M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


a r tıq   a b u n ə  o lm a q   la z ım   d e y ild ir .  B a şq a   m ə sə lə lə rYüklə 376 Kb.

səhifə62/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   95

a r tıq   a b u n ə  o lm a q   la z ım   d e y ild ir .  B a şq a   m ə sə lə lə r
h a q q m d a   g ö r ü şə n d ə   d a n ışa rıq .
S ə fə r   y o ld a şla r ım   A ğ a   M ir  H ü s e y n   a ğ a y a   v ə   A ğ a  
M ə şəd i  Ə li  c ə n a b la r ın a ,  g ö z ü m ü n   i ş ı ğ ı   M irzə  M əhəm - 
m ə d liy ə ,  M irzə  M əh əm m əd   H ü se y n ə   v ə   M irzə  M ə- 
h əm m əd   S a d ığ a   sa la m   y e t ir in ,  v ə s sə la m .  S iz ə   m əhəb- 
b ə t  b ə s lə y ə n   H ü s e y n   R a siz a d ə .  1 3 1 5   (1 8 9 3 )-c ü   il  s ə fə r
a y ım n   1 0 -d a .
Y e n ə   n ə z ə r in iz ə   ç a td ır ılır  
Kİ, 
s ə fə r   a y ın ın   b ir in - 
d ən  
səKKİzinədəK 
«Əmsilə>>  v ə   « Ş ərh i-A m il»  
Kİtabları- 
n ı  o x u y u b ,  b itir d im .  A y ın  
səKKİzindən 
b ə r i  « S ərfi- 
M irzə»   o x u y u r a m .  İn şa lla h ,  axırın ad əK   « S ərfi-M iri»  
d ə  b itir ib ,  « T əsrif»   K İtabını  o x u y a c a ğ a m ,  v ə s sə la m . 
B u n d a n   a r tıq  
nəzərinizə 
ç a td ır ıla c a q   m ə tlə b   y o x d u r .
H ü s e y n   R asizadə.
N axçıvan d a.
^   Ч  
\ Л
t i
^  ^  
V
YÜKSƏK 
m ə r tə b ə li,  h ö r m ə tli  b ö y ü y ü m   M əşəd i 
T a ğ ı  S id q i  cən a b ın a   (o n u n  
yÜKSƏK 
sə d a q ə ti  əb əd i  ol-
sun)  çatacaqdır.
O ru clu q   a y ın ın   1 1 -də
D ost-aşnalarım ızdan  um m uşduq biz  yoldaşlıq
D ü z g ü n  
olm adı bu fİKİr, 
g ö r ü n ü r  
Kİ,  biz  çaşdıq.
R uhum   sən ə  qurban  olsun! 
S a la m d a n   so n ra , 
m ərhəm ətli  cənabınızm   nəzərinə  ç a td ırıra m   Kİ,  uzun 
m üddətdən  b ə ri  və  çoxdandır  kİ,  fədaKar  qulunuzu 
m ərhəm ətli  nəzərinizdən  çıxarıb,  lü tfü n ü z ü   əKsiltmi- 
s in iz .  M ən i 
təəccübləndirən, 
h e y r ə tə   sa la n  
b u d u r  Kİ, 
belə  etin asızlığ ın ıza  və  məKtub  yazm am agınıza  səbəb 
n ə 
ola bilər? 
B iz ə  
q arşı  KÖnlün...
X ü la sə:
G ile y lə n ir   sa d iq   KÖnlüm  о  m eh rib a n   cən a b m d a n ,
N ə   q əd ər  b ir  o v u c   to rp a q   d ö zə  b ilə r   a r tıq   b u n ­
d a n .


B a ş ın ız ı  a ğ r ıtm a y ım ,  m əq səd im   b u d u r  
kİ, 
m ən  
U r m iy ə y ə   d a x il  o ld u ğ u m  
İİk 
g ü n lə r d ə   c ə n a b ın ız a   bir 
neçə  məKtub 
y a z ıb   g ö n d ə r m iş  v ə   q ə z e tin  
gecİKməsini 
d ə  o ra d a   b ild ir m iş   id im .  İn d i  g ö r ü r ə m  
k İ ,  
ta q s ır   xara- 
b a  q a lm ış  İra n   p o ç tu n d a d ır ,  ÇünKİ  m ən   d ə fə lə r lə   poç- 
td a n   s o r u ş m u ş a m  
k İ ,  
H ü se y n   R a siz a d ə   N a x ç ıv a n lı  ad- 
r e s in ə   q ə z e t  v a r m ı?   Cavab  v e r ib lə r   -   y o x ,  M əh əm m əd  
H ü s e y n   A b d u lla z a d ə ...a d m a   v a r d ır .  H ə r  h ə f t ə   o n u n  
y a m n a   g e d ib   so r u şm u şa m ,  m ən d ən   ü z r   is t ə y ib   d eyib - 
d ir  
K İ, 
b a şa   d ü şm ə d ə n   v ə   b ilm ə d ə n   p o ç td a n   m ən ə 
v e r m iş lə r ,  m ən   d ə  alıb   o x u y u r a m . 
Q əzet  oxu m ağa  çox 
h əv əsim   olduğ'u  üçün  dem əm işəm .  Eybi  yoxdur,  biz 
bun a 
sevinərİK  Ki, 
xaraba  qalraış  tranda  qəzet  oxu- 
m ağa 
həvəsK ar 
ta p ılsın ,  qoy  bizə  çatm asm .  Bundan 
əla v ə,  xaricə  göndərilən  hər  məKtubda,  y a   qəzetdə 
gön d ərilən   şəhərin  adı  m əlum   olm azsa,  sahibinə 
çatm az. 
X ü la s ə ,  tə q s ir   ad res  v e r ə n d ə ,  y a z a n d a ,  ça td ı- 
ra n d a   v ə   o n u   a la n d a d ır ,  y o x s a   b u ra d a   h eç  Kİm  g ü n a h - 
к а г  d e y ild ir .  A lla h a  
şÜKÜr,  İKİ 
h ə ftə d ir   p o ç td a n   q ə z e ti 
a lıb   o x u y u r a m .  QabaqKi  q ə z e tlə r i  d ə  a lm ışa m ,  a r x a y ın  
o lu n .  H ö r m ə tli  cə n a b ın ızd a n   b ir  x a h iş im   d ə  v a r .  О 
b u n d a n   ib a r ə td ir  
k İ... 
Ö zü n ü zü n   ə h v a lın ız   v ə   x əb ər lə - 
r in iz   h a q q ın d a   m ən ə  g e n iş   m ə lu m a t  g ö n d ə r ib ,  m ə n i 
m in n ə td a r   e d ə s in iz .  Ə gər  h a l-h a z ır d a   Ə lir z a   cən a b ın ı- 
z ın   y a n ın d a   o x u y u r s a   h eç,  y o x   is ə ,  təK rar  s iz d ə n   xa- 
h iş   e d ir ə m   o n u   ö z  y a n m ız a   ç a ğ ır ıb ,  g ü n d ə  
bir-İKİ 
sa a t 
o n u n la   f a r s   d ilin d ə   m ə ş ğ u l  o la s ım z .  Z əh m ət  h a q q ı  nə- 
z ə r d ə   n eçə   t u t s a n ız ,  m ən   ö d əm əy ə  h a z ır a m .  B u n a   g ö rə  
Kİ,  о  d a   m ə n im   Kİmi  a v a r a -sərg ə rd a n   q a lm a sın   v ə   bir- 
İKİ  ild ə n   so n r a   o n u   İrəv a n ,  y a   m ə s lə h ə t  g ö r d ü y ü n ü z  
d ig ə r   y e r d ə   m əK təb lərin   b ir in ə   q o y a q ,  e lm in i  təK m il 
e t s in ,  in s a n iy y ə t   b u la ğ m d a n ,  h eç  o lm a sa ,  b ir  q u r tu m  
d a d sın .  Ü m id   ed irəm  
kİ, 
x a h iş im i  y e r in ə   yetirm əK d ə 
s ə y in iz i  ə s ir g ə m ə y ə s in iz .  T əm ən n a   e d ir ə m ,  x ə t t im in  
p is liy in i  b a ğ ış la y a s m ız . 
M ürəKKəbin  o lm a m a sı  v ə  
g e c ə y a r ı  ö z ü m ü   p is  h is s   e tm ə y im   x ə t t im in   p o z ğ u n - 
lu ğ u n a   v ə   m ə tlə b in   p ə r iş a n lığ ın a  
səbəb 
o lm u şd u r . 
M əK tubla  b a ş ın ız ı  a ğ r ıtd ığ ım a   g ö r ə   ə f v in iz i  d ilə y ir ə m . 
H ə m işə   S iz ə   x id m ə t  ü ç ü n   ta p ş ır ıq la r ın ız ı  v ə   tə s a d ü f i 
m ü r a c iə tlə r in iz i  g ö z lə y ir ə m .  H ö r m ə tli  A ğ a   M əşəd i
Dostları ilə paylaş:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə