M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


lin c i  v a s itə   ana  d ilin d ə  b ir  cərid ən in   ih d a sıd ır.  Ş im d iYüklə 376 Kb.

səhifə58/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   95

lin c i  v a s itə   ana  d ilin d ə  b ir  cərid ən in   ih d a sıd ır.  Ş im d i 
A lla h  
tabarəK 
v ə  taalaya  çox  şüKÜrlər  o lsu n  
Kİ, 
onun  da 
izn   v ə   in tişa r ın a   m ü v əffəq   olubsan.
İşbu 
tə fsila td a n   h a sili  Kəlam ım   şu d u r 
k İ ,  
əgər 
«Ş ərq i-R u s»u n  
sü tu n la r ı  qələm   m ü ca d iləsi  ilə   o lsa   və 
onun  q iy m ə tli  sə h ifə lə r i  təriz  v ə   Kİnayə  ilə   zaye  b u lsa,
ol  v a x t  cərid ən in   ədəbi-davam ı,  cərid ən in   ədəm i-dava- 
m m da,  əlifb a n ın   əd əm i-in tişa rı  əlifb a n ın   əd əm i-in tişa - 
rında  ə b n a y i-m illə tin   m aarifdən  m əhrum   o lm ağı  m əznun 
və  bəİKƏ  y əq in d ir.
Ş im d i  bu  m ühüm   əm rin  icab ı  ü çü n   v ə  işb u   böyÜK, 
m ü fid ,  m illi  v ə   m ötəbər  x ə y a lı  q ü w ə d ə n   fe lə   g ətirib , 
m ey d a n i-h ü su la   və  zü h u ra  qoym aq  ü çü n   acizan ə  və 
m ü x lisa n ə   m ü təvəq q e  olub,  deyirəm   Kİ:
-  İn cim ə,  dur 
çal  qələm ,  m ən  sən ə  qurban  olum , 
şü rü ş  v ə  qovqa  n əd ir,  sü lh   v ə  m üdaraya bax!!!
O ndan  son ra  ü zü m ü   K am ali-m əhəbbətlə  Ə lim ərdan
bəyə  tu tu b ,d e y ir ə m  
Kİ:
-  E y  m illə tin   m a y e y i-iftix a r ı  v ə   ey 
Kam alat 
v ə  ədə- 
b iy y a tın   tə r ə fd a r ı  Ə lim ərdan  bəy!  İllərcə  zəh m ət 
çəKİb, 
İKmal  v əch  
ilə 
elm   v ə  к а т а !   tə h sil  ed ib sən ,  tə h sild ə n   fa- 
riq   oland an   son ra  cənab  N əcəbbəy  V əzirovu n  
İKİnci  ko- 
m ed iy a sın d a  
zİKr 
olırnan  p əh ləvan an i-zəm an əd ən   ol- 
m ayıb san ,  hər  b ir  m ə n fə ə ti-şə x siy y ə   v ə   ic ra z i-n ə fsa n iy - 
yəd ən   sə r fi-n ə z ə r   edib,  ü lu m   və  m aarif  v ə   əd əb iy y a t  tə- 
r ə fd a r lığ ım   dəröhdə  ey ləd in .  N eçə  illə r d ir  
k İ ,  
«Kaspi» 
q ə z e tə sin in   m ü d iriy y ətin d ə  zəh m ətlər  çəKİbsən  və  о  qə- 
ze tə  ru s  lisa n m d a   old u ğu   ü çü n   m ü səlm an   aləm in ə  bir 
para  x a in   n əzərilə  baxm ayanlara  v ə   m ü səlm an lar  əley- 
h in d ə  b əzi  m ü b h əfza  və  tö h m ətən g iz  y a z ıla n   yalan   xə- 
bərlərə  d ö v lət  d ili  ilə   cavab  verib ,  biz  Q afqaz  m üsəlm an- 
la r ın ın   d ö v lətə  v ə  v ətən ə  olan  h ü sn i-səd a q ə tim izi 
isbat 
edib,  hÖKumət  n əzərin ə  y etirib sən .  BaKi 
Kİmi 
şəhərdə 
n eçə-n eçə 
ru s 
və 
müsəlman  məKtəblərinin 
təşKİli 
x ü sü sü n d a   çəKİlən  zəh m ətlərə  v ə  tə şv iq lərə  sə n in   də  iş- 
tiraK in  v ə  iştih a q ın   olm ağı 
m əlu m u m u zd u r.  H ər  bir 
təsisati-x ey riy y ələrə, 
aclıq   o lsu n ,  zəlz ələ   o lsu n ,  cəm iy- 
y ə ti-x e y r iy y ə   o lsu n   əlin d ən   g ə ld iy i  qədər  ia n ə  cəm   edib, 
g ö n d ərd iy in   heç  v a x t  yad ım ızd an   çıx m a z.  B u   da  m əlum - 
dur 
Kİ, 
«Şərqi-R us» 
Kimi  türKİ 
d ilin d ə  n eçə-n eçə  cəridə- 
lər  n əşr  o lu n sa ,  həm Karlıq  v ə  həm əfK ahq  cən b əsilə  ha-


mıdan  artıq   şad  və  xoşnud  olan  sənsən,  onun  təKrarına 
hacət  yoxdur.
..............sü x ə n   m ərd i-sü xən d an a  yaraşm az.
Ə lb əttə, 
ru sca   b ilm əyən  
v ə 
q əzetə 
oxu m ayan  
m ü səlm an lard an   «Şərqi-R us» 
Kİmi 
ta zə  b ir  ru zn am ə  çı- 
xanda:  «H eç  o lm asa  b ir  a lım ,  b axım ,  gö rü m ,  n əd ir, 
n ecəd ir  v ə   n ə  yazıblar»  -  d eyən lərin   ə lin d ə  görü b ,  əgər 
o x u y u b ,  anlam asa  da,  yen ə  sən   b izlərd ən   a rtıq   m əsrur 
v ə  m ə şu f  olu rsan .
M əm m ədağa  cənab  H a cın ın   b arəsin d ə  ö zü n ü   haqlı 
görü b ,  b ir  şe y   y a zm ış  o lsa   da,  dübarə  Ş əfiq ə  x a m m m  
tə q r iz i  zim n in d ə  y a z d ığ ı  tə h sin   v ə   h ü q u q şü n a slığ ı  təla- 
fe y i-m a fa t  v ə  iltiy a m i-cəra h a t  ü çü n   K İfayət  deyilm i?!
B əradərim   Ə lim ərdan  bəy!  Sən  elm in   h avad arısan , 
sən   m a a rifin   d u sta rısa n ,  sən   q əzetən i  m əd ən iy y ət  v a si- 
t ə s i  b ilib ,  q əzetə  m əşələsin i  əld ə  tu tu b ,  zü im əti-cəh a - 
lətd ə  q alan ları  sərm ən zili-səa d ətə  yetirm əK   istə y ir s ə n , 
əzizim !
B əs 
bu  nə  inqilab  və  KÜdurətdir? 
B u 
nə  etiraz  və 
ləcabətdir?
Izhari-Kİn  şüari-dili-zarın  olmasm,  Ь э т к а г   ilən 
cindal  sənin  к а п п   olmasın.
N ö v b ət  cən ab i-A ğayevə  g əlin c ə  о  cənabın  ü zü n ü  
KÖrməmişəm. 
A m m a  sözü n ü  
görmüşəm.
«Söz  on u n   sa h ib in in   g ü zg ü sü d ü r»   m əfh u m u n ca   bi- 
lirəm  
Kİ, 
ona  heç  bir  söz  dem əsəm   d ə,  о  cənab  ö zü   b ilir 
Kİ, 
m ən  nə 
deməK 
istəy irə m .
ÇüriKİ  n əv isən d ə  d an ət  к е,  dər 
name 
ç is t   (ona  görə 
Kİ, 
yazan bilir 
kİ, 
məKtubda  nə  yazılmışdır).
A m m a  onu  özüm ə  m ü xatəb   fər z  edəndə  qəlbim də 
b ir 
mənəvi 
b ə şşa şiy y ə t  peyda  olu r.  Odur 
kİ, 
sə fa y i-x a tir  
ilə   deyirəm :
“  E y  əd əb i-sü xən b ər  v ə  ey  ləb ib i-m aarifp ərvərim  
Ə hm əd  bəy!
S ən in  
d ərəcəy i-d a n işin ə  və 
məratibi-Kamalatına 
d o st  v ə  
düşmən 
səh h ə  qoyubdur.
«Ülviyyəti-əfKarda  əngüştnümasan».
S ən in   vü cu d u n   m öhtərəm   bir  zat  v ə  z a tın   b ir 
kİ- 
ta b x a n əy i-h əy a td ır.  ƏfKarında  v ü s ə t  v ə  q ələm in d ə  sü rət 
ço x d u r.  R əşəh ati-q ələm in d ən   tə r a v ü t  edən  s ə tir lə r   zi- 
ra ə ti-m a a rifim izə  b ir  b aran i-rəh m ətd ir.  Y a z d ığ ın   məqa-
Dostları ilə paylaş:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə