La¬li ezug¬ba¬ia, Te¬do uTur¬ga¬i¬Ze, ra¬ti sxir¬tla¬ZeYüklə 11,18 Kb.
tarix30.10.2018
ölçüsü11,18 Kb.

la­li ezug­ba­ia, Te­do uTur­ga­i­Ze, ra­ti sxir­tla­Ze

arn. Ci­qo­ba­vas enaT­mec­ni­e­re­bis in­sti­tu­ti

le­zug­ba­ia@ya­hoo.com
zmnur for­ma­Ta ge­ne­ra­ci­is sa­ki­Txe­bi
1. qar­Tu­li sa­li­te­ra­tu­ro enis Cven mi­er Seq­mni­li ana­li­za­to­ri em­ya­re­ba fu­Ze-Zir­Ta mo­rfo­no­lo­gi­ur ti­pebs. qeg­li­sa da sxva leq­si­ko­ne­bis ba­za­ze da­mu­Sav­da da Cvens ana­li­za­tor­Si gan­Tav­sda zmnur fu­Ze-Zir­Ta 1055-mde ba­za. esaa Zi­ri­Ta­dad zmnu­ri Zi­re­bi da ga­zmnu­re­bu­li sa­xe­lu­ri fu­Ze­e­bi, sa­er­To ra­o­de­no­biT _ 5457. xaz­gas­miT aR­vniS­navT, rom igu­lis­xme­ba gan­sxva­ve­bu­li mo­rfo­no­lo­gi­u­ri fu­Ze­e­bi da ara leq­si­ku­ri Zi­re­bi, ro­mel­Ta ra­o­de­no­ba ga­ci­le­biT na­kle­bia. ma­ga­li­Tad, tex-s da ty-d-eba for­ma­Ta Zi­re­bi mo­rfo­no­lo­gi­u­rad sxva­das­xvaa, mag­ram leq­si­ku­rad _ ara. ase­ve: drek-s da drik-a, a-ngrev-s da a-ngri-a, v-kl-av da (mo)-v-kal-i da a.S.

2. zmnur for­ma­Ta ge­ne­ra­cia em­ya­re­ba uR­le­bis mo­rfo­no­lo­gi­ur pa­ra­dig­mebs. Se­sa­ba­mi­sad, 1055-mde fu­Ze-Zi­ri warmo­qmnis mi­li­o­no­biT si­tyva­for­mas, maT So­ris zmnis­wi­ni­an for­meb­sac.

3. zmna­Ta ge­ne­ra­cia ama­ve dros gu­lis­xmobs sa­xe­lur fu­Ze­Ta­gan zmnis warmo­e­ba­sac. am sa­ki­Txis gada­wyve­ti­sas Tavs iCens ram­de­ni­me prob­le­ma:


  1. gada­mu­Sav­des sa­xe­lur fu­Ze-Zir­Ta ba­ze­bi zmnu­ri warmo­e­bi­sa da uR­le­bis mo­rfo­no­lo­gi­u­ri mo­de­le­bis mi­xed­viT. ma­ga­li­Tad, esa Tu is sa­xe­lu­ri fu­Ze 591-e ya­libs (a-....-eb-s pir­ve­la­di ka­u­za­ci­is mo­de­li A-P-M-is pa­ra­dig­me­biT) mo­ir­gebs Tu 592-s (wi­na ya­li­bis­gan gan­sxvav­de­ba M-is pa­ra­dig­mis ar­qo­niT): kak­tus-i _a-kak­tus-ebs, kak­tus-d-eba, kak­tus-ob-s; pa­ra­doqs-i _ a-pa­ra­doqs-eb-s, pa­ra­doqs-d-eb-a, pa­ra­doqs-ob-s...

  2. Se­saZ­loa sa­xe­lur­ma fu­Zem zmnis axa­li mo­rfo­no­lo­gi­u­ri ti­pi warmo­qmnas;

g) ro­gor gani­sa­zRvros e.w. vir­tu­a­lu­ri zmnu­ri for­me­bis da­saS­ve­bi zRva­ri;

d) rTu­li da Sro­ma­te­va­dia axal zmnur for­meb­Tan da­saS­veb zmnis­win­Ta in­deq­sa­cia da sxv.

am etap­ze uxe­Si, Si­da da­mu­Sa­ve­bis ga­re­Se, zmnur ba­zeb­Si da­ma­te­biT gada­na­wi­le­bu­lia 50. 000-ze me­ti sxva­das­xva sa­xe­lu­ri Zi­ri, sul gvaqvs 57.231 er­Te­u­li. ma­Ti ge­ne­ra­ci­is sa­fuZ­vel­ze zmnur si­tyva­for­ma­Ta ra­o­de­no­ba 83.466.170 aR­wevs, maT So­ris mxo­lod for­ma­lu­rad gan­sxva­ve­bu­lia 28.928.303.am sa­mu­Sa­o­e­bis dasru­le­bis Sem­deg Se­saZ­le­be­lia qar­Tu­li sa­li­te­ra­tu­ro enis eleq­tro­nu­li mo­rfo­lo­gi­u­ri leq­si­ko­nis Seq­mna.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə