M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə26/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   95

Mən  dünən  bazardan 
Keçirdim. 
B ir  uşaq  gördüm  
Kİ, 
ağzında 
bir 
şey  yeyə-  yeyə,  əzilə-əzilə  gedirdi.  Məa- 
zallah,  nə  pis  h alətd ir.  D oğrudan-doğruya,  bu  qism 
u şaq ları  görməK  insan  üçün  b ir  böyÜK  m üsibətdir.  Pər- 
vərdigari-aləm , 
peyğəmbərimiz 
Məhəmməd 
və 
ali- 
M əhəmməd  haqqına  və  hörm ətinə  bu  xasiyyətdə  olan 
uşağı  bizim   məKtəbimizdən  кэгап  və  uzaq  eləsin.  M
ək

təbim izin  üm um   şagirdlərini  bu  mərəzə  düçar  və  mübtə- 
la etm əsin.  Amin!
l y i r m i   a l t ı n c ı   i m l a
T Ə M K İN L İ  U ŞA Q
Ə xlaqi-həsənənin  cüm ləsindən  b iri  də  təmKİndir. 
O dur 
Kİ,  təmKİn, 
ədəb,  tərbiyə  -   b u n lar  bir-birinə  ox- 
şayan  sifə tlə rd ir.  X üsusən  təmKİn  b ir  giranbaha  sifə td ir 
Kİ, 
h ər 
Kəsdə 
tapılm az.
TəmKin  dediyim iz  nədir?
B ir 
su rəti  həlim anə  və  bir  hərəKəti-ədibanədə  bu- 
lunm aya  təmKİn  deyilir. 
TəmKİn  gün  Kimi 
hər  yerə  işıq  
salsa, 
oranı 
nurani  edər. 
Odur 
k
İ, 
KİçİKİəri  böyÜKİər 
məqamında 
göstərən 
təmKİndir.  İnsanın  iftix a rın a   və 
izzü 
etibarına  səbəb  olan  tərriKİndir. 
B ir 
Kİmsənin  təm- 
Kİnli 
olub-olm adığı 
hal 
və  hərəKətindən, 
r ə f ta r  
və 
güfta- 
rından  m əlum   eylər.
TəmKİnli u şaq lar necə  olur?
TəmKİnli 
uşaqlar 
həmişə 
böyÜKİərə 
hörm ət, 
kİçİk- 
lərə 
m ərhəm ət 
və  öz  əm sal  və  əqranına  məhəbbət  eylər. 
Bihudə 
və  bica  sözlər  dam şm az,  boş  və  Ьекаг 
əyləşməz, 
nam ünasib  m üsahiblər  ilə  gəzm əz, 
heç 
kəsIə  əbəs  yerə 
döyüşüb  KÜdurət  etm əz,  danışdırm am ış  danışm az,  sual 
və  cavab  olan  vaxtda  bir  sözü  anlamamış  cavab  verm əz. 
Cavab 
verən  vaxtda 
b ir 
sözü  İKİ  dəfə  dem əz,  öz  m ətləbi- 
ni  və  m ənzurunu  elə  bir 
gözəl 
surətdə  naziKanə  və 
m ülayim anə  əda  eylər  Kİ,  eşidənlərin  ruhu  fərəhlənib, 
qəlbi  m əsrur 
olur.
Ə lhasil, 
təmKİnli 
uşaqlar  hər b ir  yerdə  çox  gördÜK- 
cə  az  yeyər,  çox 
eşitdİKCə 
az  d am şar.  ÇüriKİ  «Məclisdə 
d ilin i,  süfrədə  əlini  qısa  tu ta n   xəcalətli  olmaz»  m əsəlini 
heç  v a x t  x a tirin d ə n   çıxartm az.  MəKtəbdə,  evdə,  məclis-


də,  KÜçədə, 
b azard a  b ir  xəlaf  qayda,  hərəK ət  ondan  naşi 
olmaz.
TərriKİnli  şag ird lərim d ən   bu  barədə  m ə sru r  və 
m əm nunəm .
l y i r m i   yeddİTici  i m l a
T Ə M K IN S İZ   U ŞA Q
Ey  m eıiim  
təmKİnli 
şagirdlərim !  TəmKİnsiz  uşaq- 
la rd a n   həm işə  Kənar  olub  və  o n ların   m ü sah ib ətin d ən   eh- 
tira z   eləm ənizi  arzu   etməKdəyəm.
TəmKİnsizlİK  yəni  ədəbsiz  və  tərbiyəsizlİK   deməK- 
dir. 
Cümlə  q əb ah ətlərin  qapısını  in sa n ın   ü zü n ə  açan 
təmKinsizlİKdir.
TəmKİni  olm ayan  şag ird lər  tə n ə ffü s  v a x tm d a   gö- 
rərsən  
Kİ, 
oynam aqdan  əl 
çəKİb, 
ancaq  u şaq lard an   b ir 
neçəsini  başın a  yığıb,  özünü  o nlara  g ü lü n c  eyləyir.  Mə- 
sələn:
Ə1  və  ayağın  oynadar,  dilin  ç ıx a rd a r,  dodağın  bü- 
zər,  gözlərin  b ərəld ər  və  sa ir  bu  günə  n alay iq  
hərəKətlər 
g ə tirə r.
Bəzi  bitəmKİn  u şaq lar  v a rd ır  Kİ,  bir  m əclisdə  əylə- 
şəndə 
heç 
saKİt 
və 
təmKİnli  əyləşməz.  G örərsən 
k
İ, 
gah 
qıçın  u zad ır,  yoldaşına  d ay an ır,  gah  b aşın ı  və  can m ı  qa- 
şıy ır  və  yainKİ  əlində  b ir  şey  oynadır,  gah  lənpəni  əlləş- 
d irir,  m aşanı  g ö tü rü b   m anqalı,  ya  b u x a rın ı  (sobanı)  qa- 
r ış d ırır,  y e rin i  d əy işd irir,  ucadan  d a n ışır,  çayı  püfləyə- 
püfləyə  içir,  xörəyi  fısıld ay a-fısıld ay a  yeyir,  əzilir- 
b ü z ü lü r,  əy ilir-d ü zəlir.  A llah  əsirgəsin, 
məKtəbimizin 
üm um   şa g ird lə ri bu  hərəK ətlərdən  ictin ab   etm əU dir.
BitəmKİn  u şaq ların   özləri  xalqın  nəzərində  h əq ir və 
x a r  olm aqdan  əlavə,  a ta   və  a n aların ı  da  h ö rm ətli  şəxslə- 
rin   y an ın d a  xəcalət və  şərm sar eyləyirlər.
In d i  ü m id v ar  oluram  
kİ, 
K eçən  
im la  dərsim izdə 
təmKİnli  və  tərb iy əli  in sa n la rın   g ö rd ü y ü   işlə ri  və  tu t- 
d u ğ u   əm əlləri  əsla  unutm ayacaqsınız.  H əm işə  ədəb  dai- 
rəsin d ən   Kənara  çıxm ayıb,  özünüzə  b ir  gözəl  ad  qoy- 
m ağa  çalışacaqsınız.


l y i r m i   səKKİsinci  i m l a
TƏMİZ 
ve 
SƏLİQƏLİ  UŞAQ
TəmizlİK  və  n izafət 
insanın  ə w ə lin c i  vəzifəsi 
hesab 
olmaq 
Kİmi 
səhhəti-bədənin 
də  ə w ə lin c i  əsasıdır.  X üsu- 
sən 
bu  təmizlİK 
və 
məharət  müsəlmanların  qamətinə 
biçilm iş 
b ir 
libasdır. 
O dur 
kİ,  deyiblər:
«N izafət  im am n  əsəridir».
Bu 
d a   m ə lu m u n u z   o ls u n  
kİ, 
t ə m iz   K öh n ə  lib a s   t ə z ə  
çirKin  libasdan  əfzəldir.
Təmiz  və  səliqəli  şəxslər  yediyi  xörəyin  ləzzətini  və 
geydiyi  libasm   ra h a tın ı  anlayıblar.  Libasın  və  bədənin 
tə h a rə t 
və 
n izafətin ə  diqqət 
eləməK  Kİmi,  saKİn 
olduğu 
m ənzilin  və  əyləşdiyi  otağın  da  havası  və  özü  təzə  və 
təm iz  olm ağı  lazım dır.  Ç
üiik
İ  havası  qəliz  və  özü  natə- 
miz  m əhəllədən  b ir  p ara  m ərəzin  zü h u ra  gəlm əyi  aşİKar- 
d ır.  Pəs  b u n a  görə  cəmi  böyÜK  və 
K İçiK İər, 
ələlxüsus 
məKtəb  u şaq ları  bu  barədə  h ər  nə  qədər  diqqət  və  qeyrət 
etsələr  yenə  azdır.
Təmiz  u şaq  necə  olur?
Təmiz  u şağ ın   hənüşə 
d ır n a q la r ı 
tu tu lm u ş,  əl  və  ay- 
ağı,  ağ zı-b u rn u ,  ü stü -b aşı  və  cəmi  lib asları  рак  və 
paKİ- 
zə  o lu r.  T ənəffüs  zam anında  p a lta rla rın ı  əsla  toza  və 
to rp ağ a  b a tırm az .  M əxtəbə  daxil  olanda  libaslanna  və 
b aşm aq larm a  elə  diqqət  ilə  b ax ar 
kİ, 
m əbada  п арак  və 
natəm iz  olsun.  B unlardan  əlavə,  əllərin i  və  b u rn u n u  
s ilm ə K d ə n  
ö trü   həm işə  cibində  b ir  təm iz  dəsm al  sax lar. 
D oğrudan-doğruya,  belə  u şaq ların   Kİtablarma  və  dəftər- 
lərinə 
b ax an da insanın  qəlbi  fərəh lən ir.  Təmiz  və  səliqəli 
u şaq la r  h ə r  yerdə  hö rm ət  və  ria y ə t  görüb,  h am ım n   nə- 
zərində  məğbul  olur.  Heç  kəs  o n ların   söhbətindən   
ü lfə tin d ə n   İKrah  etm əz.
Ə lhasil, 
məKtəbimizin 
üm um   şa g ird lə ri 
n izafətə 
alışıb,  tə h a rə t  və  təm izliyə  diqqət  etm ələri 
lazım  
və 
bəi- 
Kə 
vazibdir.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə