M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə15/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   95

Özün  canan,  sözün  can,  gözlərin b ir  canalan  cəllad, 
Bu  can  q u rb an   о  сапа,  can  deil,  b ir  cövhəri-candır.
X əta  müşKÜ  nədən bəxti-siyahım   təK  olub  qara? 
Dedi:  -  01  danəyi-duxxanın  x ətay i-zü lfi-can an d ır.
4:  "к  'k
-   0   -
Cana,  m ü r ü w ə t  eylə,  günüm   çox  yam an 
Keçir, 
K arım   həm işə  naləvü  ahü  fəğan  Keçir.
G ül  m övsüm ündə  qonçəsifət  qan  olub  KÖnül, 
F əsli-bahar  içində baharım   xəzan  Keçir.
O nda tə s ə w ü r   eylə  m ənim   hali-zarım ı,
G örsəm   rəğiblər  sənlə,  m ehriban 
Keçir.
Y oxdur  m əgər  m ü rü w ə tin   ey yari-bivəfa?
Mən  ağlaram ,  rəğiblərim   şadm an  Keçir.
B iganələr  о  qədər  sənə  aşin a  olub,
K önlüm dən  arzuyi-vüsalın  n ih an   Keçir.
Ə ğyar  tən əsin   nəyə  təşbih  eyləyim?
B ənzər  о b ir bəlaya,  gəlib  nagəhan  Keçir.
E şq atəşin d ə  cism im   olub  çubi-tər 
Kİmi,
Y andıqca 
KÖnlüm, 
ə şK İ-r ə v a n ım   r ə v a n  
Keçir.
B ir v a x t id i  mənə  çox  m ehriban  idin,
01  g ü n lərim   xəyalə  gəlib,  h ə r  zam an  Keçir.
Gəl, 
b ir   m ü y ə s s ə r  
olsa 
içəK  
vəsl  cam alını,
F övt 
e tm ə y ə K   b u   f ü r s ə t i ,   ö m r i-c a v a n   K eçir.
B ir busə vədə  eylədin if ta r  v ax tın a,
Gəl  əhdinə v əfa eylə,  a x ır  azan Keçir.
Sidqi  həm işə 
bəzm 
v ü salın d a 
lalə  təK,
Ə ğyar  əlində badə  görüb,  b ağ rı  qan  Keçir.
* *  *


-  О  -
X oşa  о  g ü n  
Kİ, 
m ənim   qəm  günüm də  y arım   id in , 
Ə nis-m unis,  qəm xar-qəm güsarım   idin.
Gözümdə  n u r,  KÖnüldə  sərvər,  cism də  can, 
Q ərar,  ta b ü   təv an ,  səbr,  ix tiy a rım   idin.
K əm əndi-ahım la  damı-eşqə  salm ışdım ,
Qəribə 
seyd  eyləm işdim , 
əcəb 
şİKarım  idin.
T əax ürü m  v a r  id i  taciran i-eşq  içrə,
M ətai-hüsnlə  aləm də b ir  etib arım   idin.
A d ın   dilim də,  üzüm  
xaKİ-asitanında,
S ə rir  nazda,  b ir  şa h i-ta c id a n m  id in .
Nə bais  oldu  vüsalə  m übəddəl  oldu  firaq ?
X oşa 
о  
g ü n  
Ki, 
m ənim   f>y«i-ruzigarım  idin.
N ədəndi  lalə  s ifə t b ağ rım a 
çəKİbsən 
dağ? 
Ü zari-al  ilə b ir  tü rfə   laləzarım  idin.
Ü m idim   Özgəyə  yox,  ey səba,  səni  tarı!
Söylə 
о 
yarə 
Kİ, 
a x ır üm idvarım   idin.
D eyir  fəğ an la gülzari-hicrdə  Sidqi,
Xoşa  о  g ü n  
Ki, 
m ənim   y ari-g ü lü zarım  id in .
*  *  *
-  
0
 
-
X oşa  sənilə  həm avaz  olduğum   g ü n lər,
H əm işə  həm dəm ü  həm raz  olduğum   g ü n lər.
D üşəndə  yada 
KÖnül 
suzla güdazə  d ü şər, 
N əvayi-sazla dəm saz  olduğum   g ü n lər.
B aşım da  şu ri-sə r,  zü lf bəzm vəslində, 
H asari-qəleyi-şahnaz  olduğum   günlər.
t
R əğiblər 
s ə r i-K u y in d ə  
xaKsarımdı,
Sənin y am n d a sərəfraz  olduğum   g ü n lər.


Edib  təfəü l,  oxurdum   qəzəl  h ü zu ru n d a, 
L isani-H afizi-Ş iraz  olduğum   günlər.
O lu rd u  
navəKİ-peyKamna 
hədəf  sinəm , 
Qəbili-çəşm i-çəpəndaz  olduğum   günlər.
Qolumu boynuna  hər  dəm  həm ayil  eylərdim , 
ŞİKari-busəyə  şəhbaz  olduğum   günlər.
S ü ru d i-şerlə  şairliy i  şü ar  eylədim ,
Qəm ində  qafiyəpərdaz  olduğum   g ü n lər.
H əm işə  tu tm u ş d u n  Sidqinin  sözün  m ənzur,
0   g ü lü zarə  nəzərbaz  olduğuın  günlər.
*  *  *
-  
0
 
-
Sənin  eşqində  m ən  ey bivəfa,  yüz  m in  cəfa gördüm , 
Nə b ir ömrümdə şad oldum,  nə b ir zövq-səfa gördüm.
Y apışdım   tari-zü lfü n d ən ,  dedim  bəs  rişəy i-can d ır, 
Ü m id ilə  ona  dil bağladım ,  dam i-bəla  gördüm .
Dözüb h ər b ir bəlava.  dönmədim,  həreiz  məhəbbətdən.
M əhəbbət  aləm in  seyr  eyləyib,  m ö hn ətsəra  gördüm .
.Əcəb sözdür deyib hər 
Kİm, 
məhəbbət b ir bəla şeydir, 
M əhəbbət  əh lin i  dərdi-bəlayə  m übtəla  gördüm .
Əbəs  sözd ü r,  desə  h ər 
kəs
 
gözəllər bivəfa  olmaz 
IQ, mən hər qədr gəzdim, hər nə gördüm bivəfa gördüm.
M əhəbbət  aləm inə  h ə r 
kəs
İ 
k
İ, 
aşin a gördüm , 
H əm işə  qəınlərə  həmdəm,  bəlayə  m übtəla  gördüm .
Əzəl  gü n d ən   qəm -dərdə  nə  çox  m ayilsən  ey  Sidqi, 
Səni  h ə r yerdə  gördüm ,  əhli-dərdə  aşin a  gördüm .
*  *  *
-  
0
 
-
Salıbdı  m öhnəti-hicrin b ir  özgə  halə  m əni,
E dibdi  dərdü-qəm ü-qüssəyə  həvalə  m əni.


M əgər  yoxundu  xəbər,  çəKmişəm  n ələr  sənsiz, 
FələK  salıbdı  qəmü  m öhnətü  məlalə  məni.
V üsal  g ü n lə ri b ir  m ahi-ənvərim   sən id in ,
Gör  in d i  a y rılığ ın   döndərib  hilalə  m əni.
Gözüm   yaşı  ilə  üzüm dən  a x ır  ciyər  qanı,
Ü rəK d ə  d a ğ ın ı  g i z l ə t d i ,  g ö r d ü   la lə   m ə n i.
Ф
Sənin  xəyalınla  mən 
k
İ,  b ağ rı  qan  oldum , 
T ərəhhüm   eylə,  g ə tir  sən  də  b ir  xəyala  m əni.
K önül  sərv əri,  m əh  ənvərim ,  gözüm   n u ru ,
T əğafül  etm ə,  y e tir b ir  о  m əh  cəm alə  m əni.
K əsildi  tab ü -təv am m , 
tÜKəndi 
aram ım , 
Q ərar-səbrim   alıb,  v erd i  qsm i-zəvalə  m əni.
Nə  sən fira q ə   dözərdim ,  nə  mən  bu  hicranə,
Gəl  in d i vəslə  yetiş,  ya y e tir vüsalə  m əni.
Y etiş  harayım a,  qəmdən  m əni  x ilas  eylə.
Yəqin 
Kİ, 
ö ld ü rə r  a x ır bu  ahü-nalə  m əni.
*  *  *
-  
0
 
-
Yenə  fəsli-b ah ar  oldu,  gedib  vəqti-xəzan,  saqi, 
G ətir 
tÖK 
cam i-zərrinə  şərabi-ərğəvan,  saqi.
A yaqdan  saldı bu  rənci-xüm ar,  əldən  q ə ra r  aldı, 
Əlim  t u t  b ir  ayaq ilə,  am an,  səd  ələm an,  saqi.
X ərabə 
K Ö nlüm ü 
b ir badəyi-nab 
i l ə  
abad 
e t , 
tçə  p iri-z əif  ondan,  o lu r b illah   cavan,  saqi.
Tərəhhüm qıl bu gün,  mey ver, məni qəmdən хДаз eylə, 
D iyari-eşqdə  üşşaqə  sənsən  m ehriban,  saqi.
H ər 
İKİ 
nəşədə, 
hər 
nəşədən  m əqsudum uz  m eydir, 
Bizə  bu  m ətləbi 
Kəşf 
eyləyib  p iri-m u ğ an ,  saqi.
A lıb d ır  qönçeyi-qəm m azın  q ə ra r-ix tiy a r  əldən, 
K əsibdir  işvəvü  nazm ,  əcəb  tab ä -təv a n ,  saqi.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə