M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə16/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   95

G əhi işvə,  gəhi  şivə,  gəhi  nazü,  gəhi  qəmzə, 
İm an i-ix tiy arım   g etd i əldən,  b ir  im an,  saqi.
T elin  verm ə  səbayə,  şanə  vurm a,  bəsdir,  in s a f  et, 
X əm i-zülfündə  d ili-m ü rğ i qılıb dır  aşiyan,  saqi.
Ə tayın  can  a lır h ə r  dəm,  x ətay m   can ə ta  eylər,
D əhanın  d ü rfə şa n d ır,  söhbətin  aram i-can,  saqi.
t
C avabın  n ü zh ətəfzad ır,  cam alın  m əh filarad ır,
D işin  d ü rri-m ü sə ffa d ır,  sözün  aram i-can,  saqi.
ÇəKİlmiş  guşeyi-bağə bu  gün  h ər  arifi-aşiq  
F ərəh   əfza  olub,  bəh-bəh,  fəzay i-g ü lü stan ,  saqi.
G ü lü stan  bəzm i-xəlvətdir,  zam ani-eyşi-işrətdir, 
Çəməndə  y a r,  y a r ilə  olubdur  həm zəban,  saqi.
Q onubdur  sərv  şax  ü stə,  təran ə başlayıb  qüm ri, 
O lubdur bülbüli-şeyda əcayib  nəğm əxan,  saqi.
Açıb  göz  nərgisi-şəhla,  edər  nəzzarə  gülşən,
Səba 
dəydİKCƏ 
bağ içrə,  açar  qönçə  dəhan,  saqi.
G örüb  yaquti-rəm m al  təK  şərabi-nabı  cam  içrə, 
H əsəddən  laləyi-həm ra olubdur b a ğ ri  qan,  saqi.
Bu  g ü n  
Könlüm  Kimi  sünbül 
p ərişan  
eyləyib 
zü lfü n , 
V erər 
gisuyi-yari-nazəninim dən 
n işan ,  saqi.
O xur bülbül,  açıb  gül,  ...x ü rrə m ,  qönçələr  xəndan, 
O lubdur  səhni-gülşən  əşK İ-gülzari-cinan,  saqi.
N əvayi-bülbül,  qüm ri,  sədayi-m ürği-xoşəlhan,
Edib  zaği-siahı bağdan  damənKəşan,  saqi.
X a ra b at  əhlinə  daim   m ünacat  əhli  tə n   eylər, 
O lubdur  zahidi-bədKİş bizdən bədgüm an,  saqi.
Gəlib  m eyxanəyə  öz  x irq əsin  rəh n i-şərab   etm əz,
Nə 
fİKr 
ilə  həm işə  m əscidi  eyləyib  т э к а п ,  saqi?


Ü m idin bağlayıb  m övlasm a bu  S idqiyi-nalan, 
Y etişsin   dadə  m əhşərdə  Ə m irəlm öm inin,  saqi.
*  *
-  
0
 
-
Əcəb  həngam əyi-işrət,  əcəb b əzm i-d ilarad ır,
T aallah,  nə  m əclisdir 
k
İ, 
h ə r b ir  şey  m ühəyyadır.
Məlal olm az,  qəm  olmaz,  qüssə  olmaz belə  məclisdə, 
Əcəb bəzm i-fərəhxizü  fərəhbəxşü  fə rəh zad ır.
O lubdur  ağallar  h eyran ,  KÖnüllər  x ü rrə m ü   xəndan, 
B ax arsan   h ə r  tə rə f,  h ər  yan büsati-eyş  b ərp ad ır.
D üzülm üş  nəğm əxanlar,  ta rz ə n ,  dəfzən  nizam la, 
B iri  m əsti-ru x i-saq i,  b iri  sərm əsti-səhbadır.
G ələnlər  m a t  o lu r,  m əbhut  o lu r,  eylər  təəccüblər, 
B axan  h e ran   q a lır 
əzbəsK İ 
h ə r b ir  yan  tam aşa d ır.
B ax arsan   əhli-m əclis  h ə r b iri b ir  növ olm uş,
B iri valeh,  b iri  h ey ran ,  b iri  şu rid ə,  şeydadır.
C avanlar,  m a h ru la r,  sərv   qəd,  şim şad  qam ətlər, 
B irisi  çeşm i-şəhladır,  b iri  zü lfü   m ü tə rra d ır.
D ilim   aciz  qalıb v əsf  etm əyə,  təbim də  q ü w ə t yox, 
Nə  tə r if  eyləyim ,  b u  barədə  tə r if b icad ır.
K am ali-bəhcət  ilə  m ən  də b u  bəzmə  qədəm  qoydum , 
Soruşdum  b ir nəfərdən,  bu nə  şu rişd ir,  nə  qovqadır?
C avabında 
d e d i: 
Ey 
b ix ə b ə r ,  y a t m ı ş ,  n ə   q a f ils ə n , 
Bu 
b ir   b ə z m i-m ü b a r ə K b a d ,  b ir   t ə f r ih i- ü z m a d ır .
C ənabi-sahib,  зэгкаг,  balacah  B əhram   xan,
Səadət b ü rcü n ə m əhvil  edər,  m əclis  m ühəyyadır.
Q oyubdur  taci-gövhər başa,  göhər  ta c  vəslində, 
Əgər vazeh  dedim ,  am m a yenə b ir  az  m üəm m adır.
Y etib  məqsudə  K am ran xan,  olub m ətləb bəravürdə, 
lla h i,  sən 
mübarəK 
qıl 
bu 
sevdanı,  y ax şı  sevdadır.


Eşitdim  bu sözü,  həmd eylədim,  qəmdən xilas oldum, 
Nə  gördüm   Kİ,  gönüldə  haləti-behcət  hüveydadır.
Dedim  b u   toyda b ir  ta rix   lazım d ır  edəm in şa,
Vəli v airliy im   yoxdur,  adım   hərçənd  m olladır.
B ir  az 
fiKr 
eylədim , 
qəlbimə  bir  m ətləb  x ü tu r 
etdi, 
Fərəhləndim yazun,  gördüm 
k
İ,  nitqim 
yaxşı guyadır.
-  
0
 
-
P ə rişa n   eyləyib  əhvalım ı,  b ir  gözləri  yağı, 
F ərağ ın d a oiub  qəm xanə 
KÖnlüm 
yağx  oynağı.
A yağım   b ağ lıd ır bidi-bəlayə,  əldə  çarəm   yox, 
U ru b la r boynum a  zənciri-zülfüm dən boyunbağı.
Ə gər F ərh ad ,  öm ründə  qoyub,  b ir  dağı-dağ  ü stə, 
K önüldə qoymuşam mən lalə 
təK 
dağ ü stə 
m in 
dağı.
О  q əd ri q a ra  g ü n lər  görm üşəm  b əxti-siyahdan, 
Mənə  şam ü-səhər b ird ir,  q arad an   seçm irəm   ağı.
O ldum   qəm u  ənduh ilə b a z a n   eşq içrə,
İlah i,  təngə  gəldim ,  al  əlim dən belə  o rta ğ ı.
Nə 
gülzarə  həvəsnaKəm,  nə-bağə  getm əyə  meylim, 
Nə  Könlüm  Şüşə  m eylində,  nə  d il is tə r  Q arabağı.
Əgər  m ən  tu tiy əm ,  b a n   mənə  təKİif  edin 
şəKKər, 
G ül  is tə r  bülbüli  şeydanı  gülşəndə,  nə 
Kİm 
zağı.
-  
0
 
-
K önül, 
qəm  çəKmə  əyyam i-fəraqi-yar 
q u rta rd ı, 
Fəqan 
etm ə,  qəfayi-çərxi-KƏcrəftar  qurtardı.
Ü m idim   g ü lü sta n d a  açıldı,  qönçeyi bəxtim .
V əfadan  gül  mənə  qaldı,  cəfayi-yar  q u rta rd ı.
Züleyxayi-cəfaKeş,  Y usifin  oldu  x irid a rı,
D ağıldı  m ü ştəri,  rəhm əti bazar  q u rta rd ı.
Əcəb bad  m urad   e td i  xəzanım   nÖvbahar  oldu,
Ф
G üli-m əqsud  açıldı,  söhbəti-gülzar  q u rta rd ı.


Q ələm dandan  düşüb,  asudə  olduq  n a r yazm aqdan, 
Y ıx ıld ı  dəm i-divandan  əşar  q u rta rd ı.
S ağaldı  y a rə lə r qəlbimdə  çox  y a r  ilə,  y a r  oldum , 
E yləyən  a x ırı bu  oldu,  təneyi-əğyar  q u rta rd ı.
Ləbi-ləlin  açıb,  y arım   gəlib,  b ir  dəfə  g ü fta rə ,
K əsildi  cüm lə  söhbətlər,  ham ı  g ü fta r  q u rta rd ı.
Əcəb  sö zd ü r,  d illər  rəncsiz  Kİm  olmaz  aləm də,
O dur  Kİ,  can  qoyub,  a x ırd a  bu  Cabbar  q u rta rd ı.
*  *  *
Y arəb,  nə  tü rf ə   g ü ld ü  bu  ts a  
çiçəKİəri,
M əryəm  
şÜKufə, 
cam   m əsiha çiçəKİəri.
M əhparələr  ü z a rın a   tərsay ələr  salxb,
Tərsayə  döndərib 
m əni, 
tə rs a  
çiçəKİəri.
Sənan 
Kimi 
salıblar  zin n arı boynum a, 
tm an ım ı  alıb d ır,  n isa çiçəKİəri.
B ülbül 
Kİmi 
g ə tir  dilə,  fəryadə 
KÖnlümü, 
B ağı-m əhəbbətin  g ü li-rən a çiçəKİəri.
K i,  verə 
s ə m t i   g a h i  Kİ  K ə lisa y ə   ç ə K d ilə r ,
M əhv e td ilə r  m əni,  bu 
Kəlisa 
çiçəKİəri.
Ey d il,  b a h a r v ə x tid i,  çıx b ir  səyahətə,
B ir  sən  də  gör 
0
  arizi-ziba  çiçəKİəri.
G et,  ə sr v a x tı  seyr  qıl  ə tra f bağda,
B ir 
dəstə 
t u t  ol 
zülfi-çəlipa  çiçəKİəri.
-  
0
 
-
G ülər  g ül 
K İm i  b ü lb ü l  g u ş e y i- g ü lz a r ə   d ü şd Ü K cə, 
TÖKər 
g ö z   y a ş ı n ı   g ü lz a r d a n   a v a r ə   d ü şd Ü K cə.
Həsəddən 
dəmbədəm 
bənzər gül 
üzrə sünbüli- 
m eşK İn,
О  zü lfi  müşKİbarm  arizi  -g ü ln a rə   düşdÜKCə.
Q ara b əx tim  
Kİmi 
avarə-sərgərdan  gəzər 
hər 
yan, 
H əv ay i-zü lfi-tarin   n afey i-tatarə 
düşdÜKCƏ.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə