M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə32/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   95

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
т
Bəs,  b u n d an   m əlum   o lu r  Kİ,  in san ın   h ə r  b ir  h a lın ın   nə- 
ticəsi  u şaq   v a x tın d a   verilən  təlim   və  tərb iy ən in   əsəri  və 
səm ərid ir.  M əşhur  hÜKəmadan  Ə rəstu  deyibdir 
k
İ, 
u şağ ın   p isliy i  və  yaxşılığı  valideyninə  həm l  o lu nu r. 
ÇünKİ  Övlad  a ta  və  ananm  b ir  n isfid ir.
SİTARƏ  İLƏ  XALASI
S ita rə   məKtəbdən  azad  olub,  x u ram an -x u ram an   xa- 
lasıgilə  g ed ir.  V üqar  və 
təm Kin 
ilə  qapıdan  g irib   ədəblə 
salam   v e rir.  M ehriban  xalası  m əhəbbətlə  q o lların ı  açıb, 
S ita rə n i b a ğ rın a  basıb  üzündən və  gözündən  öpüb  deyir:
-  Əyləş,  gözüm   n u ru ,  balaca  S itarə,  əyləş!
-  X anım   xala!  Bəs  anam   hanı?  A nam   m ənə  dem işdi 
Kİ,  b u   g ü n   xalagilə  gedəcəyəm.  Sən  də  məKtəbdən  azad 
olub  gəl.  Bəs,  anam   nə ü çü n   gəlm əyibdir?
-  Sən  əyləş,  sevgili  S itarəm ,  anan  da  in d i  gələcəK. 
Y oxsa,  ananı  b ir  neçə  sa a td ır 
k
İ,  görm əyibsən,  ayrılığı- 
na  davam   edə  bilm əyib  d id a rın ı  arzu   edirsən?
-  Bəli,  bəli!  Mən  anam ı  b ir  gün  görm əsəm ,  tab   edə 
bilm ərəm .
-  Y oxsa  ananı  çox  sevirsən?
-  Ə lbəttə,  sevirəm ,  canım   Kimi  sevirəm .
-  A fərin ,  balaca  Sitarəm ,  afərin.  A nanı  sev  və  ona 
m əhəbbət  elə.  Zira 
Kİ, 
y er  üzündə  ana 
K İm i 
böyÜK 
nem ət 
tapılm az.  A nan 
s ə n i 
doğan  gündən 
h ə lə  
indiyə  Kİmi 
ç ə k - 
diyi  zəhm ətlərin  həddi-hesabı  yoxdur.  Südəm ər  v ax tın d a 
m əhəbbətlə  bəsləyən,  gecə  və  gündüz  beşiyin  yanından 
ayrılm ayan,  ağladığın  vaxtda öpə-öpə b ağrına basan,  ovu- 
dub  gözünün  yaşım   silən  anandır.  Naxoş  olduğun  zaman- 
da  səbr 
v ə  
aram ı 
k əsİİə-k əsİİə 
p ərəstar  olan,  əiindən  tu- 
tu b   x ırd a-x ırd a  ayaq  ü stə  qoyub  yeridən,  yavaş-yavaş  dil 
öyrədib,  söyləşdirib  danışdıran  anandır.  A nanın  zəhm ət- 
lərin i  nəzərdə  tu t,  ita ə ti  vacib  bil,  x atirin ə  dəymə,  ehti- 
ram ın   saxla,  h ər  b ir  hüququnu  gözlə.  Z ira  kİ,  ananın  öv- 
lada olan  m əhəbbəti 
və 
haqqı  atam n  
İKİ 
m islicədir,
ATA  v e   ANA  MƏHƏBBƏTİ
N ərgiz  xanım   ilə  Qönçəbəyim  bağçada  dərslərinə 
m əşğul  İKən  bağçanın  d iv a n n d a   yuva  tu tm u ş   sərçələr
Ф


civ-civ  və  cəh-cəh  ilə  b alalarm a  dən  g ə tirird ilə r.  Qöqçə- 
bəyim   dərsdən  fa riğ   olub,  sərçələrin  h al və 
h ərəK ətin ə 
və 
b a la la n n a   olan  meyl  və  m əhəbbətinə  diqqətlə  m ütə- 
vəcceh  id i.  Bu  halda  N ərgiz  xanım   da  d ə rsin i  tam am  
edib,  Qönçəbəyimə  dedi  kİ:
-  А   qız,  Qönçə,  bu  sərçələrə  baxıb,  nə  çox  təəccüb 
edirsən?
-  X anım   bacı,  əsla  sərçələrə  baxıb  təəccüb  etm irəm . 
B u n la rın   bu  qədər  öz  b alalarm a  olän  m əhəbbətinə 
təəccüb  edirəm .
-  Cəmi  heyvanatın  öz  balasına  olan  m əhəbbəti  mə-
lu m d u r.  B unda  təəccüb  yeri  yoxdur.  İn san ın   da  öz  övla-
dına  olan  m əhəbbəti  b u n ların   m əhəbbəti  ilə  bərabər  ola 
bilərm i?
-
  Bu  qədər  bil 
k
İ, 
in san ın   h ey v an atd an   ağıl 
və 
fəra- 
səti,  fə z ilə ti  və  şə ra fə ti  nə  qədər  a rtıq sa ,  övladm a  olan 
m əhəbbəti  ondan  dəxi  a rtıq d ır.
-  Nə  səbəbə  a rtıq d ır?
-  Ondan  ö trü  
K İ ,  
y u m u rtad an   çıxm ış  b ir  quş  Kİ,  hə- 
nuz  uçub  getm əyə  q ad ir  deyil,  a ta   və  anası  toxum dan, 
qurddan, 
m irçəK dən 
və  sair  cücülərdən  g ətirib   onları  bəs- 
lər.  Elə  Kİ,  bədəni  və  q an ad lan   Kamilən  tÜKİənib  pərvaz 
oldu,  onlar  dəxi  özləri  uçub,  gedib  ru z i  ax tarm ağ a başlar 
və  an aları  da  onları  m ühafizə 
e tm ə K d ən  
asudə  oiurlar. 
■^ynma  in san  öz  balasına  on  beş-iyirm i  yaşına  Kİmi  pərvə- 
riş  verib,  hər b ir  ləvazim atm ı  tədarÜK  eylər.  Ondan  sonra 
yenə  həm işə  onun  hüm m ətinə  və  qəminə  şərİK  olub,  öm- 
rü n ü n   a x ırm a   Kİmi  balasınm   yolunda  zəhm ət  çəKİb  can 
qoyar.  M əazallahl A ta və  anamxzm  haqqı nə  böyÜKdür!  Və 
nə  qədər o n lara ira ə t və  məhəbbət  etməK  lazım   gəlir!
İ K İ   B A C IN IN   M Ü K A L İM Ə S İ
B ir  g ü n   İzzət  öz  böyÜK  bacısı  Səadət  ilə  a n a la rın ın  
y an ın d a çay içdİKİəri  v ax td a bu  günə  söhbət  ed ird ilər.
Izzət:  -  Bacı,  bu  gün  cümə  g ü n ü   o ld u ğ u n a  görə 
m ənim   is tira h ə t  g ü n ü m d ü r.  Mən  cümə  g ü n ü n ü   о  b iri 
g ü n lərd ən   a rtıq   sevirəm .
Səadət:  -  Sevgili  Izzətim ,  əlbəttə,  cüm ə  g ü n ü   о  b iri 
g ü n lərd ən   şə rif və  m öhtərəm   g ü n d ü r.  GərəKdir,  onu  əziz 
tu ta s a n .  A m m a  sən  cümə  g ü n ü n ü   tə til  g ü n ü   olm aq  cə- 
h ətin ə  görə  sevirsən,  elə  deilm i?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ш
-  Bəli,  belədir.  ÇünKİ 
cüm ə 
g ü n ü   olanda  rah at- 
ra h a t  əyləşirəm ,  gəzirəm ,  dolanıram ,  gəlinlərim i  bəzəyi- 
rəm .  O tağım ı  silib-süpürüb,  şeylərim i  düzürəm .  Ev  işlə- 
rin ə   əl  y etirirəm ,  dərslərim i  oxuyuram .
-
  Bəs, 
nə  üçün 
dərslərini  lap  ax ırd a oxuyursan?
-  Şənbə  g ü n ü n ü n   dərslərinə  hazırlaşm aq  üçün.
-  BərəKəllah! 
Maşallah!  Ə lbəttə,  gərəK  hazırlaşa- 
san.  ÇüıiKİ  о  b iri  g ü n lərin   faydası  sənə  cümə  günündən 
a rtıq d ır.  Elm   təh sil  etməK  insanın  ə w ə lin c i  vəzifəsidir.
-  Elm  təh sil 
etməKdən 
məqsəbimiz 
nədir? 
Bizlərə 
nə  faydası var?

Balaca bacım! 
Sən 
hənuz 
KİçİKSən. 
Elm in 
ləzzətin i 
və 
fa y d a s ın ı 
necə 
K İ,lazım dır 
bilm əyirsən.  Bu  qədər  bil 
Kİ, 
d ü n y a d a  
heç  b ir  şey  elmsiz  əmələ  gəlməz.  Və  insanın 
h ə r  işində  və  əməlində  elmə  ehtiacı  v a rd ır.  İn sam n   fəzi- 
ləti  və  heyvan  ilə  in san m   tə fa v ü tü   elm  ilə b ilin ir.  Sən  də 
elm  ədəb  təh sil  et, 
tairiKİ  d ü n y a  
və  ax irətd ə  səadətm ənd 
olasan.
A nası  dedi:  -  Qızım, 
balaca 
İzzətim ,  b ir  v a x t 
olacaq 
Kİ, 
sən  də  b ir 
dudmanm 
m ürəbbisi  və  b ir  evin  zəhmət- 
Keşi 
olacaqsan. 
Əgər  indi  elm və 
tərbiyə 
Kəsb  etm əyəsən, 
bəs,  о  zam an  hansı  fəzilət  ilə  fə x r 
edəcəKSən? 
Və  bir 
evin 
üm uratını 
necə 
dolandıracaqsan? 
Elm  və 
tərbiyətə 
ehtiyacı  olan 
övladına  necə 
pərvəriş  verəcəKsən?
İzzət 
xanım   bu 
sözləri  eşitcəK 
durub  getdi,  öz 
otağında  dərslərinə  məşğul 
oldu.
ƏDƏBLİ  VƏ  TƏ R B İY Ə Lİ  R Ü BA BƏ
Rübabə  xanım   о  qədər ədəbli və  tərb iy ətli q ızd ır kİ, 
h ə r  Kəs  onu  görəndə, 
«Kaş 
mənim  də  belə  b ir  qızım  
olaydı»  -  deyib,  arzu  eylər.  Rübabə  h ər  b ir  hal  və  hərə- 
Kətdə 
əsla  özgə  qızlara  bənzəməz.  A ta-an asın ın   h üzuru- 
n a  gələndə  və  ya  b ir  məclisə  varid  olanda  və  özündən 
bÖyÜKİəri  görəndə  ədəb  ilə  salam   v erir.  Bu  az  sin n i  ilə 
bərabər  oxum aq  və  yazm ağı 
Kamilən 
bilməKdən  savayı, 
nə  qədər  iş  və  tİKİş  öyrənibdir.  B unlardan  əlavə,  bişm iş 
bişirməKdə  və  sa ir  səliqələrdə  anası  ilə  bərabər  iş  görər. 
Ev  işlərində 
0
  qədər  üsul  ilə  dolam r  Kİ,  indiyə  Kimi 
rübabənin  əlində  bir  şey  sınm ayıbdır.  M əgər  Rübabə  te ­
am  ağzın  doldurub  tez-tez  yeyir  və  yainKİ,  ü stü n ə   tö- 
KÜr?  M əgər  Rübabə  xanım   çay və  qəhvə  içəndə  nəlbəKiyə
Dostları ilə paylaş:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə