Limanlar kanunu kanun Numarası : 618 Kabul TarihiYüklə 38,59 Kb.

tarix04.02.2018
ölçüsü38,59 Kb.


275 

 

  

LİMANLAR KANUNU 

 

 

Kanun Numarası 

: 618 

 

Kabul Tarihi 

: 14/4/1341 

 

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/4/1341    Sayı : 95 

 

Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 3    Cilt : 6    Sayfa : 183 

 * * 

Bu Kanun ile ilgili tüzükler için,"Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara 

göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. 

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 

yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre 

düzenlenen nümerik fihristine bakınız. 

 * * 

 

Madde  1  –  Limanların  idare  ve  temizlenme  ve  derinlenme,  genişlenme,  taranmasına,  şamandıraların  konma  ve  iyi 

halde tutulmasına ve bu hususlara müteferri bütün liman işlerinin yapılmasına Hükümet mecburdur. 

 

Madde 2 – (Değişik: 16/7/2008 - 5790/15 md.) 

 

Türkiye limanlarına girip çıkan bütün gemiler ve deniz araçları bu Kanun hükümlerine tabidirler. Limanların sınırları ile kamu limanlarının yetki alanlarını belirleyen deniz koordinatları, limanlara gelen gemilerin ve gemi dışında kalan her türlü 

deniz  aracının  liman  içinde  seyir,  demirleme,  rıhtım  ve  iskelelere  yanaşma,  şamandıralara  bağlama  ve  buralardan 

ayrılmalarında  uyulacak  kurallar  ile  ticaret  eşyası,  patlayıcı,  yanıcı  ve  benzeri  tehlikeli  maddelerin  boşaltma  ve  yükleme 

yöntemini, yer ve zamanlarını, gemilerin limanda kalabilecekleri süreleri, çevre kirliliğinin önlenmesi ile limanda düzen ve 

disiplinin sağlanmasına ilişkin diğer hususlar Denizcilik Müsteşarlığınca çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

 Madde  3  –  Gemilerin  Hükümete ait  şamandıralara  ve liman tesisatına  yapacakları  hasarı  gemi  sahipleri  ve  mensup 

oldukları şirket ve acentalar işbu kanun mucibince tazmine mecburdur.  

 

Madde 4 – Liman reisliğinden resmi izin alınmadıkça deniz kıyılarında, iskele, rıhtım, kızak, kayıkhane, tamirhane, 

fabrika,  gazino, depo,  mağaza  ve umumi  deniz hamamları  yapılamaz  liman reisliğinin  yasak ettiği  yerlere  pasekül,  moloz, 

safra ve süprüntü ve emsali gibi şeyler atılamaz. 

(1)


 

 

  

—————————— 

(1) 

4  ve  11.  maddelerde  sözü  geçen  ceza  hükümleri,  9/8/1983  tarih  2872  sayılı  Çevre  Kanunu'nun  32.maddesi  gereğince  ç ıkarılacak 

"uygulama yönetmeliklerinin" yayınlanmasından itibaren deniz kirliliğinin önlenmesi hususunda uygulanmaz. 276

 

 

 Madde  5  –  Limanlar  içinde  Hükümetin  tayin  ve  tahdit  ettiği  yerlerde  deniz  kıyısına  kazık  çakmak,  doldurmak 

suretiyle  denize  tecavüz  etmek  ve  limanların  içinde  ve deniz  üzerinde  kahvehane,  yemekhane,  yatakhane  misillü  mahaller 

tesis eylemek veyahut herhangi bir suretle limanların genişliğine halel vermek memnudur. 

 

Madde 6 – Liman reisliğinden izin alınmadıkça kara sularında dalgıç ameliyatı yapılamaz.                                                             

 

Madde 7 – (Değişik: 28/11/2017-7061/5 md.) 

Liman başkanlığı idari sorumluluk sahasında can, mal ve çevresel risk taşıyan veya seyir ve seferin selametine engel 

olabilecek suret ve vaziyette karaya oturmuş, yarı batık veya batık halde yahut terk edilmiş veya atıl halde bulunan gemileri 

ve  eşyasını,  geminin  donatanı  veya  kaptanı,  liman  başkanı  tarafından  tayin  edilecek  bir  süre  içerisinde  çıkarmaya  veya 

bulunduğu yerden kaldırmaya mecburdur. Bu süre kırk beş günden fazla olamaz. Belirlenen müddet, gemi yabancı bayraklı 

ise geminin sicile kayıtlı olduğu devletin ilgili makamlarına, donatana ve kaptana bildirilir, bu kişilerin adresleri bilinmiyorsa 

herhangi bir uluslararası denizcilik bülteninde ilan edilir. Gemi Türk bayraklı ise donatan veya kaptana bildirilir. Bu kişilerin 

adresleri bilinmiyorsa yurt düzeyinde dağıtımı yapılan ve tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede ilan edilir. Ayrıca gemi 

veya  gemi  vasfını  kaybetmiş  eşya  hacizli  ise  durum  haciz  işlemini  gerçekleştiren  icra  dairesine  de  bildirilir.  Teknik  veya 

meteorolojik zorunluluk nedeni ile ilgililer tarafından yapılacak itirazlar üzerine bu süreler, liman başkanı tarafından kırk beş 

günü aşmamak üzere uzatılabilir. 

Tayin  edilen  süre  içinde  birinci  fıkra  uyarınca  bildirimde  bulunulanlara  ulaşılamaması  veya  ulaşılsa  dahi  ilgililer 

tarafından  geminin  çıkarılmasından  ya  da  bulunduğu  yerden  kaldırılmasından  imtina  edilmesi  halinde;  gemi  ve  eşyasını, 

liman başkanı çıkarmaya, çıkarttırmaya, bulunduğu yerden kaldırmaya, kaldırtmaya, imha ettirmeye, satmaya ve sattırmaya 

yetkilidir.  Satış işlemi, liman başkanlıkları  tarafından  yerine  getirilir  ve satış aşamasına  kadar  yapılan  masraflar  Ulaştırma, 

Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığı  Döner  Sermaye  İşletmesinden  karşılanır.  Yapılan  masraflara  karşılık  gelen  tutar, 

Bakanlık Döner Sermaye  İşletmesine gelir kaydedildikten sonra artan tutar, gemi ve eşyası üzerinde haciz var ise ilk haczi 

koyan  dosyaya  gönderilir  ve  mevzuata  göre sıra  cetveli  yapılarak alacaklılara  dağıtılır.  Bu  işlemler sonucu  artan  bir tutarın 

bulunması halinde, söz konusu tutar beş yıl içinde müracaat edilmesi halinde hak sahibine ödenmek üzere Bakanlık Döner 

Sermaye İşletmesi nezdinde emanet hesabına kaydedilir. Satış sürecinde adli veya idari makamlara yapılacak itirazlar ya da 

başvurular satışı durdurmaz. Satılan mal takyidattan âri olarak alıcıya teslim edilir.   

Yukarıda belirtilen durumlar dışında, liman başkanlığı idari sorumluluk sahasında bulunan gemilerin; seyir, can, mal, 

çevre güvenliği ve emniyet bakımından ciddi tehlike oluşturabileceği durumlarda, gemi veya deniz aracı hakkında herhangi 

bir  mahkeme  kararı,  adli  veya  idari  tedbir  olsa  dahi,  liman  başkanı,  birinci  fıkradaki  sürelere  bağlı  kalmaksızın  geminin 

emniyetli  bir  yere  nakli de  dâhil  olmak  üzere  her  türlü tedbiri almaya  yetkilidir.  Bu  durumlarda  alınan tedbirlerin  masrafı 

gemi  donatanı  tarafından  karşılanır.  Gemi  donatanının  bu  masrafları  otuz  gün  içerisinde  ödememesi  halinde;  barınma 

haricindeki masraflar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından karşılanır ve yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Bu  maddenin  uygulanmasına  ilişkin  düzenlemeleri  yapmaya  Ulaştırma,  Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığı 

yetkilidir. 277 

 

 Madde  8 –  Sermayesinden bir  kısmını  bütçesinden  vererek limanlarda  yükleme  ve  boşaltma  ve  su,  kömür  dağıtma 

işlerini  tanzim  için  hisse  senetleri  nama  muharrer  her  limanda  birer  anonim  Türk  şirketi  meydana  getirmeğe  Hükümet 

mezundur. İstanbul liman için 1341 senesi nihayetine kadar böyle bir şirketin teşkili mecburidir. 

 

Bugün  bu  işlerde  çalışmakta  olan  merakibi bahriye  sahipleri, işbu  merakibe  kesilecek  kıymet  üzerinden  şirketlerin hisse senetlerine  tercihan talip  olmak  hakkını  haizdir.  Ancak şirketlerin teşekkülünden itibaren  altı ay  içinde işbu  haklarını 

istimal  etmedikleri  halde  hakları  sakıt  olur.  Şirketler  mezkür  merakipte  çalışan  işçileri  başkalarına  tercihan  işletmeğe 

mecburdurlar. Mezkür merakibin kıymetleri berri ve bahri ticaret odalarından birer aza ile ticaret müdürü ve liman reisi ve 

merakip sahipleri mümessilinden mürekkep beş kişilik bir heyet tarafından takdir olunur. 

 

Madde  9  –  Belediye  hudutları  içinde  kıyıdan  kıyıya  insan,  hayvan,  kum,  kireç,  kereste  ve  saire  taşıyan  veya 

vapurlara yolcu veya yolcu eşyası nakleden merakibi bahriye serbest çalışabilirler. 

 

Madde 10 – Bahri merakibi belediye hudutları içinde nakliye tarifeleri her altı ayda bir defa ticareti bahriye müdürü 

veya liman reisi ve ticaret odası ve belediyeden ve var ise bahri ticaret odası ve şirket meclisi idaresinden müntahap birer aza 

ile mıntıka ticaret müdüründen mürekkep bir komisyonca tanzim ve Ticaret Vekaleti tarafından tasdik olunur. 

 

Madde 11 – (Değişik: 23/1/2008-5728/3 md.)  

İşbu  Kanun  ile  ikinci  maddede  mezkür  nizamnamelere  muhalif  hareket  edenlere  liman  başkanı  tarafından  beşyüz 

Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

 

 Madde  12  –  Sefain  ve  gemi  sahiplerinden  veya  mensup  olduğu  şirketlerden işbu kanun ile ikinci  maddede  mezkür 

nizamnameler  ahkamına  mugayir  hareket  edenler  hakkında  liman  memurları  tarafından  zabıt  varakası  tanzim  ve  liman 

riyasetine tevdi olunur. 

 

Madde  13  –  Kanun  ve  nizam  hilafında  hareketi  görülenler  liman  memurları  tarafından  tanzim  olunacak  zabıt 

varakaları üzerine,  liman  reisi tarafından  yirmi  dört saat  zarfında daireye  davetle  isticvap  edilir.  Serdedecekleri  müdafaata 

göre tahkikatı lazıme icra ve icap edenler celp ve istima ve tebeyyün edecek hale göre karar tebliğ olunur. 

 

Madde 14 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) 

 

Madde 15 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) 

 

Madde 16 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) 

 

Madde 17 – Gemi ve süvarilerinin icabında alacakları kılavuzların liman idarelerince müseccel olması şarttır. 

 

Madde  18  –  Fırtına  sebebiyle  limanı  terketmek  mecburiyeti  müstesna  olmak  üzere  rüsumu  bahriyeyi  vermiyen 

gemilerin seferine müsaade edilmez. 

 

Madde 19 – Mevcut kanun ve nizamların işbu kanuna uymıyan hükümleri mülgadır.  

 

Madde 20 – İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

 

Madde 21 – İşbu kanunun icrasına Ticaret ve Adliye Vekilleri memurdur. 

 

  

 

 
279 

 

  

618  SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA  

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ  

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE 

 

 Değiştiren 

Kanunun/KHK’nin 

veya İptal Eden 

Anayasa Mahkemesi 

Kararının Numarası

 

618 sayılı Kanunun değişen veya iptal 

edilen maddeleri 

Yürürlüğe 

Giriş Tarihi 

2829 


— 

 

1/11/1935 5728 

11, 14, 15, 16 

8/2/2008 

5790 


29/7/2008 

7061 5/12/2017 ______                    _____________________________________          __________________ 

 

                                                                                                                      

                                                                  

 

 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə