M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə25/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   95

B irdən y ıx ılıb,  süd 
tÖKÜlüb, 
qab  sım b,  ağ zm ın -b u rn u n u n  
qanı b ir-b irin ə  qarışıb ,  ağlaya-ağlaya  evlərinə  gedir. 
X üdavəndi-aləm  belə  u şaq ları  heç 
kəsə
 
verm əsin! 
BugünKÜ  dərsim izdən ib rə t  alm ağınıza ü m id v aram , 
nuri-didələrim l
l y i r m i   ü ç ü n c ii  i m l a
N Ə F S İ  SA L A M A T   U Ş A Q
tn sa n ın   n ə fsin in   salam atlığ ı  bədəninin  salam atlığı- 
n a   b aisd ir.  B ədənin  salam atlığ ı  ru h u n   sala m a tlığ ın a   də- 
lild ir.  N əfsi  salam at  şəxsin  ağlı Kamil, 
fiKri 
sab it,  xəyalı 
v ü sə tli,  zehni  salim   olur.  N əfsi  b ü tü n   u şaq la r  həm işə 
ö v q atın ı  yeməK  və  içməyə  sə rf  etm əz.  Belə  u şaq ların  
yem əyinin  həddü  əndazəsi  və  xörəy in in  
b ir  m üəyyən 
v a x tı  olur.  Heç  b ir  v a x t 
KÜçələrdə 
və  b azard a  gedə-gedə 
y em əK  
ü ç ü n   ağzı  tərpəşm əz.  X üsusən  tə n ə ffü s  zama- 
n ın d a  və  oynam aq  v a x tla n n d a   cibindən  b ir  şey  çıxarıb 
y o ld aşların ın   içində  (yanında)  yeməz.  H ərg ah   b ir  yem əli 
şeyi  olsa onu  saxlayıb b ir  m ünasib  v a x td a   m əsrəf  eylər.
S ü frə   başm da  о  qədər  ədəbli  və  təmKİnli  əyləşər 
Ki, 
özündən  böyÜKİər  taam a 
ş ü ru   etm əm iş  və  ona 
tƏKİif 
olunm am ış 
əl 
süfrəyə  uzatm az.  Taam ı 
elə 
b ir 
nazİKanə 
çeynəyib  və  aram   ilə  yeyər 
kİ, 
həm   yed iy in in   ləzzətini 
a n la r  və  həm   m əzaçı  salam at  olar.  X örəyi  fısıldaya- 
fısıld ay a  yeməz.  Çayı  zirinə 
tÖKÜb 
püfləyə-püfləyə  iç- 
məz.  T aam dan  so n ra  is tə r  gecə  olsun,  is tə r  g ü n ü z  meyl- 
siz  və  işta h asız   heç  b ir  şey yeməz.  ÇünKİ  bu  m əşh u r  mə- 
səli  eşid ib d ir 
kİ, 
m eyli  və  işta h a sı  olm aya-olm aya  təam  
yeyən  adam   g ü y a 
kİ, 
qəbrini  dişi  ilə  qazar.
E vlərində 
yeməKdən 
ö trü   heç  v a x t  döyüşüb, 
Küsüb, 
dava  etm əz. 
«MənimKİ 
az  oldu,  çox  oldu,  o rası  elədir, 
b u ra sı  belədir».  Əsla  belə  sözlər  onun  ağzm dan  çıxm az. 
Ev  x əlv ət  olanda  ta ğ ı,  tağ çam ,  işqabı,  dulabı 
y e m ə K d ə n  
ö trü   gəzib  ax tarm az.  Evdə  b ir  yem əli  şey  g ö rd ü y ü   halda 
h ərg iz  ona  iznsiz  əl  uzatm az.  B ir bağa  və  ya b ir  bağçaya 
d ax il  olanda  sah ib in in   icazəsi  olm adan  ağaca-budağa  əl 
uzatm az.
Ə lhasil,  h ə r  b ir  belə  hərəK ətlərdə  b u lu n m aq   nəfsi 
bütünlüK  
n işan əsid ir.


Gələn  im la  dərsim izdə  sizlərə  nəfsi  bütünlÜK  barə- 
s in d ə  
b ir  heKayət  yazdıracağam.
%
l y i r m i   d ö r d ü n c ü   i m l a
N Ə F S İ  S A L A M A T   U Ş A Ğ IN   H E K A Y Ə S İ
B ir  m öhtərəm   şəxsin  dörd  oğlu  v a r  idi,  H əm işə  on- 
la rın   təlim   və  tərbiyəsinə  m əşğul  olub,  b alaların ın  
nəşvü-nüm a  etm əsindən  qəlbini  şad  və  m ə sru r  edərdi.  О 
u şa q la rm   böyÜKİüyündə  bir-b irin ə  n isb ət  a d la n   budur: 
F iru z ,  B əhram ,  R auf,  Əziz.
B ir  g ü n   qohum larının  evlərindən  o n lara  b ir  neçə 
«Hulu»  göndərm işdilər.  A tası  ondan  o ğ lan ların ın   h ər 
b irin ə  b iris in i  verdi.  A xşam   taam ın dan   sonra  verdiyi 
h u lu n u n   nəyə  və  necə  sə rf  olunduğunu  oğlan ların d an 
sual  eylədi.
F iru z   dedi:
-  M ən  onu  satdım  bir  qiymətə  Kİ,  hulunun  bol  və 
firavan  vaxtında 
о 
məbləğə  beş 
girvənK Ə  
almaq  müm- 
K ü n d ü r.
O ndan  sonra  B əhram  
d e d i  k İ, 
m ən 
y e d im . 
Çox  şirin  
və  lə tif  m eyvə 
idi.  A m m a  dənəsini  saxlam ışara  Kİ, 
bağçam ızda 
ƏKİm,  B ə Ik ə   g ə lə c ə K d ə  
biz  də  b ir  elə  meyvə 
ağacına  malİK  olaq.
Ü çüncü  oğiu  R au f  dedi:
-  Ey  m ehriban  a ta ,  mənə  v erd iy in  h u lu n u n   n isfin i 
(y arısın ı)  özüm   yedim   və  n isfin i  verdim   anam a.  ÇünKİ 
m ən  anam ı  о b iri  q ard aşlarım d an   çox  istərəm .
S onra  Əziz  nəhayəti-ədəb  ilə  dedi 
k İ, 
ey  ata,  sən 
mənə  h u lu n u   verəndən  sonra  x atirim ə  d ü şd ü   Kİ,  qonşu- 
m uzun  oğlu  Əyyub 
k
İ,  m ənim   məKtəb  yoldaşım dır   
neçə  g ü n d ü r 
K İ ,  
naxoşdur,  onun  yoluxm ağına  getdim . 
Ə hvalm ı  soruşub  h u lu n u   qoydum   onun  y asd ığ ım n   yanı- 
na.
A ta sı  b u   söziəri  eşitcəK  oğlunu  qucaqlayıb,  öpüb, 
sevib,  «afərinlər»  söylədi.
Ey  m ənim   oğlanlarım !  İn d i  diqqətlə  m ülahizə  edib, 
b u   u şağ ım ın   h a h n a   d ü rü s t  m ütəvəcceh  olanda  in san a   nə 
qədər  fə rə h   üz  v e rir 
Kİ, 
bu  balaca  u şağ ın  
fİK r in d ə  
və 
x əyalında  nə  qədər  in san iy y ət  hav ası  və  n ə fsi  bütünlÜK 
əlam əti  g ö rü n ü r.  D oğrudan,  çox  a fə rin   və  m ərhaba  ol-


sun  bizim  
bu 
əzizim iz 
olan  Əziz  adli 
u şağ a  Ki, 
о 
x ırd a 
v a x tın d a   məKtəb  yoldaşının  fİKrinə  qalanda,  m əlum dur 
Ki, 
böyüyəndə  nə  qədər  rəhm dil 
və 
insaıxiyyətli  və  nəfsi 
salam at  adam lardan  olacaqdır.  H əm işə  öz  qohum   və 
əğrabasm ın,  a ta   və  anasm ın,  m illətin in   və  dövlətinin 
asayiş  və  is tira h ə t  və  tərəqqisinin 
fİKrinə 
qalacaqdır.
M ən  də  ü m id v ar  oluram   Kİ,  sizlər  də 
cəmi 
gözəl  xa- 
siy y ətlərd ən   əlavə  n əfsi 
bütünlÜ K  
və  in san iy y ətd ə 
b u  
Əziz  adlı  u şaq  
Kİmi 
cəmi 
xalqın  nəzərində 
h ö rm ə tli  və 
əziz  u şa q la rd a n   olasınız.
t y i r m i   beşinci  i m l a
BƏ D N Ə FS  U ŞA Q
Ey  m ənim   n əfsi  salam at  şagirdlərim !
Bədnəfs  uşaq  həmişə  yeınəK-içməK,  yatm aq  fİKrin- 
də  olur.  H ə tta   gecələr  yatanda  yem əli-içm əli  şeylərdən 
y u x u d a  görər.  Necə 
k
İ,  m əsəli-m əşhurdur:  «Ac  toyuq 
y u x u su n d a  d a rı  görər».
ƏzbəsKİ 
fİK ri  və 
xəyalı 
yeyib-içməK 
d alısın cad ır 
və 
səhər  yerindən  d u ran d a  gözünü  sam avara  tə rə f  açar. 
Çay  içilən  v a x td a  stəKanın  böyüyünü  a x ta rır.  MəKtəbə 
gələn  v ax td a  evin  tağ çaların ı,  dulabı,  işqabı  və  sair  giz- 
lin y erləri  a x ta rır 
kİ, 
görsün b ir yeməli  şey  tap a bilirm i. 
MəKtəbdən  azad  olanda bu 
fiKİrdə 
olur  Ki,  b azard an   ке- 
çəndə  Konfetdən,  Kİşmişdən,  fm dıq,  badam ,  x u rm a  və 
sair  b ir  yem əli  şeylərdən  alsın.  Evə  daxil  olanda  oğru 
pişİK 
Kİmi 
evin  h ər  b ir  səm tini  gəzər.  S üfrə  başm da, 
yeməK  v a x tın d a  bu  qism  bədnəfs  uşağın  h alətin i və  taam  
yem əyini  və  sa ir  pis-pis  ədalarını  bəyan  etməKdən  dilim  
acizdir.
Bədnəfs  uşaq  xörəK  yeməyə  b ir  m üəyyən  v a x t  tap a 
bilməz.  ÇünKİ  çörəyi,  saatbasaat  x ırd a-x ırd a  yeyər.  Belə 
u şaq larm   hərg ah   cibini  ax tarasan , 
çörəK 
x ırd ası,  iydə 
qabığı,  x u rm a  çürüyü,  ərİK dənəsi, 
K onfet 
Kağızı,  Kİşmiş 
x ırd ası,  üzüm   çöpü  və  sair  bu  günə  x ırd a -x ırd a   z ir  və 
zibillərdən  ta p ılır.  B unlardan  əlavə,  əl  və  ayağı,  üstü- 
başı,  ağzı-burnu  о  qədər  çirK  və  natəm iz  o lu r 
k
İ, 
уаш п- 
da  əyləşən  adam ın  nəfəsi  darıxıb,  əhvalı  p ərişan   olur.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə