M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


İ y i r m i   b ir in c i  i m l aYüklə 376 Kb.

səhifə24/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   95

İ y i r m i   b ir in c i  i m l a
Z İR Ə K   VƏ  H U Ş Y A R   U ŞA Q
B ir  məKtəbin  üm um   şa g ird lə rin in   içində  ham ıdan 
a rtıq   zirəK  və  h u şy ar  olm aq  nə 
böyÜK 
səad ətd ir.  Öz 
fəhm   və  fə ra s ə ti  sayəsindən  x alq  arasm d a  zİK ri-xeyr  ilə 
yad  olunm aq  nə  gözəl  n em ətd ir.  H u şy ar  u şaq la r  sin n   he- 
siy y ətin d ən   nə  qədər 
kİçİk 
o lsalar  da,  yenə  aqilanə  hə- 
rəK ətlərinin  səbəbindən  və  pəsəndidə  x ü lq lə rin in   cəhə- 
tin d ən  
öz 
həm cinslərindən 
təm iz 
tapıb  və  həm sinnlərinin 
dərəcəsindən  tərəqqi  edib,  ali  m ərtəbələrə  y e tişirlə r.
tnd i 
m əK təbim izdə 
sizlərə  uşaqlar  nişan  verə  billəm  
Kİ,  onlar  ham ısı  bir  tarixdə  və  bir  m üəyyən  vaxtd a  məK- 
təbə  daxil  olub,  ol  vaxtdan  indiyə  Kİmi  həm işə 
dərsə 
ça- 
lışıb,  təh silə  davam  edirlər. 
O nlarm  
bəzilərinin 
sin n ləri 
nə 
qədər  az 
olm uş  olsa 
da,  amma  zirəK 
və 
huşyar  olmaq- 
larına  görə  İKİnci  sin ifin  
İKİnci 
şöbəsinə  Keçiblər. 
Am m a 
bəziləri  özləri  böyÜK  və 
sin n ləri 
artıq 
olm uş  olsa 
da, 
ye- 
nə  birinci  sin ifin   birinci  şöbəsində  tənbəUİK  və  Kəsalət 
ilə  va x tla rın ı  zaye  etməKdədirlər.
H u şy ar  u şaq lard a  həm işə  b ir  şövq  və  həvəs  və  b ir 
m əxsusi  zehn 
və 
zəKavət  v a rd ır 
k
İ,  o n u n  
v asitəsilə 
məK- 
təbə  getməKdən,  oxuyub-yazm aqdan,  təlim   və  tərbiyə 
h asil  etməKdən  b ir  sa a t  qafil  olm azlar.  O dur  kİ,  belə 
u şaq la r  Kamilən  bu  m ətləbi  anlayıblar  kİ,  məKtəbə  get- 
məKdən  m aqsud  n əd ir  və  elm ü  tərbiyə  nədən  ib a rə td ir.
D ünyada 
bİK am al 
və  bisavad  ad am lar  nəyə  lazım- 
d ır?  Hələ  b u n la rd a n   əlavə  a ta -a n a la rın m   ita ə tin i  və 
m ü əllim lərin in   e h tira m ım   və  alim lərin  və  m öhtərəm  
şəx slərin   h ö rm ətin i  vacib bilib,  o n lara  xidm ət  və  məhəb- 
b ət  etməKdən  heç  b ir  v a x t  g eri  d u rm azlar.  H uşy ar 
u şağ ın  
h a l 
və 
hərəK əti, 
zehn 
və 
zəKavəti,  x ü su sən  
ləhc- 
eyi-q iraəti 
v ə   bəİKƏ,  c ə m i 
xasiyyəti  sa ir  u şaq lara  bənzə- 
məz.
Ü m idvaram  
k
İ, 
bugünKÜ  dərsim izdə 
zirəK 
və 
h u şy a r  u şa q la rın   im lalarm d an   heç  b ir  səhv  və  y an lış  ta- 
pılm ayacaqdır.


l y i r m i   İKİnci  i m l a
K Ə LLƏ G IC  VƏ  BƏ D H A V A   U ŞA Q
Ф
Ey  m ənim  
z i r ə K  
və  h u şy ar  şagirdlərim !
H ərg ah   siz 
diqqət 
ilə  d ü rü s t  m ütəvəcceh  olasınız, 
bu  addan 
və  bu  Kəlmədən  m əlum unuz 
olacaqdır 
k İ ,  
k ə I -  
ləgic  və 
bədhava  uşaq  Kİmdir 
və  necə  olur. 
Ümidvaram 
K İ ,  
b u  
məKtəbdə 
belə  bihuş 
və  bədhava  uşaqlardan 
ta- 
pılm asın.  H ərg ah  b ir  nəfər  və 
İKİ 
n əfər  də  olsa. 
İnşaalah 
o n lar  da  yavaş-yavaş  bu  adəti  və 
b u  
x asiy y əti 
tərK  
edə- 
cəKİər.
B ədhava uşaq  necə  olur?
B ədhava  u şağ ın   yerişi  in san   yerişinə  oxşam az.  Ba- 
x ışı  və  sa ir 
hərəKat 
və 
səKənatı 
in san lıq   dairəsindən 
b ilm ərrə  x aricd ir.
B ədhava  uşaqda b ir  h alət  m ülahizə  o lu n u r 
k İ ,  
məa- 
zallah!  Bu  qism   u şaq lar  ax ırd a  ya  dam dan  və  ya  divar- 
dan  y ıx ılır  və  ya  suda  boğulur,  ya  odda  yan ar,  ya  quy- 
uya  d ü şər.  YainKİ  sa ir  b ir  m üx atirəy ə  r a s t  gəlib  həlaK 
olur.  Belə  u şaq ların   h alətlərin i  tə q rir  və  bəyan 
etməK- 
dən  dilim   acizd ir.  İndi  bilm irəm   aya  onun  corabı  tərs 
geym əyin  deyim , 
yainKİ 
başm ağı  dəyişİK  salm ağın,  ya 
şalv arsız 
məKtəbə 
gəlm əyin,  ya  gecə 
börKÜ 
başında 
qalm ağın  deyim ?
B u n lard an   əlavə  elmi-hesab  dərsində  «üçü  beşdən 
çıxanda  neçə  qalır?»  sual  olunanda  birdən-birə  vəhşətlə 
fİK İrsiz 
ayağa  d u ru b   «dörd  qalır»  deyib,  cavab  verm əyin 
deyim .
Hələ  bədhava  uşaqdan  növ-növ  qəribə  h a lə tlə r  gö- 
rü n ü r.  M əsələn:  Qələmdən,  qələm təraşdan  və  ya  sa ir  tə- 
lim  
şeylərindən  b irisin i  görərsən 
Kİ, 
şid d ət 
ilə 
a x ta rır. 
Y oldaşlarından  hey  so ru şu r,  Elə 
Kİ, 
a x ta rıb   ələdən- 
ayaqdan  düşəndən  sonra  b a x ır  g ö rü r 
k İ ,  
qələm təraş 
əlində  və  ya  cibindədir.  Çox  v a x t  belə  u şaq la r  evlərinə 
gedən v a x td a  baxıb  görürsən 
Kİ, 
q ap ılarm ı 
Keçibdir.
B ir  g ü n   b ir  bədhava  uşağa  evlərindən  p ul  və  qab 
v erib   b a za ra   süd  alm ağa  göndərm işdilər.  Gəlib  Küçədə 
u şa q la rla   oynam ağa  m əşğul  olub,  g ü n   b a ta n d a   süd  ol- 
m aq y ad ın a  düşüb.  Ç aparaq  südçü 
d Ü K an ın a 
gəlib,  a rtıq  
p ul  verib, 
əsKİK 
süd  alıb,  yüyürə-yüyürə  getm əyə  başlar.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə