M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə43/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   95

ə t  əm ri  (işi)  h ü su la  gəlib,  yundan və  pam bıqdan  libas  to- 
xum aq,  daşdan,  ağacdan,  torpaq  və  m ədəniyyatdan  qab- 
qacaq  və  əsbabi-təcəm m ülat  (zinət  əşyaları)  və  sa ir  alati- 
arayiş  və  ləv azim i-istirah ət  vücuda  g ə tird ilə r.  Və  içlə- 
rin d ən   asim anı  vaizlər,  paKminət  nasehlər  və  möcüzə- 
nüm a  peyğəm bərlər  zü h u r  edib.  0 ,  m üqəddəs  m ürəbbilə- 
rin   (tərbiyəçilərin)  təlim   və  tərbiyəsindən  insaniyyət 
bağçasınm   təzə 
ƏKİlən 
tənəyi  şÜKufə  açıb,  yem iş  ver- 
məyə  başladı.  TainKİ  əbnayi-bəşər  b ir-b irin in   m üavinəti- 
nə  m öhtac  olm ağı  anlayıb  və  ictim a  və  iştiraK da  h ər  bir 
əm rin   əncam m ı  m ülahizə  edib,  , ittifa q   və  ittih a d d a  
q ü w ə t  və  q ü d rə tin   və  h ər  b ir  asayiş  və  is tira h ə tin   ləz- 
zətin in   mümKÜn  olm ağm ı  ehsas  eylədi.  O dur 
k
İ, 
b ir  nə- 
sil  о  b iri  nəsil  ilə  rəb t  salıb,  b ir  ta y fa   oldu.  İKİ  tay fad an  
b ir  qövm,  İKİ  qövmdən  b ir  qəbilə  hiisula  gəldi.  İkİ  qəbi- 
lənin  im tizacından  qəryələr  və 
İKİ 
qəryənin  ittisa lın d a n  
qəsəbələr  və  qəsəbələrdən  şəhərlər,  şəhərlərdən  məmlə- 
Kətlər 
təşKİl  olundu.
H ər  məməlƏKət  əhalisi  b ir  m illət 
nam ını  alıb,  о 
məmələKəti  «Vətən»  ism i  ilə  ad lan d ırd ılar.  H ər 
m illət 
öz 
hüquqi-m illisinin  hifzindən  ö trü   və  əsas  asayişinin  is- 
tehKamı  səbəbilə 
rəyasət  və 
tə fə w ü q  
havası  ilə 
höKumət 
və  fərm anfərm alıq 
sevdası 
ilə 
millətpərəstlİK 
xəyalına 
düşüb,  hübbül-vətən  peyda  oldu.  TainKİ  h ər  rəis  öz 
qövm ünün  p işrəftin ə  (iıiKİşafma)  və  h ər  alim   öz  m illəti- 
n in  
tərəqqisinə 
çalışıb  və  hər 
haKİm 
öz 
məmləKətinin 
daxilində  rəiyyətin  m ənfəəti  və  m əsləhəti  və  məmələKə- 
tin in   m əm uriyyəti  və  hifz  və  hərasəti  üçün  məKtəblər və 
m ədrəsələr  təsis  olunub,  darülhÜKumə,  darüləczə,  dar- 
ü şşəfa  (xəstəxana) 
bina  edib,  məscid  və  məbəd, 
Kİlsələr 
təşKİl 
tap ıb ,  n əb atat bağçası,  heyvanat bağı,  m əsləhət  və 
m əşvərətxanalar,  sərgi  və  tam aşagahlar  əmələ  gəlib, 
m üzəyyən  im arətlər, 
m üntəzəm  
bağlar  və  bağçalar 
txKİ- 
lib, 
hİKmət 
dayəsi,  tifl  m ədəniyyəti  tərəqqi  libası  ilə 
geyindirib  və  elm  pirayəsilə  bəzəyib,  həddi-Kamala  ye- 
tird i.
M üxtəsəri-Kəlam,  in d i  adəm  övladı  bu  ictim a  və  it- 
tifa q ın   faydasm dan 
və  əfKar  və 
x əyalatm m   nəticəsindən 
və  səy  və  ehtim am ının  səm ərəsindən  elə  b ir  böyÜK  tə- 
rəqqiyə  malİK  olubdur 
k
İ,  əgər  b ir  neçə  m in  il  bundan 
əqdəm  ölüb  getm iş  insandan  b ırisin i  qəbirdən  qovzayıb, 
yer  üzünə  qoyasan:  «Özümü  b ir  üzgə  aləmdə  görürəm ,


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ш
bu  dünya  bizim   dünya  deyil.  Bu  yer  əsla  о  yerə  oxşamaz 
Ki,  b ir v a x t  mən  üstündə  gəzirdim .  Şayəd  m əni 
KÜrreyi- 
ərzdən  qaldırıb,  bu  özgə  aləmə  atıblar.  Z ira  kİ,  mən  irə- 
licə  gördüyüm   dünya  bu  dünyanın  heç  b ir 
cəhətdən 
raüşabihəti  yoxdur»,  -  deyəcəKİər.  Necə  dem əsin 
k İ ,  
gö- 
rəcəKdir  öz  əsrində  dəfi-düşm əndən  ö trü   əlinə  äldığı 
dəyənəK,  in d i  b ir  dəqiqədə  yüz  iyirm i  dəfə  alıtan   bir 
tü fən g   olubdur.  U zaqdan-uzağa  müddəiyə  qələbə 
etməK 
üçün  istem al  olunan  ox  və  sinəng in d i  gülləsi  b ir  x arv ar 
vəznində  q u ru p   to p ların ın   şəKİinə  giribdir.  0   v ax tlard a 
(İKİ 
pud)  yeddi  batm an  vəznində  əyninə  geydiyi  heyvan 
d ərisin in   əvəzinə  in d i  pilə  qurdunun  (baram a  qurdunun) 
ağzından  çıxan  tÜKdən,  nazİK  ipəKdən  qırx  m isqal  vəz- 
nində  b ir  d əst  libas  əmələ  gəlipdir.  Və 
özünə  mənzil 
qərar  verdiyi  qaranlıq  m ağaraları  və  sonra  ağacdan  və 
daşdan  emal  olunan  dəKKƏ  və  ta lv a rla rı  xəyalına  gəti- 
rəndə  b ir  tərəfdə  F ran sa  (Eyfil)  bürcünə  baxıb  b ir  səm- 
tdə  London  şəhərinin  dörd  yüz  əlli  arşın   ucalıqda  b illu r 
im arətin 
görüb  və  P a ris 
şəhərinin  idareyi-bələdiyyəsinin 
b ir  o tağ ın ın   on  dörd  min  adama  v ü sət  verəcəyini  eşidib, 
bu 
tə s ə w ü r a tı 
bir 
xabi-xəyal  fərz  edəcəKdir.  Və  gö- 
rəcəKdir 
Kİ, 
göz-gözü 
görməyən 
gecələrdə  qaranlıq  qaz- 
m asını  işıqlandırm aq  üçün  əw əlcə  şam  ağaclarından  və 
sonra  b ir  p ara  ələfiyyatdan  və  heyvanatın  yağından  is- 
tix ra c   etd iy i  işıqlıq  əsbabı  indi  piysuz  və  şam danı  itirə n  
şami-Kafuri 
və  şam i-K afurini  bucaqlarda  qoyan  lam pa və 
lam panı  ü fu n ətlə  töhınətləndirib,  eşiyə  b u rax an   qaz  çı- 
rağ ı  və  qaz  çırağ ın ı  qaranlıq 
göstərən 
və 
bəİKƏ 
bir 
şəhəri 
b ü tü n   işıq lan d ırän  
eleKtrİK 
m əşəlləri 
zülm ani  gecələri 
n u ra n i  gündüzə  döndəribdir.
Payi-piyadə  getdiyi 
m ən zilləri  və  u zu n   m üddətlər 
zərfində  a t  ilə,  dəvə 
ilə   qət  etd iy i  m əsa fələri  yad ın a 
sa- 
lıb, 
in d i 
q arlı 
d ağların  
təpəsindən, 
vəhşətnaK   m eşələr- 
dən,  biabü  ə lə f 
biyabanlardan, 
u zu n -u zu n  
səhralardan, 
böyÜK-böyÜK  dağların  qarnın  sÖKÜb,  teyyü l-ərz  Kİmi  ке- 
çən  d əm iryol  m aşin asın ın   bu  tü n d   (tez)  v ə  tez  sey rin i 
görüb,  b aşı  g icəllən ib ,  özünü  itir ib ,  y ıx ılm a ğ a   bir  yum - 
şaq  yer  bu  m əsəl  təriq ilə  fərz  etd iy im iz  qədim i  əsrin   in- 
sa n i  nizam   ilə   dü zü lən  teleq raf  ağaclarına  h əsrətlə  baxıb 
deyəcəK dir 
kİ, 
m əgər 
övladım ız  bizdən  sonra  tü n cü n   to- 
x u m u n u  
tap ıb lar 
Kİ,  bunu  hər  m əm ləKətdə  belə  Kİsrətlə
ƏKİblər?
Dostları ilə paylaş:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə