M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


e y lə m iş ə m   ç e ş m im ə   x a K İ-d ə r in iYüklə 376 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
#9967
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   95

-  О  -
T u tiy a 
e y lə m iş ə m   ç e ş m im ə   x a K İ-d ə r in i,
Gözüm 
i n s a f   e lə s in ,  tÖ K m əsin  ə ş K İ -tə r in i.
Mən  nə  bədbəxt idim ,  a x ta rd ı  m ünəccim   neçə  ay, 
B ürci-əğrəbdə  tapıb  taleim in   əx tərin i.
Ç eşm i-m əstan,  səfi-m üjKan,  İKİ  əb ru y i- к а т а п , 
Bu  a la r  can,  о 
töK ər 
qan,  bu 
çəKər 
xəncərini.
S m d ırıb   dilbəri-m əhparə 
KÖnül 
şişəsini, 
Q orxuram  
naziKdi, 
p aralaya  əllərini.
D em əyin,  Sidqi  neyçün yazm adı 
K eyfiyyəti-h al, 
N eyləsin,  göz  yaşı yazdıqca y u y ar  d ə ftə rin i
*  *  *
-  
0
 
-
B ir bəzm   ola 
Ki, 
b ir 
m ə n  
olam ,  b ir 
d ə  
y a r  ola, 
G ülzar  ola, 
ç ə m ə n  
ola,  fəsli-b ah ar  ola.
H ərgiz  о bəzmə  olm aya biganənin  yolu,
Ə ğyarlar,  rəğiblər  ondan  кэпаг  ola.
Saqi  о bəzm də  döşəyə  mey b ü sa tım ,
Mən  m əst  olanda  y a r içə,  m əndən  x ü m ar  ola.
B ir y an d a  cam i-mey  ola,  b ir  yanda həm   каЬаЬ, 
B ir  əldə 
stə K a n  
ola,  b ir  əldə  ta r   ola.
Gəh  qollarım   həm ayil  ola y a r boynuna,
G ahi  üzüm   üzündə,  gözüm  
əşKbar 
ola.
G ahi  əlin  m ən  əlim ə  alam ,  gah  zü lfü n ü ,
G ahi  düşəm   ayağına,  cism im   q u b ar  ola.
G ahi 
çəKəm 
Kənarıma,  ləli-ləbin öpəm,
B iganələr 
Kənara 
gedib,  şərm sar  ola.
Ç oxlar  yazıbdı  şeri-dilaviz,  inanm aram ,
Sidqi 
Kİmi 
zəm anədə  m ətləbi-nigar  ola.


-  О  -
Ф
B ülbül  əgər  şİKayət  edər cövri-xardən, 
Y oxdur  davam ı,  təngə  gəlib  ah-zardən.
A şiq gərəK 
h ə m iş ə  
çəkə 
y a r   c ö v r ü n ü , 
H ərgiz 
ş iK a y ə t  e t m ə   ə ğ y a r ə   y a r d ə n .
E şq  aləm ində bülbülü  g ül  sərgəştəsən, 
P ərv an ə  yana-yana  su al  etd i  nard ən .
P ərvanəyə  cavab  verib  şam   sözlə,
B ülbül  sözün  soruşm a,  m eyi-biqərardən.
Nə  güldə  v a rd ı vəfa,  nə bülbüldə b ir  səfa, 
A şiqləri  salıb lar b u n la r  etibardən.
B ülbüldə,  güldə  z ah ir  olan  eşq  hü sn ü nd ən , 
Qılmaz 
əsər, 
əgər 
Keçə 
beş  g ü n  bahardən.
A şiq  o d u r  həm işə 
gərəK  
ah ü -zar  edə,
G ər 
o ls a   n a l ə s i,  g ə lə   K Ü n c i-m ə z a r d ə n .
t
M əşuqə yanm asa  özü,  yandırm az  aşiqi, 
H ü sn   oim ayanda  eşq d ü şə r iq tid ard ən .
Ey y a r,  sən  də  g ül 
Kİmi 
gəl  olm a bivəfa,
Bu b ü lb ü lü   xilas  eylə bu  nəngüardən.
Y an d ır  о  şəm i-ruyinə bu  cism i-zarım ı, 
P ərv an ə 
tƏK 
q u rta r 
m əni 
bu in tiz a rd ə n .
Bax  şəmə  ib rə t  ilə,  eşit  gül  m əzəm m ətin, 
M əhşər  g ünündə  xovf  eylə  P ərv ərd ig ard ən .
A1  Sidqini 
K ə n a n n a ,  q ə m d ə n   x i l a s  
eylə, 
Qoyma 
q ə r ib lə r   K İm i  b a x s m   K ən a rd ən .
* *  *


-  О  -
Ə w ə l  m əni  əcəb  özünə  həmdəm   eylədin.
A x ır  salıb bəlaya,  ənisi-qəm   eylədin.
Sayə  Kİmi  dalınca  sü rü n d ü m   m ən  aləm i,
Ç aldm   daşa, 
fələKzədeyi-aləm 
eylədin.
Gəh  g ö stərib   cəfa,  gəhi  tu td u n   rəhm -vəfa,
Nə  dö ndün  əhddən,  nə  də 
k
İ ,  
möhKəm  eylədin.
TÖKdün  qəmi  qəm  ü stə,  -  əlac  eylərəm ,  -  dedin, 
Nə  öldürüb,  nə  qəlbimi b ir x ü rrəm   eylədin,
ÇəKdin  gözüm   önündən  о  n u r  cam alını,
TÖKdün  yerə  gözüm yaşını,  şəbnəm  eylədin.
Z ü lfü n   Kİmi b u   qəlbimə  çox  üğ d ələr v u ru b , 
Eyşim  b u sa tın ı  necə  gör bərhəm   eylədin?
E tdim   nə  qədər  Kəbeyi-Kuyun. təv afın ı,
Nə  m əhrəm   eylədin,  nə  də  nam əhrəm   eylədin.
*  *  *
-  
0   -
G izlin  salıb  xəyalə  səni,  gizlin  ağlaram ,
A rta r,  xəyalım a  səni  saldıqca h əsrətim .
■Bir  də  əlim  yetişə  dam ənin  tu ta m ,
Bu  ru z ig a rd a n   sənə  çoxdur  şİKayətim.
G ər b ir  də  qism ət  olsa cam alm   ziy arəti,
O nda m üyəssər  o lu r istira h ə tim .
M üddətlər  ilə  salm ayasan  yadə  g ər  m əni, 
Səndən  yəqin  ölüncə  ıcəsilməz  m əhəbbətim .
B ir  yan  zəm anə  m öhnəti,  b ir  у an  sənin  qəm in, 
B ir  yan v ilay ət  ay rılığ ı,  dərdi-qürbətim .
AsudəlİK  gecə-gündüz  haram   olub  mənə,
O lsun  qəsəm  о  zülfə,  p ərişan d ı  halətim .
•k  •)(  *k
Cana,  b u   sözlərin  m əni  çox  g ə tird i  riqqətə, 
A m m a  necə  davam   eyləyim   dərdi-firqətə?


Bu 
dərdə  bilm irəm   bizi  Kİm  etd i  mübtəla?
M atü  m ü əttələm ,  m ən özüm  bu  m əhəbbətə.
Q u rta r  m əni,  xilas  eylə A llah  rzasın a,
D idarım ız  qalacaqdır  m əgər  qiyam ətə?
Qəm 
güşəsində  nalə 
çəKİm m ən  nə 
vaxtadəK?
M in  canım   olsa,  tab   eyləməz b u   m üsibətə.
A llah   görüm   x arab  eyləsin b u  v ilay əti,
L ənət  gələ bu  ru zig arə,  bu  növ vilayətə!
Çarəm   Kəsildi,  eyləm ədin  sən  də b ir  əlac,
İn d i 
Kİmə 
gedim   ш эп əlindən 
şİKayətə?
D ərdi-dilim i  Kağıza yazm aq m ah ald ır,
BiUah,  Kitabətlə  yetişm əz  nihayətə.
B ir  rəm z,  b ir  işarə  Kİfayətdir  arifə,
Lazım   deyil 
şərh  verim  bu  heKayətə.
* *  *
-  
0
 
-
K önül b ir bülbüli-şeydadı,  g ül  eşqində  n a la n d ır, 
Gözüm  əbri-bəla 
təK 
qam ətin  h icrin d ə  g iry a n d ır,
K önül  ol  lalə 
təK  
r ü x s a n n a  baxdıqca  dönər  al  qana, 
Əgər qan oldu,  qaıun 
tÖK, 
məgər b ir qana m in qandır.
G örüb  x a lm ,  qaçıb  Fərhadvəş,  lalə  çıxıb  dağa, 
Mənim 
təK 
dağı dağ üstə qoyub,  qəlbində pünhandır.
P ə rişa n   zülfə  rəhm   e t,  bəsdi,  v u rm a  ey p əri  şanə, 
P ə rilə r  şanəsindən binəva  KÖnlüm  p ərişan d ır.
Üzün  «Vəş-şəms»,  qaşm  «Vəl-qəmər vəl-leyl»dir zülfün, 
C am alm   qüdrəti-xəllaqə 
bir 
tə fsiri-Q u ra n d ır.
Gözün 
bəsKİ baxıb, 
сеугал gözümdən göz götürməzdi, 
Gözümdə  gözlərin 
əks
İ 
qalıb,  b ax san   niim ayandir.Yüklə 376 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   95
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə