M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə51/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   95

Q afqazın 
mərKəzi-idarəsi 
Txflis  şəhəri,  Gəncə,  Ba- 
Ki, 
Şam axı,  Irəvan,  Qars  m əşhur 
şəhərlərindəndir.
A siyanm   ortasm daK i  məmləKətlər  h an sılard ır?
A siyanm   ortasındaK i  a ltı  məmləKətdən  b irin cisi 
TürK İstan  məmlƏKətidir 
k
İ, 
bu  məmlƏKətin  b ir  qism i 
R usiya  dö v lətin in   təsərrü fü n d əd ir.  M ərKəzi-idarəsi  Daş- 
Kənd  şəhəri,  Səm ərqənd,  Xoqənd  m əşhur  şəhərlərindən-
dir.
B ir  qism i  B uxara  əm irinin  və  Xivə  x an lığ ım n   əlin- 
də  m üstəqillən  id arə  o lu n u r  və  ru s  dövlətinin  təhti- 
him ayəsindədir.
2)  Ə fqanistan  deyilən  dağlıq  b ir  məm ləKətdir.  Ka- 
bil  şəhəri  Ə fqam stan  əm irinin 
m ərKəzi-idarəsidir. 
Cala- 
labad,  Q əndhar,  Qəznə,  H erat  m əşhur bələdələrindəndir.
3)  Ira n   məmləKətidir 
kİ, 
şim al  tə rə fi  bəhri-X əzərə 
və  cənub  tə rə fi  Bəsrə  Körfəzinə  sah ild ir.  Üsuli-hÖKÜmət 
hÖKÜməti-müstəqillədir.  P a y ta x t  şəhəri  T ehran  bələdəsi- 
d ir.  Təbriz,  Qəzvin,  Həmədan,  tsfah an ,  Şiraz,  Bəndərbu- 
şir,  M əşhəd  m əşhur  şəhərlərindəndir.
4)  Üm m an  dənizinin  sahilində  vaqe  B əluçistan  öl- 
Kəsidir. 
K əlat  bələdəsi 
mərKəzi-hÖKÜmətdir. 
M əşhur 
şə- 
h əri  Q andava 
şəhəridir.
5)  Çin,  yainKİ  X əta, 
bir 
özgə 
ibarətlə 
K itay  
məmlə- 
Kətidir 
Ki, 
nüfusunun  (əhalisinin)  Kisrəti 
və  ərazisinin
v u sə ti  cəhətilə  Küreyi-ərzin  məmlƏKətlərinin  b irincisi 
nesab  olunur.
Çin  hÖKÜməti  b ir  hÖKÜməti-müstəqillədir.  HÖKm- 
d arın a  xaqan  və  im p erato r və  çinlilər  arasın d a  buğdixan 
x itab   o lu n u r.  Çin  məmləKəti 
İKİ 
qismə  ay rılır:
B irisi  əsil  Çindir.  K ürsiyi-idarəsi  PəKİn  şəhəridir. 
N angin,  Q anton,  Şanqhay m əşhur  şəhərlərindəndir.
İKİnci  məmalİKİ-tabiədir 
kİ, 
Çin  im p erato ru n a  ve- 
rg i  verən  məmləKətiərdən  ib arətd ir 
kİ, 
onlar  da  Mançu- 
riya,  M onqolustan,  Tibet.  Çin  TürKÜstanı  və  K aşğər  öl- 
Kəsidir 
və  Çinin  şərq  tərəfində  Q ura  yarım  
adası  vardır 
Ki,  Çındən  a y n lıb ,  m üstəqillən idarə  olunur.
6)  A siya  qitəsinin  tərəfi-şərqində  vaqe  Yaponiya
C əzayiri-m üctəm iəsidir.  Nifon,  Yedo, 
Sİkok, 
K iyusiv
nam m da  və  daha  bir  neçə  böyÜK  və 
k
İ
ç
İ
k
  adalardan  iba- 
rətdir.


Y aponiya  əhalisi  qayət 
zirəK 
və  qeyrətli  və  mədə- 
niyyətli  b ir  m illətd ir  kİ,  sənət  və  ticarətd ə  avropalılar 
ilə  m üqabilə  edə  bilirlər.  Ü suli-idarəsi  idarəyi-m əşrutə- 
dir.
Y aponiya  кгаИ аппа  MİKado  ünvanı  v e rilir,  Pay- 
ta x tı  Yedo  (Yedov)  şəhəridir. 
T
ok
İ
o

Miyaqo,  UzaKa, 
H aqudad  şəhərləri  m əruf bələdələrindəndir.
A siyanın  cənubunda  neçə 
məmləKət 
v ard ır?
A siyam n  cənubunda 
İKİ 
məmləKətdən  birincisi  Çin 
məmləKətinin  cəhətə  cənubunda  vaqe  Hind-Çin  deyilən 
b ir  y arım   ad ad ır  kİ,  H ind  ilə  Çln  arasın d a  vaqe  olmaq 
cəhətilə bu  isim   ilə  adlanıbdır.
Şim al  tə rə flə ri  Hindlə  Çinə  m ü ttəsil  olub,  cənub 
tərəfin d ə  M alaqa  boğazı  ilə  A vstraliya  ad aların d an   ayrı- 
lır . 
MəzKur 
m ə m lə K ə td ə  
Inam   im p erato rlu ğ u ,  Siyam 
Krallığı,  B irm an im peratorluğu və b u n lard an  əlavə Kam- 
boc,  Q uşin  və  salr 
k
İ
ç
İ
k
 
hÖKÜmətlər  v a rd ır 
k
İ, 
b u n ların  
bəzisi  tn g ilis  dövlətinin  və  bəzisi  F ran sa  cüm huriyyəti- 
n in   təhti-him ayəsindədir.
Müstəqil  hÖKumətlərin  birincisi  tnam  imperator- 
luğunun  məğərri-hÖKÜməti  Huye  şəhəridir.
İKİnci  Siyam  K ralhğının  p a y ta x tı  Вапкок  bələdəsi-
dir.
Üçüncü  Birman  hÖKÜmətinin  mərKəzi  idarəsi  Man- 
dala  şəhəridir.
iKİnci  Asiyanm  cənubunda  müsəlləs 
ü ş
>
şək
İİ 

 
dünyanın  qayət  mədaxilxiz  və  bərəKətli  torpaqlarından 
sayılan  Hindistan  məmləKətidir 
k
İ, 
bu  məmlƏKət  Hima- 
lay  dağlarının  ətəKİərindən  başlanıb,  Qumurun  burnuna 
Kİmi  çəKİlibdir.
H in d istan m   qismi-əzəmi  tn g ilis  dövlətinin  təh ti- 
tə sə rrü fü n d ə d ir  və  b ir  qism i  H ind  əm irlərinin  əlində 
m üstəqillən  idarə  olunur.  Bəzi  m əhəlləri  F ran sa  və  Por- 
toğal  dövlətlərinin  müstəmləKələrindən  sayılır.
tn g ilis  dövlətinin  təsərrü fü n d ə  oln  qism inin  mər- 
Kəzi-idarəsi 
KaİKutta 
şəhəridir.  K əşm ir,  L ohur,  Dehli, 
A llahabad,  Mürşxdabad,  Heydərabad,  Əhmədabad,  Bom- 
bey  m əşhur  şəhərlərindəndir.
A siyanın  qərbindəKİ 
m ə m lə K ə tlə r  
h an sılard ır?


A siya  q itəsin in   qərbində  vaqe 
İKİ 
məmlƏKətin 
b irisi 
Ə rəbistan,  İKİncisi  A nadolu  qitəsidir.  Bu 
İKİ 
m əm ləKətə 
A siyayi-O sm ani  deyilir.
Ə rəbistanın  şim al  tərəfində  Şam,  Hələb,  B eyrut, 
Q üdsi-şərif  və  cənub  tərəfində 
M əK K ey i-m Ü K ərrim ə, 
Mə- 
d in ey i-m ü n əw ərə  və  bəhri-Ə hm ərin  sahilində  Ciddə, 
Yənbu,  H ədidə,  Səna şəhərləri  m əşhur bələdələrindəndir.
Qərb  tərəfin d ə  Ədən vilayətinəm əxsus  olan b ir  qism 
ərazi  tn g ilis  dövlətinin  təsərrü fü n d əd ir.  Yenə  Ə rəbista- 
run  cənub  və  şərq  tərəflərin d ə  Üm m an  (Oman)  dənizilə 
Bəsrə  KÖrfəzinin  sahilində  Nəcd,  M əsqət,B əhreyn  nam la- 
r ı 
ilə b ir  neə 
m ə m lə K ə t 
v a rd ır 
k
İ, 
onlar b ir  neçə  qəbayili- 
ərəbdən ib a rə t  olub,  şeyx və  əm irlərin  təsə rrü fü n d ə d ir.
A nadolu  qitəsi  dövləti-O sm aniyyənin  K İsrəti-nüfu- 
zunda  və  m əm uriyyətdə  birinci  m əm ləK ətlərindəndir. 
B ursa,  tz m ir,  Trabzon,  Ə rzurum ,  Mövsul,  B ağdad,  Bas­
ra bəladi-m əşhurəsindəndir.
A siya  q itəsin i  neçə bəhri-m ühit  əhatə  edibdir?
A siyanın  şim al  tə rə fin i  bəhri-m ühiti-M üncəm idi- 
şim ali,  şərq   tə rə fin i  bəhri-m ühiti-K əbir,  cənub  tə rə fin i 
bəhri-m ühiti-H indi,  qərb  tə rə fin i  bəhri-Səfid  əhatə  edib­
dir.
Bu b əhri-m ühitlərdən  hasil  olan  dənizlər  neçədir?
Bu 
b ə h r i- m ü h it lə r d ə n   o n   İKİ  d ə n iz   h a s i l   o lu b d u r .
B iri  bəhri-m ühiti-M üncəm idi-Şim alidən  hasil  olan 
Q ara  dənizdir.
Üçü  bəhri-Səfiddən  hasil  olan  bəhri-Siyah,  Mərmə- 
rə  dənizi,  A dalar  dənizi 
necəKİ 
A vropanm   bəyanında 
zİKr 
olundu.
B iri  bəhri-m ühiti-H indidən  hasil  olan  bəhri-Ə hm ər 
və  yainKİ  Şab  dənizi  və  altısı  bəhri-m ühiti-K əbirdən  h a ­
sil  olan  Çin  dənizi,  bəhri-Ə sfər,  Q uriya  dənizi,  Yaponiya 
dənizi,  A xotqa  (Oxoçqa)  dənizi,  Behrəng  dənizi  və  b irisi 
bəhri-X əzərdir 
k
İ, 
heç  b ir  dənizdən  ayrılm ayıb,  göl  nö- 
vündəndir.
A siya  qitəsində  neçə  m əşhur  KÖrfəz  v a rd ır  və  isim- 
ləri  nədir?
A siya  qitəsində  doqquz  m əşhur 
KÖrfəz 
v ard ır:
1)  B əhri-m ühiti-M üncəm idi-şim alidə 
Obey 
(Ubey)
KÖrfəzi;
2)  B ehrəng  dənizində  A navar  Körfəzi;
Dostları ilə paylaş:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə