M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə33/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   95

tÖKÜb 
püfləyə-püfləyə  içir?  Haşa!  H ərgiz  ondan  belə  hə- 
rəKət  sa d ir  olm az.  H ər  kəs  R übabəni  sü frə   b aşın d a  və 
çay  içilən  v a x t  görsə,  onun  о  ədəbanə  hərəK ətinə  və  na- 
zİK anə 
h a lə tlə rin ə   heyran 
q a lıb , 
təəccüb  eylər,
R übabə  həm işə 
ösKÜrəndə, 
asq ıran d a  və  ya  əsnəy- 
əndə  dəsm alını  və  əgər  dəsm alı  olm asa,  əlin i  ağzına  tu- 
ta r .  Heç  v a x t  barm ağı  ilə  b u rn u n u   və  q u lağ ın ı  qurdala- 
maz.  H əm işə  d ırn a q la rı  tu tu lm u ş,  əii  və  ayağı,  üst-başı 
t ə m iz   v ə   paK İzə 
olur.  D oğrudan,  Rübabə 
K İm i  q ız la r ın  
a ta sı  nə  qədər  xöşbəxt  və  xöşbəxtdir.  Və  onun  an ası  nə 
əcəb b əx təv ər  övrətdir!
VALİDƏ  MƏHƏBBƏTİ
Keçən 
zamanlarda  günahKarlan 
və 
ölümə  layiq 
olanları  cürbəcürə  cəzalar  ilə  həlaK  edərdilər, 
Bəzisinin 
başını  Kəsərdilər  və  bir  parasını  dara  çəKərdilər  və  bir 
cüınləsiııi  həbsxaııada  saxlayıb,  duzsuz  görəK  verərdilər 
Kİ,  о  biçarələr  şit 
xörəK  yedİKCə 
qanları  xarab  olub,  artıq 
zəhmət 
y ə  
əziyyət 
ç ə k ə -ç ə k ə  
ölsünlər. 
B ir 
günləri  bir  gü- 
паЬкаг  övrətin  təqsiri  sabit  olandan  sonra  hÖKm  elədilər 
Kİ,  onu  dara  çəKib  boğsunlar. 
Sonra 
divanxana  rəisi  ona 
rəhm  edib  cəzasmın  təxfifi  üçün  fitva  verdi  kİ,  həbsxa- 
nada  yalqız  başına  qalıb,  öz-özünə  acından  ölsün.  0   övrə- 
tin  qızı  anası  ölənə  Kİmi  onun  yanına  gedib-gəlməyə 
rüxsət  istədi. 
Rəis 
qızın  xahişiıü  bir  şərt  ilə  qəbul  etdi 
Kİ,  hər  dəfə  pdəndə  onu  yoxlasınlar  kİ,  özü  ilə  bir  şey 
aparmasın. 
B ir 
neçə  gün  bu  qərar  ilə 
Keçəndən 
sonra  öv- 
rətdə bir  zəf  əlaməti,  aclıq əsəri  görünməyib  təəccüb  etdi- 
lər.  B ir  g ü n   gizlincə  diqqət  edib  gö rd ülər  kİ,  qız  öz  əmc- 
əyindən  anasına  süd  verir. 
Bu 
hala  dəxi  artıq  təəccüb 
edib  heyran  qaldılar.  Qızm bu  aqilanə 
h ə r ə K ə t i  
və  anasına 
bu  dərəcədə  olan  m əhəbbəti  haKimlərin  riq q ətin i  və  rəh- 
mini  artırıb,  anasım  ona bağışladılar  və  dövlət  xəzinəsin- 
dən  onların  ömrü  olduqca  hər bir  xərc  və  məsrəfini  təyin 
və  təhsin  etdilər.  Və  о  həbsxanam 
sÖKÜb, 
yerinə  «Övlad 
məhəbbəti»  ünvanlı bir  nişangah bina elədilər.
BALA  TƏRBİYƏTİ
O vlada  ə w ə lin c i  təlim   və  tərbiyə  v erən  an ad ır. 
A n a ların  
r ə f ta n   və  K irdan,  hal, 
hərəK əti 
b alaların   qəl-


binin  aynasm a 
əks
  salır,  Elm li  və  m ərifətli  an alar  süd 
verən  v a x td a n   başlayıb,  övladının  təlim   və  tərbiyəsinə 
m əşğul  o lu rlar.  H üsni-əxlaq və  adab  tərbiyətə  vaqif  olan 
validə  b alasın m   təlim   və  tərbiyəsini  Özünün  bəzənib-
düzənm əyindən vacib bilirlər.
B ir  gün  zər  və  zivərə  həris  olan  b ir  arvad  fa x ir  li- 
b asların ı  geyib  və  cəvahiratı  ilə  bəzəndiyi  halda  bala 
tərbiyəsinə  aşiq  olan  b ir  xanım ın  evinə  gəldi.  Qiymətli 
libasını  və  bahalı  qaş-daşını  iftix a rla   göstərəndən  sonra 
m ürəbbiyə  xanım ı  adi  və  sadə  libasda  görüb:  «Sənin  də 
zər-zivərini 
görməK 
istəyirəm »,  -dedi.
X anım   cavab verdi 
k
İ:

Əgər b ir  az  səbr 
eləsən, 
onları  sənə  nişan 
verərəm. 
B ir  azdan  sonra b alaları  məKtəbdən  gəlib,  evə  daxil
olanda,  o n larm   əlindən  tu tu b ,  о  arv ad m   y an ın a  g ətird i
və  dedi:
-
  M ənim  
də  zər-zivərim , 
müİK  və 
m alım ,  cah 
və  cə- 
lalım   b u   İKİ  g ö zlərim in   n u r u   və  c iy ə rp a rə lə rim d ir.  Mə- 
n im   ü ç ü n   əziz  b a la la rım a   tə lim   və  tə rb iy ə   verm əK  cava- 
h ir a td a n   q iy m ə tlid ir.
R U Q İY Y Ə N İN   SÖ H B Ə Tİ
D ünən,  cümə  günü  dərslərim i  oxuyub  q u rta ra n d a n  
sonra  anam a  dedim 
k
İ,  ana,  mənim  tİKİşimi  h aray a  qo- 
yubsan!
-  Ana:  - 
Sənin  tiKİşini 
yığışdırıb  boxçanm  
ü stü n ə
qoym uşam ,  -  cavabını verdi.
TİKİşim  sadə,  yaşıl  parçadan  özüm ün  KÖynəyim idi. 
Həvəslə  g ö tü rü b   yaxasınm   ə tra fın a   qırm ızı  məməli  na- 
xış  qoydum.  Y aşılın  üstündən  qırm ızı  necə  gözəl  görü- 
nürdü!  Necə  yaxşı  yaraşırdıl  Sonra  düym ələrini  tİKəndə 
necə  oldusa,  birdən  iynə barm agım ın  ucuna  soxuldu.  Elə 
b ir  h ala  qaldım   Kİ,  az  qadı  ağlım  dağılsın  və  huşum   ba- 
şım dan  uçsun.  B ir  də  gördünı  Kİ,  barm ağınıın  ucundan 
qan  d u rd u  
ç
İ
kkə
-
ç
İ
kkə
  tÖKÜlməyə.  Davam  edib,  səsimi 
çıx artm ad ım   Kİ,  anam   eşitm əsin.  ÇünKİ  gəlib  m əni  о 
halda  görsəydi  yəqin  Kİ,  ağlardı.  B arm ağım ı  bağlayıb, 
tİKİşimi  yığışdırıb  yerinə  qoydum.  İndi  h ər 
kəs
  görər, 
so ru şar  Kİ:
-  B arm ağına 
nə 
olub?  Barm ağm ı 
nə  üçün 
sarım ısan?
-  İynə batıb,  -  deyib  cavab verməKdən usanm ışam .


по
NƏSİHƏTNAMƏ
1)  S ir r  in san d a  əm anət  olduğundan  can  Kİrai  giz- 
lə tm ə K  
lazım dır.  B ir  sirrə  
İKİ 
adam dan  a r tıq   xəbərdar 
olsa,  tam   aləm ə  faş  olm uş  Kİmidir.
2)  D ünyada  dörd  şeyin  azı və  çoxu  b ərab ərd ir.
B irisi  oddur.  Əlov  b ir 
c İ k k ə  
bedə  olsa,  yenə  xam uş
etməK  lazım dır.
iKİnci 
tən zilli  borcudur.  Vəlov  beş  manat  da  olsa, 
yenə yerib  rəd d   etməK  lazımdır.
Ü çüncü  düşm əndir.  B ir  n əfər  də  olsa,  yenə  çalışıb, 
do st  etməK  lazım dır.
D ördüncü  m ərəzdir.  Vəlov  sərmazədəlİKdə 
olsa, 
yenə  dəfinə  diqqət və  əlac  eyləməK  lazım dır.
3)  Ev  sahibinin  y ax şılığ ı  q o n şu ların ın   əhvalından 
a n la şılır.  B ir  ev  alm an  v a x t  q o n şu larm ın   əh v alın ı  m üla- 
hizə  etm əli,  so n ra  alm alıdır.
E v lərin   də  y ax şısı  odur 
k
İ, 
qo n aq ların ın   dərəcəsin 
və  h ö rm ətiıı  ria y ə t  etsin.
4)  In san   gərəK  qarışqadan  ib rə t  alsm .  ÇünKİ  qarış- 
q aların   hələ  böyüyü  və  əm r  edənləri  olm aya-olm aya,  ye- 
ııə  xoş  h av alard a  və  fü rs ə t  v a x tın d a   ittif a q   ilo  çalışıb, 
qış  fəslin d ə  və  z ə ru rə t  zam anm da  in sa n la rd a n   a r tıq   ra- 
h a t  olub,  asudə  ıceçinirlər.
5)  A ğıllı  adam ların  nəsihətinə  qulaq  asm ayan  axır- 
  da  peşm an  o lu r.  C avahirin  qiym əti  olsa,  n ə sih ə tin   qiy-
m əti  yoxdur.
6)  TamaliKar  adam lar  çox  şeyə  ta m a h   eyləsələr  də, 
yenə  çox  şeylərdən  m əhrum   q a lırlar.  Tam ah  ilə  və  xəsis- 
lİKİə  y ığ ılan   dövlət  çox v a x t v arislərə  də  fa y d a  verm sz.
7)  B ir  in sa n   elm  və  m ərifət  və  tərb iy ə  səbəbilə 
Özgələrin  əlli  y aşın d a  göstərdiyi  şö h rəti  və  qazandığı 
ra ə rifə ti  bu  iy irm i  yaşında  g ö stə rir.  D ünyada  səadətin 
Kamalı  olm adığı ı-cimi,  m üsibətin  də  daxi  zavalı  yoxdur.
S)  İn san   ə w ə l  gərəK  cəhlin  və  b u lm azlığın  dərəcə- 
sin i  b u lsu n ,  ondan  eoni'a b u ld u ğ u n u   təp:rail  edib,  bulm a- 
d ığ ın ın   təhsilino  çalışa.  Çox  zad  öyrənər.
9) 
Y axşı  adam lara  pislİK  eyləyən  adam ın  əm əli  gü- 
nə  tü p ü rə n   adam ın  m isalına  bənzər.  ÇünKİ  tü p ü rd ü y ü  
günə  yetişm əz.  Yenə  a x ırd a   öz  üzünə  d ü şər.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə