M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


Naxçıvandan 6  cəm ad i  ü l- ə w ə l  1 3 1 6Yüklə 376 Kb.

səhifə78/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   95

Naxçıvandan
6  cəm ad i  ü l- ə w ə l  1 3 1 6
(23  sen ty a b r  1 8 9 8 )
H ö r m a tli
  ua 
ə z i z   H a c ı  H əsən   cən a b la rü
Şer:
N a z  v ə  n iy a z  seyrən gah m d an   g ə lm işsə n ,
Y ən i  H ic a zın   m əq səd li  Kəbəsindən  g əlm isən .
B a şın a   dönüm .  B ir  neçə  g ü n   olar 
Ki, 
A lla h   ev in in  
ziy a rə tin d ən  
başqa  h əm səfərlərin lə 
birlİKdə 
V ətənə 
q a y ıtd ığ m ı  e şitd im .  S ağ  v ə  salam at  g əlib   əh l-  əy a l  və 
q oh u m larm   ilə   g ö rü şm əy in   m ən i  həddən  ziyad ə  sevin - 
d ird i.
H əq iq ətən , 
Keçmişdə 
olan  n ig a ra n çılıq la r  v ə  çətin - 
lİKİər  mənə 
m əlu m   o ld u ğ u  
üçün  sənin 
g ə lişin d ə n  
nə  də- 
rəcədə  se v in d iy im i  b ir  olan   A lla h -ta a la  
bilir. 
S ən i  gör- 
məK 
a rzu su n d a  id im .  LaKİn  bu  səadət  v ə 
xöşbəxtlİK 
mə- 
nə  n əsib   olm adı.
N e y lə y im  
k İ ,  
qanadım   yoxdur.
U zaq   yold an   sən in   ə lin i  sıx ıb ,  sən ə  « ziy a rət  qəbul»,
-  d eyə-d eyə  sən in   h a lın ı  v ə   əh v a lın ı  xəb ər  alıram .
N a x çıv a n d a   H acı  C əfərin  K arvansarasında  H a cı  Qa> 
fa r la   g ö rü şd ü m   H ər  tərəfd ən   söh b ət 
etdİK. 
X ü s u s ilə   sə- 
n in  barəndə  çox  danışdıq.
H acı  Q afar  çox  tə ə ssü flə n ir d i  v ə   d ey ird i 
k
İ,  m ən 
H a cı  H əsən   olm adan  necə  Ordubada  ged ə  bilərəm ?
A lla h a   şÜKÜrlər  o lsu n   Kİ,  sa ğ   v ə  sa la m a t  g əlib   çı- 
x ıb d ır.  B u  səfərd ə  siz in   böyÜK  zəh m ətin iz  olubdur.  A l­
la h -ta a la   s iz in   m Ü K afatınızı 
verəcəKdir. 
S iz  çox  y a x şı 
b ilir s in iz  
Kİ, 
d ün yad a  zəh m ət  çəKmədən  heç  b ir  şey ə  qail 
olm aq  т й т к й п   d ey ild ir.  S iz in  
çəKdiyiniz 
zəh m ətlər  də 
öz  sə m ə r ə sin i  verəcəK dir.
B u  barədə  şa ir  y a x şı  deyir:
X ə z in ə   a rzu su n d a  olan   zəh m ət  çəK m əlidir,
K ön lü   to v u z  q u şu   istə y ə n   H in d ista n a   g etm əlid ir.
S ə fə r in   zəh m ətləri  v ə   çəK diyiniz  əzab  v ə   ə z iy y ə tlə r  
u n u d u lacaq .  LaKİn  bu  sə fə r in   sə a d ə ti  əbədi  v ə   daim i 
olacaq dır. 
ŞəKər və 
şərbət  hər  şeyd ən   ş ir in  
və 
d ad lıd ır.
Şer:
D o stu  
görməK 
ü çü n  
səfər 
u zu n   d ey il,
Çölün 
tiKanları 
bu  yold a  in sa n a   g ü l 
Kİmidir.


Ф
M ən  ço x   istə r d im  
Ki, 
qayıdan  baş  N a x ç ıv a n d a   görü- 
şü b ,  söh b ət 
edərdİK. 
H ətta   bu  g ü n lər  də  S iz in   bu  tərəf- 
dən  q a y ıtm a ğ ın ız ı  g ö zləy ird im .  İn d i 
kİ, 
b elə  o ld u ,  x a h iş 
edirəm , 
m əK tubla 
ə tr a flı  m ənə  y a za sın ız.
B ü tü n   d o stla ra   m ənim   salam ım ı  y e tir in ,  X ü su silə  
M irzə  S ad ıq   ağaya,  M əşədi  K ərim   əm iyə  m ən im   salam ı- 
m ı  y e tir in .  K ərb əlayi-H ü seyn ə  də  g ö z a y d ın lığ ı  verirəm . 
H acı  M ehdi  əm i  cənablarına  m əndən  salam lar  y e tir .  Gö- 
z a y d m lığ ı  ver.
M əm m əd  T ağı  S id q i
s.  V. 
2 7
Naxçıvandan
C ən abi-m ü st9tabi-m aarifpdrvər, 
Ə dibi-danişvər, 
m iihibbi-giram i  S u lta n m ə c id
Q ən izada  əfən dim  H  ə z r d tlə r in in   m ü la h iz ə y i-
аШэНпэ!
M əhəbbətli  bəradər!
S en tyab r  ayxmn  9-da  N a x çiv a n   əh a lisin d ən   bir  nə- 
fər   X orasan d an   m ü raciət 
edərK ən 
d id a rın ızd a n   к а т у а Ь  
v ə  x id m ə tin iz d ə n   şərəfyab   olduqdan  son ra 
KÜtubi- 
m ətlu b ə 
i lə   b ir  
m ü x təsər 
m əKtub 
cən a b ın ızın   tərəfin d ən  
b ən d ən izə  y e tir d i.  M əK tubunuzun  m əzm u n un d an   v ə  tər- 
zi-K İtab ətin d ən   m ə lu m  
olu n u rd u  
Ki, 
b ir 
e lə  
m əq am i-təcil 
K ağız 
yazm ağa  fü r s ə t  olm aya-olm aya  y en ə  m əhəbbəti- 
səm im i  v ə   rab itəy i-h əq iq i  cənabları  iz tir a r ə n   о  b ir  neçə 
sə tir lə r i  y a zd ırm a ğ a   vadar  etm işd i.  Ə lhəqq  о  icm al 
v ə c h ilə   y a z d ığ ın ız   məKtub  b ən d ən izə  b ir  aləm   m ətləb  
 
m əhəbbət  qandırıb  v ə   b ir  dün ya  b eh cət  v ə   m əsərrət  ar- 
tır d ı.  M əK tubunuz  m əzm u n u   m əhz  b ən d ən in  
K ağız 
yaz- 
m am aqdan  n a şı 
o la n  
q üsur  və  n öq san ın ı  bəyan   ed ird i. 
F ilh əq iq ə,  m ən im   bu  m üsam ih ə  v ə  m ü zayiq əm d ən  
şaKİ 
və 
g iley m ən d   olm ağa  haqqınız  v a r.  A m m a  m əqam i- 
m ü v a sa t  v ə   m ü sa v a td a   v ə  aləmi-bərabərlİK 
və 
bəradər- 
lİKdə 
b u n u  
d a  deməK 
olur 
kİ:
Şer:
M əşuqə 
tərəfdən bir  hərəKət 
olm azsa,
B içarə  aşiq in   zəh m əti  fa y d a   verm əz.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə