M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə36/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   95

75)  Xəsis  adam   öz  m alm ı  öz  canından  çox  istər. 
Məsələn:  MəKulatın  (ərzağın)  təzəsini  alm ağa  q ü d rəti  v ar 
İKən 
ucuz  bilib, 
Köhnəsini 
alır.  Təzə  libas  geyməK 
müıriKÜn  olduğu  halda,  KÖhnə  və  y ırtıq   və  çirKİi  p altar 
giyər.
76) 
Insan 
h ə r 
bir 
işi 
başlayanda 
ə w ə l  fİKİr, 
ondan 
sonra  m üşavirə  və  m əsləhət,  ondan  sonra  cabəca  etm əli- 
dir. 
M əşvərətə 
ehtiyacı  olm ayan  heç  Kəsdən  gərəK  kö- 
məKİİK 
istəm əsin.
77)  Insan  səadət  zam anm da  qazandığı  dostunu 
m üsibət  zam anında 
gərəK 
a x ta rsın .  M üsibət  zam anında- 
Ki  d o stu n u   səadət  zam am nda  gərəK  yaddan  çıx artm asın .
78)  Qılmc  y arası  sağalsa,  dil  y arası  sağalm az. 
İn- 
san ların   ən  q ü w ə tlis i  qeyzli  v ax tm d a  özünü  saxlam ası- 
dır.
79)  B ir  adam   yalan  deyəndə  özgəsinin  zərərin i  və 
öz  n əfin i  a x ta rır.  Amma  özünə  ham ıdan  a rtıq   zərər  to- 
x u n u r.  ÇünKİ  dünyada yalaB^ılıq  səbəbindən  çəKilən  ziy- 
am n  həddi-hesabı yoxdur.
80)  D ünyada  elm in  ləzzətiıü 
bilməK 
in san   ü çü n  
bir 
böyÜK 
səadətdir.  Amma  səadət  də 
bir 
xəzinədir 
Kİ, 
səy 
və  qeyrət  onun 
Kİlididir.


ƏZBƏR  EDtLƏCƏK  HİKMƏTLİ  SÖZLƏR
1)
  İnsan  ə w ə l   cəhlinin 
və 
bilm əzliyinin  dərəcəsini 
b ilsə,  ondan  sonra b ild iyini 
təKmil 
və bilm ədiyinin  təhsi- 
linə  səy  və  diqqət  eyləsə,  çox  şey  öyrənər.
2)  D ünyada  insanın  ə w ə lin c i  vəzifəsi  elm  təhsil 
etməKdir. 
Elm siz  insan  ruhsuz  cism  Kİmidir.  Elmə  talib 
olan  alim   hesab  olunur.  Amma  özünü  elmə  malİK  bilən 
cahil  sayılır.
3)  D ünyada  hər  elmdən  a rtıq   elm i-əxlaqda  çalışm aq 
insan  üçün  lazım h  b ir  şeydir.  ÇünKİ  heyvanların  cinsi 
elm i-heyvanat  deyilən  elm  ilə  bilinsə,  in san ların   da  yax- 
şısı  elm i-əxlaq ilə  məlum  olur.
4)  İn san a  öm rü 
olduqca 
yeməK  və  içməK  nə 
qədər 
lazım   olsa,  elm  və  tərbiyə  və  əxlaqi-həsənə  təh sil  etməK 
о 
qədər  lazım dır. 
Amma  insam n 
in san iyyəti  oxumaqla 
və 
h eyvan iyyəti  yeməK  ilə  qaimdir. 
Pəs 
dirilİK  yeməK- 
dən  ö trü  
d eyil,  bəİKƏ  yeməK  dirilİKdən 
ö trü  
lazım dır.
5)  MeyvəU  ağaca  daş  atan   çox  olduğu 
Kİmi 
elm  və 
m ərifət  sahibinə  də  zəhm ət  və  əziyyət  verən  çox  olur. 
Necə 
Kİ, 
m eyvəli  ağaca  daş  v u ran d a  yemiş  v erər,  elm  və 
tərbiyə  sahibi  olan 
Kİmsəyə 
də  h ər 
kəs 
ilə  m ü d ara  və
rəftar  e^ləm əlidir.
6) 
İnsanın  elm i  çoxaldıqca  cəhli  azalır. 
Cahil 
olan 
Kİmsə 
v a x tsız  xoruza  bənzər. 
Cahilə 
söz  qandırmaq 
də- 
vəyə  xəndəK  atılmaqdan  çətindir.
7)  Təzə  ƏKİlən 
tənəKİərə 
və 
ağaclara  su  verməK  nə 
qədər 
lazım   olsa,  uşaqlara  da  təlim  
və 
tərbiyə  KİçİKİİKdə
о  qədər  lazım dır.
8)  D ünyada  elmi  təhsil 
etməK 
çətin  olsa  da,  yaddan 
çxxarmağı  çox  asandır.  Amma cəhalət  və  nadanlıq təhsili 
nə  qədər  asan  olsa,  zayil  olmağı  çox  çətindir.
9)  A qil  ata-ana  övladını  elmə  və  ədəbə  rağib  edən- 
dir.  Am m a  balasını  bİKar  və  əziz  saxlayan  adam   övladı-
n ın   düşm ənidir.
10)  A ta-anasınm   gözəl-gözəl  nəsihətinə  qulaq  as- 
m ayan  uşaq  ax ırd a  peşman  olur.  N əsihətin  qiym əti  ca- 
v a h irin   qiynıətindən  artıq d ır.  Amma  qədrini  bilən  gə-
rəK.
11)  tn sa n ın   vücudunun  səm ərəsi  və  faydası  elm  ilə 
hasil  olur.  Elm   və  m ərifətsiz  insan  meyvəsiz  ağaca  bən- 
zər.


12)  E lm in  ləzzətin  anlam aq  in san   üçün  b ir 
bÖyÜK 
səadətdir,  Am m a  səadət  də  b ir  xəzinədir 
k İ ,  
səy  və  qey- 
rə t  onun  K İlididir  (açarıdır).
13)  Fəzilətdən,  ibadətdən,  elm  və  m ərifətd ən  məh- 
ru m   olan  adam lar  üçün  ölüm  b ir 
bÖyÜK 
nem ətdir.  Ça- 
lışm aq istəm əyən  insan  yaşam ağa layiq deyil.
14)  TənbəllİK  və  Kəsalət  in san m   vücu du n d a  b ir 
böyÜK 
m ərəzdir.  O dur 
kİ, 
işləyən  dəm ir  p a rıld a r,  işlə- 
məyən  dəm ir  paslanır.  Tənbəl  adam   badam  
yeməK 
istər. 
Am m a  sın d ırm ağ ın ın   zəhm ətindən  qaçar.
15)  Zaye  olan  v a x tın   və  fö v t  olan  fü rs ə tin   iadə 
olunm adığı  m əlum dur.  Insanın  öm rünün  saniyələri  də- 
qiqələrindən  və  dəqiqələri  saatların d an ,  sa a tla rı  h əftə  və 
ay  və  illərin d ən   və  illə ri  tam am   öm ründən  hesab  olu- 
n u r.  B una  görə  in san   heç  b ir  vaxuini  bihudə  Keçirtmə- 
sin  gərəK.
16)  In san   qarışqadan  ib rət  alm alıdır.  ÇünKİ  qarış- 
q aların  rəisi  və  əm r  edənləri  olmaya-olmaya  yenə  xoş 
h av alard a  və  fü rs ə t  zam anm da  ittifa q   ilə  çalışıb,  qış 
fəslində  z ə ru rə t  v ax tın d a  in san lard an   a rtıq   ra h a t  olub, 
asudə  Keçinirlər.
17)  B ir  işi  başlayıb,  nəhayətə  yetirm əyən  adam   gə- 
rəK 
m əyus  olm asın.  Ə w əlin in ci  dəfədə  babəca  olm asa, 
İKİncidə,  nəhayət  üçüncüdə  yerbəyer  olur,  İn san   b u   ba- 
rədə  hörümçəKdən  ib rə t  götürm əlidir.
18)  S əfahətin  ə w ə lin c i  dərəcəsi  insan  özünü  ağıllı 
bilməKdir.  Çox  səslənən  təbilin  içi  hava  ilə  doludur.  İn- 
sanın  bildiyi  şeylər  bilm ədiyinin  m üqabilində  heç  də- 
rəcəsindədir.
19)  tn sa n ın   öz  nəfsi  özünə  böyÜK  düşm ən  olduğun- 
dan  h ər  şeydən  ə w ə l  onu  islah  etm əlidir.  Öz  qəbahətlə- 
rin i  görən  Kİmsə  özgələrin  pisliyini  görməyə  v a x t  tap- 
maz.
20)  Y axşılığı  tə rif  eyləyən 
Kim sənin 
sözü  doğru  ol- 
sa,  özü  əsla  yaxşılıqdan  əl  çəKməz.  Vaiz  və  naseh  Kİmsə- 
nə 
dediyinə  əməl  etsə,  sözünün  tə siri  a rtıq  olur,
21)  Y axşılara  yam anlıq  eyləyən 
Kİm sənənin 
əməli 
günə  tü p ü rə n   adam ın  məsəlinə bənzər.  ÇünKİ  tü p ü rd ü y ü  
günə  yetişm əz,  yenə  öz  üzünə  düşər.
22)  Həvəs  ilə  başlanan  iş  y a rı  olmuş  Kİmidir.  tş  iş- 
ləyib  yoru lan   adam m   istira h ə ti  istira h ə td ir.  Am m a  be- 
K arlığın is tira h ə ti  zəhm ət və  əziyyctdən  ib arətd ir.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə