M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə49/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   95

3)  Serbiya  məmləKətidir 
Kİ, 
üsuli-höK um ət  idarəyi- 
m əşru tə  üzərinə  m əbnidir.  P a y ta x tı  D una  və  Sava  nəhr- 
lərin in   b ir-b irin ə  qovuşduğu  yerdə  B elqrad  şəhəridir. 
Səm əndərə,  N iş,  Alaca  hasar,  Zayça  m əşh u r  şəhərlərin- 
dəndir.
4)  Q aradağ  p rin sliy id ir.  Bu  məmləKət  dağlıq  və 
daşlıq 
k
İ
ç
İ
k
 
b ir 
m əm ləKətdir. 
Əhalisi  sənaət  və  ticarət- 
dən bibəhrə,  K ürsiyi-idarə  Çətiniyyə  şəhəridir.
5)  Dövləti-Osm aniyyənin  A vropayi-O sm ani  adlanan 
m əm ləKətidir 
k İ ,  
p a y ta x tı  Q ara  dəniz  ilə  M ərm ərə  dənizi 
arasındaK i 
boğazın 
üzərində  vaqe 
Q ustəntəniyyə  təs- 
miyyə  olunan  Istanbul  şəhəridir 
k
İ, 
h av asın m   lə ta fə ti 
 
özünün  m əm uriyyəti  cəhətilə  dünyada  gözəl  və  m üəyyən 
şəh ərlərin   b irin cisid ir.  Ədirnə,  SəlanİK,  Manastr,_  Ya- 
niya,  Şqudərə,  Qusvə  biladi-m əşhurəsindəndir. 
Ü suli- 
hÖKÜmət 
hÖKÜm əti-m üstəqillədir.
6)  Y unan  K rallığıdır.  Ü suli-idarə  idarəyi-m əşru- 
tə d ir.  P a y ta x tı  A tin a  (Afina)  şəhəridir.  P irə ,  P a tra s,  Şi- 
ra ,  Qorno  m əşhur bələdələrindəndir.
7)  tta liy a   hÖKÜməti  m əşru təsid ir 
k
İ, 
p a y ta x tı  Tibr 
n ə h ri  üzərində  vaqe  Roma  şəhəridir.  M ilan,  Florensia, 
Q ataniya,  VendİK,  Neapoli bəladi-m əşhurəsindəndir.
8) 
İspaniya  hÖKuməti-məşrutəsidir. 
P a y ta x tı  Paj 
n əh ri 
nəhayətində 
vaqe  M adrid  şəhəridir.  B arselona,  Va- 
lans,  Fadiqis  m əru f  sKİlelərindəndir.  Sevil  və 
yainKİ 
Ən- 
dəlus  sabiqən  hÖKuməti-İslamiyyənin  m ərKəzi-idarəsi 
idi.  Q renat,  Saraqus  m əşhur  şəhərlərindəndir.  Cəbəl  üt- 
ta riq   sahili-bəhrdə  bir  müstəhKəm  şəhərdir.  Amma  İngi- 
lis  dövlətinin  təh ti-təsərrü fü n d əd ir.
9)  P o rtu q aliy a  hÖKÜməti-məşrutəsidir,  P a y ta x tı Paj 
n əh ri  üzərində  vaqe  Lissabon  şəh rid ir.  P o rto ,  F aro,  Bra- 
qa,  Qambr biladi-m əşhurəsindəndir.
A vropa  qitəsində  neçə 
b öyü K  
dəniz  v ard ır?
A vropa  qitəsində  üç 
böyÜK 
dəniz  v ard ır:
1)  B əhri-m ühiti-M üncəm idi-Şim ali 
k
İ, 
A vropanm
şim al  tərəfin i;
2)  B əhri-m ühiti-Q ərbi 
Kİ, 
qitəyi-m əzK urənin  qərb
tərəfin i;
3)  B əhri-Səfiddir 
Ki, 
cənub  tə rə fin i  əhatə  edibdir. 
Bu  dənizlərdən  yenə  b ir  neçə 
büyÜK 
və 
k
İ
ç
İ
k
 
dənizlər 
h ü su la  gəlibdir.


Bu b əhri-m ühitlərdən 
hasil  olan 
dənizlər  neçədir?
Bu  b əhri-m ühitlərdən  hasil  olan  dənizlərin  ham ısı 
on  dörddür:
1)  Bəhri-Əbyəz 
Kİ, 
bəhri-m ühiti-M üncəm idi-Şim ali- 
dən  hasil  olubdr;
2)  BaltİK  dənizi;
3)  Şim al  dənizi;
4)  Lam anş  dənizi;
5)  İrla n d a   dənizi;
6)  B isqay  dənizi 
k
İ,  bəhri-m ühiti-Q ərbidən  hüsula 
gəlibdir,
7)  AdriyatİK  və 
yainKİ 
VendİK  dənizi;
8)  Siciliya  dənizi;
9)  Y unan  dənizi;
10)  A d alar  dənizi.
11)  M ərm ərə  dənizi;
12)  Q ara  dəniz;
13)  A zaq dənizi;
14)  B əhri-X əzərdir 
Kİ, 
heç  b ir  dənizdən  ayrılm ayıb 
və  heç b ir  dənizə  də  m ü ttəsil  deyildir.
A vropa  qitəsində  neçə  m əşhur  Körfəz  v a rd ır  və 
isim ləri  nədir?
A vropa  qitəsində 
səkk
İ
z
 
m əşhur  KÖrfəz  v ard ır:
1)  Botina;
2)  Finlanda;
.  3)  R iqa 
Kİ, 
bəhri-BaltİKdən  hasil  olub.
4)  QasKoniya 
k
İ, 
F ran sa 
ilə  
İspaniya  arasın da 
bəh- 
ri-m ühiti-Q ərbidən;
5)  T ra n ta   İtäliy an ın   şərqi-cənubunda 
k
İ, 
bəhri- 
Səfiddən;
6)  T rista  A v striy ada AdriatİK  dənizindən;
7) 
SelanİK 
KÖrfəzidir;
8)  L ip an ta 
k
İ,  Y unanıstanm   cənubunda  dövləti- 
Osmanidə A dalar  dənizindən  h ü su la gəlibdir.
A vropa  qitəsində  neçə  boğaz  v a rd ır,  h a ra d a d ır  və 
isim ləri  nədir?
A vropa qitəsində  m əşhur  on boğaz  v ard ır:
1)  Suvend;
2)  SKacraq;
3)  Q atqat  boğazları  İsveç  məməlƏKətilə  DanimarKa 
arasında.


4)  P adiqala boğazı  İn g iltərə  ilə  F ra n sa   arasında.
5)  S pita  və  yainKİ  Cəbəl  ü t-ta riq   boğazı  İspaniya 
məmləKətilə  AfrİKa  arasın d a  Kİ,  bəhri-S əfidi  bəhri- 
m ühiti-Q ərbiyyə  m ü ttəsil  edir.
6)
  BunİKaçiyo 
Kİ, 
KursİKa  adası 
ilə  
Sardina  adası- 
mn  arasmda;
7)  M isina  boğazı 
k
İ, 
İta liy a   məmləKətilə  Siciliya 
ad asın ın   arasında;
8)  Çanaqqala  boğazı  A dalar  dənizi  ilə  m ərm ərə  də- 
nlzi  arasında;
9)  Istan b u l  boğazı 
k
I, 
M ərmərə  dənizi  iİə  Q ara  də- 
niz  arasında;
10)  Y eniqala  boğazı  Q ara  dəniz  ilə  Azaq  dənizi 
arasın d a vaqedir.
A vropa qitəsində  neçə  m əşhur  nəh.r v ard ır?
A vropa  qitəsində  on  m əşhur  n əh r v ard ır:
O nların  b irin cisi 
Peçora 
n ə h rid ir 
k
İ, 
bəhri- 
m üncəm idi-Şim aliyə 
tÖKÜlür.
tKİncisi  Şim ali  Dvina  n ə h rid ir  Kİ,  bəhri-Əbyəzə
ax ar.
Ü çüncüsü  Neva  n əh ri 
kİ, 
bu 
n əh r  R usiyada  Ladoqa 
gölündən 
çıx ıb , 
P eterb u rq   şəhərindən 
Keçib 
F inlanda 
görfəzinə  cərəyan  edir.
D ördüncüsü  cənubi  Dvina  n əh rid ir.  R usiyadan  çı- 
xıb,  BaltİK  dənizinə 
tÖKÜlür.
B eşincisi  Temza  n əh rid ir 
k
İ,  b u   n əh r  London  şəhə- 
rin d ən   Keçib,  Şim al  dənizinə  axır.
A ltın cısı  Sen  n ə h rid ir 
Kİ,  bu 
n əh r  F ran sad a  P aris 
şəhərindən 
Kəçib 
Lamanş  dənizinə  cərəyan  edir.
Y eddincisi  Paj  n əh rid ir 
k
İ,  bu  nəhr  İspaniyada 
M adrid  şəhərindən  Keçib bəhri-m ühiti-Q ərbiyə  tÖKÜlür.
SəKKİzinci  Tibr  n əh rid ir 
kİ, 
bu  n əh r  İtaliy ad a  Ro­
ma  şəhərindən 
Keçib, 
bəhri-səfidə  axar.
Doqquzuncu  D unay  n ə h rid ir 
Kİ, 
bu  n əh r  A lm aniya 
məmləKətindən  on  üç  Kİlometr  tu lu n d a   cərəyan  edib, 
Q ara dənizə  tÖKÜlür.
O nuncu  D nepr  n əh rid ir.  Bu  n əh r  də  R usiyadan  çı- 
xıb,  Q ara dənizə  axar.
On b irin ci Volqa və  yainKİ  Ədil  n əh rid ir.
On  İKİnci  U ral  n əh rid ir 
k
İ, 
bu 
İKİ 
n əh r  daxi  R usiy­
adan  çıxıb,  bəhri-X əzərə 
tÖKÜlür.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə