fuarı rehberi 2018 yılı Ağustos ayında tamamlanarak Kurumumuza teslim edilecektir.

 • 2018 yılı Ağustos ayı sonuna kadar projenin pilot illeri olan Gaziantep ve İstanbul için Suriyelilerin işgücü piyasalarına etkileri konulu pilot il analizleri tamamlanacaktır.

 • Uluslararası yayınlara erişimin sağlanması amacıyla çevrimiçi akademik veri tabanları 1 yıllığına Kurum personelinin kullanımına sunulacaktır.

 • Kurum faaliyetlerinin tanıtımına yönelik sosyal medya kampanyaları düzenlenecek ayrıca çeşitli afiş, broşür, el ilanı vb. tanıtım materyalleri hazırlanarak basılacaktır.

 • 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde Gaziantep ve İstanbul İl Müdürlüklerimize 2 adet Outdoor TV kurulumu yapılacaktır.

 • 2018 yılı Eylül ayında Kurumumuz uzmanlarına “İstihdam Politikaları” konulu bir eğitim verilmesi planlanmaktadır.

 • Sosyal Uyum İçin İstihdam Desteği Projesi (GIZ – ATO – İŞKUR- BAU)

 • Proje faydalanıcıları önümüzdeki dönemde programlara başlatılarak projede 5 aylık çalışma fazına geçilecektir.

 • İlerleyen süreçte Kurum personelinin kapasitesinin artırımına ilişkin eğitimlerin verilmesi, fiziksel altyapı alanında iyileştirme amaçlı temin edilecek ürünlerin alımı, sosyal medya ve iletişim stratejisinin geliştirilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.
 • Sürecin devamında ise Türk Vatandaşları ve Suriyeli sığınmacılar için eğitim ve istihdam desteği projesi, yerel hizmet birimlerinde tercüman istihdamı, Dünya Göç ve İstihdam Zirvesi ve Otobüs Kampanyası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

 • 100.000 adet basılması planlanan Türkiye’de İş Bulma Rehberi’nin 81 ile dağıtım faaliyetinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 • IOM-İŞKUR İşbirliği Faaliyetleri

 • Kurulan işbirliği altyapısı çerçevesinde, Uluslararası Göç Örgütü’nün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ortaklığında yürüttüğü “Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev sahibi Topluluklar İçin İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi” kapsamında proje pilot illerinde eğitim vermek amacıyla hazırlanmak üzere  toplam 9 İl Müdürlüğümüzden 18 İŞKUR personeline eğitici eğitimi verilecektir.

 • ILO-İŞKUR İşbirliği Faaliyetleri

 • ILO ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği alanlarımızı genişletmek adına bir işbirliği protokolü imzalanmasına yönelik çalışmalarımız 09 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen imza töreni ile birlikte tamamlanmıştır.

 • Protokol çerçevesinde ILO ile birlikte yürütmeyi hedeflediğimiz işbirliği ile temel olarak Suriyeliler ve ev sahibi toplumun, kamu istihdam hizmetlerine erişimlerinin desteklenmesi ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması ile toplumsal uyumun desteklenmesi için aktif işgücü piyasası programlarının tasarlanması ve sunulması hedeflenmektedir.

 • Bu kapsamda ilk olarak “Çalışma Karşılığı Ücret” projesi çalışmalarına başlanılmış; söz konusu proje kapsamında 3.500 Suriyeli sığınmacının 6+6 ay süreyle işbaşı eğitim programından yararlanması öngörülmüştür.

 • Ayrıca aynı proje kapsamında, iş ve meslek danışmanlarımıza yönelik eğitimler ve çalışma ziyareti konularında çalışmalarımız sürdürülmektedir.
 • Güneydoğu Anadolu Bölge’sinde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi (UNDP – İŞKUR)

 • Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile UNDP’nin uygulayıcısı olduğu projenin toplam bütçesi 10 milyon Avro ‘dur.

 • Kurumumuza kayıtlılığın artırılması ve Kurumumuz faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla ilgili projede Kurumumuz faaliyet ortağıdır.

 • Bu kapsamda, prototip geliştirme çalışmalarının tamamlanarak hazırlanan mobil aracın Kurumumuza hibe edilmesi planlanmaktadır.

 • Araç ile ulaşılması güç bölgelere hizmetlerin yaygınlaştırılması, kayıt alınması, danışmanlık, bilgilendirme ve eşleştirme gibi hizmetlerin sunulması sağlanacaktır.Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə