M-az (9). inddYüklə 23,52 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə34/48
tarix17.11.2018
ölçüsü23,52 Mb.
#80668
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   48

74
Mədəniyyət.AZ / 9 • 2016
74
Mədəniyyət.AZ / 9 • 2016
Ədə biy yat:
1. E.V. Əliyev. İnternet və bədii prosesin inkişaf dinamikası. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın 
avtoreferatı, Bakı, 2014, 27 s.
2. F. Aliyeva. Music Runs in the Family. Famous Musical Families of Azerbaijan. // Azerbaijan International, 1997, winter, N 54, pp.38-45. http://www.azer.
com/aiweb/categories/magazine/54_folder/54_articles/54_families.html
3. M. Shahidi. Opera Along the Silk Road. Dushanbe, October, 2015. http://munira-shahidi.org/?p=1
4. J.B. Minahan. Ethnic Groups of North, East, and Central Asia: An Encyclopedia (Ethnic Groups of the World). ABC-CLIO Publ., 2014, 345p.
5. USA California University Press, Journal of American Musical Society. http://jams.ucpress.edu/content/51/2 
6. M. Frolova-Walker. “National in Form, Socialist in Content”: Musical Nation-Building in the Soviet Republics. // Journal of the American Musicological 
Society, 1998 Summer, Vol. 51, No. 2, pp.331-371. 
7. The American Film Institute Catalog of Motion Pictures Produced in the United States: Within Our Gates: Ethnicity in American Feature Films, 1911-1960. 
Pictures Produced in the United States) 1st Edition. Edited by Alan Gevinson. University of California Press, 1997, 1344p.
8. University of California Press, USA. http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520209640 
9. İnternational Symposium on “Culture and Cultural Politics in Early Pahlavi Iran, 1921-1951”, 26-28 June, 2009. https://www.uni-marburg.de/cnms/
iranistik/forschung/symposium2009/programme 
10. Ch. Werner. Drama and operetta at the Red Lion and Sun: Theatre in Tabriz 1927-41 // Culture and Cultural Politics Under Reza Shah / Edited by Bianca 
Devos and Christoph Werner, p.215. http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135125530_sample_509471.pdf 
11. M. O’Brien. Uzeir Hajibeyov and his role in the development of musical life in Azerbaijan. Routledge Press, 2004. p.209, p. 211. 
12. W.O. McCagg, B.D. Silver. Soviet Asian ethnic frontiers. Pergamon Press, 1979. 
13. S.E. Cornell. Azerbaijan Since Independence. Routledge Press, 2010, 512p. 
14. İ. Naroditskaya. Song from the Land of Fire: Azerbaijanian Mugam in the Soviet and Post-Soviet Periods (Current Research in Ethnomusicology: 
Outstanding Dissertations). Routledge Press, 2002, 236p. 
15. M.G. Smith. Cinema for the “Soviet East”: National Fact and Revolutionary Fiction in Early Azerbaijani Film. Slavic Review, Vol. 56, No. 4 (Winter, 1997), 
The American Association for the Advancement of Slavic Studies, 1997, pp. 645-678.
16. İ. Naroditskaya. Azerbaijanian Female Musicians: Women’s Voices Defying and Defi ning. The Culture, 2000 (Spring-Summer), Vol. 44, No. 2 , pp.234-
256. 
17. R.K. Məmmədov. Azərbaycan sirk sənətinin yaranması, təşəkkülü və inkişaf mərhələləri (1920-ci ilə qədər). Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi 
almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2008, 26 s. http://www.aak.gov.az/avtoref_to_mudaf/pdf_to_mudaf/sen/sen_n_
mrk_28_03_08.pdf 
Summary
In the article, research results of full and complete representation of a 
cultural heritage of Uzeir Hajibeyli - the founder of professional Azer-
baijan music in virtual resources of foreign countries are stated. The 
author marks wide research of a cultural heritage of U.Hajibeyli by crit-
ics and philologists of Azerbaijan. However, degree of representation of 
its heritage in foreign virtual resources remained out of sight of scien-
tists. For the fi rst time, the author investigated degree of representa-
tion of a heritage of the great master in Western and Russian internet 
resources and has found out the interesting facts. At the same time, a 
number of lacks of some virtual resources is established. The author 
considers that in the era of an information society, wide propagation of 
a cultural heritage of Hajibeyli is rather actual problem and is worth to 
continue in the future.
Key words: Cultural heritage, Uzeir Hajibeyli, art, music, virtual re-
sources, the Internet, an opera.
Резюме
В статье изложены результаты исследования степени полного и все-
стороннего представления культурного наследия Узеира Гаджибейли 
– основоположника профессиональной азербайджанской музыки в вир-
туальных ресурсах зарубежных стран. Автор отмечает широкое иссле-
дование культурного наследия У.Гаджибейли искусствоведами и фило-
логами Азербайджана. Однако, степень представления его наследия в 
зарубежных виртуальных ресурсах остался вне поля зрения ученых. Автор 
впервые исследовал степень представления наследия великого мастера 
в англоязычных и русскоязычных интернет ресурсах и обнаружил инте-
ресные факты. В то же время установлен ряд недостатков в некоторых 
виртуальных ресурсах. Автор считает, что в условиях информационного 
общества, широкая пропаганда культурного наследия Гаджибейли весь-
ма актуальная задача и достойна продолжения в будущем. 
Ключевые слова: культурное наследие, Узеир Гаджибейли, искусство, 
музыка, виртуальные ресурсы, Интернет, опера.
İnternetdə virtual resurslarda öz əksini tapmış sadaladığımız 
çoxsaylı faktlara onu da əlavə etmək istəyirik ki, Metyu Obraynın 
(Mattew O’Brien) (11), Uilyam O.Mak-Kaqın və Brayn D.Silverin 
(William O. McCagg, Brian D. Silver) (12), Svante Kornelin (Svante 
Cornell) (13), Inna Naroditskayanın (İnna Naroditskaya) (14) monoq-
rafiyalarında, habelə Maykl G.Smitin (Michael G. Smith) (15), İnna 
Naroditskayanın (Inna Naroditskaya) (16) sanballı məqalələrində də 
Üzeyir bəy Hacıbəyli sənətkarlığının tədqiqinə geniş materiallar həsr 
edilib. 
Azərbaycan elm və mədəniyyətinin tarixində müstəsna xidmətlər 
göstərmiş dahi bəstəkar 1945-ci ildə indiki AMEA Memarlıq və 
İncəsənət İnstitutunun yaradıcısıdır. O zaman bu təsisat İncəsənət 
Tarixi İnstitutu adlanırdı. Üzeyir bəy həmçinin Azərbaycanda ilk sirk 
truppasının yaradılmasının (17) da birbaşa təşəbbüskarı olmuşdur.
Tədqiqat işinin nəticəsi 
Beynəlxalq internet şəbəkəsində Üzeyir Hacıbəyli irsinin təbliğini 
müəyyən dərəcədə qənaətbəxş hesab etmək mümkünsə də, bir sıra 
çatışmazlıqlara da rast gəlinir. Belə hesab edirik ki, virtual infor-
masiya cəmiyyətində Ü.Hacıbəyli irsinin daha geniş təbliğatı vacib 
məsələdir və gələcəkdə də davam etdirilməlidir. Yüklə 23,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə