M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə50/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   95

A vropa qitəsində  neçə  m əşhur  göl  v ard ır?
1)  V enner  gölü;
2)  V etter 
g ö lü  
tsveç 
məmləKətində;
3)  Saima;
4)  Oniqa;
5)  Ladoqa gölü  Rusiyada;
6)  Geneva;
7)  N uşatel  İsveçrədə;
8)  K onstans  gölü  Isveçrə  ilə A lm aniya  arasında;
9)  P lato n   gölü A vstriya  məmləKətində;
10)  M ajur  gölü  İsveçrə  ilə  Italiy a  arasında;
11)  Proz  gölü ttaliyada;
12)  ŞKodra  gölü;
13)  Y aniya  gölü;
14)  O xra  gölü R um   eİində  vaqedir.
A vropada  m əşhur  adalar  h an sılard ır?
A vropa  qitəsindəKİ  m əşhur  adalardan  Şperberq, 
Zam bili-cədid,  İfac  adası,  fau  üçü bəhri-m ühiti-M üncəm i- 
di-şim alidədir.
İslanda, 
BöyÜK 
B ritaniya,  Irlan d a  və 
kİçİk 
ad alar­
dan  F ru e  ad aları,  Şotlanda  adaları,  H erbrid  adaları,  bu 
a ltısı  da Bəhri-m ü-hiti-Atlasda vaqedir.
KursİKa,  Sardiya,  Siciliya  adası və 
k İ ç İ k  
adalardan. 
M inurKa,  М ауигка,  M alta  adaları  -  b u   yeddisi  də  bəhri- 
Səfiddədir.
Q orfus,  K efaloniya  -  bu 
İKİsi 
də  Y unan  dənizində-
dir.
Daşuz,  Im ruz,  A ğrıbuz,  Siqlad  adası  -   bu  dördü  də 
A dalar  dənizindədir.
A landa,  Q utlanda,  B urunhulm   -  bu  üçü  də  BaltİK 
dənizində  olur.
Şim al  dənizində  Polquland  adası,  İrlan d a  dənizində 
M an 
adası,  AdriyatİK 
dənizində,  İllərin  
cəzayiri-müctə- 
m iəsi vaqedir.
A vropa  qitəsində  m əşhur  neçə  şibhə  cəzirə,  yəni 
yarım ada v ard ır?
A vropa  qitəsində  beşə  ədəd  şibhə  cəzirə,  yəni  yarı- 
m ada v a rd ır.  Onlardan:
1)  Şim alda SKandinaviya;
2)  Qərbdə  tspaniya;
3)  Cənubda Italiya;


4)  Yenə  cənubda  Rum  
eli  və 
yaiıXKİ  M ura  yarım a-
dası;
5)  Şərqdə  K rım   yarım adası vaqedir.
A vropada  m əşhur  neçə  bərzəx  v ard ır?
A vropada  m əşhur 
İKİ 
bərzəx  v ard ır.
B irin cisi,  M ura  yarım adasııu  Y u n an ıstan a,  İKİncisi 
K rım  y a n m a d a sın ı  R usiya ilə b irləşd irir.
A vropa  qitəsində  neçə  m əşhur  b u ru n   v a rd ır?   H ara- 
d a d ır və isim ləri  nədir?
A vropa  qitəsində  m əşhur  on  b ir  b u ru n   v a rd ır.  On- 
iard an   b irin cisi  İsveç  məmləKətinin  şim al  tərəfin d ə  Şi- 
mal  b u rn u d u r,
2)  SKajen b u rn u   Danim arKanın  şim alm da  vaqedir.
3)  Londsand  b u rn u   B ritan iy anm   qərbi-cənubunda-
dır.
4)  H aq b u rn u   F ransanın  şim ali-qərbindədir.
5)  F in is tr b u rn u   Ispaniyanın  qərb  cəhətindədir.
6)  Senvinsan  b u rn u   P ortoqaliyaıun  qərbi-cənubun- 
dadır.
7)  KursİKa b u rn u   KursİKa  adasının  şimalındadır,
8)  Tulada b u rn u  S ardinya adasının  cənubundadır.
9)  P a sa ru  b u rn u   Siciliya  adasının  cənubunda olur.
10)  S p artin to  b u rn u   Italiy an ın   cənubundadır.
11)  M ataban  b u rn u   M ura  şibhə  cəzirəsinin  cənu- 
bunda vaqedir.
A vropa qitəsində  neçə  silsileyi-çibal  v ard ır?
1)  A vropa  qitəsində  doqquz  ədəd  silsileyi-çibal  var- 
d ır.  O nlardan  b irin cisi  A vropanın  şərq  tərəfin d ə  U ral 
d ağ larıd ır.
2)  Cənubi-şərqdə  bulunan  Qafqaz  silsileyi-çibalıdır 
Kİ, 
bəhri-X əzərdən bəhri-Siyaha 
Kİmi 
m üm tədd  olubdur,
Bu 
İKİ 
silsilələr A vropanı A siyadan  a y ırır.
3)  SKandinaviya d ağ larıd ır 
k
İ, 
İsvec  ilə  Norvec  ara- 
sındadır.
4)  K arp a t  d ağları A v striy a məmləKətində  vaqedir.
5)  Rum   elində  vaqe  BaİKan  d a ğ la n  
k
İ, 
bəhri-Siyaha
Kİmi  çəKİlibdir.
6)  A lpa  d a ğ la n d ır 
k
İ, 
F ran sa  ilə  A v stria-İtaliy a 
arasm d ad ır.  A penin  d ağları  ilə  birləşib,  İtaliy an ın   cənu- 
buna  Kimi  im tidad   edir.
7)  Son  d a ğ la n d ır 
k
İ,  F ran sa  öİKƏsində  vaqedir.


8)  P ire n a   d ağ larıd ır 
kİ, 
F ransa  ilə  İspaniya  arasın-
da.
9)  İberiya  d a ğ la n   İspaniya 
məmlƏKətindədir. 
A vropada  m əşhur  Kuhi-atəşfəşan,  yəni  y an ar  dağ-
la r  neçədir?
A vropada m əşhur üç  ədəd  Kuhi-atəşfəşan  v ard ır:
1)  İslanda  adasında  Heqla;
2)  tta liy a d a  Neapoli  şəhərinin  cüvarında Vuzov;
3)  Siciliya  adasında A tina y an ar  dağıdır.
«Asiya  qitəsinin bəyanı»
A siya  qitəsi  necə  qitədir?
A siya AmeriKadan  sonra  о b iri  qitələrdən 
böyÜKdür 
və A vropa  qitəsindən  savay sair  qitələrdən  m əm urdur.
A siya q itəsin in   hüdudu  nədir?
A siya  qitəsinin  şim al  tə rə fi  bəhri-m ühiti-M üncəm i- 
di-şim ali,  şərq  tərə fi  bəhri-m ühiti-K əbir,  cənub  tərəfi 
bəhri-Ç in  və  bəhri-m ühiti-H indi,  qərb  tə rə fi  A siyanı  Af- 
rİKadan  ayıran 
bəhri-Ə hm ər  (Qırmızı  dəniz)  və  nami- 
digərilə  bəhri-Q ülzüm   və  lisani-türK İdə  Şab  dənizi  və 
Süveyş  Kanalı  və  bəhri-Səfid,  A dalar  dənizi,  M ərmərə 
dənizi,  bəhri-Siyah,  Qafqaz  dağları,  bəhri-X əzər,  U ral 
n əh ri və  U ral  d ağ ları ilə  m əhduddur.
A siya qitəsində  neçə 
məmləKət 
v ard ır?
A siya  qitəsində  on 
İKİ  məmləKət 
v ard ır.  O nların 
İK İsi 
şim alda,  a ltısı  ortada, 
İKİsi 
cənubda, 
İKİsi 
qərbdə 
vaqedir.
Şim aldaK ilar  hansılardır?
1)  A siyam n  şim alında olan 
İKİ 
məmləKətin  birincisi 
S ibriya 
m əm ləK ətidir 
k
İ, 
bu  məmləKət  KÜreyi-ərzdə  olan 
m əm ləKətlərin böyüyüdür.
2)  Qafqaz 
m əm ləK ətidir 
k
İ, 
b u n lard an   h ər  İKİsi  Ru- 
siya  dövlətinin  təh ti-təsərrü fü n d əd ir.  S ibriyanın  т э г к э - 
zi-idarəsi  TubulsK  (TobolsK)  şəhəri,  OxotsK, 
trKutsK, 
YaxotsK  şəhərləri  m əruf  bələdələrindəndir.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə