M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


Q u rb a n əli  A ğ a   Ş ə r ifo v   cən a b la rın a   sə la m ım   v a r ,  v əs-



Yüklə 376 Kb.

səhifə63/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   95

Q u rb a n əli  A ğ a   Ş ə r ifo v   cən a b la rın a   sə la m ım   v a r ,  v əs- 
sə la m .
K iç iy in iz   H ü s e y n  Rasizadd.
N axçıvan d a.
Hörmdtli  Ağa,  izzətli  başçı  Ağa 
M əşədi  Tağı  Sidqi  сдпаЫ апт п  (Allah 
onun 
yüKSƏK 
mərhəmdtini  əbədi  etsin ) 
ndzərinə  çatacaqdır.
2  c ə m a d iy ə lə w ə l  1 3 2 1   (1 9 0 3 )
R u h u m   sə n ə   qurban  olsu n !  B iriıxci,  ü m id   ed irəm  
Kİ, 
c ə n a b ın ız ın  
yÜKSƏK 
iq b a llı  v a r lığ ın ız   ta m   s a ğ lığ a  
malİKdir. 
İKİnci, 
S iz in   n ə z ə r in iz ə   ç a td ır ır a m  
kİ, 
m ən  
r ə b iu l- ə w ə l  a y ın ın   1 3 -d ə  (2 1 -c i  il)  U r m iy ə y ə   ç a td ım . 
P o ç td a n  
Keçəndə 
is tə d im  
Kİ  Kəlmə 
y a z ıb   b a ş ın ız ı  a g ri- 
d a m   v ə   b ir   q əd ər  q iy m ə tli  v a x t ın ız ı  a la m .  Ç apar  v a x t ı 
Keçirdi 
v ə   v a x t   d ar  id i.  B u n a   g ö r ə   də 
məKtub 
y a zm a q  
mümKÜn  o lm a d ı.  B u   g ü n   fü r s ə td ə n   is t if a d ə   edərəK , 
h eç  o lm a sa ,  b u   n eçə 
Kəlməni 
y a z a   b ild im .
B u   q iy m ə ts iz   q u lu n u z   U r m iy ə y ə   ça td ıq d a   yÜKSƏK 
d ərə cəd ə  s e v in c ,  şa d lıq   v ə   fə r ə h   m ən ə  ü z  v e r d i,  ü rəy - 
im   a ç ıld ı.  D o ğ r u d a n   d a   U r m iy ə   R im  
öİKƏsi 
q itə lə r in - 
d ən   b ir id ir .  Ş əh ər  ö zü   s ə f a lı,  c ə m a ə ti  s a f  
ürəKİi, 
sad ə- 
lö v h ,  h a m ıs ı  sə n a y e   v ə  
Kənd 
t ə s ə r r ü f a t ı  iş lə r in d ə   m ə- 
h a r ə t  sa h ib i, 
KəsbKarlıqda,  ticarətdə 
q a b iliy y ə tli  ola- 
ra q , 
öİKənin  və 
m ə d ə n iy y ə tin in  
inKİşafma 
r ə ğ b ə t 
gö- 
s tə r ə n d ir lə r ,
LaKİn 
m in lə r lə   t ə ə s s ü f   o lsu n  
Kİ, 
in g ilis   v ə   ru s 
K İlsələri  z ə n g lə r in in   g u r u ltu s u   ü n s iy y ə t s iz   m ü səlm a n - 
la r ın   v ə   ir a n lıla r ın   əza n   s ə s lə r in ə   ü s t ü n   g ə lir .  O n ların  
m ü s ə lm a n lıq   a lə m in ə   q ə tiy y ə n   e tin a la r ı  y o x d u r .  Gü- 
n d ə n -g ü n ə   ö z   iş lə r in in   ir ə li  g e tm ə s in ə   ç a lış ır ,  m illə t- 
lə r in i  a r tır m a ğ a   v ə   b aşq a  iş lə r in ə   s ə y   g ö s tə r ir lə r .  Şə- 
h ə r in   h ə r   tə r ə fin d ə ,  o r ta d a   y e r lə ş ə n   g e n iş   s a h ə lə r i,  о 
c ü m lə d ə n   e n i  v ə   b o y u   a z ı  ü ç-d ö rd   v e r s t   o la n   « D ilg ü - 
şa»  b a ğ ım   in g ilis lə r   ə lin ə   a lıb ,  orad a  g e n iş   la y ih ə lə r  
ü z r ə   g ö z ə l  b in a la r ,  x ə s tə x a n a la r ,  x o ş a   g ə lə n  
məKtəblər


tİKmiş,  Kilsəyə 
o x ş a r  
möhKəm 
q a la la r 
çəKmiş, 
şə h ə r 
ə h a lis i  iç ə r is in d ə   o n la ra   K ilsə 
Kİmi 
ş ö h r ə t  q a za n d ır- 
m ış la r .  E ləc ə  d ə  b u ra d a   ru s  K İlsələri  N a x ç ıv a n d a   o la n  
K ilsələrd ən   o n   d ə fə   a r tıq   g e n iş   v ə   böyÜ K dür.  B u n la r 
e y n i  h a ld a   m öhK əm   q a la d ır 
kİ, 
a d ıııı 
kİİsə 
q o y m u şla r .
A dres:  U rm u,  H ü s e y n  R asizadə.
Naxçıvandan 
məKtub
1 8 9 7 -  18  R - ə w ə l  1 3 1 5 ,  sa y ı  3 1 ,  s.3
H ö r m ə t l i   Tnühərrir  Bfəndi.
T əq viq at  v ə  d əstu ru n u z  sa y əsin d ə  şəh ərim izd ə  tə s is  
e d ilm iş 
ü s u li-m illi 
«M əKtəbi-Tərbiyə&nin 
tərəq q isi, 
m u cib i-m əm n u n iy y ətim iz  o lacağı  dərKar  old u ğ u n d a n   bir 
neçə  s ə tir   y a zm a ğ ı  qərara  aldım .
«M əKtəbi-Tərbiyə»  cam aatın   diqqət  v ə  m əh əb b ətin i 
cəlb  e td iy i 
Kİmi, 
bu  d əfə  də 
hÖKumətin 
h ü sn i-n əzərin ə 
g ir d i.  M ayın  a x ırın d a   v ila y ə tin   m aarif 
və  məKatib 
in - 
speKtoru 
şəh ərim izə  g əlib , 
məKtəbimizi 
n ə z ə r i-tə ftiş- 
dən 
Keçirib. 
Ş a g ird lərin   m ü səlm an ca-ru sca  d ərslərd ə  gö- 
stərdİKİəri 
tərəq q id ən   çox  m əm nun  o ld u la r. 
MəKtəbin 
ə tr a f  ü çü n   пйш ипэ  olınaq  haqqını  bəyan  e td ilə r   v ə   rus 
d ili  ü çü n   ın ü əlliın ə  b ir  m ü avin   tə y in   e d ilm ə sin i  m üna- 
sib  görü b ,  b un u n   m aaşı  x əzin əd ən   v e r ilm ə s i  x ü su su n d a  
iltim a s   ed əcəy in i  v əd   e td i.  Sonra  trəvan   v a lis i  q ra f  Ti- 
zen h a u zen   cən ab ları  şəh ərim izə 
təşrif 
b u yu ru b , 
«MəKtə- 
b i-T ərb iy ə» m izi  görənd ə  hər  cür  in tiza m m d a n   ra zı  oldu, 
şa g ird lərin   d in   б1ш1  d ərslərin d ən   və  b ə z ilə r in i  də  rusca- 
dan  im ta h a n   e td i.  GÖrdüyündən  v ə  e şitd iy in d ə n   çox 
m əm n u n   old u .  M aarif  inspeK toru,  qərar  v e r d iy i  üzrə 
məKtəbə  in d i  v e r ilə n   3 5 0   rubldan  a rtıq   4 0 0   daha  rubl 
v e r ilə c ə y in i  v əd   e td i.  B u   m əm u rların   tə ş r ifin d ə  
məKtəb-
də  şəh ərin   m ötəb ərləri  xan əd am   v ə  qabaqcıl  ü ləm a sı  iş- 
tiraK  ed ird i.
6  iy u l  1 8 9 7
B ənddniz  ƏləKbər 
S üleym a n za d ə




Dostları ilə paylaş:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə