M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


içrə  qönçə  pərdə-pərdə  tu td uYüklə 376 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə17/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
#9967
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   95

G ü lü stan  
içrə  qönçə  pərdə-pərdə  tu td u  
al-qanə, 
SirişK İ-laləgünun 
qətrə-qətrə 
xarə 
düşdÜKCƏ.
L ətafətd ən   üzündə  tazə 
m işK İn  
x al  o lu r  peyda, 
Gözüm   m ərd ü m lərin  
əks
İ 
о
 
m əM -rüxsarə 
düşdÜKCə
GÖzüm y aşı  a x a r h ə r  suyə  su 
təK 
ey  gözüm  n u ru , 
N ih a li  sərv i qəddin  sayəsi  əğyarə 
düşdÜKCə.
D önər  nəqşi  d iv arə  Züleyxa təK  necə Y u sif, 
S ari-b azard a 
ƏKSİ 
ru x in  divarə 
düqdÜKdə.
M ənayi-eşqdə  aşiqlərin  qəlbin  Kəbab  etdim , 
D ili-sədparədən  h ər  dilbərə b ir parə  düşdüKcə.
Y əğinim dir  o lu r Sidqi  Kİmi  ax ırd a divanə,
B əla 
zəncirinə  hər 
aşiqi-biçarə 
düşdÜKCƏ.
*  *  *
Ç oxlar  şiKayət  eyləyir  ol  zü lfi-tard an ,
B ir  ta r ı  haqqı  çəKərəm  əl m ən  о  ta r  dan.
Çin-çin  d u ru b d u   müşKİ-Xəta təK  üzündə  ziilf,
Y a  əhli-bənd  M isrə  gəlib  Z əngibardan.
01  z ü lfi 
müşKbarə 
toxundu  səba 
yeli, 
M üşKİ-Xətanı  saldı  əcəb  etibardan.
Z ü lfü n   xəm ində  dam ə  düşüb  binəva KÖnül,
Aç b u   əsiri,  silsileyi-tabdardan.
Saqi,  g ə tir о badeyi-gül  rən g i  m əclisə,
Y oxdur  m əgər  sənin  xəbərin növbahardan?
B illah  rəv a deyil,  qala bu bəzm  badəsiz,
Y oxsa ayılm ayıb belə  saqi  xu m ardan .
D aği-dilim   sənə  о  zam an 
aşİKar 
olur,
D üşsə  səhər  g ü zarın   əgər  laləzardan.
U rsan   nə  qədər yarə  g ü v ə rad ır  aşiqə,
Ey 
Kaş 
həm işə  yarə  dəyər  yarə  yard an .


G ülzarə  getm ərəm ,  həvəsim   yoxdu  gülşənə,
Ə1  çəKmərəm,  sən in  
Kİmi 
b ir  g ü lzard an .
Getməz 
K ənarə, 
tərK 
etm əz  gül  m əhəbbətin,
B ülbül  nə  qədər  incisə  gülşəndə  x ardən .
B əx tin   q ara  olubdu  sənin  z ü lfi-ta r  təK,
Sidqi,  şİKayət  eyləmə bu  ru z ig ard an .
-
 
0
 
-
S əri-zü lfü n  
Kİmi 
KÖnlüm 
p ərişan   olsa,  istərsən ?
Və 
yainKİ  ləbi-ləlin  
Kxıni  qan 
olsa,  is tə r s ə n ?
Mənim  qəmxaneyi-KÖnlüm 
m əK anındır 
sənin,  canan, 
Sən in d i  öz 
məKanın 
belə v ira n  olsa,  istərsən ?
Q ərarım   g etd i  əldən,  rəhm ə  gəl  ey Y u sifi-san i, 
Mənə b u   d a r  d ü n y a belə  zindan  olsa,  istə rsə n ?
Nə 
vaxtadəK 
gəzim   nalan,  sərg ərd an  
fəraqında, 
GÖzüm  sənsiz 
baxsa bir 
yanə,  heyran  olsa,  istərsən?
G ü lü stan   görm ədim ,  g ül  dərm ədim  bağ-visalında, 
M ənim   a v a ra  
KÖ nlüm  
qönçə 
təK  
qan  olsa,  istərsən ?
R əhi-eşqində 
K eçd im  
xanim anu-aşiyanım dan, 
M əqam im  in d i  M əcnun  təK biyaban olsa,  istərsən ?
Bəla 
çəKdim, 
cəfa gördüm   yolunda,  dinu-dil verdim , 
R əhi-eşqində  Sidqi in d i  qurban  olsa,  istərsən ?
-  
0
 
-
H icrin d ə,  ey 
b a ğ ı,  tÖKÜnüb  t a b u - t a q ə t im , 
G ündən-günə 
z iy a d ə   o lu b ,  d ə r d i- m ö h n ə t im .
G izlin  salıb  xəyalə,  sənsiz  gizlin  ağlaram ,
A r ta r   xəyalım a  səni  saldıqca həsrətim .
B ir  qoym adı  zəm anə  doyunca görüm   səni,
Qəlbimdə  qaldı,  ey bacı,  qəm li 
h e K a y ə tim .


B ir  də  əgər  əlim  yetişsə,  dam əni  tu ta m ,
Bu  ru z ig a rd a n   sənə  çoxdur  şİKayətim.
G ər b ir  də  qism ət  olsa,  cəm alın  ziy arəti,
Onda  m ənim   m üyəssər  olur,  istira h ə tim .
M ü d d ətlər ilə  salasan yada Kİ  m əni,
Səndən yəqin ölüncə  Kəsilməz  m əhəbbətim .
G ər  söyləsən,  neyçün  mənə b ir  nam ə  yazm adın, 
Səndən b u  barədə,  bağı,  çoxdur  xəcalətim .
B ir y an   zəm anə  m öhnəti,  b ir yan  sənin  qəm in,
B ir y an  v ilay ət  a y n lığ ı,  dərdi-qürbətim .
AsudəlİK  mənə  gecə-gündüz  həram  olub,
O lsun qəsəm ,  о  zülfə p ərişan d ı  halətim .
Y oxsa m əhəbbətim   sənə  a rtıb d ır  günbəgün,
Sidqi  Kimi  nəhayətə yetm əz  m əhəbbətim .
-  
0
 
-
F ərəh li  g ö rd ü y ü n   KÖnlüm olub  qəm xanə-qəm xanə, 
Ləbi-ləİin fə ra ğ ın d a  dönüb  al  qanə  —alqanə.
ÇəKİldin  guşeyi-gülzarə,  seyri bağə  əzm  etdin, 
Məni biçarəni  saldm  qəm i-hicranə-hicranə.
Ф
Əzizim,  sən Züleyxa 
təK 
y a tırs a n  təx ti-izzətd ə, 
D em irsən Y u sifin   d ü şd ü   yenə  zindanə-zindanə.
F əraq ın   atəşi  y an d ırd ı v allah i-p ərü  balım , 
C əm alm   şəm inə b ir  olm adm  pərvanə-pərvanə.
M əgər  in sa fd ır,  ya hansı  m əzhəbdə  rə v a d ır bu, 
D üşüb  zəncirə  a x ırd a  olub  divanə-divanə?
Mən  çəKdim,  qəmi  hicranə  qəlbimdə y e r verdim , 
R əva görm ə  ola KÖnlüm  evi v iranə-viranə.
Qəm  etm ə,  ra h a t  ola,  seyr  eylə  sən  ə tra f  g ü lz a n , 
Y anım   hicrin d ə  qoy  m ən  atəşi-suzanə-suzanə.


G ül  ü stü n d ə   düşən  şəbnəm lərə  sey rü   tam aşa  qıl, 
Gözüm  y aşı  axıb  dönsün  m ənim   üm m anə-üm m anə.
N ig arım ,  can n isarım ,  çox  cəfalar  çəKmişəm b əsd ir, 
M əni  biçarəyə b ir  lü tf   qıl,  şahanə-şahanə.
T əriqü  eşqdə  çoxlar  Keçibdür  m alü-canm dan, 
SidqitəK 
heç 
kəs
 
can verm əyib  canana-canana.
-  
0
 
-
D irildim  bəzm i-gülzari  n ig arım d an   a la x la r 
təK, 
S arald ım   cuyi bari-əşKİ  çeşm im dən  şa la x la r  təK.
X ədəng  qəm zəsi  dəlm iş  d ili-zarı-m iy am n d an , 
D olandıqca  o lu r  piçidə  zü lfü   ta ğ a la x la r 
təK.
Salib  cahi-zənəxdanm a guya  q a n lıd ır 
KÖnlüm, 
A y ağ m a v u ru b   zənciri  z ü lfü n   q an d alax lar  təK.
H əvayi-vəslinə b ir  sadə  tiflin   p ir  İKən  düşdüm , 
Qəm h ic ri  tÖKÜldü  ü stü m ə  qalax-qalaxlar 
təK.
Ləbi-ləl iç ə r əğ yarla  cam i  m eyi-gülgun,
Bu möhnətdə dönər qana, 
KÖnül 
hərdəm,  dalaxlar təK.
Rəqibim   tişey i-zü lm ü  ilə  d ərg ah m d a  ol  y arın , 
A tıld ı  təxteyi-cism i  zəifim   qam qalaxlar 
təK.
Ü zülsə  can qoyub,  əğyar  d əstu rü l-əm əl...
A yaq basm az  təbibin başın  
ü s tə  
y a n alax lar 
təK.Yüklə 376 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   95
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə