M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


lələr  ib r ə t  a y n a sı  v ə   m ə lif  e td iy in   risa lə lə r  q eyrət  taziy-Yüklə 376 Kb.

səhifə59/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   95

lələr  ib r ə t  a y n a sı  v ə   m ə lif  e td iy in   risa lə lə r  q eyrət  taziy- 
a n əsid ir.
Sən  d il  ilə ,  əl  ilə   v ə  qələm   ilə   m illə ti  m a a rif  v ə  mə- 
d ə n iy y ə tə ,  əx la q   v ə  in sa n iy y ə tə   rəh n ü m alıq   (h id ayət) 
ed irsən .
B əs  b u   n ə  səh v   n isy a n   v ə   bu  nə  q ü su r  v ə   nöqsan-
dır?
«B u  b əzm in   badənuşu  m əst  o lu r,  am m a  xarab  ol-
m az » .
N eçə  illə r d ir  
Kİ, 
K rım   «T ərcü m an»m ın   y a n m   vərəq 
q əzetəsin d ən   q eyri  m əgər  m illi  d ild ə  b izim   cərid əm iz  var 
idi?
ly ir m i  ild ir  
Kİ, 
K rım   «T ərcüm an»!  n əşr  olunur. 
H ələ  in d i  də  on u n   h ər  bir  sü tu n u   şa y a n i-tən q id d ir.  İn- 
d iy ə 
Kimi 
«T ərcüm an»ın»  tən q id in ə  dair  çox  m ü fə ssə l 
m əq alələr  y a zılıb d ır.  B urada  «Ş ərq i-R u s»u n   ih d a sın a   nə 
üçün  təşəKKÜr 
etm əm əliyəm ,  cənab  H a zı  Z eynəlabidin 
a ğ a n ın   əq id ə si  budur  Ki,  Kaş  in d i b izim   y ü zlərcə  «Şərqi- 
R us»  Kİmi  carid əm iz  o layd ı.  M ən  bu  sö zü   H a cın ın   tərə- 
fin d ə n   iz n s iz   dem irəm .  Ə lim də  isb a tım   v ard ır.  H acı 
ə fə n d in in   isla m iy y ə t,  in sa n iy ə t,  m əd ən iy y ət  aləm inə 
olan   m ey l  v ə  rəğ b əti  v ə b u   g ü n   də  sə rf  e td iy i  h im m əti  və 
s ə x a v ə ti  v ə 
fədaKarlığı 
barəsində  qələm   çəKməK  m ənim  
v ə z ifə m in   x a ricin d əd ir.
G ünəşə  iş ıq  
deməK 
tö v z ih i-v a z ih a t  q əb ilin d ən d ir.
0   cən ab ın  
cəm i  ia n ə  v ə   x e y r a tı,  eh sa n a tı,  şərhi- 
h a h -v ə   tərc ü m e y i-əh v a lı  m ü fə ssə l  r isa lə lə r  v ə  r u si,  tür- 
Kİ,  x ü su sə n   fa r s i  q əzetəlrin in   v a s itə s ilə   n əşr  o lu n d u ğ u  
ü çü n   burada  tə f s ilə   h acət  yoxd u r.  A m m a  cənab  H a cın m  
m əhz  q əzetə  x ü su su n d a   olan  m ey li  v ə  q əzetən i  fəv a n d   və 
m ən a fein ə  d air  olan   əqand  və  x ə y a la tı  b ir  m ü fə ssə l  mə- 
qalə  ilə   «Ş ərq i-R u s»d a  ayrıca  dərc  olunacaqdır.
Ə lh a sil,  etib ar  y o lu   ilə   b ir  neçə  dəqiqəlİK 
təşKİl 
et- 
d iy im   s ü lh   m ə c lisin in   vacib  ü l-eh tiram   əfra d ın a   bundan 
a rtıq   z ə h m ə tə fz a   olm ağın   və  tə ğ a z a sı  y o x d u r.  İn d i  cə- 
n ab i-H acı  v ə  ham ı  m ü n siflər  bir  əqidə  v ə   b ir  lisa n   ilə  
hər  ü çü n ü zə  ü z  tutub:

B undan  sonra  nə  «K aspi»də,  nə  «Ş ərq i-R u s»d a  bu 
g ü n ə 
m əla l  g ə tir ə n   v ə 
KÜdurət 
artıra n   b əndlər  n əşr 
o lu n m a sın .  Q on şu larım ızın  
hərəKətlərindən 
ib rət  alayım . 
Q əzet  y a za n   v ə  q əzetə  o x u y a n ,  x ü su sə n   «K asp i»də  və 
«Ş ərq i-R u s»d a  n əşr  olan  b ən d ləri  o x u yan   sa ir  m illətlər-


dən  x ə c a lə t 
çəKəlim, 
D o stla rı  m əh zu n   v ə   d ü şm ən ləri 
m əm ım n   etm əy əlim .  TainKİ  b ig a n ələr  b iz lə rə  g ü lm ə sin  
v ə  y a z ıç ıla r   siz d ə r i  təm əsg ü r  v ə   esteh za   e tm əsin .
C əridələrdə  h əm işə  əd əb iyyat  b əh sin d ə  qələm   m ü- 
c a d ilə si  x o şn ü m a d ır.  M ü h a v ira ti-elm iy y ə,  m ü n a zira ti- 
fə n n iy y ə   v ə   m ü b a h isa ti  ədəbiyyə  ilə   m ü ca d iləy i-h əsən ə
etməK  m ənfəətbəxşıdır.
«Əlaqə  b ir 
olucaq  d illəri  ittih a d   eylər»  d əlild ir
ona.
H am ı  b ird ən   ayağa  durub,  s iz i  öpüşdürüb  v ə  barış- 
d ırıb   v ə  siz   də  h üzuri-qəlb  və  sə fa y i-x a tir   ilə   m ü ca fih ə 
edən  v a x td a   L isan   ül-qeyb^^  uca  sə s  ilə   deyir;
B iy a   к е,  n ö v b əti-sü lh   ə s t,  d u stiy ü   ira d ət,
B eşərte  апке,  nəKuim  əz  g ü z ə ştə   heKayət.,
T ərcü m əsi:
H əl  Kİ,  s ü lh ,  d o s tlu q  v ə   ir a d ə t  v a x tıd ır ,
О  ş ə r t lə   Kİ, 
Keçmişdən  danışmayaq.
Sidqi
1. 
« L isa n   ü l-q eyb »  H a fiz i-Ş ir a z iy ə   d ey irlər.  H ə 
in   b e y t  də  on u n d u r.


MƏKTUBLAR


Ə z iz i-тдп  M ə ş ə d i  Tağı!
S a ğ   v ə   sa la m a t  İrəv a n   şə h ə r in d ə   v a r ıq .  S ə n in  
İr ə v a n a  
gəlməK 
m ə s ə lə n   b a r ə sin d ə   M əh əm m əd q u lu b əy  
v ə   M ə şə d i  Q u rb a n əli  ilə   b ah əm   ç o x   v ə   b ir   n eç ə  d ə fə  
sö h b ə t  eləm işİK .  T ə f s ila t ı  M əşəd i  Q u rb a n əli,  -   b u   g ü n - 
lə r d ə  
Kİ, 
gələcəK 
N a x ç ıv a n a ,  -   ö z ü   sə n ə   d e y ə r .  A m m a  
b ən d ə  b u n u   ər z  ed ə  b ilə r ə m  
Kİ, 
in d i  ilin   o r t a s ı  o lm a q  
səb əb ə  h eç  b ir   v ə c h lə  
mümKÜn 
o lm u r  sə n ə   y e r  
eləməK, 
İr ə v a n   r u s-m ü sə lm a n  
məKtəbində  mümKÜndür, 
sö z 
y o x ,  s ə n ə   y e r   t ə y in  
eləməK, 
am m a  sö z   b u r a sın d a d ır  
Kİ, 
in d i  b u   s a a t  y er  y o x d u r  
və 
ə g ə r  
sənə 
z o r   ilə   y e r  
e lə m ə y ə   d u r sa q ,  la z ım d ır  
kİ, 
b a is  o lm a q   m ü ə llim lə r in  
b ir is in in   x a r ic   o lm a ğ ın a .  O dur 
k
İ,  m ə s lə h ə t  b elə 
g ö r ü ld ü  
Kİ,  hələlİKdə 
sə n   orad a  ö z  iş in lə   m ə ş ğ u i  ola- 
sa n   v ə   səb r  e lə y ə s ə n , 
çüriKİ 
A lla h   səb r  e lə y ə n lə r i  d o s t 
t u t u r   v ə   sə b r  fə r ə c lə r in   m ü fta h ıd ır .
D ə x i  n ə  y a zım ?
« M əh əm m əd h əsən   ə m in in   e ş ş ə y ln i»   is t ə y ir ə m   ya- 
zıb   g ö n d ə r ə m ,  se n z o r   iz n   v e r s in ,  Ir ə v a n d a   çap  e lə td i- 
rim . 
H ə r ç ə n d   a ğ lım  
Kəsmir 
ca m a a t  o x u s u n .
D ü n ə n   M əşəd i  Q u rb an əli  b iz d ə   id i.  B ir   q ədər 
sö h b ə t 
elədİK, 
so n r a  
çıxdı 
g e td i.
H a v a   ç o x   so y u q d u r .
S ə n in   q a r d a şın  
Cdlil
{Cəlil  M ə m m ə d q u lu z a d d )
2  y a n v a r   1 9 0 1 -c i  il.
N a x ç iv a n
T ə rb iy ə 
məKtəbində  m ərhəm ətli  və  hö rm ətli 
A ğ a  
M ə şəd i  T a ğ ı  S id q i  cən a b la rın a  
çatacaqdır.
21  c ü m a d i-y a ssa n i.
R ə h im li,  böyÜK  K İm sədən  a la s ın ız   sa la m .
L a y iq   d e y ilə m   m ən   S iz ə   sa la m ım ı  ç a td ır a m .
M əKtubunuzun 
ç a tm a sı 
haqqında:  xeyirxah 
v ə  
yÜKSƏK  m ərhəm ətli  cənabl 
B u  
ayın 
1 5 -d ə 
cüm əaxşam ı 
g ü n ü   m ə n i  b a şıu c a   ed ən   m əK tu b u n u z  A ğ a   M əşəd i
Dostları ilə paylaş:
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə