M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


m a a r if p ə r v ə r ,  y a z ı ç ı   v ə   q ə lə m   s a h ib lə r i  m ü s ə lm a n   öIk ə-Yüklə 376 Kb.

səhifə82/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   95

m a a r if p ə r v ə r ,  y a z ı ç ı   v ə   q ə lə m   s a h ib lə r i  m ü s ə lm a n   öIk ə- 
lə r in d ə   g ü n ü - g ü n d ə n   a r tm a q d a d ır . 
Elyni 
z a m a n d a   o n la r  
ö z lə r i  o n la r d a   o la n   ç a t ış m a m a z lıq la r ı  b a ş a   d ü ş ü b   v ə   g e - 
r id ə   q a lm a la r ın ın   s ə b ə b lə r in i  b a ş a   d ü ş ü b lə r .
Şer;
Get-gedə  söyüd  ağacı b u stan d a özünə  qüvənir,
Y avaş-yavaş  qönçə  g ü lüstan d a g ü lü r.
H al-hazırda  İran d a  və  Qafqazda  gənc  m aarifpərvər 
və  ədiblər  və  elm  adam larım n  sayı  çoxalıbdır.  O nların 
h an u sı  sizin  qəzetin  nəşrinə  və  yayılm asına 
im K a n  
daxi- 
lində 
KöməKİİK 
gÖstərəcəKİər.  Ə llərindən  gələn  KÖməyi 
ə s ir g ə m ə y ə c ə K İ ə r .
Sizə 
a y d ın d ır  
Kİ, 
f a r s   d ilin d ə  
olan 
« H İK m ə t» , 
«Sürəyya»,  «Pərvəriş»,  «Həblülmətin»  və 
s a ir  
fa rs   di- 
lində 
n ə ş r   o lu n a n   q ə z e t lə r in   İ r a n a   g ö n d ə r ilm ə s in in   q ar- 
şısı  baş 
n a z ir in   g ö s t ə r i ş i  
ilə 
d a y a n d ır ıld ı. 
O nların 
İ r a n a  
g ə t i r i l m ə s i   q a d a ğ a n   e d ild i. 
B unların  ham ısı  baş 
n a z ir in  
u z a q g ö r ə n liy i  v ə  
ağlı 
u c b a tm d a n   o lm u ş d u r . 
Y uxarıda 
a d la r ı  g ö s t ə r i l ə n   q ə z e t   v ə   m ə c m u ə n in   m ü x b ir lə r i  b u  
ya- 
r a m a z   v ə   c a n s ı x ı c ı   g ö s t ə r iş d ə n   s o n r a   ö z   p e ş ə lə r in d ə n   ə l 
ç ə K d ilə r   (ö z   K a ğ ız la n n ı  c ır d ıla r   v ə   q ə lə m lə r in i  s ın d ır d ı-  
lar)  və 
b o ş-b iK a r   o t u r d u la r . 
H al-hazırda 
o n la r ın   h a m ıs ı 
saK İt  o t u r u b ,  f ü r s ə t   g ö z lə y ir lə r .
Sizin 
q ə z e t  
isə A llaha 
şÜK Ürlər 
olsun 
b ü t ü n  
Şərq və 
Qərb 
öİKƏİərinə  g ö n d ə r ilm ə s i  a z a d   v ə   s ə r b ə s t d ir .  O n la r ın  
g ö n d ə r ilm ə s in ə   h e ç   b ir   m a n iə   y o x d u r . 
H əm in 
m ü x b ir lə r  
v ə   y a z a r la r   s i z ə   m ü r a c iə t   ed əcəK İər  v ə   ö z   y a z ı l a r ı n ı   s i z i n  
q ə z e t d ə   ç a p  
etdirəcəKİər.
Siz  özünüz  bu  m əsələləri  bizdən  daha  yaxşı  bilirsi- 
niz  və  sizə  daha  çox  aydm dır.  LaKİn  yenə  də  b u n ları 
sizin  nəzərinizə  ç a td ırır  və  bildirirİK   Kİ,  tu td u ğ u n u z  
yoldan  geri  qayıtm ış 
v ə   m ö h K əm  
dayanın.  T utduğunuz 
yol 
tİK a n lı 
da 
o ls a , 
gülə-gülüstana  dönər.
Deməli,  üm id 
etm əK  
olar 
Kİ, 
az  m üdətdən  sonra 
«Şərqi-rus»  qəzeti  m illətin-gənclərinin  q aran lıq  
ürəK İə- 
rin d ə 
n u r  
saçacaq  və 
b ilİ K -m ə r ifə t 
çırağ ı  cəhalət  çölün- 
dən  səadət-xöşbəxtlİK  sarayına  aparacaqdır.  Sizin  adınız 
da  ta rix d ə   ədəbi  olaraq 
həKK 
olunacaqdır.
Şer:  Ü rəyini  möhKəm  tu t 
k
İ, 
dünya  onun  üzərində 
dayanm ışdır.
Həqiqi  və  səmimi  m üxlisiniz:
Məmməd  Tağı  Sidqi


İİK  m ərhələdə  qəzetin  yayılm am asına  səbəb  onun  il- 
lİK 
abunə  qiym ətinin  baha  olması  ola bilər,  İn aıu ram  
k İ , 
bu  da  tezlİKİə  həll  olunar.
N axçıvandan
2  sentyabr
H ö rm ə tli  və  m ehriban  məşədi  Qurbanəliyə
Əziziml  B ilirsənm i 
k
İ, 
sən 
g e d ə n d ə n  
sonra 
ü rəK d ə 
nə  qaldı?
K arvan  gedəndən  sonra  ancaq  odun 
k ö zü  
qalır.
H əqiqətən,  on  beş  gün  olar 
Kİ, 
N axçıvana  gəlmi- 
şəm.  TəK  qalm aqdan  ürəyim   sıx ılır.  ÜrəK  sıx ın tılarım ı 
yazm aqla  onlar b ir vərəq Kağıza  sığışm az. 
Bu 
təKİiyi heç 
b ir  vəchlə  bəyan  etməK  mümKÜn  deyil. 
B
ə
I

 
də  Siz 
özünüz  m əni  dərK  edəsiniz 
Kİ, 
nə 
deməK 
istəyirəm .  Si- 
zinlə  söhbət  v a x tı  görürdünüz  Kİ,  bəzən  sözarası  zara- 
fa tla r  edirdim .  İndi  də  bəzən  öz-özümə  zümzüm ə  edi- 
rəm .
A ş a ğ ıd a K i  b e y t   m ə n im   ü r ə y im d ə n   K e ç ə n lə r i  b ə y a n
edir:
Mənə  m unis  olan  yanım dan  getdi,
A rtıq  hansı 
ü m id lə  
bu 
ş ə h ə r d ə  
qahm ?
Sizə  də 
b a ş a ğ r ıs ı  v e r ir ə m . 
B axm ayaraq 
k
İ, 
Siz 
b e lə  
m ə K tu b la r ı  o x u m a ğ a  
adət 
e t m i ş s i n i z .
Yenə  heç  olm asa  b ir  zaddır.  Bu 
m ə K t u b u  
yazma- 
qdan  məqsədim b u d u r  Kİ,  m əni unutm ayasınız.
Məşədi  Məmmədə 
y a z d ığ ın   K a ğ ız la r d a n   b ə z i s i  
Kİ, 
m ü la h iz e y i- h ə q ir a n ə m iz ə   y e t i r ,  K a m a li-tə c il  i l ə   v ə   к а - 
r a n d a ş  
ilə  
y a z m a q d a n   m ə lu m   o İu r 
Kİ, 
K İ s r ə ti-m ə ş ğ ə lə d ə n  
şəK K İyyat  y a d ın d a n   ç ıx ıb d ır .
...  və  fəhlə  barəsində 
о 
qədər  təKİd  etm işdin 
k
İ, 
m əbada  göndərəsən!  Əlbəttə,  göndərməyəsənl  На,  əlbət- 
tə,  göndərm əyəsən  ha!...
Bu 
tə K İ d a ti-ə K İd a n ə lə r in iz d ə n  
m əlum  
o lu n u r  
kİ,  əl- 
h ə m d ü lla h  
Vətəni-əzizim izin 
ə h a lis i 
KÜlliyyətlə 
b ulunur- 
la r . 
Filvaqe  gərəKdir 
b u n u  
da 
n ə z ə r d ə   t u t m a q   kİ, 
dünyada, 
x ü s u s ə n   b u   ə s r i - m ü n ə w ə r i - h ə s r d ə   h e ç   b ir  
səb 
v ə   m ü t ə s ə b   iş lə r d ə n   ə n c a m ə   y e t iş m ə y ib . 
M əgər  inKİ 
əb- 
nayi-V ətənim izin 
s ə y i- b ə la ğ a n ə lə r i 
v ə  
h im m ə t i-  
m ə r d a n ə lə r ilə . 
Məsələn, 
h ə m m a lı  v ə   n ə q q a ş ı  v ə   K ə n n a sı
Dostları ilə paylaş:
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə