M-az (9). inddYüklə 23,52 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/48
tarix17.11.2018
ölçüsü23,52 Mb.
#80668
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
M-AZ - (9).indd
2
Mədəniyyət.AZ / 9 • 2016
Təsisçi:
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Baş redaktor:
Zöhrə Əliyeva
Redaksiya şurası:
Əbülfəs Qarayev
Arif Mehdiyev
Vaqif Əliyev
Sevda Məmmədəliyeva
Ədalət Vəliyev
Nazim Səmədov
Lalə Kazımova
Rafi q Bayramov
Vüqar Şixəmmədov
İlham Rəhimli
Ayaz Salayev
Redaksiya:
Qurban Məmmədov
Samirə Behbudqızı
Azər Əlihüseynov
Dizayn:
Mədəniyyət.AZ
Jurnal Azərbaycan Respublikasının Preziden ti yanında
Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət He yətinin
30 aprel 2010-cu il tarixli (protokol №10-R) qərarı ilə 
sənətşünaslıq, memarlıq, kul turologiya və pedaqogika üzrə 
“Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların
əsas nə ticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən
döv ri elmi nəşrlərin siyahısı”na daxil edil miş dir.
Ünvan:
AZ1073, Bakı şəhəri,
Moskva prospekti – 1D,
Dövlət Film Fondu, 5-ci mərtəbə
Telefonlar:
(+99412) 431-49-25
(+99412) 431-49-54
Email: medeniyyetaz @gmail.com
facebook.com/medeniyyetinfo.az
Veb-sayt: medeniyyet.info
Jurnala təqdim olunan əlyazmalar geri qaytarılmır,
dərc olunan materiallar yalnız redaksiyanın
icazəsi ilə istifadə oluna bilər.
Jurnal “CBS” mətbəəsində nəşr olunur.
Sifariş №
Tirajı: 2000
№9 (307), 2016
Elmi, metodiki, publisistik 
“Mədəni-maarif işi” jurnalı 1967-ci ildən çıxır.
Şəhadətnamə №R-122. 
2012-ci ilin yanvarından “Mədəni həyat”,
2015-ci ilin mart ayından
“Mədəniyyət.AZ” adı ilə nəşr olunur.
Founder:
Ministry of Culture and Turism
Editor:
Zohra Aliyeva
Editorial board:
Abulfas Karayev
Arif Mehdiyev
Vagif Aliyev
Sevda Mammadaliyeva
Adalet Valiyev
Nazim Samadov
Lala Kazimova
Rafi q Bayramov
Vuqar Şikhammadov
Ilham Rahimli
Ayaz Salayev
Editorial:
Gurban Mammadov
Samira Behbudgizi
Azer Alihuseynov
Design:
Culture.AZ
The journal was included in the “Register of scientifi c publication 
recommended for publishing the main results of dissertation in 
the Republic of Azerbaijan” by the decision of Presidium of the 
Supreme Attestation Commission under the President of the 
Republic of Azerbaijan (decision dated April 30, 2010: protocol
№10): on the Study of Art, on the Study of Architecture, on the 
Study of Culture and on the Study of Pedagogy
Address:
AZ1073, Baku,
Moscow Avenue – 1D, 
State Film Fond, 5
th
 fl ow
Telephones:
(+99412) 431-49-25
(+99412) 431-49-54
Email: medeniyyetaz@ gmail.com
facebook.com/medeniyyetinfo.az
Website: medeniyyet.info
Submitted manuscripts
are not returned back and publishing materials
can be used only by permission of editorial staff .
The journal is published in printing house “CBS”. 
Order №
Circulation: 2000
№9 (307), 2016
The journal “Cultural and educational” covering
scientifi c, methodical and publicistic areas have been
publishing since 1967. 
Certifi cate №R-122.
In 2012, January journal was renamed “Cultural life”,
but since 2015 March have been publishing
with the name of “Culture.AZ”.
Учредитель:
Министерство Культуры и Туризма
Главный редактор:
Зохра Алиева
Редакционный совет:
Абульфас Караев
Ариф Мехтиев
Вагиф Алиев
Севда Мамедалиева
Адалят Велиев
Назим Самедов
Лала Кязымова
Рафиг Байрамов
Вугар Шихаммедов
Ильхам Рагимли
Аяз Салаев
Редакция:
Гурбан Мамедов
Самира Бехбудкызы
Азер Алигусейнов
Дизайн:
Культура.АЗ
Журнал внесен в “Список научных периодических изданий, 
рекомендованных для пуб ли кации основных результатов 
диссертаций в Азербайджанской Республике”, решением
Президиума Высшей Аттестационной Комиссии при
Президенте Азербайджанской Республики от 30 апреля 
2010-го года (протокол №10-R).
Адрес:
AZ1073, город Баку,
Московский проспект – 1Д,
Государственный Фильмфонд, 5-й этаж
Телефоны:
(+99412) 431-49-25
(+99412) 431-49-54
Email: medeniyyetaz @gmail.com
facebook.com/medeniyyetinfo.az
Веб-сайт: medeniyyet.info
Рукописи, представленные в редакцию журнала,
не возвращаются.
Материалы, обуликованные в журнале, могут быть
использованы только с разрешения редакции.
Журнал печатается в издательстве “CBS”.
Заказ №
Тираж: 2000
№9 (307), 2016
Научно-методический, публицистический журнал
“Культурно-просветительская работа” 
издается с 1967-го года.
Свидетельство №R-122.
С января 2012-го года издавался под названием
“Культурная жизнь”, с марта 2015-го выходит под
названием “Культура.АЗ”.
Culture.
AZ
/Культура.
АЗ


3
Mədəniyyət.AZ / 9 • 2016
9  2016
MÜNDƏRİCAT
10
Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz! 
Qabilli və Qabilsiz yubileylər
“İşığa gedən yol”da
12
18
Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı ilə 
bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam
8
10
12
16
Teatral Şəki
Teatr bayramının əks-sədası 
“Teatr və multikulturalizm”
“Müharibə” Rusiya rejissorlarının gözü ilə...
“Şəfəq” – əsrlərdən bəri yaşayan dostluğun rəmzi
Безграничное пространство музыки
Himni heykəlləşdirən sənətkar
18
24
28
30
34
36
42
TEATR
NİSGİLİMİZ   QARABAĞ
ƏDƏBİYYAT
MUZEYLƏRİMİZ
MUSİQİ
30
Üzeyir və Füzuli dühasından yaranan səltənət
 Nuri-didə Ceyhun!
Üzeyir tərənnümçüsü
46
48
54Yüklə 23,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə