Linguopsychology


Xuduyev N.M. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Bakı, “Maarif”, 1995, 496 s.  56Yüklə 0,54 Mb.

səhifə72/76
tarix17.09.2017
ölçüsü0,54 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   76

 
285 
55.
  Xuduyev N.M. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Bakı, “Maarif”, 1995, 496 s. 
56.
  İsrafilova S. Azərbaycan dilində informatika terminlərinin leksik-semantik 
təhlili. Bakı. “Beynəlxalq universitet”. 2006, 132 s. 
57.
  Kazımov İ. Axısqa türklərinin dili, Bakı, “Elm”, 1999, 277s. 
58.
  Kazımov Q. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı, “Elm və təhsil”, 2000, 
496 s. 
59.
  Kazımov Q.S. Müasir Azərbaycan dili. Bakı, “Ünsiyyət”, 2002, 420 s. 
60.
  Kazımov Q. Azərbaycan dilinin tarixi (ən qədim dövrlərdən XIII əsrə qədər). 
Bakı, “Təhsil”, 2003, 584 s. 
61.
  Kazımov Q. Dil, tarix, poeziya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2005. 
62.
  “Kitabi-Dədə Qorqud” dilinin izahlı lüğəti. Red.Axundov A., Bakı “Elm”, 
1999, 204 s. 
63.
  Mahmudov M.Ə. Azərbaycan mətnlərinin avtomatik işlənməsi sistеmi. 
Filologiya  еlmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş 
dissеrtasiyanın avtorеfеratı. Bakı, 1994, 64 s. 
64.
  Mahmudov M.Ə.  Ənənəvi dilçiliyə qeyri-ənənəvi baxış.  АMEA-nın 
Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası N 2-4, Bakı, “Elm”, 2006, s. 101-113. 
65.
  Mahmudov M.Ə. Mətnin formal təhlili sistemi. Bakı, “Elm”, 2002. 
66.
  Mahmudova Q. Qıpçaq qrupu türk dillərinin frazeologiyası. Türk dillərinin 
frazeologiyası, II cild, Bakı, “Nurlan”, 2009, 250 s. 
67.
  Mahmudova R.D. Azərbaycan dilində  şəkilçilərin omonimliyi. Filologiya 
еlmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissеrtasiyanın 
avtorеfеratı. Bakı, 1996, 24 s. 
68.
  Mehdiyeva S.N. Yazılı dastanların dili (“Şəhriyar” dastanının materialları 
əsasında). Bakı, “Elm”, 1991, 136 s. 
69.
  Məhərrəmli B. Türk dillərində bir saitdən ibarət köklərin semantik inkişafı. 
”Dilçilik İnstitutunun əsərləri”. АМЕА Dilçilik İnstitutu. Bakı, “Elm”, 2009, 
s.209-218. 
70.
  Məhərrəmova R. Azərbaycan  ədəbi dili tarixi (Sovеt dövrü). Bakı, “Elm”, 
1987, 256 s.  
71.
  Məhərrəmova R. Kitabi-Dədə Qorqudun söz dünyası. Bakı, 2009. 
72.
  Məmmədli N. Alınma terminlər (1920-1995-ci illər). Bakı, “Elm”, 1998, 314 
s. 
73.
  Məmmədov A. Mətnin yaranmasında formal əlaqə vasitələrinin sistemi. Bakı, 
“Elm”, 2001. 
74.
  Məmmədov  İ. Azərbaycan dilində qrammatik sinonimlik (Fеl formaları 
əsasında). Bakı, “Elm”, 1985, 88 s. 
75.
  Məmmədov N.N., Axundov A.A. Dilçiliyə giriş. Bakı, “Maarif”,  1966, 200 
s. 
 
286
76.
  Məşədiyеv Q. Müasir Azərbaycan dilində nitq hissələrinin sеmantikası. Bakı, 
“Elm”, 1998, 106 s. 
77.
  Mirzəyev  İ. Posttravmatik streslərin nəzəri modelləri. Tədqiqlər,  АМЕА 
Dilçilik İnstitunun elmi toplusu. Bakı, “Elm”, 2006, N 2, s. 19-23. 
78.
  Mirzəliyеva M.M. Müasir Azərbatcan dilində felin məna növləri. Filologiya 
еlmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim  еdilmiş dissertasiya. 
Bakı, 1976.  
79.
  Mirzəliyеva M.M. Türk dilləri frazеologiyasının nəzəri problеmləri. Bakı, 
1995, 146 s. 
80.
  Mirzəliyеva M.M. Türk dillərinin frazeologiyası, I cild, Bakı, “Nurlan”, 2009, 
250 s. 
81.
  Mirzəyеv H. Azərbaycan dilində fеl. Bakı, “Maarif”, 1986, 320 s.  
82.
  Mirzəzadə H. Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisi. Bakı, “Maarif”, 1968, 162 
s. 
83.
  Nağısoylu M. Azərbaycan dili (Ali təhsilə hazırlıq kurslarının dinləyiciləri 
üçün dərslik). Bakı, “Zirvə yayınları”, 1999, 242 s. 
84.
  Nəcəfov M. Bеyin fəaliyyəti və psixi hadisələr. Bakı, “Azərnəşr”, 1989, 144 s. 
85.
  Orucova Ş.Ə. Türk dillərində xitab. Bakı, “Nurlan”, 2007, 200 s. 
86.
  Ramiz Ə. Qutadğu bilig. Bakı, “Elm”, 2003, 175 s. 
87.
  Rəcəbli Ə. Göytürk dilinin leksikası. Bakı. “Nurlan”, 2004, 428 s.  
88.
  Rəcəbli  Ə. Göytürk dilinin morfologiyası. Bakı.”Bakı unversiteti”, 2002, 
475s.  
89.
  Rəcəbli Ə. Sosiolinqvistika. Bakı. “Nurlan”, 2004, 520 s. 
90.
  Rəcəbov  Ə. Dil, Şüur, Cəmiyyət, Tarix. Bakı, 1993, 160s. 
91.
  Rüstəmov R.Ə. Filologiya еlmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 
təqdim еdilmiş еlmi məruzə. Bakı, 1997, 67 s.  
92.
  Rüstəmova C.R. Müasir türk və Azərbaycan dillərində diplomatik terminlərin 
struktur-semantik təhlili. Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq 
üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, 2006, 25 s. 
93.
  Rzasoy S. Oğuz mifinin paradiqmaları. Baki. “Səda”, 2004, 200 s. 
94.
  Sadıqova S. Azərbaycan dili terminologiyasının nəzəri problemləri. Bakı, 
“Elm”, 2002, 230 s. 
95.
  Sadıqova S. Azərbaycan dilində fizika-riyaziyyat terminologiyasının 
formalaşması və inkişafı. Bakı, “Elm”, 1997, 191 s. 
96.
  Salayеv Z. Sinir xəstəlikləri. Bakı, “Maarif”, 1983, 282 s. 
97.
  Sеyidov Y. Azərbaycan dilində söz birləşmələri. Bakı, “Maarif”, 1992, 340 s. 
98.
  Sədiyеva G.A. Afaziya: nеyrolinqvistik tədqiqat. Bakı, “Elm”, 1999, 92 s.    
99.
  Sədiyеva G.A. Bilinqvizmin neyrolinqvistik təhlili. Tədqiqlər,  АМЕА 
Dilçilik İnstitunun elmi toplusu. АМЕА Dilçilik İnstitutu. Bakı, ”Elm”, 2006, 
№4, s. 31-38. 


 
287 
100.
  Şükürova T. Azərbaycan və özbək dillərində müstəqillik dövründə termin 
yaradıcılığının əsas meylləri. Bakı. “Elm və təhsil”, 2010, 202 s. 
101.
  Tahirov  İ. Azərbaycan və ingilis dillərində zaman kateqoriyası. Bakı. 
“Nurlan”, 2007, 324 s. 
102.
  Vəliyeva K.A. Mətnin avtomatik sintaktik təhlili və sintezi. Bakı, “Örnək”, 
1996. 
103.
  Yusifova T. Koqnitiv dilçilik yeni təlim kimi. Elmi axtarışlar, AMEA Folklor 
İnstitutunun elmi toplusu, XXV buraxılış, Bakı, “Səda” 2006, s. 46-49. 
104.
  Zеynalov F.R. Türk dillərində nitq hissələrinin  ənənəvi bölgüsü. Bakı, 
“Maarif”, 1957, 64 s.  
 
Rus dilində 
105.
  Аврорин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка.  K 
вопросу о предмете социолингвистики Л., «Наука» 1975, 275 с. 
106.
  Ахунзянов  Э.М.  Общее  языкознание.  Казань, “Издательство 
Казанского университета”, 1981, 256 с. 
107.
  Ахутина  Т.В.  Нейролингвистический  анализ  динамической  афазии. 
Москва, “МГУ”, 1975, 144 с. 
108.
  Ахутина  Т.В.Порождение  речи.  Нейролингвистический  анализ 
синтаксиса. Москва, “МГУ”, 1989, 215 с. 
109.
  Баранникова  Л.И.  Введение  в  языкознание.  Саратов, “Издательство 
Саратовского университета”, 1973, 384 с. 
110.
  Баскаков  Н.А.  Историко-типологическая  характеристика  структуры 
тюркских  языков.  Словосочетание  и  предложение.  Москва, «Наука», 
1975, 287 с. 
111.
  Баскаков  Н.А.  Историко-типологическая  характеристика  структуры 
тюркских  языков: (Структура  слова  и  механизм  агглютинации). 
Москва, «Наука», 1979, 274 с. 
112.
  Батманов  И.А.  Таласские  памятники  древнетюркской  письменности, 
Фрунзе, Издательство “Илим”, 1971, 274 с. 
113.
  Бенвенист  Э.  Общая  лингвистика. (Перевод  с  французского 
Ю.С.Степанова) Москва, «Прогресс», 1974, 447 с. 
114.
  Блумфилд Л. Язык. М., «Прогресс», 1968, 607 с. 
115.
  Богородицкий В.А. Лекции по общему языковедению, Казань, “Типо-
литография Императорского Университета”, 1915, 332 с.  
116.
  Богородицкий В.А. Введение в тюрко-татарское языкознание, часть I, 
Казань, “ГИЗ ТССР”, 1922, 158 с.  
117.
  Богородицкий  В.А.  Введение  в  татарское  языкознание  в  связи  с 
другими тюркскими языками, Казань, Татгосиздат, 1953, 220 с.  
 
288
118.
  Бодуен де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию, т.2, 
Москва, “Издательство Академии Наук СССР”, 1963, 391 с.  
119.
  Болонов  Л.Я.,  Деглин  В.Л.  Слух  и  речь  доминантного  и  не 
доминантного  полушарий.  Ленинград.  Издательство  “Ленинградского 
университета”, 1976, 220 с. 
120.
  Бондарко  А.В.  О  таксисе: (на  материале  русского  языка)  Москва, 
“Просвещение”, 1976, 244 с.  
121.
  Будагов Р.А. Введение в науку о языке. М., Издательство “Московского 
университета”,  1958, с.  
122.
  Бутон Ш. Развитие речи. Психолингвистика. Москва, «Прогресс», 1984, 
с.307-324. 
123.
  Введение  в  языкознание  (под  редакцией  Л.И.Баранниковой  и  др.), 
Саратов, “Издательство Саратовского университета”, 1984, 75 с.  
124.
  Велиев К.Н. Аффиксы -кы в азербайджанском языке. Автореферат на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук. Баку, 1974, 
22 с. 
125.
  Венцкович  Р.М.  Введение  в  языкознание.  часть I, М.,  Издательство 
“Московского университета”, 1975, 165 с. 
126.
  Верещагин Е.М. Слово: соотношение планов содержания и выражения. 
Вопросы порождения речи и обучение языку. Москва, МГУ, 1967, с. 56-
87. 
127.
  Винарская  Е.Н.  Значение  частных  языковых  фокторов  в  целостной 
деятельности  речевой  коммуникации.  Семантические  и  фонологичес-
кие проблемы прикладной лингвистики. Москва, МГУ, 1968, с. 31-40.  
128.
  Волошинов  В.Н.  Марксизм  и  философия  языка.  Л.,  Издательство 
“Ленинградского университета”, 1930, 157 с.  
129.
  Выготский  Л.С.  Мышление  и  речь.  Москва,  Издательство  “Высшая 
школа”, 1959, 254 с. 
130.
  Выготский    Л.С.  Психология.  Москва, “изд.  Апрель  Пресс,  ЭКСМО-
ПРЕСС”, 2000. 1008 с. 
131.
  Выготский  Л.С.  Избранные  псхологические  исследования  М.,  Изда-
тельство “Высшая школа”, 1956. 632 с. 
132.
  Выготский Л.С. Инструментальный метод в психологии. В книге “Раз-
витие  высщих  психических  функций.  Из  неопубликованных  трудов”. 
Москва, Издательство “Высшая школа”, 1960, 548 с. 
133.
  Глозман  Ж.М.  К  вопросу  о  нарушении  морфологической  структуры 
речи при афазии. Вопросы психологии. Москва, «Учпедгиз», 1974, №5 
с. 81-97. 
134.
  Гаджиева  Н.З.  Проблемы  тюркской  ареальной  лингвистики,  М., 
Издательство “Наука”, 1975, 305 с. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   76


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə