M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


M ən  istərdim   kİ,  mənim  eybimi  üzümə  desinlərYüklə 376 Kb.

səhifə76/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   95

214
I
M ən 
istərdim   kİ,  mənim  eybimi  üzümə  desinlər.
A x u n d   cən ab ları,  siz  b u n u   da  b ilm ə lisin iz   Kİ,  b izim  
də  b a şım ızd a   papaq v a r.  B izim   də  söyK ənəsi  y er im iz  var. 
A x ı  b iz im   də  öz  q ü w ə m iz ə   görə  d ilim iz   v a r.  İn sa f  da
d in in   y a r ısıd ır .
1
In d i 
gələK  mətləb  üstünə.
B u n u  
b ilin   Kİ,  məKtəbi  təh q ir  etməK  v ə   ona  eib 
tutraaq  m ən dən   ç o x   siz ə  zərəri  v ə  z iy a n ı  v a rd ır.  MəKtəb 
b ir  m ən d ən   ib a rət  d ey il.  MəKtəb  m ən im  
Kİmi 
b ir  v ü cu d  
d e y il.  İn sa fla   d anışaq.  MəKtəb  sən ə  q arşı  b ir  pislİK  et- 
m işd irm i?   MəKtəb  Ə hm ədlə  H ü sey n in   fə r q in i  sən ə  göstə- 
rir,
Y a zıq   məKtəb  İI
k
  gü n d ən   u şa q la rın   təlim -tərb iy ə- 
silə   m əşğ u l  olm u şd u r.  S ən in   u şa q la rm   ilə   v a r lı  uşaqlar 
arasın d a  heç  b ir  fərq   qoym aım şdır  v ə  bundan  sonra  da 
qoy m ay acaq d ır.
H əq iq ətən ,  m ən   hər  b ir  tsr ə fə   n əzər  sa lıra m ,  b axı- 
rsLm,
  görü rəm   kİ,  nə  m ən,  nə  məKtəb  sən ə  q arşı  b ir  p is 
iş   görm əm işİK .  Sənə  qarşı  ədəbsiz  olm a m ışıq .  DərK  edə 
b ilm irəm   Kİ,  sən i  m ənə  q arşı 
Kim 
təhrİK  edibdir?
M ə r ifə tli  olm aq,  b aşıu calıq d ır.
s .v .  21


Cənabi-ədibi-yeganə,  fa zili-fərza n ə   M a m m d d a ğ a  
Ş a h ta x tin s K İ   h əzratlB rinin  m iila h izəy i-a liyyə lərin d !
2 8 /   II  -   1 9 0 3
M aa rif  nisaba!  N eçə  v a x td ır  
Ki, 
əh v a la t  v ə  gü zari- 
şa tın ız d a n   xəb ərd arh q   h a sil  d ey ild ir.  M əlum um   olm adı 
Kİ, 
q əze tən in   təb  v ə   in tişa r ı  nə  səbəbə  tə x ir ə   düşübdür. 
C ən ab ın ızın  
məKtubu 
bəndəyə  v ü su l  olubdur.  H ərçəndi 
Kİ, 
m ən   cavab  yazm am ışam .  A m m a  m ən im  
İKİnci  məK- 
tu b u m   Kİ,  M əşəd i  İm am əlin in   K ağızı  ilə   b ir  yerd ə  gön- 
d ərm işəm ,  ona  cavab  m əziləsin d ə  o ld u ğ u   ü çü n   dübarə 
Kağız  y a zm a ğ ı  la zım   b ilm əm işəm .  M ən 
Kağızı 
yan var 
a y ın ın   8 -c i  g ü n ü   yazıb  gÖ ndərdiyim dən  b ir  h ə ftə   sonra 
S iz in   y a n v a rın   on  b iri  ta r ix li 
məKtubunuz 
y etişib d ir. 
Onda  dərc  olu n an   m ətalib ə  öz  m əK tubum un  b əzi  fəqərə- 
lə r i  cavab  olm aq  m ü n a sib ətilə  cən ab ın ıza  zəh m ətəfza  
olm ad ım .  A n caq   m ən  sizd ən   cavab  g ö zləy irəm .  İn d i  yen ə 
icm a lən   ərz  ed irəm  
kİ, 
m ən  əyal  v ə  ə tfa lı  burada  bisahib 
qoyub, 
m ücərrəd  
halda 
T iflisə  
g əlm əy im  
qeyri- 
mümKündür. 
Və  oranm   əh val  və  ö v za sın d a n   bir  о  qədər 
m ü ttə le   d ey iləm .  H ərgah  əh li-əy a l  ilə   g əlm əy im i  m əslə- 
h ə t  b ilir s in iz ,  m əlu m   ed in .  Və  illa   q əzetən in   hali- 
in tişa r ın d a   m ən  buradan  öz 
hissəm ə  düşəcəK  Kİtabət  və 
m ü a v in ətd ən   g er i  dürm ayacağam .  Ü m id   edirəm  
kİ, 
bu 
barədə  n ecə 
kİ, 
m əsləh ətd ir  cavab  verib   v ə   tə fs ili- 
ə h v a la tın ız d a n  b ən d ən izi  b iittila   q oym ayacaqsınız.
Sidqi


Ordubaddan
2 1 /V I I I  -   1 8 9 7
Н о г т э Ш   və  ə z iz U r im   H acı-M oU a  B a ğ ır   a x u n d
və  M i r z ə   ƏləKbar  a ğ a   cənabları!
Ə w ə la   salam .  Salam dan  sonra  S iz in   sa ğ   v ə   salam at 
o lm a ğ ın ız ı  A lla h   taaladan  arzu layıram .
İKİnci  qısa  şəKİldə  bildirməK  istəyirəm   Kİ,  şÜKÜrlər
o lsu n   sa ğ   v ə  sa la m a t  varam .  M əm m ədəli  ço x   Ъэгк  x əstə-
lən m işd i.  GetdİKCə  y a x ş ılığ a   doğru   g ed ir.  E lə  buna 
görə
g ə lə  b ilm əd im .  M ən bu  g ü n   N a x çıv a n d a   o lm a lı  id im ,  H ər
halda  mümKÜn  olmadı.  tnşaallah  üç-dörd  gündən  sonra
yola  düşərəm. 
B u 
barədə  cənab 
Bəhram  
xana  məKtub  ya~
zıb,  üzr  istəməK  istəyirdim . 
LaKİn 
fİKİrləşdim  Kİ,  bu
g ü n lər  N a x çıv a n d a   o lm a sın .  Ə gər  orada  olu b ,  məKtəbə
g ə ls ə ,  ə h v a la tı  ona  de  v ə  m ənim   tərə fim d ən   ü zrx a h lıq  
et.
S izd ə n  
xahişim   budur  Kİ,  məKtəbi  açıb,  şagirdləri 
bir  yerə  toplayıb,  onlarla 
m əşğ u l 
olasınız. 
M ən 
də  çahşa- 
ram  Ki,  tezlİKİə  özümü  yetirim.
Ç oxdandır 
kİ, 
sizlərd ən   xəb ərim   y o x d u r.  H eç  məK-
tub  da 
y a z m a y ır sım z .  B axm ayaraq 
Kİ,  mən  də  məKtub
yazm am ışam .  D ey ilən ə  görə  N a x ç ıv a n ın   h a v a sı  çox  is t i
Keçir.  XəstəlİK  çoxdur.  Mən  sizlərdən  çox  nigaran  qal-
ın ışa m .  Ö zünüzdən  də  m ənə  bir  xəbər  y a zm am xsın ız.  A r-
zurn.  b ud u r 
Kİ, 
xəstəlİK   çəKİlmiş  ola.  S iz  də  sa ğ  
və 
sala- 
m at  o la sım z.
X a h işim   budur 
k
İ,  m əni  öz 
halınızdan  tezlİKİə 
xə- 
bərdar  e d ə sin iz .  B ir  şey   lazım   o lsa ,  y a zın .
S a ğ lıq la   qalın.
M əm m əd  T ağı  Sidqi
s .v .  20
F ars  d ilin d ən   tərcüm ə
Dostları ilə paylaş:
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə