M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


dənizindən  hasil  olan KamçbİKa  KÖrfəziYüklə 376 Kb.

səhifə52/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   95

3)  OxuçKa 
dənizindən 
hasil  olan KamçbİKa 
KÖrfəzi;
4)  B əhri-Ə sfərdən  hasil  olan  Pçili 
KÖrfəzidir;
5)  TunKİn  KÖrfəzi;
6)  Siyam   KÖrfəzi  Ki,  bu  İKİsi  də  Çin  dənizindən  hü- 
sula gəlibdir.
7)  Benqalə  KÖrfəzi;
8)
  Ü m m an  (Oman) 
KÖrfəzi;
9)
  Bəsrə 
KÖrfəzi. 
Bu  üçü  də  bəhri-m ühiti-H indidən 
hasil  olubdur.
A siya  qitəsində  neçə  m əşhur  boğaz  v a rd ır  və  isim ləri 
nədir?
A siya  nitəsində  m əşhur  on boğaz  v ard ır:
1)  Istan b u l  boğazı;
2)  Çanaqqala  boğazı  Kİ,  A vropa  ilə  A siya  arasında- 
dır;
3)  Bab  ül-məndəb  boğazı 
Kİ, 
A siya  ilə  AvrİKa  ara- 
sındadır.  Necə 
Kİ, 
bu 
üç 
boğazın 
zİKri 
A vropa  qitəsinin 
bəyanında  Keçibdir.
4)  H ürm üz  boğazı 
k
İ, 
Ə rəbistan  ilə  İra n   arasın d ad ır.
5)  Balıq boğazı  Ki,  H in d istan ın  cənubunda vaqedir.
6)  M alaqa boğazı 
k
İ,  H indi-Çinin  cənubundadır.
7)  Form us  boğazı 
Ki, 
Çin  dövləti  ilə  Form us  adası 
arasm d ad ır.
8)  Q ura  boğazı  Qura  şibhi-cəzirəsilə  Y aponiya  ara- 
sındadır.
,9)  T raqay  boğazı 
k
İ,  Saxalin  adası  ilə  M ancuriya 
arasında;
10)Behrəng  boğazı  Ki,  A sia  ilə  AmerİKa  arasın d a  v a­
qedir.
A siya  qitəsində  neçə  məşhur  nəhr  vardır  və 
isim ləri  nədir?
A siya  qitəsində  on yeddi  m əşhur  n əh r v ard ır:
1) 
Ubey  (Obey)  nəhri;
2) 
Yenisey  nəhri;
3) 
Lena  n əh ri.  Bu  üç  nəhr  Sibiryadan  çıxıb,  bəh-
ri-M üncəm idi-şim aliyə  tÖKÜlür.
4) 
A m ur 
nəhri  M ancuriyadan 
çıxıb 
Oxoçqa 
(OxoçKa)  dənizinə  tÖKÜlür.
5) 
H avanhu nəhri:
6) 
K iyanq  nəhri.


3 u  
İKİsi  də 
Çin 
məmləKətindən 
çıxıb  bəhri-Ə sfərə 
töKülür.
7) 
Toğu  nəhri 
məmləKəti-məzburədən 
Çin 
dənizi- 
nə  axır.
8) 
Mənam  n əh ri  Hindi-Çindən  çıxıb,  Çin  dənizinə
• •  
n
 
9 П
toKulur.
9) 
B rahim aputra;
10)  Qanc  nəh ri.  Bu  İKİsi  də  H in distan d an   çıxıb,
Benqal 
KÖrfəzinə  tÖKÜlür.
11)  Sind  n ə h rid ir 
kİ, 
Ə fqanıstandan  və  Bəluçi- 
s t a n d a n   K eçib  Ü m m a n   K ö r fə z in ə   tÖKÜlür.
12)  Dəclə  və  F ərat  nəhrlərindən 
təşKİl 
olunan 
Ş əttül-ərəbdir  Ki,  A nadoludan  çıxıb,  Bəsrə  Körfəzinə
toKulur.
13)  Seyhun  nəhri;
14)  Ceyhun  n əh rlərid ir 
k
İ,  TürK İstandan  çıxıb 
U ral  gölünə  tÖKÜlür.
15)  A raz  və  K ü r  n əh rlərid ir 
Kİ, 
h ə r 
İKİsi 
birləşib 
R usiya  ilə  Ira n   hüdudundan 
Keçib 
bəhri-X əzərə  cərəyan 
edir.
16)  Y aşıl  irm aq;
17)  Qızıl  irm aq.  Bu 
İKİsi 
də  A nadoluda  D ursun 
d ağ larm d an   çıxıb,  bəhri-Siyaha axar,
A siya  qitəsində  neçə  m əşhur  göl  v a rd ır  və  isim ləri 
nədir?
A siya  qitəsində  on  m əşhur  göl v ard ır:
1) 
Ваука!  gölü;
2) 
Çanı  gölü  -  Sibiryada vaqedir.
3) 
Bəlxəş  gölü;
4) 
B alta  gölü;
5) 
P uyanq gölü.  Bu  İKİ  göl  Çin 
məmləKətindədir.
6) 
B əhri-X arəzm   deyilən A ral  gölü;
7) 
tra n  məmləKətində  U rm iya  gölü;
8) 
Ə fqanistanda Zərə  gölü;
9) 
A nadoluda Van  gölü;  .
10)  Ə rəbistanda L u t gölüdür.
A siya  qitəsində  m əşhur  adalar  neçədir  və  isim ləri 
nədir?
A siya  qitəsində  m əşhur  adalar b u n lard ır:
-  Bəhri-m ühiti-M üncəm idi-Şim alidə  Sibiryayi-cədid
a d a sı;B əhri-m ühiti-K əbirdə  Yaponiya  cəzayi-müctəmə- 
əsi, 
LivKib 
adası,  OxoKça  dənizində  Saxalin  adası,  Çin 
məmlƏKətinin 
şərq  cəhətində  Form usen  adası,  cənub  tə- 
rəfində  H anyan  adası,  Benqal  dənizində  A ndm an  və  Ni- 
Kobar 
adası, 
H in d istan ın  
cənubunda 
Seylon  və  yaiıiKİ 
Sərəndib  adası,  qərb  cəhətində  Bombey  adası,  cənub  tə- 
rəfində  Laqdiv  adası və  M aldiv adaları,  Bəsrə 
KÖrfəzində 
Bəhreyn  ad aları,  bəhri-Səfiddə  Qibris  adası.  R adusen, 
Sisyam ,  Saqqız,  M ədüllü, 
StanKÜy. 
Bu 
axırdaKi 
beş 
adaya  S puradi-şərqi  deyilir.
A siya  qitəsində  neçə  yarım   ada  v ard ır?  H ansılar-
dır?
A siya  qitəsində  dörd  böyÜK  və  dörd 
k İ ç İ k  
şibhə- 
cəzirə,  yəni  yarım ada  v ard ır.  BöyÜKİərinin  b irin cisi 
A nadoludur.
2)  Ə rəbistan;
3)  H indistan;
4)  Hindi-Çin.
KiçİKİərinin  b irin cisi  H in d istan ın   qərbində  Gəcərat 
yarım adası;
2)  H indi-Ç inin  cənubunda Malaqa;
3)  Çinin  şərqində  Qura;
4) 
Sibiryada KamçatKa  yarımadasıdır.
A siya  qitəsində  m əşhur  neçə  b u ru n   v ard ır?  Hansı- 
lard ır?
A siya  qitəsində  yeddi  m əşhur b u ru n   v ard ır:
1)  S ibiryanm   şim alında  ÇelvisKİn;
2)  Behrəng boğazınm   üzərindcə  Şərq burnu;
3) 
KamçatKa adasında LopatKa burnu;
4)  M alaqa  y an m ad asım n   cənubunda  R um aniya 
b u rn u ;
5)  H in d istan ın   cənubunda  Q um urin b u rn u ;
6)  Ə rəbistanın  cənubunda Babül-məndəb  bu rn u ;
7)  Ə rəbistanın  şərqi-cənubunda  R əsül-hədid  və 
yairiKİ  H ədid b u rn u  vaqedir.
A siya  qitəsində  neçə  silsileyi-cibal  v a rd ır?   Hansı- 
la rd ır və isim ləri  nədir?
A siya qitəsində  on  dörd  silsileyi-cibal  v ardır:
1) 
XJral  d ağları  ru s  A vropası  ilə  ru s   A siyası,  yəni 
Sibrya  arasm da;
Dostları ilə paylaş:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə