M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə39/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   95

Heyhat!  K i b ir  də  Läsanül-qeyb  adlanan  H avizin  nə- 
m əKdani-şüəra  deyilən  divanını  və  M üsləhəddin  Şeyx 
Sədinin  səadətli  əsrin i  görə bilələr!...
B ir  v a x t  tn g iltərəd ə  fünuni-ədəbiyyə  mÜKəmməl 
su rətə  girm əm iş,  ancaq  b ir  neçə  ədib  v a r 
İKən 
ŞeKspir 
Kİmi  b ir  şa ir  zü h u r  eylədi,  Amma  haləti-haliyyədə  neçə 
m in  ədib  və  m üəllif  ola-ola b ir  ŞeKspir  yoxdur,
Və 
haKƏza 
nemsə m illətinin Höte və Şilleri indi ham?
DeməK  olur 
k İ ,  
F ransarun  K İtabxanalarını  təzyin 
edən  və  V oltr 
Kİmi 
şerə  həvəsi  olan  m əharətli  filosofun 
tə lifa t  və  tə sn ifa tıd ır.  Necə  Kİ,  ru s  ədəbiyyatını  əw əlcə 
tə rtib  
və 
nizam a  salan 
NİKOlay  Mixailoviç 
K aram zindir 
Kİ, 
ru s   sahib  qələm lərinin  əw əlim cisi  və  istedadi- 
fövqüladə  sahibisi  hesab  olunur.
K aram zindən  sonra  m əşhur  təm silnəvis  olan  İvan 
A ndreeviç  K rılov  və  AleKsandr  Sergeeviç  Qriboyedov 
ru s  şa irlə rin in   səram ədi  (m əşhuru)  hesab  olunur.
A m m a  ru s  qövmi  altm ış  b ir  ild ir 
Kİ, 
PuşKİn  Kİmi 
b ir  süxənsaz  və  sehrpərdaz  şairin   vücudundan  m əhrum  
qalıbdır.  H ərçənd 
k
İ, 
PuşKİndən  sonra  şairi-süxəndan 
 
süxənsənc  L erm antov  ru s  ədəbiyyatına  təzə  b ir  rövnəq 
verib,  zinətləndirdi.  Amma fünuni-ədəbiyyə  tə rə fd a rla rı 
və  çaşniyi-şerdən  nişvəyab  olan  zövq  sahibləri  PuşKİnin 
ad ın ı 
ürəK 
sıx m tısısız  yad  edə bilm əzlər.
B əxtəvər  sayıram   о  qövmi  və  xöşbəxt  hesab  edi- 
rəm   о  m illəti 
k
İ, 
qədirdanlıq və  m aarifpərəstliK   sayəsin- 
də  bundan  sonra neçə-neçə PuşK inlər,  ŞeKspirlər,  Volter- 
lər  sahibi  olacaqlar.  N əzəri-həsrətlə  baxıram   о  qövmə  və 
atəşi-dildən  yanıram   о  m illətə  kİ,  fəvaidi-fünuni-ədəbiy- 
yədən  sərfi-nəzər 
etməKİə  və 
m ənafeyi-üm um i 
m ütənəv- 
viədən  bibəhrə  olm aqla  indiyə  Kİmi  neçə-neçə  Firdov- 
silər,  Sədilər,  H avizlər  itirib   və  itirm əK dədirlər.
Görəsən  hansı  m illətin  sadə  və  rəiyyətzadə  övrət- 
lə ri  elm  və  tərbiyə  sahibi  olmaq  səbəbi  ilə  m ərifət  gəh- 
v£LTƏsində  elm  səddilə  nə  qədər  A lffirlərə,  D um uselərə, 
P rid o m lara,  PuşKİnlərə  pərvəriş  verirİər?  Görəsən  hansı 
m illətin  nəcib  və  şahzadə  xanım ları  m aarifdən  və  elmi- 
tərbiyədən  bixəbər  olduqlarm a  görə  neçə-neçə  əsrlərd ir 
Kİ, 
b ir  Ənvəri,  B ir  N izam i,  b ir  X aqani 
v ə 
b ir  N əvai  yeti- 
rə bilm irlər?
Ş air  nədən  olur?  Ədib  nədən  əmələ  gəlir?


Ф
Ş£Ü.r  daşdan yaranm az.  Ədib  ağacdan  olmaz,  Ş air və 
ədib  m illət  və  m illət  balalarından  əmələ  gəlir.  DeməK 
olur  Kİ,  b ir  Kəndin  guşəsində  b ir  alaçığın  bucağında 
y ırtıq   libasa  və  KÖhnə  qundağa  bürünm üş  b ir  uşaq  elm 
və  tərbiyə  sayəsində  ax ırd a b ir  şairi-Kamil  olur.  Və  yenə 
b ir  m üəzzəın  şəhərdə  b ir  ali  im arətdə  izz  və  iftix a r  ilə 
nazpərvər  b ir  uşaq  nem əti-elm dən  və  ləzzəti-m aarifdən 
m əhrum   olduğuna  görə  axırda b ir  m uzi  cahil  olur.
Ə lhasil,  h ər b ir 
şeyi 
diqqət və  etin an ın   zim nində  və 
təlim  
və  tərbiyənin 
sayəsində 
və 
qədrşünaslığın  təhti- 
him ayəsində 
lıüsula  gəlir.  Odur 
kİ,  rus 
m illəti 
və 
dövləti 
qədrdanlıq 
cəhətilə  və  qədrşünaslıq  cənbəsilə 
məzKur 
şairi-m əşhur 
PuşKİnin 
dövlətə 
fədaKaranə 
etd iy i  xidm ət- 
lə ri 
və 
m illət 
yolıında 
çəKdiyi 
zəhm ətləri  nəzərdə  tu tu b , 
onun  iftix a rm a   və  yadigarına  neçə-neçə 
nişandaşt 
və  ni- 
şan g ah lar b in a və  in şa  etdiribdir.
Bu  gün  m ay  aym ın  26-sı  1899-cu  ilin   övsətidir. 
R u siy an ın   raaarifp ərəst və  mühibbi-elnı-ədəb  olan  m illəti 
şairi-m əzburun viladətindən b ir əsr 
KeçməK 
m ünasibətilə 
məmalİKİ-Rusiyanın  ham ı  şəhərlərində  və  üm um   ш эка- 
tibi-aliyyələrində  və  bəİKƏ  tam am   Kəndlərində  PuşKİnin 
adm a  m əclislər  tə rtib   edib,  onun  ism ini  zİKri-xeyr  ilə 
yad  və  ru h u n u   dua və  istiğ fa r  ilə  şad  etm əKdədirlər.
B unlardan  əlavə,  b u   gün  R usiyam n  p a y ta x t  şəhəri 
P eterb u rq d a  şairi-m əşhurun  mücəssəməsi  tə rtib ə n   b ir 
yadigari-m əxsusanə  olmaq  üçün  nişangah  bina  olunub- 
d u r.  Əlhəqq  ru s  m illəti  üçün  bu  gün  b ir 
böyÜK, 
möhtə- 
rəm   və  şə ra fə tli  g ündür.  Şah  və  gəda,  əla  və  ədna,  qəni 
və  fə ğ ir  və  səğir-Kəbir  bu  gün  PuşKİni  yad  etməKdədir- 
lər.  Ə ncüm əni-danişləri,  raəcalisi-elmiyyə  və  ədəbiyyələ- 
ri,  d a rü lfü n u n la rı,  ruznam ələri,  məKtəbləri,  Kİtabxana- 
la rı  və  q iraətx an aları  bu  gün  PuşKİnin  adı  ilə  dolubdur. 
M inlərcə  K itabçalar  və  m ilyonlarca  PuşKİnin  əsərləri  və 
əKsi 
(şəKİli) 
təb  olunub,  uşaqlara  və  böyÜKİərə  tövzi
olunm aqdadır.
NəiriKİ 
bu  gün  məhz  b ir  R usiya  məmləKətində
PuşKİnin  adı  zİKr  olunur,  xeyr!Ümum  m əğribzəm in  və 
m əşriqzəm in  ruznam ələri  bu  günlərdə  PuşKİnin  inşaa- 
tın d a n   və  əhvalatından  qeyri  b ir  özgə  əm rə  m əşğul  dey-
illər.
Fəlihaza  (bununla  belə),  biz  N axçivan  cam aatm ın 
m üsəlm anları  da  «MəKtəbi-Tərbiyə»mizdə  R usiyanın
Dostları ilə paylaş:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə