M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


Ə sg ər  O rd u b a d lı  v a s it ə s ilə   ç a td ı.  O nu  a ld ıq d a   iş ıq s ızYüklə 376 Kb.

səhifə60/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   95

Ə sg ər  O rd u b a d lı  v a s it ə s ilə   ç a td ı.  O nu  a ld ıq d a   iş ıq s ız  
g ö z ü m ə   n u r   v ə  
Kədərli  KÖnlümə 
sü r ü r   g ə ld i.
Mən  Kiməm 
k
İ,  yol  tapam   о  m ərhəm ətli  Könlünə,
B a ş ım m   t a c ı  -   ayaq   to r p a ğ m ,  g ö z ü m   lü t f ü n ə ,
M ə h ə b b ə tli  m əK tubun  m ə n i  g ö y lə r ə   yÜ K səltdi,
D u a ç ıla r m   içrə   b ir  d ah a  b a şıu c a   e td i.
D a h a   s o n r a   n ə z ə r in iz ə   ç a td ır ılır  
k
İ,  y a z d ığ ın ız a  
g ö r ə  
indiyədəK 
b u   ta q s ır lı  q u lu n u z d a n   İKİ 
məKtub  al- 
m ış  v ə   b ir  m əK tub  ə lin iz ə   ç a tm a m ışd ır .  M ən  b u   məK- 
tu b u n   ç a tm a m a sm a   x e y li  təəc cü b   ed irəm .  0  
məKtubda 
m ən   b ir  n eç ə  x ə b ə r lə r lə  
yanaşı, 
s e l  ə h v a la tın d a n   da 
y a z m ışa m ,  ç o x   is r a r lı  H əm zə   A ğ a   cə n a b la r ın a   ta p şır - 
m ışd ım   Ki,  o n u   S iz in   a d r e sin iz ə   g ö n d ə r s in .  О  d a  söz 
v e r m iş d ir   Kİ,  tezlİKİə  o n u   y o la   s a ls ın .  İn d i  ü m id   edi- 
rəm   Kİ,  m əK tub u n   y a z ılm a s ı  h a q q ın d a   s ö z s ü z   h eç  b ir 
g ü m a n ,  tə r ə d d ü d   q a lm a m ışd ır,  çünK i  m ən   ö z   sö z ü m ü  
e t ir a f  
edir 
v ə  
İKİnci  məKtubda  da 
y a z m ış   id im  
kİ, 
in a n m a s a n ız ,  o n u n   y a z ılm a sın d a   şü b h ə  e t s ə n iz ,  H a cı 
H ə m z ə   A ğ a y a  
y a z ıb  
so r u şu n . 
M ən 
ö z 
sö z ü m ü n  
ü s tü n d ə   d u r m u şa m ,  in a n m ır s ım z ,  y a z ıb   so r u şm a q   da 
is t ə m ir s in iz s ə ,  o n d a   a r tıq   m ən im   ə la c ım   n əd ir?   A lla h a  
and  o ls u n   n ə  e d ə c ə y im i  b ilm irəm .  B ə d b ə x tliy ə   döz- 
məKdən 
v ə   d a n la ğ a   q a tla şm a q d a n   s a v a y ı 
fİKrimə 
b ir 
ş e y   g ə lm ir .  B ir  d ə  S iz in   r ə fta r ın ız a   tə ə c c ü b lə n ir   v ə  
heysran  q a lm ışa m .  Y a z ır sım z :  «İn d i 
hər  İKİ  məKtubu 
s t o l  ü s t ü n ə   q oyu b ,  ta r ix lə r in i  y o x la y ır a m » .  H eç  fİKİr 
e t m ir s in iz  
k
İ,  b u , 
məKtubdur, 
o n d a   s ə h v   o la   b ilə r ,  ta- 
r ix i  d ü z g ü n   y a z ılm a y a   b ilə r . 
BəIkə 
d ə  p o çtd a ,  çapar- 
x a n a d a   it d i,  n ecə  
Kİ, 
S iz in  
Keçmiş  məKtubunuz  itm iş- 
d ir.  İn d i  о  m əK tub  h a q q m d a   M əşəd i  A ğ a d a n   so r u şd u - 
q d a   d ey ir:  -   u sta d m d a n   s ə n in   a d ın a   m əK tub  çatm a- 
m ışd ır .  P o ç td a n   so r u şa n d a   cavab  v e r ir   Kİ,  ça p a rx a n a  
s ə n in   a d ın a   m əK tub  a lm a m ışd ır .  N ə h a y ə t,  S iz   ö zü n ü z 
fİKİr 
e t s ə n iz ,  g ö r ə r s in iz  
k
İ,  b u  
məKtubun 
it m ə s i 
nə 
S iz in   u c b a tın ız d a n d ır ,  n ə  d ə  K İçiyiniz  m əK tub  g ö n - 
dərməKdə 
m ü q ə ssir d ir .  B u n la r ın   h a m ıs ı  Ira n   p o ç ta sı- 
n ın   in tiz a m s ız h ğ ın d a n d ır  
kİ, 
itib -b a ta n   ş e y in  
məsu- 
liy y ə t in i  ö z  ü z ə r in ə   g ö tü r ə n   y o x d u r .  Y a z m ış d m ız  
k
İ, 
M ə şəd i  Ə sg ə r   A ğ a   O rdubadlı  ta c ir d ə n   x a h iş   e d im   m ə-


n im   a d ım a   N a x ç ıv a n a   a r tıq   q ə z e t  g ö n d ə r ilm ə y ə c ə y i 
h a q q ın d a   S iz in   v ə   m ən im   s if a r iş im i  « N a sir i»   q ə z e ti 
redaKSİyasına 
ç a td ır s m .  LaKİn  m ən   c ə n a b ın ız ın   bu 
x a h iş in i  n ə 
filariKƏSİərə 
y e tir d im ,  n ə  d ə  s if a r iş i  о  cə- 
n ab a  ç a td ır d ım .  S əb əb i  b u d u r 
Kİ, 
b u   g ü n lə r d ə  
həmvi- 
la y ə tlə r d ə n   b ir i  b iz im   h ü c r ə y ə   g ə lm iş   id i.  B iz im   N a- 
x ç ıv a n a   g e d ə c ə y im iz d ə n   sö z  a ç ıld ı.  О  b e lə   m ə s lə h ə t 
g ö r d ü   Kİ,  b u   a y ın  
axırınadəK, 
y a   rəcəb   a y ın ın   b ir in c i 
o n   g ü n ü n ü n   ə r z in d ə   N a x ç ıv a n a   gedəK .  İn d i  b iz   d ə  b elə 
q əra ra  
gəldİK  Kİ, 
elə  edəK.  B u n a   g ö r ə   d ə  m ən   s if a r iş i-  
n iz  
haqqında 
x a h iş   e tm ə d im , 
çünKİ 
b iz   o n  
günədəK 
N a x ç ıv a n a   g e tm ə liy iK .  M əlu m   o lu r  
k
İ,  S iz   d ə  q ə z e tin  
p u lu n u   ö d ə m is in iz .  İn d i  n ə  ü ç ü n   q ə z e tin   p u lu   arad an  
g e ts in ?   İn d iyəd əK   fa y d a s ız   m ə n im   a d ım a   g ə lm iş d ir . 
In d i  n ə y ə   la z ım d ır  
k
İ,  N a x ç ıv a n a   g e d ə c ə y im iz   v a x td a  
x a h iş  
edəK 
g ö n d ə r m ə sin lə r .  İn şa lla h ,  N a x ç ıv a n a   g əl- 
dİKdən 
so n r a   ə g ə r   m ən im   a d ım a   y a z ılm ış   o la r sa , 
m ü v ə q q ə ti  o la ra q   p o çtd a n   alıb  o x u y a r a m .
S i z i n '
məKtubunuz  çatan  Kİmi 
b eş 
cild 
« T ə sh ih ü l- 
h esab » 
Kİtabı 
və 
b ir  ş ü ş ə  
əla  mürəKKəb  b azard an  
al- 
d ım .  LaKİn 
İKİ-üç 
g ü n d ü r  
k
İ,  n ə  a r x a y m ,  n ə  d ə  q ey ri- 
arx ay ın   adam   tapm ıram   Kİ,  onları  göndərəm . 
H ə tta  
K arvansaralarda 
d a  a x ta r m ışa m ,  ta p a  
bilməmişəm. 
Y u x a r ıd a  
dediyim   söhbətdən  sonra  bu  q ə ra ra  
g ə ld im  
Kİ,  o n ları 
ö z ü m lə  
gətirim ,  çünKİ  Kİtablardan 
b ir i 
Köh- 
nə  və 
c ild i 
yırtxlm ışdır.  O nları  bu  vəziyyətdə 
S iz ə  
göndərsəm ,  xəcalət, 
o la ra m .  S iz ə  
göndərməK 
ü ç ü n  
lay- 
iq  deyildir.  İnşallah, 
N a x ç ıv a n a  
gəldİKdən  sonra 
cild - 
ç iy ə   v e r ə r ə m ,  y a x ş ı 
cildlə 
S iz ə  
təqdim  
ed ər əm  
Kİ,  lay- 
iq li 
olsun. 
B ir  d ə 
yazm ışdınız  kİ, 
m ə n im  
Keçmiş  məK- 
tu b larım   çox  qısadır. 
İn d i 
o n la n n   qısalığına  əvəz  ola­
raq, 
S iz ə  
yazacağım   məKtubu  о  qədər  uzadacağam   Kİ, 
onu  oxuyub  q u rta rm a q  
ü ç ü n  
İKİ 
s a a t  ə z iz  
v ax tım zı 
s ə r f  
edəsiniz,  a x ırd a  
d a 
mənasız  və  boş  olduğuna 
g ö rə 
heç  b ir  nəticə  almayıb  b ir  xəbər 
ə ld ə  
etm əyəsiniz  və 
beləlİKİə,  Keçmiş  məKtublarıma 
şÜKr 
edəsiniz. 
Y e n ə 
də 
m əKtubum un  pozğun  x əttin d ən   və  h ə rflə ri  b ir-birinin  
a rd ın a   qoşm ağım dan  danışm ışdm ız. 
D ig ə r  
yerdə  isə 
mürəKKəb  sözlər  və  çətin  ibarələr  işlətdiyim ə  işarə 
etm işdiniz. 
N ə   ed im ,  M irzə!  X ^ ttim in  
pozğunluğu
Dostları ilə paylaş:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə