M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə20/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   95

Şövqlə  və  həvəslə  çalışıb,  çabalayan  u şa q la rın   qey- 
rə ti  və  diqqəti  əsla  ona  tə s ir  etm əz  və  d ərs  əsnasında 
gözünü  K itabdan  g ö tü rü b   və  nəzərini  m üəllim dən  b ir 
özgə  şeyə  m ütəvəcceh  olub,  xəyalını  d a ğ ıd a r.  Məsələn:
MəKtəbin  d iv arın d a  aslıan  x əritələrd ən   b irisin ə   ba- 
x an d a  gözü  b ir   quş 
şəKİinə 
s a ta şır 
və 
öz-özünə  xəyal  ey- 
lər  Kİ,  b u   quş  nə  gözəl  quşdur!  Bu  quş  görəsən  h a rd a  
o lur?  Bu  quş  yuvsını  h a ra la rd a   tİKİr?  D ivardam ı? 
A ğacdam ı?  B ağdam ı?  Dağdamı?
Ə lhasil,  belə  xəyalata  alışıb,  b ir 
v a x t  g ö rər 
k
İ, 
m üəllim   d ərsi  q u rta rıb ,  u şaq lar  tən əffü sə  ç ıx ırla r.  Am- 
m a  dərsdən  heç  b ir  fayda  hasil  edə  bilm əyib.  Söz  yoxdur 
Kİ,  belə  b ifə ra sə t  uşaqdan  həm işə  m üəllim lər  b iz a r  və 
yoldaşları  n a ra z ıd ırla r.  A ta-an ası  onu 
məKtəbə 
göndər- 
m əK d ə 
labüd  və  n açard ır.
İn d i  m əKtəbim izin  üm um   şag ird lərin ə  ta p ş m b   və 
su rəti-m əx su rəd ə  tövsiyö  edirəm  
k
İ, 
gecə-gündüz  həvəslə 
çalışıb,  səy  və  diqqət  eləsinlər, 
tainKİ 
belə  bifəhm   və 
b iş ü u r u şa q la rd a n   olm asınlar.
D o q q u z u n c u   i m l a  
DİQQƏTLI  UŞAQ
D iqqət  dediyim iz  b ir 
böyÜK 
m ənalı 
Kəlmədir. 
H ər 
şag ird   diqqət  Kəlməsinin  m ənasm ı  necə 
Kİ, 
lazım d ır  an- 
lam az.  D iqqət 
Kİmi 
böyÜK 
nem ət 
hər 
b ir  vücu d d a  tapıl- 
maz.  O dur 
Ki, 
məKtəbimizdə b ir  neçə  diqqətli  və  qeyrətli 
u şaq lar  v a rd ır 
kİ,  hər  nə 
qədər  özləri 
kİçİk  və 
sin iflə ri 
az  olsa  da  yenə  h ər  sinifdə  öz  həm dərslərindən  təm iz 
tap ıb ,  tərəq q i  etməKdədirlər.
D iqqətli  uşaq  h ər  gün  səhər  tezdən  məKtəbə  gələn- 
də  K itablarm a,  d əftərlərinə,  qələm danına  və  sa ir  təlim  
şeylərinə  diqqət  ilə  baxıb,  m ülahizə  eylər 
kİ,  məKtəbdə 
m ətəl  qalm asın.  Və 
bəİKə 
də  lazım   olan  v ax td a  yoldaşla- 
rın d an   m innət 
çəKib 
alm asm .  MəKtəbdə  h ər  g ü n ü n   və 
h ər  saatın   dərsini  elə  h azırlay ır  Kİ,  m üəllim   tərəfin d ən  
onu  xəbərdar  etm əyə  lazım   görülm əz.  D ərs  əsnasında 
əsla  yerindən  hərəKət  eyləməz.  D ərsin  a x ırın a   Kimi  elə 
diqqətlə  qulaq  asıb  m əşğul  olar 
k
İ,  həm in  d ərsin   sual  və


cavabına  ş ü ru   olunanda  h ər  b ir  suala  cavab  verməKdən 
aciz  qalm az.
D iqqətli  u şaq ların   im la  d ə ftə rlə rin i  nəzərdən 
Keçi- 
rəndə  h ü sn i-x ə tt  şivəsini 
g ö z lə m ə K İ ə r in d ə n   ə la v ə  
b ir 
h ə rf və  b ir  nöqtə  səhv və  x ətası  tapılm az.
M əlum unuz  olsun 
k
İ,  m əK təbim izin 
diqqətli 
və 
qey- 
rə tli  u şa q la rı  gələcəK  zam anlarda b ir  nem əti-üzm aya  va- 
sil  olub  və  b ir 
böyÜK 
şan  və 
şö v K ə tə  
malİK 
olacaqlar. 
X alq  için d ə  öz  əm sal  və  əcran ın d an   təm iz  tap ıb   (seçilib) 
təh sin i-afərin ə   layiq  olacaqlar. 
ÇünKİ 
in san ı  əla  dərəcəyə 
y e tirə n   d iq q ətd ir.  Elm  və  Kamalat  sahibi  edən  diqqətdir. 
D ünyada  h ə r  b ir  işi  cabəca  edən  diqqətdir.  Yenə  dlqqət- 
d ir.  Yenə  d iq q ətd ir,  oğlanlarım l
O n u n c u   i m l a
D İQ Q Ə TSİZ  U ŞA Q
Ey  m ənim   diqqətli  şagirdlərim !
D iqqətsiz  u şaq ların   hal  və 
h ə r ə K ə ti 
sizlərə 
b ir 
m ayeyi-ibrətdir.  Belə  u şaq lara  m əbada  baxasız!  Öz  qey- 
rə t  və  d iq q ətin izi  zaye  edərsiniz.  D iqqətsiz  uşaq  dünya- 
da  heç  b ir  səadətə  nayil  ola  bilm əz.  Bu  qism   u şaq lar 
m ə K tə b d ə  
heç  b ir  g ü n   öz  d ərslərin i  və  v əzifələrin i  layi- 
qincə  ic ra   edə  bilm əz.  Çox  v a x t  o lu r  kİ,  d u ad an   sonra 
d ə r s ə  
ş ü ru   olunanda  görərsən 
k İ, 
Kitabını  açm ayıb.
-  M üəllim :
“  Oğlum!  Nə  üçün  Kitabını  açm ayıbsan?
K itab ım ı  gətirm əm işəm   cavabm ı v erər.
İm la dərsinizə  d ə ftə rin i  aç!
Deyiləndə  evdə  qalıbdır  deyir.
H ərg ah   b ir  əlahiddə  dəftərə  yazm aq  lazım   gəlsə  qə- 
ləm danı  yazm ayacaq.  Əgər  yoldaşının  qələm danına  şir- 
Kət  etsə  qələm   ta p a  bilməyəcəK.
DeməK  o lu r 
k
İ,  diqqətsiz  uşağın 
m əK təb ə 
gəlməyilə 
evdə  qalm ağı bərabərdir.
Bəzi 
günlər  məKtəbə  daxil  olanda  görərsən  Ki, 
co- 
rabını 
tə rs  
geyibdir 
və 
yainKİ  Kəmərini  bağlamayıbdır. 
Bəzi 
vaxtlar  məKtəbə  gələndə  yolun  y a n sın d a   baxar  go- 
г э г   Kİ, 
gecə  börKÜ 
başında  qalıbdır. 
B ir 
də 
evə 
qayıdıb 
papağın  qoyub,  gəlib  məKtəb  otağına  daxil  olanda  görər


Kİ,  m üəllim   ə w ə lin c i  d ərsi  q u rta n b ,  u şaq la r  tən əffü sə 
çıx ıb lar.  M üəllim   onun  gec  gəlməK  səbəbini  su al  edəndə 
cavabında  aciz  qalıb,  b ir  p ara  yalan  sözlər  telə  düzm əyə 
b aşlar.
MüəlUm:

Y alançının  cəzası  tö v q ifd ir;  -  deyib,  onu  b ir  sa a t 
dizi 
üstə 
əyləşm əyə  d ü çar  eylər.  Şübhəm iz  y o x d u r 
k
İ, 
bu 
növ  diqqətsiz  u şaq la rı  heç 
kəs
 
sevməz.  Söz  y o x d u r 
k
İ, 
hərgiz  belə  u şaq lard an   olm ayacaqsınız  və  həm işə d iqqətli 
olm ağa  diqqətlə  çalışacaqsım z.
O n   b ir in c i  i m l a  
İTAƏTLİ  UŞAQ
İta ə tli  u şa q la rı  A llah  taa la   h ifz  eləsin!  İta ə tli  uşaq 
nəinKİ  məKtəbdə  m üəllim in  b u y u rd u ğ u n a   əməl  eylər, 
bəİKə, 
evlərində  də  ata-an asın ın   sözündən  əsla  təcavüz 
eləməz.  Ona  əm r  olunan  təKİiflərdə  heç  b ir  q ü su r  qoy- 
maz.
İta ə tli  u şağ ı  ata-an ası  b azara,  qonşuya  və  s a ir  yer- 
lərə  b ir  işə  göndərəndə  «baş  üstə!»  -  deyib,  о  iş i  meyl  və 
rəğbətlə  cabəca  etm əyə  çalışır.
Əcəba!  tta ə tli  u şaq   a ta   və  an an m   ita ə tin in   vacib  və 
lazım   olm ağını  h arad an  bilm iş?
Necə bilm əsin 
k
İ, 
m üəllinı  h ə r h əftə  pəncşənbə  gün- 
ləri  a x ırın c ı  dərsdə  mövizə  və  n əsih ət  etd iy i  halda,  a ta  
və  an an m   ita ə tin in   vacib  olm ağım   neçə-neçə  d əlillər  ilə 
sü b u ta   y e tirib ,  x a tirn işa n   eylər.  O dur 
k
İ, 
belə  u şaq lar 
ata -a n asın ın   və  m üəllim lərinin  tərəfin d ən   v erilən   nəsi- 
h ətlərə  canü  dillə  qulaq  asıb,  əməl  etməKdədirlər.  Məsə- 
lən:
Daş  atm aq,  uca  yerdən  atılm aq,  pis  m ü sah ib lər  ilə 
gəzməK, 
nəmnaK 
yerlərdə  əyləşməK,  od  ilə  və 
Kİbrit 
ilə 
oynam aq,  is ti-is ti  təam  
yeməK, 
tə rli-tə rli  su 
içməK, 
ка1 
mevə  yeməK  və  sa ir  bu  günə  (belə)  zərərli  və  bifayda 
əm əllərin  barəsində  verilən  n əsih ətləri  qəbul  edib,  əsla 
it a ə t s iz lİ K  
göstərm əzlər.
M əKtəbimizin  ita ə tli  şag ird ləri  bu  dərsə  necə  diq- 
qətlə  qulaq a sırla r,  necə  şövq ilə və  həvəs  ilə  y azırlar.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə