M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


çoxaldıqca  cəhli  azalırYüklə 376 Kb.

səhifə34/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   95

10)  İn san ın   elmi 
çoxaldıqca 
cəhli 
azalır. 
Cahil  olan 
Kİmsə  v a x tsız  
xoruza  bənzər.  Cahilə  söz 
qandırmaq  də- 
vəyə 
xəndəK  atlatmaqdan  çətindir.
11)  D ünyada  h ər  elmdən  a rtıq   elm i-əxlaqda  çalış- 
m aq  in san   ü çü n   lazım lı  b ir  şeydir.  Ç
ühk
İ  heyvanlarm  
cinsi  elm i-heyvanat  deyilən  elm  ilə  bulunsa,  in san larm  
da  yaxşısı  elm i-əxlaq ilə  bulunur.
12)  B ir  işi  başlayıb  ax ıra  çatdırm ayan  adam   gərəK 
m əyus  olm asın.  Ə w əlin ci  dəfə  cabəca  olmasa, 
İKİncidə, 
nəhayət  üçüncüdə  yerbəyer  olur.  İnsan 
hörümçəKdən 
ib- 
rə t  götürm əlidir.
13)  Meyvəli  ağaca  daş  atan   çox  olduğu 
K İ m i  
elm  və 
m ərifət  sahibinə  də  zəhm ət  və  əziyyət  verən  çox  olur.
Necə  Kİ, 
m eyvəli 
ağaca 
daş  vuranda  yem iş 
v erər, 
tərbiy- 
əli  və  Kamalat  sahibi 
insan 
da 
gərəK  h ər 
kəs  ilə   müdara 
və  rəftar  eləsin.
14) 
İnsana 
öm rü 
olduqca 
yeməK  və 
içməK 
nə 
qədər 
lazım   olsa,  elm  və  tərbiyə  və  əxlaqi-həsənə  о  qədər  la- 
zım dır. 
Am m a 
insanın  insan iyyəti  oxum aqla  və 
heyva- 
n iyyəti 
yeməKİə 
qaimdir.  Pəs  dirilİK  yeməKdən  ötrü  dey- 
il,  yeməK  dirilİKdən  ötrü  lazım dır.
15)  İnadçı  adam lar  islaha  gəlm əzlər.  Q araya  sabun, 
dəliyə  nəsihət  heç b ir  fayda verm əz.
16)  V ücudu  xəstə  olan  adam   təbibə 
və  ru h u  
xəstə 
olan  həbibə  m öhtacdır.
17)  Ədavət  toxum un  ƏKən  zəhm ət  və  m əşəqqət  be- 
•cərər.  Yəni 
p isliK  
eyləyən  adam   ax ırd a 
pislİK 
görəcəKdir.
18)  TənbəllİK  və 
işsizlİK 
fə q r  
və 
z ə r u r ə t   q a p ıs ın ın  
K əlididir.  tşləK 
a d a m a   ə n   böyÜK  c ə z a   bİK ar  q a lm a q d ır .
19)  TənbəlliK  və  Kəsalət  insanın  vücu d un d a  b ir 
böyÜK  m ərəzdir.  O dur 
k
İ,  deyirlər:  «Işləyən  dəm ir  parıl- 
d ar  və  işləm əyən  dəm ir  paslanır».  Tənbəl  adam   badam  
yeməK  istə r.  Amma  sındırm ağın  zəhm ətindən  qaçar.
20)  Torpaqdan  yaradılm ış  insana  Kibr 
etməK 
lazım  
deyil.  K ibr  elə  b ir  div  aynasıdır  kİ,  in san m   vücudunu 
həddindən  a rtıq   göstərir.
21)  A ta-anasının  gözəl-gözəl 
nəsihətinə 
qulaq  as- 
m ayan  uşaq,  ax ırd a  peşm an  olur.  N əsihətin  qiym əti  ca- 
V/" 
v ah ird ən   a rtıq d ır.  Amma  qədrini bilən  gərəK.
22)  Təzə 
ƏKİlən 
tənəKİərə  və  ağaclara  su 
verməK 
nə 
qədər  lazım   olsa,  uşaqlara  da  təlim   və  tərbiyə 
KİçİKİİKdə 
о  qədər  lazım dır.


23)  Y ax şıliğ ı  tə r if  eləyən  Kİmsənin  sözü  d o ğ ru   ol- 
sa,  özü  əsla  y ax şıh q d an   əl 
çəKməz. 
Vaiz  və  naseh 
Kİmsə- 
nə  dediyinə  əməl  etsə,  sözünün  tə s iri  a rtıq   olur.
24)  D övlətm ənd  ad am larm   m alinə  və  dövlətinə  həs- 
rə tlə  baxıb,  o ğurlam aq fİKrinə  düşən  adam   heç v a x t  döv- 
lə tli  olm az.  F a ğ ır  və  b içarələrin   h alın a  m ərh əm ət  və 
m ü rü w ə tlə  b ax an   dövlətli  heç b ir v a x t  fa ğ ır  olm az.
25)  B ir  şeyin  qiym əti  о  şey  əldən  gedəndən  sonra 
b ilin ir.  A ğ  pul  q a ra  g ü n   ü çü n   lazım   olur.
26)  H əddindən  ziyadə 
fİK İr 
və  xəyal  eyləyən  adam  
öz  a rz u su n a   çatm az.  Bizlm   üçün  ən  gözəl  d ə rslə r  təcrübə 
d ə rslə rid ir.
27)  M əsrəf  adam m   nə  qədər  m alı  olsa,  yenə  a x ırd a  
z ə ru rə tə   d ü şər.  ÇünKİ  is ra fın   id arə  qapısı  açıqdır.  Necə- 
Ki, 
açıq  qapıdan  h ə r 
kəs
 
içəri  g irə  b ilər,  eh tiy aclıq   da 
d ax il  ola bilər.
28)  Ucuz  g ö rd ü y ü  lazım   olm ayan  şeyləri  alan 
Kİm- 
sə,  lazım h   şeylərdən  m əhrum   q a h r.  D iqqət  və  m ülahizə- 
n in  m ənasını  in sa n  v a x tın d a  bilər.
29)  D ünyada  əziz  v a x tm ı  bihudə 
Keçirtm əK 
in san  
ü çü n  böyÜK b ir  m ü sib ətd ir.
TənbəllİKİən 
Keçinən 
adam  h ər  um duğundan  məh- 
ru m   qalır.
30)  D ünyada  elm i 
təhsil  eləməK 
nə  q ədər  çətin   olsa 
da,  y add an   çıxm ağı  çox  asan d ır.  A m m a  cəhalət  dediyi- 
miz  tə h sili  nə  qədər  asan  olsa,  zayil  olm ağı  çox  ç ətin d lr.
31)  B ir 
mənfəət  ümidi  ilə  dost  olan  adam  insana 
dost  deyil.  İnsamn  dostu  Kamalatının  aynasıdır.
32)  H əvəslə  başlanan  h ə r b ir  iş  y a n   olm uş 
K İm id ir. 
Iş  işləyib,  y o ru lan   adam m   is tira h ə ti  is tira h ə td ir,  BİKar- 
çılığın  is tira h ə ti  zəhm ət və  m əşəqqətdən  ib a rə td ir.
33)  Özü  zəhm ət  ilə  qazanıb,  ö v rəti  is ra f  eləyən 
adam ın  evi  dibi 
dəlİK 
çuvala  bənzər.  Içinə  h ə r  nə  qoy- 
san,  dolm aq bilm əz.
34)  A ğ ıllı  ata-an a  övladım   elmə  və  tərb iy ətə  rağib 
edəndir.  B alasm ı  Ы каг  və  əziz  saxlayan  adam   övladm ın 
d ü şm ən id ir.
35)  Q u zu ların ın   m ələm əyindən  a rtıq  b ü lb ü llərin   sə- 
sindən  həzz  alan   çobam n  öz  sü rü sü n ə   x ey iri  olm az.
36)  İn sa n ın   Öz  n əfsi  özünə 
böyÜK 
düşm ən  olduğun- 
d an   h ə r  zaddan  vacib  ə w ə l  onu  isla h   etm əlid ir,  Öz  qə-
Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə