Kurumsal mali durum ve beklentiler raporu 2018


D-İşgücü Piyasası ÇalışmalarıYüklə 437,26 Kb.
səhifə6/13
tarix14.09.2018
ölçüsü437,26 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

D-İşgücü Piyasası Çalışmaları


Her yıl işgücü piyasasının durum değerlendirmesini yapmak, ihtiyaçlarını tespit etmek ve geleceğe yönelik eğilimini belirlemek adına İşgücü Piyasası Araştırması ve her çeyrekte bir Açık İş İstatistikleri Araştırması yapılmaktadır. Söz konusu çalışmalardan 2018 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması (İPA)’nın saha çalışması tamamlanmış olup raporlama aşamasına geçilmiştir.

İPA kapsamında: • Mart ayı içinde Kızılcahamam’da il müdürlüklerinden gelen katılımcılara bu yılki soru formu ve uygulamaya yönelik bir eğitim verilmiştir.

 • İPA saha çalışması öncesi Ziyaretçi ve Koordinatör El Kitabı hazırlanmış ve bu sayede işveren ziyaretlerinde standart oluşturulması sağlanmıştır.

 • 2 Nisan - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında 77 ilde tamsayım, 4 ilde örneklem yöntemi ile yürütülen çalışmada Türkiye genelinde 2-9 istihdamlı 11.588, 10-19 istihdamlı 5.348, 20 ve daha fazla istihdamlı olan 72.388 işyeri olmak üzere toplam 89.324 işyeri ziyaret edilmiştir.

 • Alan uygulamasına rehberlik etmek amacıyla, Başkanlığımız istihdam uzmanları ve uzman yardımcıları tarafından bazı il müdürlükleri ziyaret edilerek veri kalitesinin yüksek olmasına katkı sunulmuştur.

 • Elektronik ortamda gerçekleşen veri girişlerinin illerden istenen işyeri bilgi formlarıyla birlikte eş zamanlı kontrol edilmesiyle hem nitelik hem nicelik olarak daha fazla veri derlenmesi sağlanmıştır.

 • Araştırmanın saha çalışmasının tamamlanmasının ardından sektörel, bölgesel ve Türkiye geneli sonuç raporlarının yazımına başlanmıştır.

 • Açık İş İstatistikleri Araştırması kapsamında:

 • Saha çalışmaları il müdürlüklerimiz tarafından 11-28 Şubat 2018 ve 21-31 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen iki araştırma yürütülmüş ve Başkanlığımızca koordine edilmiştir. Bu çalışmaların her birinde, örneklem kapsamında yer alan 10.119 işletme ziyaret edilerek Türkiye genelini yansıtan veriler derlenmiştir.

 • Açık iş istatistikleri araştırmasında görev alacak kişilere yardımcı olmak ve uygulama birliği sağlamak amacıyla Ziyaretçi ve Koordinatör El Kitabı hazırlanarak il müdürlüklerine gönderilmiştir.

  • Açık iş istatistiklerinin EUROSTAT’a gönderilecek hale getirilebilmesi için yapılması gerekenlerin tespiti amacıyla EUROSTAT’ın Lüksemburg’taki merkezi, bir istihdam uzmanımız tarafından ziyaret edilerek konuyla ilgili bilgi alınmış, yürüttüğümüz çalışmanın EUROSTAT açısından metodolojik olarak uygun olduğu tespit edilmiştir.

 • Her ayın 15’inde, TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarının açıklanmasına müteakip, üst yönetime sunulmak üzere işgücü piyasası temel verilerini içeren veri seti ve bilgi notları hazırlanmıştır.

 • Aylık İstatistik Bültenleri, Açık İşler ve Kayıtlı İşsiz İstatistikleri ile il düzeyinde engelli-eski hükümlü/TMY kontenjan tabloları hazırlanarak Kurumumuz internet sayfasında yayınlanmıştır.

 • Milletvekillerimiz tarafından verilen soru önergelerinde yer alan Kurumumuz faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgi talepleri, kamu-özel kurum ve kuruluşlar tarafından resmi yazıyla Kurumumuza iletilen istatistiki bilgi talepleri ile şahıslar tarafından bilgi edinme hakkı kapsamında ve dilekçeyle Kurumumuzdan talep edilen istatistiki bilgiler mevcut imkânlar ölçüsünde karşılanmıştır.

 • İstatistiki bilgilerin sorgulandığı veri tabanı kontrol edilerek tespit edilen hatalar, eksiklikler ve uygulanmasında fayda görülen yenilikler bildirilmiştir.

 • Kurumumuzca üretilen resmi istatistiklerle ilgili olarak kalite belgesi alınması amacıyla TÜİK’e Resmi İstatistik Kalite Belgesi için başvuruda bulunulmuş ve başvurumuz TÜİK tarafından kabul edilmiştir.

 • MEB ile birlikte eski hükümlü ve denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerin istihdam edilmelerinin önündeki engellerin araştırılması konulu tematik araştırma, Mayıs ayında gerçekleştirilen açık iş araştırması ile birlikte açık iş araştırması kapsamındaki bütün işletmelere uygulanmıştır.

 • OLAP’ın dış kullanıcılara ve il müdürlüklerine açılmasını sağlamak üzere, iş zekâsı programı ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.

 • 2017 istatistik yıllığı hazırlanarak internet sitemiz üzerinden yayınlanmıştır.

 • İPBS çalışmaları kapsamında veri sağlayacak en önemli kurumlardan biri olan TÜİK’ten web servis aracılığıyla veriler alınmaya başlanmıştır.

E-Uluslararası Projeler


 • AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)

AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 2007 – 2013 dönemi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programına ilişkin Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan Final (Kapanış) Raporuna Kurumumuz katkıları ve görüşleri işlenmiştir. IPA 2014 – 2020 yıllarını kapsayan İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörü Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmesi planlanan projelere ilişkin hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.


 • Sektörel İzleme Komitesi Toplantıları

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında yürütülen projeler ile İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında hazırlık çalışmaları devam eden operasyonların ve faaliyetlerin izlenmesine yönelik Program Otoritesi olan Bakanlığımız AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ilgili tarafların katılımı ile oluşturulan Sektörel İzleme Komitesi her altı ayda bir toplanmaktadır. Söz konusu toplantılara katılım ve katkı sağlanarak yürütülen projelerin izlenmesi sağlanmaktadır. Katılım sağlanan son izleme toplantılarında Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından IPA I döneminin kapanış işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtilmiş olup, Sektörel Operasyonel Programın önceliğinin istihdamın arttırılması olduğu için İŞKUR'un ilgili fonlardan en çok faydalanan kurum olduğu ifade edilmiştir.


 • Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı, programın yürütücüsü olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) tarafından Kurumumuz işbirliğiyle yürütülmektedir. Projenin hedef kitlesi, kadınlara ait veya kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’lerdir. Bütçesi 38 milyon Avro olan proje, 81 ilde 2014-2017 yılları arasında yürütülmüş ve 2017 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır.

Projenin amaçları; • Kadınlara ait veya kadınların yönettiği işletmelerin sürdürülebilir büyümeleri ve istihdam yaratmaları için finansal araçlara erişimlerinin desteklenmesi,

 • Kadın işletmelerine yönelik sürdürülebilir kredi mekanizmalarının geliştirilmesi için programa katılan ulusal bankaların teknik destek yoluyla desteklenmesi,

 • Kadın işletmelerinin know-how, networking, danışmanlık ve mentorluk hizmetleri gibi finansal olmayan iş geliştirme araçlarına erişimlerinin artırılarak sürdürülebilir büyümelerinin desteklenmesidir.

Proje kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından tahsis edilen 300 milyon Avro fonun yaklaşık 270 milyon Avrosu, projeye katılan ulusal bankalar aracılığıyla kadınlara ait veya kadınların yönettiği yaklaşık 19 bin KOBİ’ye uygun koşullu kredi olarak kullandırılmıştır. Projeye katılan ulusal bankaları hedef gruptaki KOBİ’lere kredi vermek amacıyla teşvik etmek üzere finanse edilen portföye ait kayıp riskinin %10’luk kısmı proje kapsamında oluşturulan 30 milyon Avroluk fondan karşılanmaktadır. Bu risk paylaşımı düzenlemesi kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Kredi kayıp riskinin karşılanması için oluşturulan bu fondan kullanılmayan tutar, 2021 yılı itibariyle kadın istihdamının geliştirilmesi için İŞKUR tarafından kullanılacaktır. Kadınlara ait veya kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik finansal araçların oluşturulması ve yaygınlaştırılması için projeye katılan ulusal bankalara yönelik teknik destek faaliyetleri AİKB tarafından yürütülmüştür.

Kadınlara ait veya kadınların yönettiği KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümelerinin desteklenmesi için finansmanın yanı sıra ayrıca pazarlama, organizasyon, finansal yönetim, bilgi ve iletişim teknolojisi, kalite yönetimi, enerji etkinliği, çevre yönetimi vb. alanlarda teknik danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye çapında 352 KOBİ danışmanlık hizmetlerinden faydalanmıştır. 2017 yılı sonu itibariyle değerlendirmesi yapılan 205 danışmanlık projesi aracılığıyla desteklenen işletmelerde 823 yeni istihdam oluşturulmuş; işletmelerin %76’sında gelir ve %66’sında verimlilik artışı ortaya çıkmıştır. 380 KOBİ işletme becerileri eğitimlerinden, 80 KOBİ mentorluk hizmetinden yararlanmış olup 16 ilde gerçekleştirilen Kadın İşletmeleri Seminerleri ile yaklaşık 2.000 kadın KOBİ’ye ulaşılmıştır.
 • Yerelde İş Oluşturma Kapasitesinin Araştırılması Projesi

Yerelde İş Oluşturma Kapasitesinin Araştırılması Projesi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) işbirliği ile yürütülmüş ve bütçesi 150.000 Avro olan proje, 2017 yılında tamamlanmıştır.

Proje ile işgücü politikalarının ve kamu istihdam hizmetlerinin, kaliteli iş yaratma süreçleri üzerindeki etkilerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Proje, istihdam politikalarının ve kamu istihdam hizmetlerinin, işgücü piyasalarının ihtiyaçlarını nasıl daha iyi karşılayacağına, ekonomik gelişme ile nasıl koordine edileceğine, yeni ekonomik fırsatlar doğrultusunda nasıl daha esnek olabileceğine ve beceri kullanımı ile nasıl daha üretken olacağına dair danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Proje kapsamında ayrıca düşük nitelikli işgücünün, niteliklerini nasıl geliştireceklerinin ve işgücü piyasasına nasıl dâhil olacaklarının yollarını da araştırmaktadır.81 ilde gerçekleştirilen anket çalışmaları, 2 pilot ilde yürütülen saha çalışmaları ile yerel ve ulusal çalıştaylar sonucunda OECD tarafından hazırlanan “Türkiye'de İstihdam ve Beceri Stratejileri Raporu” Kurumumuz görüş ve önerileri doğrultusunda nihai halini almıştır ve 81 il müdürlüğümüz ve Genel Müdürlüğümüz birimleriyle paylaşılmıştır. Ayrıca oluşturulan ilgili rapor projede uzman olarak görev alan Prof. Dr. Serdar SAYAN tarafından üst yönetimimize bilgilendirme amacıyla sunulmuştur.


 • Kadınlar İçin Daha Çok ve İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi SIDA Projesi

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) mali katkısıyla, ILO-İŞKUR işbirliği ile Ankara, İstanbul, Bursa ve Konya pilot illerinde yürütülen Proje ile kadın istihdamının artırılması ve yaygınlaştırılması konusunda ulusal ölçekte kapsayıcı ve bütüncül bir politikanın geliştirilmesine destek olmak, aktif işgücü piyasası politikaları ile kadınlar için insana yakışır iş olanaklarının oluşturulması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma standartları alanında farkındalık oluşturmak yoluyla Türkiye’de kadın istihdamının güçlendirilmesine destek olmak hedeflenmektedir. Projenin hedef kitlesi İŞKUR’a kayıtlı olan işsiz kadınlardır. Proje 2018 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmış olup elde edilen çıktılar aşağıda belirtilmektedir:

 • İŞKUR’un öncülüğünde ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan Ulusal Teknik Ekip tarafından ilk “Kadın İstihdamı Eylem Planı” hazırlanmıştır.

 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin süreçlerin izlenmesi amacıyla 81 İl Müdürlüğünden yönetici düzeyinde “toplumsal cinsiyet eşitliği temsilcileri” belirlenmiş ve bu kişilere eğitim verilmiştir.

 • İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarında “kadın istihdamı” konusunun ana gündem maddesi olarak yer almasına yönelik tavsiye kararı İl Müdürlüklerine bildirilmiş ve İİMEK’lerde kadın istihdamı ana gündem maddesi olarak ele alınmıştır.

 • Açık iş analizlerine cinsiyet kırılımı eklenmiştir.

 • Ülke çapında kısa belgesel film yarışması düzenlenmiştir. Kamu spotları hazırlanarak ulusal kanallarda yayımlanmıştır.

 • 30 iş ve meslek danışmanına girişimcilik eğitim programı başvuru sürecinin değerlendirme eğitimi verilmiştir.

 • İŞKUR Genel Müdürlüğü’nden 50 personele ve pilot illerdeki 175 İş ve Meslek Danışman’ına toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmiştir.

 • Pilot illerde 400 kadına girişimcilik eğitimleri verilmiştir.

 • Girişimcilik eğitimlerinin ardından 28 kadına mikro hibe desteği ve danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Eğitimlerden yaralanan kadınlardan yaklaşık 50’si 1 yıl içinde kendi işini kurmuştur.

 • Proje paydaşı olan belediyelerden mesleki eğitim almış 830 kadına iş arama becerileri seminerleri ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

 • İŞKUR Genel Müdürlüğü’nden 19 personele toplumsal cinsiyet eşitliği eğitici eğitimi düzenlenmiş olup, eğitici ekibi 4 pilot ilde 100 personele yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi vermiştir.

 • İŞKUR Genel Müdürü başkanlığında Daire Başkanları’ndan oluşan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmuştur.

 • Kadın İstihdamı Eylem Planı ve Yerel Eylem Planları izlemeleri gerçekleştirilmiş ve Ulusal Teknik Ekibe sunulmuştur.

 • 21 Mart 2018 tarihinde Ankara’da Sayın Bakanımızın teşrifleriyle yaklaşık 700 kişilik bir katılımla projenin kapanış konferansı gerçekleştirilmiştir.

 • Evet, Yapabilirsin: Türkiye’de Daha Yüksek İstihdam Edilebilirlik için Sosyo-Duygusal Beceriler Projesi:

Kurumumuz ile Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Proje ile iş arayanların motivasyon, hedef belirleme, planlama ve iş bulma kararlılıkları gibi sosyo-duygusal becerilerinin geliştirilmesi ve bu doğrultuda iş arayanlar ile İş ve Meslek Danışman’larının etkileşimlerinin artırılması ve iş arayanların istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanmaktadır. Projenin pilot illeri olan Ankara, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve İzmir’de belirlenen 18 hizmet merkezi aracılığıyla 5.000 iş arayana sosyo-duygusal becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilmesi hedeflenmektedir. Dünya Bankası finansmanı ile gerçekleştirilen ve 2017 – 2018 arasında uygulanan olan projenin bütçesi 560.000 ‘dır.

Dünya Bankası uzmanları ile İŞKUR personeli tarafından pilot illerde görevli 96 İş ve Meslek Danışman’ına eğitici eğitimleri verilmiştir. Eğitim alan danışmanlar tarafından 16 Nisan tarihinde iş arayanlara yönelik eğitimler gerçekleştirilmeye başlamıştır.
 • İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu

AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında hazırlık çalışmaları sürdürülen “İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu”nun amacı, İŞKUR’un ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin kapasitesinin geliştirilerek daha çok iş arayan ve işverene daha etkili ve erişilebilir hizmet sağlanmasıdır. Proje bütçesi 10 milyon Avro olarak öngörülmekte olup projenin 81 ilde uygulanması planlanmaktadır. Kalkınma Bakanlığı Yatırım Program’ında yer alan söz konusu operasyona ilişkin operasyon tanımlama belgesi (OIS) hazırlama ve bütçe çalışmaları Sözleşme Makamı olan Bakanlığımız AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir.

 • Hazırlık Çalışmaları Yürütülen Diğer Projeler

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 2014 – 2020 döneminde uygulanmak üzere dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik proje hazırlık çalışmaları ilgili daire başkanlıklarının katkıları ile yürütülmeye devam etmiştir. Bu çerçevede yapılan proje hazırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

 • Gençlerin işgücüne katılımlarının ve istihdam edilebilirliklerinin etkili danışmanlık, girişimcilik ve diğer AİPP’ler ile bütünleyici ve kapsamlı olarak desteklenmesi için “Genç İstihdamının Desteklenmesi Programı” proje tanımlama fişi Sözleşme Makamı olan ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi’nden alınan geri bildirimler doğrultusunda güncellenmiş ve değerlendirmelerine sunulmuştur.

 • AİPP’lerin belirli sektörler özelinde geliştirilerek bu sektörlere yönelik özellikle dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliklerinin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla “Aktif İşgücü Piyasası Programlarının Sektörel Temelde Revizyonu İle Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliğinin Desteklenmesi Operasyonu” proje tanımlama fişi hazırlanmış ve Sözleşme Makamının görüşlerine sunulmuştur.

 • Kurumsal bakım hizmetleri ve işveren teşvikleri ile kadınların iş hayatına dönüşlerinin desteklenmesi ve bütüncül girişimcilik destekleri yoluyla kadın istihdamının artırılması amacıyla “Kadınlar İçin İşe Dönüş ve Girişimcilik Desteği Operasyonu” proje fişi hazırlanmış olup Sözleşme Makamının görüşlerine sunulmuştur.
 • Çok Ülkeli Program Çalışmaları

IPA Çok Ülkeli Program 2018 Yılı Programlaması kapsamında NEET’lerin işgücü piyasasına dahil edilmesi ve istihdam edilmesine yönelik çok ülkeli programa dahil olan ülkelerle işbirliklerini içeren proje teklifi AB Bakanlığı’na gönderilmiştir. Avrupa Komisyonu Çok Ülkeli Program işbirliği ve ülke belgeleri doğrultusunda AB Komisyonu tarafından yapılacak nihai değerlendirme ve geri dönüş beklenmektedir.


 • İstihdam ve Beceri Geliştirme Programı (UNDP – İŞKUR)

 • Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından fonlanması planlanan projenin toplam bütçesi 3.675.000 Avro olup 2020 Haziran ayı itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.

 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde uygulanacak olan projenin pilot illeri Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa’dır.

 • Proje iş tanımı ve proje danışmanı iş tanımı belgeleri hazırlanmıştır.

 • 17 Temmuz 2018 tarihinde Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KfW, UNDP ve Kurumumuzun katılımlarıyla Yönlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda proje ortakları, İstanbul’un da pilot il olarak eklenmesi hususunda mutabık kalmıştır.


 • Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilere Yönelik İstihdam Desteği Projesi – Dünya Bankası

 • Avrupa Birliği Sığınmacılar İçin Mali İmkân (FRiT) Programı çerçevesinde geliştirilmekte olan projenin toplam bütçesi 50 milyon Avro ’dur.

 • 2,5 yıl sürecek olan projenin temel amacı, İŞKUR’un sunduğu aktif işgücü piyasası programlarından elverişli olanların GKSS ve ev sahibi topluluk için proje kapsamında fonlanması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesidir.

 • Projenin 1. Bileşeni olan GKKS’lere ve Ev Sahibi Topluluğa yönelik İstihdam ve Danışmanlık Hizmetleri ve AİPP’ler bileşeni, GKKS’lere ve Ev Sahibi Topluluğa yönelik bir dizi istihdam hizmetini ve AİPP’yi finanse edecektir. Söz konusu istihdam hizmetleri ve AİPP’ler; iş arama desteğini, dil eğitimini, mesleki eğitimi, işbaşı eğitimi ve toplum yararına programları içerecektir. İş arama desteği kapsamında katılımcı GKKS’lere beceri değerlendirmesi ve danışmanlık hizmetleri sağlanacaktır.

 • Projenin 2. Bileşeni olan GKKS’lere yönelik istihdam hizmetlerinin ve AİPP’lerin sunulması için kurumsal destek bileşeni ÇSGB ve İŞKUR’un GKKS’lere yönelik hizmetlerini destekleyen faaliyetleri finanse edecektir. Bu faaliyetler ÇSGB ve İŞKUR bünyesindeki yönetim sistemlerini güçlendirecektir ve bilgi teknolojileri desteği, iletişim, izleme ve değerlendirme gibi proje koordinasyon fonksiyonlarını içerecektir.

 • Proje Hibe Anlaşma ’sının Türkiye Cumhuriyeti adına Bakanlığımızca imzalanması için 19.03.2018 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı alınması, Proje Uygulama Kılavuzuna dair Dünya Bankasından onay alınması ve projenin diğer yürürlük şartlarının yerine getirilmesi sonucunda 21 Mart 2018 tarihinde proje yürürlük şartları tamamlanmış ve proje yürürlüğe girmiştir.

 • Yaklaşık olarak 500 sayfaya ulaşan proje dokümanlarının tasarım çalışmaları tamamlanmıştır.

 • Projede kurulması öngörülen profilleme sistemi için firmalarla ön görüşmeler yapılmıştır. Profilleme firmasının belirlenmesi amacıyla 16.07.2018 tarihinde ilana çıkılmıştır.

 • Dünya Bankası satın alma izleme sistemi olan STEP Sistemi yetkilisi belirlenmiş ve sisteme ilişkin eğitimler tamamlanmıştır.

 • Proje kaynağının yatırılacağı banka olarak İŞKUR tarafından T.C. Halk Bankası belirlenmiş olup 5 Milyon Avroluk proje fonunun Kurum bütçesine aktarılması sağlanmıştır.

 • Proje fonu akışının sağlanması için İŞKUR yetkilileri belirlenmiştir. İmza sirküleri olarak kullanılacak belge Sayın Bakanımızın onayıyla yürürlüğe girmiştir.

 • Projede görevlendirilecek danışmanlara ilişkin görev tanımları hazırlanmış ve Dünya Bankası’na ön görüşe gönderilerek ilan için uygunluk görüşü alınmıştır. STEP sisteminden Dünya Bankası’nın onayına sunulmuştur.

 • Profilleme Sistemi ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti alınması için görev tanımı ve ilgi beyanı (ön ilan) belgeleri hazırlanmış ve STEP sistemi üzerinden ilana çıkılmıştır.

 • Proje çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için kurulması gerekli olan Aktif İşgücü Piyasası Programları (AİPP) izleme sistemi ile ilgili olarak, proje kapsamında istihdam edilmesi planlanan yazılım danışmanlarının alımı beklenmeden kendi öz kaynaklarımızla kurgulama ve analiz çalışmalarına başlanmıştır.

 • Proje kapsamında uygulanacak olan AİPP’ler için 4 pilot il arasında program portföyü dağılımı yapılmış ve ilgili illerin İl Müdürlerine projeye ilişkin seminer verilmiştir.

 • Kurumumuz proje “Client Connection” yetkilileri belirlenmiştir.
 • İŞKUR’un Kurumsal Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi – GIZ (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu)

 • Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından fonlanması planlanan projenin toplam bütçesi başlangıçta 800 Bin Avro olarak planlanmış olup daha sonra revize edilerek yaklaşık 1 Milyon Avro’ya yükseltilmiştir. Projenin 12 ay süresinde tamamlanması planlanmaktadır.

 • Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliğinde uygulanacak olan projenin pilot illeri Gaziantep ve İstanbul; potansiyel pilot illeri Adana ve Şanlıurfa olarak belirlenmiştir.

 • Projenin temel amacı, İŞKUR’un kurumsal kapasitesinin desteklenmesi yoluyla ev sahibi topluluk olarak Türk vatandaşlarına ve Suriyeli sığınmacılara ve diğer sığınmacılara sunulan kamu istihdam hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasıdır.

 • Bu kapsamda belirlenen temel sonuç alanları 4 eksenden oluşmaktadır. Bunlar;

 • Projenin Uygulanmasına Yönelik Başlangıç Faaliyetleri

 • Kamu İstihdam Hizmetlerinin Mobilizasyonu ve Erişilebilirliğinin Desteklenmesi

 • İŞKUR’un Politika Geliştirme ve Uygulama Kapasitesinin Desteklenmesi

 • İŞKUR’a Yönelik Tanınırlığın ve Farkındalığın Artırılmasıdır.

 • İŞKUR hizmetlerine erişimi artırma ve üniversite öğrencilerine etkin bir şekilde Kurum faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla kurulumu yapılacak olan İŞKUR ARTI Hizmet Noktalarından ilkinin Gaziantep İl Müdürlüğümüz ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde üniversite kampüsünde kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Ağustos ayı içerisinde kurulum tamamlanacak ve akabinde Adana, Ankara, İstanbul, Kilis ve Şanlıurfa illerimizde kurulum çalışmaları başlatılacaktır.

 • Bir tanesi 19-23 Şubat 2018 tarihinde 12 personelin katılımıyla ve diğeri 16-20 Nisan 2018 tarihlerinde 13 personelin katılımıyla olmak üzere Genel Müdürlüğümüzden ve İl Müdürlüklerimizden toplam 25 personelin katılımı ile Almanya’ya iki çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

 • 14-16 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul’da İstanbul İl Müdürlüğümüzden 25 personele; 9-11 Nisan 2018 tarihlerinde Gaziantep’te çeşitli İl Müdürlüklerimizden toplam 31 personele “Göç ve Mülteciler” konulu iki eğitim verilmiştir.

 • 9-13 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara’da İl Müdürlüklerimizden toplam 30 yöneticiye “Disiplin Amirleri” eğitimi verilmiştir.

 • İlki 2-4 Mayıs 2018, ikincisi ise 16-18 Temmuz 2018 tarihlerinde Ankara’da toplam 30 İMD’ye “İş Kulübü Liderleri” eğitimi verilmiştir.

 • 14-15 Temmuz 2018 tarihlerinde Ankara’da Kurumumuz üst yönetimine yönelik “Liderlik ve Yönetişim” eğitimi verilmiş olup eğitime toplam 15 personel katılım sağlamıştır.

 • Projenin tanınırlık bileşenine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesinin desteklenmesi, İŞKUR’un sunduğu hizmetlerin ve yürüttüğü faaliyetlerin etkin bir şekilde kamu ile paylaşılabilmesi ve tanıtımının yapılabilmesi ve proje tanınırlık bileşenin desteklenmesi amacıyla 2 tanesi Genel Müdürlüğümüzde ve 5 tanesi İl Müdürlüklerimizde kullanılmak üzere 7 adet fotoğraf makinesi ve ekipmanı satın alınarak Kurumumuza hibe edilmiştir.
 • Sosyal Uyum İçin İstihdam Desteği Projesi (GIZ – ATO – İŞKUR- BAU)

 • Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından fonlanması planlanan projenin toplam bütçesi 3 milyon Avro olup projenin 2018 yılı Kasım ayında tamamlanması planlanmaktadır.

 • Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) – İŞKUR – ATO ve BAU işbirliğinde uygulanacak projenin amacı, ev sahibi topluluk olarak Türk vatandaşlarının ve Suriyeli sığınmacıların ücret karşılığı işlerle desteklenerek işgücü piyasası uyum kabiliyetlerinin geliştirilmesidir.

 • Proje kapsamında, 1 aylık hazırlayıcı eğitimin ardından, Kurumumuz İşbaşı Eğitim Programları ve Toplum Yararına Programlarından yola çıkılarak tasarlanan toplam 5 aylık Özel Sektör ve Kamu Sektörü İş Karşılığı Ücret Programlarının uygulanması planlanmaktadır. Gerçekleştirilen yeni düzenlemeye göre, 2.000 faydalanıcıya ulaşarak ve bu kişilerin 1.500’ü ile yüz yüze mülakat gerçekleştirerek, toplamda 800 kişinin 1 aylık hazırlayıcı eğitimlerden faydalandırılması öngörülmektedir. Eğitim fazını tamamlayan katılımcılar arasından 500’ünün Programlardan faydalanması ve bu katılımcıların 350’sinin Özel Sektör, 150’sinin de Kamu İş Karşılığı Ücret Programlarında değerlendirilmesi planlanmıştır.

 • Genel Müdürlüğümüz ve Ankara İl Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlar tespit edilerek gerekli faaliyetler yürütülecektir.

 • Gelinen aşama itibariyle katılımcıların tespit edilmesi süreci ve mülakatları tamamlanmış olup, bu kişiler program başında verilecek 1 aylık temel hazırlayıcı eğitimden geçirilmiştir. Eğitimlerle eş zamanlı olarak katılımcılara uygun işlerin bulunması, çalışma izni alınması ve firmalarla yapılan hazırlıklar tamamlanmıştır.
 • UNHCR – İŞKUR İşbirliği Faaliyetleri

 • IPA 40 Programı ve UNHCR Program Bütçesi kapsamında fonlanan ve İşbirliği Protokolümüz kapsamında yürütülen çalışmaların temel amacı İŞKUR’un kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve mültecilerin işgücü piyasasına entegrasyonları ile sosyal uyumu desteklemektir.

 • 05/06/2018 tarihinde bir yıl geçerliliğe sahip olan işbirliği protokolü imzalanmıştır.

 • Bu kapsamda doğrudan bir bütçe öngörülmemiş olup ilgili fon kaynakların altındaki imkânlar ölçüsünde sağlanan mutabakata göre faaliyetler planlanmakta ve bütçelendirme yapılmaktadır.

 • Genel olarak faaliyetlerin içeriğini eğitimler, uluslararası organizasyonlar, personel istihdamı, çeşitli mal ve hizmet alımları ile kurumsal kapasiteyi destekleyici diğer faaliyetler oluşturmaktadır.

 • 2017 yılında faaliyet bazındaki çalışmalar Kurumsal kapasite artırımı için outdoor TV, kiosk ve bilgilendirme ekranı gibi çeşitli mal alımları; personel eğitimleri, kayıt ve bilgilendirme faaliyetleri, (Türkiye’de İş Bulma Rehberi, İŞKUR Otobüsü) üzerinden şekillendirilmiştir.
 • IOM-İŞKUR İşbirliği Faaliyetleri

 • Kurumumuz yürütülmekte olan proje faaliyetlerinin ana ortağı olmakla birlikte işgücü piyasasını ilgilendiren projelerde faaliyetlerinde yararlanıcı ve yol gösterici olarak yer almaktadır.

 • Bu doğrultuda Uluslararası Göç Örgütü’nün, Bakanlığımız Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü “Türkiye’de Emek Göçü Yönetiminin Desteklenmesi Projesi aşama II” ve Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev sahibi Topluluklar İçin İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projelerinde” yer alan belirli bazı bileşenlerde aktif olarak görev almaktadır.

 • (IOM) ve Bakanlığımız Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Kurumumuz işbirliğinde sürdürülmekte olan “Türkiye’de Emek Göçü Yönetiminin Desteklenmesi Projesi aşama II” kapsamında Kahramanmaraş İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek işbaşı eğitim programı öncesinde Türk ve Suriyeli sığınmacılardan oluşan 60 katılımcıya bir haftalık hazırlık eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

 • Aynı proje kapsamında, İŞKUR’un Kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla yaklaşık 10 farklı ilden yaklaşık 45 iş ve meslek danışmanına yönelik “Türk Vatandaşlarının ve Farklı Statüdeki Göçmenlerin Becerilerinin Doğrulanması ve İş Piyasasına Katılımları için İş ve Meslek Danışmanlarının Güçlendirilmesi Eğitim Programı” uygulanmıştır. Eğitimler tüm giderleri proje bütçesinden karşılanmak üzere Ankara’da üç günlük programlar şeklinde düzenlenmiştir.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə