M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə13/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   95

HEKAYƏTLƏR
B ir  o ğ ru   b ir  p arsan m   evinə  gəldi.  Nə  qədər 
kİ, 
ax- 
ta rd ı,  b ir  şey  tapm adı.  Ü rəyi  sıxıldı.  P irh irK arın   xəbəri 
oldu.  B ir 
Kİlimi 
kİ, 
onun  ü stü n d ə  y atm ışd ı,  o ğ ru n u n  
Keçdiyi yola  a td ı,  t a  naüm id  qayıtm asın.
***
G ilanlı  Ə bdülqədir,  рак  olsun  onun  to rp ağ ı,  Kəbə- 
nin  hərəm ində  üz  d aşlar  ü stə  qoyub  hey deirdi:
-  Ey  A llah,  bağışla!  Əgər  bazxəstə  layiqəm ,  qiya- 
m ətdə  m əni  ког  d u rğ u z,  ta   yaxşı  üzünə 
xəcalət  ol- 
m ayım .
B ir  d ərv iş  lazım i  iş  qabağm a  gəldi.  B ir 
K İlim  
b ir 
d o stu n u n   evindən  oğurladı.  HaKim  b u y u rd u   kİ,  onun 
əlini  Kəsələr.  K ilim   sahibi  iltim as  elədi 
k
İ, 
m ən  onu  ha- 
lal  elədim .
HaKİm  dedi:
-  Sənin 
iltim a sm a   görə 
şəriətin 
həddini  aşağı  qoy- 
m aram .
Dedi:
-  Düz  b u y u rd u n .  Am m a b ir 
kəs
 
k
İ, 
vəqf  m aldan b ir 
zad  o ğ u rlay a,  onun  əlini  KƏsməK  lazım   gəlm əz.  Bu  səbə- 
bə 
Kİ, 
fə q ir  b ir  şeyə  sahib  olmaz  və  dərvişlərə  aid   h ər 
şeyə  sahib  olunm az
•  HaKİm  əl  ondan  g ö tü rd ü   və  dedi:
...  D ünyaya  gəlm işdi 
k
İ, 
m əgər  o ğ u rlu q   eləyə  belə
d o stu n   evindən?
Dedi:

Ey padşah,  eşitm əyibsiniz 
Kİ, 
deyiblər: 

D ostlarm  
evini  s ü p ü r,  düşm ənlərin  qapısmx  döymə!
'k'k'k
P a d şa h la rd a n  b irisi b ir 
pərhizK an 
g ö rd ü  və  dedi:
-  Heç bizlərdən  sənin y ad ın a gəlir?
Dedi:

Bəli,  h ə r 
о 
v a x t 
Kİ, 
A llahı yaddan  çıx ard ıram .
Saleh  ad am lardan   b irisi  b ir  padşahı  y u x u d a  behiş- 
td ə   g ö rd ü   və  b ir 
p ə r h iz K a r ı 
cəhənnəm də  g ö rd ü .  S oruşdu 
Kİ, 
onun 
d ə r ə c ə lə r in in  
səbəbi  nədir?  Və  b u n u n  
d ərK ələ- 
r in in  
səbəbi 
n ə   Kİ, 
biz  b u n u n  
x i l a f ı n ı  
güm an 
e y lə y ir d İK .


D edilər:
-  О 
padşah  dərvişlərə  məhəbbət  eləməKİİK  səbəbinə 
behiştdə 
oldu 
və 
bu 
pərhizKar  isə  padşahlara  yaxın
düşməK  səbəbinə  cəhənnəm də.
Nə  yam aqlı  p a lta r  vecinə  gələr  və  nə  d ü y ü n lü   təs-
bih,
Ö z ü n ü   p is   ə lillə r d ə n   u z q a   e t .
E h tiy ac börKÜ böyÜK  qoym aqla  dey ild ir,
D ərv işsifət  olgilən,  ta  ta r i Ьэгк  sax lar.
***
B ir  başıaçıq,  ayaqyalın  piyada 
M
əkkə
  K a r v a n ı 
ilə 
K ufədən  işin ə  gəldi  və  bizim   yoldaşım ız  oldu.  Sevinə- 
sevinə  habelə  g ed ird i və  deyirdi:
-  Nə 
b ir  dəvəyə  su v ar  olm uşam , 
n ə   e şşə K   K İm i  yÜK 
altındayam .  N ə  rəiy y ət  sahibiyəm ,  nə  p ad şah a  qulam . 
N a z ın n   qəm i  yoxum du,  B ir  nəfəs  v u ra ra m ,  asudə  b ir 
ö m ü r b aşa ap araram .
***
B ir  şəxs  gecəni  b ir  naxoşun  başı  ü stə   ağladı.  Elə 
Kİ, 
gündüz  oldu»  о  öldü.  N axoş  d irild i.
***
Y unan  yerində  b ir  Karvanı  v u rd u la r  və  hədsiz  ne- 
m ət  apardxlar.  Sövdəgərlər  ağlam aqlıq  və  sızlam aqhq 
eylədilər.  Allahx  və  peyğəm bəri  şəfi  g ə tird ilə r,  fayda 
verm ədi.
Loğm an  həKİm  о  a rah q d a   idi.  K arv an   əhlindən  bi- 
ris i  dedi:

B ir 
neçə 
K əlm ə  h İK m ətd ən   v ə   m o iz ə d ə n   b u n la r a  
d e g il ə n ,  o la  
K İ , 
b ir   c ü z v   b iz im   m a ld a n  
ə l  
g ö t ü r ə lə r  
K İ , 
H eyf 
o la r   Kİ,  b u   q ə d ə r   n e m ə t  t ə l ə f   o la .
Loğm an  dedi:
-  HİKmət  Kəlməsini b u n la ra  
d em əK  
h ey f  olar.
B ir 
d ə m ir i  Kİ, 
m u r 
y e d i,  o n d a n   sü rtm əK İİK  
ilə 
p a s ı 
aparm aq lıq   olm az.  K önlü  q ara  adam a  nə  m ənfəət  və 
m o iz ə   dem əK İİK ? 
Getməz 
h e ç   d ə m ir   d a ş a . 
S alam at 
r u z g - 
a r d a   K ö n lü   s ın ıq la r ı   ta p   Kİ,  f ə q ir in  
KÖnlünü 
d a ğ la m a q lıq  
b ə la   q a y t a r a r . 
Elə 
k İ,  d ilə n ç i  s ə n d ə n   s ız ıld a m a q h q   i l ə   b ir  
z a d   i s t ə d i   v e r   v ə   ə g ə r   v e r m ə y ə s ə n ,  z ü lm   e lə y ə n   z o r   ilə  
alar.


QƏZƏLLƏR


K önül,  nə  h ələd ir b u  
k
İ, 
sən vəsli-yarə  y etişd in ? 
Nə  h ə srə tin   daxi  v a r,  y ari-g ü lü zarə  y etişd in ?
H ərim i-vəsldə  şəm i-cam ali-yarə  ənis  olan,
SÜKut  qıl,  dəxi  pərvanə  v ar,  narə  yetişdin.
Nə  lərzəd ir  dəxi  səndə,  nə  iztirab ə  düşübsən?
Nə  piçü  ta b ,  bu  zü lfi-tab d arə  y etişd in ?
K əm əndi-ah  ilə  səhrayi-qəm də  çox  gəzdin,
Bu  dam i-eşqi  q urub,  b ir  gözəl 
şİKarə 
y etişd in .
D iyari-hicrdə b ir  m ü flisü   gəda olalı,
S əriri-vəsldə b u  izzi-etibarə y etişd in .
M əgər b u  vəsldə  əyyam i-hicri yada  salırsan ?
N ə 
K a r ə d ir  
qəm i-hicran 
Kİ, 
sən  n ig arə  
y e t i ş d i n .
T ilsim bənd  olub,  qala bəndi-eşq m üsəxxər,
Bu 
şəhərdə 
nə  qəm in 
v a r 
kİ, 
şəhriyarə  yetişdin.
Əgərçi  ahla 
çəKdiyin 
qəm i-zim istanı,
X üdayə 
şÜKr  elə  Kİm, 
m övsüm i-bahara y etişd in .
Sədaqət  ilə  içib  Sidqi 
təK 
cəfa  zəhrin,
Bu  şüşə  içrə  m eyi-saf,  xoşgüvarə  y etişdin.
•k 
4:
-  
0
 
-
D ərdi-eşqin  dilbəra,  b ir  dərdi-bidərm anm ış, 
M ü d d əti-h icrin   sənin bihəddü bipayanm ış,
Yox  güm anım   tazədən bu  müİKİ-dilabad  ola, 
Ə w əlin d ən  
bu  xarab  olmuş  KÖnül  viranm ış.
In d i bildim ,  yox  m əzəm m ət binəva M əcnun  üçün 
Bəs  deyərdim  biəbəs  səhrada  sərgəranm ış.
Sidqiyəm ,  sidq ilə  nuş  etdim  v əfa peym anəsin, 
B im ü rü w ə t  dilbərim  biəhdü bu  peym anm ış.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə